Predlog resolucije - B6-0193/2007Predlog resolucije
B6-0193/2007

  PREDLOG RESOLUCIJE

  2.5.2007

  k izjavi Komisije
  v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
  ki ga vlagajo Jean Lambert, Elisabeth Schroedter in Sepp Kusstatscher
  v imenu skupine Verts/ALE
  o krepitvi evropske zakonodaje na področju obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi

  Postopek : 2007/2546(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B6-0193/2007
  Predložena besedila :
  B6-0193/2007
  Sprejeta besedila :

  B6‑0193/2007

  Resolucija Evropskega parlamenta o krepitvi evropske zakonodaje na področju obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in še posebej njenih določb glede socialnih pravic in člena 136 Pogodbe o ES, ki določa, da so cilji, za katere si prizadevajo države članice spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, ustrezna socialna zaščita, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov za trajno visoko zaposlenost in boj proti izključenosti,

  –  ob upoštevanju Direktive 2002/14/ES z dne 11. marca 2002[1] o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z delavci v Evropski skupnosti, Direktive 98/59/ES z dne 20. julija 1998[2] o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti, Direktive 94/45/ES z dne 22. septembra 1994[3] o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti in Direktive Sveta 2001/23/ES z dne 12. marca 2001[4] o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov; ker navedene direktive zadevajo usklajevanje zakonodaje držav članic glede instrumentov za dialog med socialnimi partnerji;

  –  ob upoštevanju sporočila Komisije „Prestrukturiranje in zaposlovanje – Predvidevanje in spremljanje prestrukturiranja za razvoj delovnih mest: vloga Evropske unije“ (KOM (2005) 0129 končno) in mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. decembra 2005 (CESE 1495/2005),

  –  ob upoštevanju resolucije o prestrukturiranju in zaposlovanju (2005/2188 (INI)) z dne 16. marca 2005,

  –  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 4. septembra 2001 o poročilu Komisije o izvajanju direktive o ustanovitvi evropskega sveta delavcev,

  –  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o industrijskem prestrukturiranju in prevzemih,

  –  ob upoštevanju izjave Komisije za zasedanje 25. aprila 2007 o krepitvi evropske zakonodaje na področju obveščanja delavcev in posvetovanja z njimi,

  –  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

  A.  ker lizbonski cilji obsegajo pospeševanje polne zaposlenosti, kakovost delovnih mest, socialno in teritorialno kohezijo ter trajnostni razvoj,

  B.  ker so lahko posledice prestrukturiranja v nasprotju z lizbonskimi cilji, ki obsegajo pospeševanje polne zaposlenosti, kakovost delovnih mest, socialno in teritorialno kohezijo ter trajnostni razvoj,

  C.  ker je, kot določa lizbonska strategija, ključ za dosego ciljev premišljene in zelene rasti v okrepljenem socialnem dialogu in kolektivnih pogajanjih, v inovacije usmerjeni industrijski politiki, učinkoviti ciljno usmerjeni delovni zakonodaji in aktivnih posegih na trgu dela ter v zagotavljanju razmer, v katerih se lahko ohranijo in razvijajo industrijske dejavnosti, ki zaposlujejo velik del delovno aktivnega prebivalstva Evrope,

  D.  ker so pravice delavcev do obveščanja in posvetovanja osrednje sredstvo v evropskem socialnem dialogu ter tako bistveni del socialne Evrope; ker je treba socialno Evropo okrepiti z instrumenti, na primer z zakonodajo,

  E.  ker se je v zadnjih letih v Evropi znatno povečalo število prestrukturiranj, pri katerih po mnenju delavcev niso bile spoštovane njihove pravice do obveščanja,

  F.  ker je Evropski parlament v svoji resoluciji (A5-0282/2001) septembra 2001 zahteval spremembo direktive 94/45/ES in ker Komisija ni odgovorila s predlogom,

  G.  ker proces reorganizacije s prestrukturiranjem, združitvami in selitvami vpliva na državljane, delavce in regije v Evropi; ker je pri tem procesu bistveno, da se spoštuje in izvaja celotna zakonodaja, zlasti za zagotovitev vključitve interesnih skupin; ker je treba neskladnost z zakonodajo ugotavljati sproti, da bi zagotovili enotne pogoje delovanja,

  H.  ker je ena izmed posledic globalizacije povečana koncentracija, regrupiranje in ustanavljanje velikih mednarodnih skupin, včasih v sektorjih s pomembnim strateškim interesom; ker je treba zato podpreti vse strani industrije, da se bo lahko soočila s spremembami; ker to vključuje pravico do obveščanja in posvetovanja,

  1.  poziva Komisijo naj, kot je Evropski parlament že večkrat in nedavno z resolucijo z dne 16. marca 2006 (2005/2188 (INI)) zahteval, pregleda in posodobi evropsko zakonodajo na področju posvetovanja in obveščanja ter s tem zagotovi skladen in učinkovit zakonski okvir, se izogne pravni negotovosti in izboljša tako izvajanje zakonodaje kot jasnost socialnega dialoga med nacionalno in evropsko ravnjo;

  2.  poziva Komisijo, naj predstavi časovni razpored za pregled in posodobitev evropske zakonodaje na področju posvetovanja in obveščanja;

  3.  poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno izvajanje v državah članicah ter poroča Parlamentu o napredku pri izvajanju evropske zakonodaje na področju posvetovanja in obveščanja;

  4.  poziva Komisijo, da obvesti tiste države članice, ki niso pravilno izvajale direktiv s področja obveščanja in posvetovanja;

  5.  poziva Komisijo, naj izboljša notranje usklajevanje svojih politik na področju zaposlovanja in socialnih zadev, gospodarskih in monetarnih zadev, industrije, raziskav in razvoja, ter naj socialne partnerje spodbudi k aktivnemu sodelovanju pri razvoju skladnega sklopa politik za ohranitev konkurenčne in inovativne Evrope;

  6.  ponovno, v skladu s členom 127 Pogodbe, opozarja Komisijo na potrebo po zagotovitvi skladne povezave med pravili o konkurenci in socialno in delovno zakonodajo Skupnosti; zahteva, da se združitve odobrijo le, če podjetja lahko dokažejo spoštovanje določb o obveščanju in posvetovanju zaposlenih in evropskega sveta delavcev;

  7.  poziva pristojne odbore Evropskega parlamenta, naj v svoje delo vključijo poročila o programih, ki bodo Komisiji zagotovila osnovo za razvoj bolj učinkovitih politik na evropski ravni, ki bodo upoštevale globalizacijo, z okrepljenim socialnim dialogom, povečanjem zasebnih in javnih naložb v raziskave in razvoj, boljšim vseživljenjskim učenjem in z aktivnimi politikami na trgu trga dela;

  8.  vztraja, da se sredstev iz strukturnih skladov ne sme odobriti podjetjem, ki so kršila glavne vidike svojih obveznosti v okviru direktiv s področja obveščanja in posvetovanja in/ali da je treba od takšnih podjetij zahtevati povračilo vseh izplačanih sredstev Skupnosti in pomoči na nacionalni ravni za spodbujanje regionalnega razvoja in zaposlovanja, ter da jih je treba izključiti iz postopka oddaje javnih naročil in podeljevanja javnih subvencij;

  9.  poziva Komisijo, naj sprejme odločnejšo strategijo za pospešitev prestrukturiranja industrije in za soočenje s socialnimi in okoljskimi učinki prestrukturiranja;

  10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter socialnim partnerjem.