Projekt rezolucji - B6-0194/2007Projekt rezolucji
B6-0194/2007

PROJEKT REZOLUCJI

2.5.2007

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli André Brie i Gabriele Zimmer
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL
w sprawie szczytu UE-Rosja

Procedura : 2007/2554(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0194/2007
Teksty złożone :
B6-0194/2007
Debaty :
Teksty przyjęte :

B6‑0194/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczytu UE-Rosja

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Umowę o partnerstwie i współpracy pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską, która weszła w życie w 1997 r., a wygaśnie w 2007 r.,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie stosunków między UE a Rosją,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że ściślejsza współpraca i dobrosąsiedzkie stosunki między UE a Rosją mają podstawowe znaczenie dla stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w całej Europie,

B.  mając na uwadze, że zawarcie porozumienia o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską a Federacją Rosyjską jest sprawą najwyższej wagi dla wspomnianej ściślejszej współpracy, a zwłaszcza dla dalszego rozwijania stosunków gospodarczych opartych na równości, przejrzystości i poszanowaniu uznanych na szczeblu międzynarodowym procedur, dla wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w Europie poprzez poszukiwanie pokojowych rozwiązań politycznych dla regionalnych konfliktów toczących się we wspólnym sąsiedztwie, a także dla coraz większego poszanowania praw człowieka, zasad państwa prawa i demokracji jako podstawy tychże stosunków,

C.  mając na uwadze, że na szczycie UE-Rosja w dniu 24 listopada 2006 r. nie udało się rozpocząć negocjacji w sprawie nowego porozumienia ramowego między UE a Rosją, zastępującego umowę o partnerstwie i współpracy, która wygasa w 2007 r.,

D.  mając na uwadze, że przez dłuższy czas na rozwoju stosunków cieniem kładły się kontrowersyjne sprawy, takie jak sytuacja w Czeczenii, kraje sąsiadujące, dostawy energii oraz prawa człowieka i prawa demokratyczne,

E.  mając na uwadze stale występujące i rosnące obawy związane z osłabieniem demokracji w Rosji, rosnącą kontrolą mediów przez państwo, pogarszającym się klimatem dla działalności organizacji pozarządowych, ściślejszą polityczną kontrolą wymiaru sprawiedliwości, narastającymi utrudnieniami dla działalności opozycji politycznej i innymi środkami, które znacznie wzmocniły władzę Kremla,

F.  mając na uwadze, że amerykańskie plany utworzenia systemu antyrakietowego i rozmieszczenia jego elementów w Polsce i w Republice Czeskiej spowodowały kolejne napięcia i nieufność w stosunkach między UE a Rosją; mając na uwadze, że rosyjski prezydent Władimir Putin ogłosił, że Rosja nie będzie dłużej przestrzegać warunków traktatu z 1990 r. o nierozprzestrzenianiu i ograniczeniu sił konwencjonalnych w Europie,

G.  mając na uwadze, że poważne różnice między państwami członkowskimi uniemożliwiają prowadzenie skutecznej polityki UE wobec Rosji,

H.  mając na uwadze, że Rosja jako dostawca i UE jako konsument energii są uzależnione od siebie nawzajem,

1.  podkreśla znaczenie ściślejszego i silniejszego partnerstwa między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w oparciu o wzajemną zależność i wspólne interesy na polu współpracy gospodarczej i energetycznej, przestrzegania zasad demokracji, praw człowieka i zasad państwa prawa, a także umacniania stabilności i bezpieczeństwa we wspólnym sąsiedztwie;

2.  popiera szybkie rozpoczęcie negocjacji w sprawie porozumienia o partnerstwie strategicznym; ubolewa z powodu opóźnienia UE w określeniu mandatu do negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy;

3.  podkreśla, że stosunki między UE a Rosją weszły w stadium krytyczne, dlatego też wzywa obu partnerów do konstruktywnego i nastawionego na wyniki zaangażowania;

4.  podziela poważne obawy narodu rosyjskiego dotyczące amerykańskich planów utworzenia systemu antyrakietowego w państwach członkowskich UE; wyraża opinię, że nowe systemy antyrakietowe grożą wywołaniem kolejnego wyścigu zbrojeń, czyniąc z Europy cel ataków wojskowych i tworząc nowe podziały polityczne między państwami członkowskimi UE oraz między Rosją a UE; wzywa USA do rezygnacji z tych niepokojących dla europejskiej opinii publicznej planów; wzywa rządy i parlamenty Republiki Czeskiej i Polski do niewyrażania zgody na rozmieszczenie systemów antyrakietowych na swoim terytorium;

5.  wyraża opinię, że oświadczenie prezydenta Władimira Putina, zgodnie z którym Rosja nie będzie dłużej przestrzegać warunków traktatu z 1990 r. o nierozprzestrzenianiu i ograniczeniu sił konwencjonalnych w Europie, nie jest właściwą reakcją na plany wprowadzenia systemów antyrakietowych; nalega na rygorystyczne stosowanie wszystkich obowiązujących porozumień w sprawie kontroli zbrojeń oraz rozbrojenia; wzywa do ponownego otwarcia dialogu politycznego z OBWE na temat bezpieczeństwa, kontroli zbrojeń oraz rozbrojenia w celu ostatecznego zakończenia wyścigu zbrojeń w Europie, przyjęcia uzgodnień co do dalszej redukcji zbrojeń i utworzenia Europy wolnej od broni jądrowej;

6.  podkreśla, że obrona praw człowieka i wartości demokratycznych to fundamentalna zasada, na której opierają się stosunki UE z Rosją; podkreśla, że należy wykorzystywać wszelkie formy kontaktu z Federacją Rosyjską do zachęcania władz rosyjskich, aby zapewniały faktyczną ochronę praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem swobody przemieszczania się, wolnych wyborów, swobody wypowiedzi oraz poszanowania praw mniejszości narodowych, zwłaszcza praw Gruzinów i Czeczenów, które w chwili obecnej są stale łamane;

7.  wyraża zaniepokojenie polaryzacją społeczną i polityczną oraz ograniczaniem przestrzeni demokratycznej w okresie poprzedzającym wybory do Dumy przeprowadzane w grudniu 2007 r. oraz wybory prezydenckie w marcu 2008 r.; wzywa władze rosyjskie do zapewnienia narodowi rosyjskiemu prawa do wolnych wyborów poprzez stworzenie warunków niezbędnych do przeprowadzenia procedur wyborczych w sposób wolny i uczciwy, do zapewnienia partiom opozycyjnym możliwości prowadzenia kampanii oraz do przestrzegania zasady swobody wypowiedzi; podkreśla, że wolność mediów będzie miała kluczowe znaczenie dla uznania wyborów za wolne i uczciwe;

8.  wyraża najwyższe zaniepokojenie serią morderstw czołowych opozycjonistów, takich jak Anna Politkowska, którzy przeciwstawiają się obecnemu rządowi Rosji lub występują w obranie podstawowych praw rosyjskich obywateli; podkreśla, że o ile Rosja nie przerwie błędnego koła i nie wniesie oskarżenia wobec osób odpowiedzialnych, wpływie to znacząco na partnerstwo z Rosją;

9.  podkreśla, że sytuacja w Czeczenii stanowi w dalszym ciągu przeszkodę w rozwijaniu stosunków między UE a Rosją; ponawia ostrą krytykę wobec polityki prowadzonej przez Rosję w Czeczenii oraz potępienie wobec licznych przypadków naruszania praw człowieka w Czeczenii; wzywa Rosję do podjęcia proaktywnych działań na rzecz politycznego rozwiązania konfliktu z udziałem wszystkich demokratycznych podmiotów społeczeństwa Czeczenii oraz gwarantującego wszystkim osobom zamieszkałym w Czeczenii lub powracającym na jej terytorium prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa, jak również poszanowanie tożsamości kulturowej i narodowej oraz godności narodu czeczeńskiego;

10.  wyraża ubolewanie wobec braku postępów w dialogu na temat praw człowieka oraz wzywa ponownie do nasilenia dialogu między UE a Rosją na temat praw człowieka, tak aby stał się on bardziej skuteczny i skoncentrowany na konkretnych wynikach, z pełnym zaangażowaniem Parlamentu Europejskiego na wszystkich szczeblach, z myślą o wzmocnieniu tego elementu w planowanej nowej umowie o partnerstwie i współpracy;

11.  dostrzega różnice w polityce sąsiedztwa UE i Rosji; odrzuca politykę zagraniczną mającą na celu tworzenie sfer wpływów; podkreśla potrzebę pełnego poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich państw, również praw dążenia przez każde z państw do rozwijania stosunków z innymi państwami i organizacjami w oparciu o własną definicję interesów i bez ingerencji zewnętrznej; wzywa UE i Rosję do działania w zgodzie z tymi zasadami;

12.  stwierdza, że postęp w podpisywaniu i ratyfikowaniu niezamkniętych jeszcze porozumień granicznych pomiędzy Estonią i Rosją oraz Łotwą i Rosją pozostaje ścisłym priorytetem w stosunkach UE-Rosja oraz że sprawę tę należy omówić w sposób konstruktywny i sprawiedliwy, możliwy do przyjęcia dla wszystkich stron;

13.  przypomina, że UE i Rosja powinny współdziałać na rzecz znalezienia wielostronnych rozwiązań kwestii o globalnym znaczeniu; z zadowoleniem przyjmuje konstruktywne stanowisko Rosji w rozmowach sześciu państw z Koreą Północną; wzywa UE i Rosję do konstruktywnej współpracy w ramach Kwartetu oraz do udziału w organizacji międzynarodowej konferencji pokojowej na temat Bliskiego Wschodu, aby doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju w tym regionie w oparciu o rezolucje ONZ;

14.  zwraca uwagę na niedawne porozumienie między UE a Rosją w sprawie ułatwień wizowych, podkreśla jednak konieczność wprowadzenia dalszych ułatwień wizowych, obejmujących również zwykłych podróżnych, którzy nie należą do żadnej z góry ustalonej kategorii oraz wprowadzenia liberalizacji w dłuższej perspektywie czasowej;

15.  podkreśla strategiczne znaczenie współpracy w dziedzinie energii oraz potrzebę poprawy stosunków energetycznych między UE a Rosją; podkreśla, że dalsze negocjacje w tej dziedzinie muszą opierać się na zasadzie współzależności i przejrzystości, jak również na znaczeniu wzajemności w zakresie dostępu do rynków, infrastruktury i inwestycji, z zamiarem unikania oligopolistycznych struktur rynkowych i zróżnicowania dostaw energii w Unii Europejskiej; w tym kontekście wyraża ponownie zaniepokojenie niedawnymi przerwami w dostawach gazu dla kilku państw ościennych;

16.  podkreśla wagę rozwoju współpracy regionalnej UE-Rosja w ramach Wymiaru Północnego, w którym UE i Rosja, wraz z Islandią i Norwegią, są równoprawnymi partnerami; podkreśla potrzebę opracowania konkretnych projektów partnerstwa celem wsparcia i wzmocnienia dotychczasowych przedsięwzięć w dziedzinie współpracy oraz partnerstw wielostronnych, szczególnie jeżeli chodzi o współpracę w basenie Morza Bałtyckiego, zgodnie ze strategią dla Morza Bałtyckiego na rzecz Wymiaru Północnego, uznaną przez Parlament w rezolucji z dnia 16 listopada 2006 r.[1]; podkreśla znaczenie dalszego rozwoju gospodarczego i społecznego obwodu kaliningradzkiego stanowiącego wzór ściślejszej współpracy gospodarczej i handlowej między UE a Rosją;

17.  ponownie wyraża zaniepokojenie bezpieczeństwem na Morzu Bałtyckim podkreślając, że nowe porty budowane przez Rosję oraz szybki wzrost ruchu morskiego stanowią nowe zagrożenie dla wrażliwego środowiska Morza Bałtyckiego; wzywa Komisję do rozważenia wprowadzenia zakazu ruchu na Bałtyku tankowców transportujących ropę, za wyjątkiem wyłącznie tankowców spełniających najbardziej rygorystyczne międzynarodowe normy bezpieczeństwa; wzywa UE i Rosję do rozwoju współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego w ramach Wymiaru Północnego, szczególnie jeżeli chodzi o utylizację odpadów jądrowych;

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Rosji.