Предложение за резолюция - B6-0195/2007Предложение за резолюция
B6-0195/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

2.5.2007

внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten и Tunne Kelam
от името на групата PPE-DE
относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе на 18 май 2007 г. в Самара

Процедура : 2007/2554(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0195/2007
Внесени текстове :
B6-0195/2007
Разисквания :
Приети текстове :

B6‑0195/2007

Резолюция на Европейския парламент за срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе на 18 май 2007 г. в Самара

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки и Руската федерация, влязло в сила през 1997 г. и изтичащо през 2007 г.,

–  като взе предвид целта на ЕС и Русия, изложена в общата декларация, изготвена след срещата на високо равнище в Санкт Петербург, която се проведе на 31 май 2003 г., за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за изследвания и образование, включително културни аспекти,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и нейните пет протокола;

–  като взе предвид диалога между ЕС и Русия за правата на човека,

–  като взе предвид публичното изявление относно Чеченската република на Руската федерация, направено от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отношение или наказание към Съвета на Европа на 13 март 2007 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за Европа“ (COM(2007)0001),

–  като взе предвид резолюцията си от 23 март 2006 г. относно сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз[1],

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, и по-специално

  • -резолюцията си от 26 април 2007 г. относно наскорошното обуздаване на демонстрации в Русия[2],
  • -резолюцията си от 13 декември 2006 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Хелзинки[3],
  • -резолюцията си от 25 октомври 2006 г. относно отношенията между ЕС и Русия след убийството на руската журналистка Анна Политковская[4],
  • -резолюцията си от 15 юни 2006 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Сочи[5],
  • -резолюцията си от 19 януари 2006 г. относно Чечения[6],
  • -резолюцията си от 15 декември 2005 г. относно правата на човека в Русия и новото законодателство във връзка с неправителствените организации[7]
  • -и доклада си от 26 май 2005 г. относно отношенията между ЕС и Русия[8],

–  като взе предвид 19-тата среща на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе на 18 май 2007 г. в Самара,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Русия постоянно се развиват през последните години, водейки до дълбока и всеобхватна икономическа интеграция и взаимозависимост, която ще нараства все повече в близко бъдеще,

Б.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Русия притежават огромен икономически потенциал и двете страни биха извлекли полза от засилена икономическа интеграция и добросъседски отношения; като има предвид, че сътрудничеството между ЕС и Русия е от голямо значение за гарантиране на стабилността във всички области от взаимен и застъпващ се интерес,

В.   като има предвид, че общата търговия между ЕС и Русия достигна над 166 млрд. EUR през 2005 г.; като има предвид, че Русия е третият по значение търговски партньор на ЕС, с който ЕС осъществява 7,3% от своята търговия, и че ЕС е най-важният търговски партньор на Русия, с който страната осъществява 52,9% от своята търговия,

Г.  като има предвид, че общите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в Русия през 2006 г. възлизат на 31 млрд. щатски долара в сравнение с 14,6 млрд. щатски долара през 2005 г.; като има предвид, че преките чуждестранни инвестиции на ЕС в Русия са се увеличили над два пъти – от 2,5 млрд. EUR през 2002 г. на 6,4 млрд. EUR през 2004 г.,

Д.  като има предвид, че основополагащите принципи, които ръководят икономическите и търговските отношения между ЕС и Руската федерация, трябва да са взаимност, прозрачност, предсказуемост, надеждност, недискриминационна политика и добро управление,

Е.  като има предвид, че сигурността на енергийните доставки е едно от най-големите предизвикателства за Европа и една от основните области на сътрудничество с Русия, и като има предвид, че ЕС внася приблизително една четвърт от своя газ и петрол от Русия и представлява най-надеждният потребител на руския износ,

Ж.  като има предвид, че на 19 април Съветът по правосъдие и вътрешни работи одобри сключването на две споразумения за облекчаване на визовия режим и реадмисия на незаконни имигранти и на 22 април започнаха преговори за постигане на безвизово пътуване, което дава сигнал за реален напредък по отношение на общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие,

З.  като има предвид, че бързото и цялостно прилагане на четирите общи пространства, с общо икономическо пространство, пространство на свобода, сигурност и правосъдие, пространство на външна сигурност и пространство на изследователска, образователна и културна дейност следва да бъде в сърцевината на преговорите за новото споразумение за партньорство и сътрудничество,

И.  като има предвид, че Русия подписа и ратифицира Протокола от Киото,

Й.  като има предвид, че сключването на ново Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Руската федерация е от първостепенно значение за бъдещото им сътрудничество, по-специално по отношение на по-нататъшното развитие на икономическите отношения, засилването на сигурността и стабилността в Европа и укрепването на зачитането на правата на човека, демокрацията и правовата държава като основа на това сътрудничество,

К.  като има предвид, че Руската федерация е член на Съвета на Европа и следователно е поела ангажимент да работи за постигане на целите на Съвета, които включват насърчаване на демокрацията и утвърждаване на демократична стабилност в Европа,

Л.  като има предвид, че през последните години демокрацията в Русия продължава да се влошава, по-специално вследствие на засилен контрол на правителството върху основните телевизионни станции и повечето радиостанции, разпространение на автоцензура сред печатните средства за масово осведомяване, закриване на независими средства за масово осведомяване, ограничения на правото на организиране на публични демонстрации, влошаване на климата за неправителствените организации, тормоз на активисти в областта на правата на човека, убийства на изтъкнати опоненти на руското правителство и засилен политически контрол върху съдебната власт, какъвто беше случаят с делото Юкос и съдебните дела на г-н Ходорковски и г-н Лебедев, като същевременно в Чеченската република продължават сериозните нарушения на правата на човека под формата на убийства, насилствени изчезвания, изтезания, вземане на заложници и произволни задържания;

М.  като има предвид, че консултациите между ЕС и Русия за правата на човека не доведоха до никакъв съществен напредък в тази област, която следва да бъде приоритет в отношенията между ЕС и Русия,

Н.  като има предвид, че последната среща на високо равнище между ЕС и Русия на 24 ноември 2006 г. в Хелзинки имаше за цел да отбележи началото на нов етап в отношенията между ЕС и Русия и, по-конкретно, да се започнат преговори за ново рамково споразумение между ЕС и Русия, което да замести Споразумението за партньорство и сътрудничество, което изтича през 2007 г.,

О.  като има предвид, че Полша блокира започването на преговорите по новото рамково споразумение, като постави като условие за започването им вдигането на забраната за внос на полско месо, наложена от Москва през 2005 г. и удължена през 2006 г.,

П.  като има предвид, че преговорите на 21 април между Маркос Киприану, член на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването, и руския министър на селското стопанство Алексей Гордеев, във връзка с подобряване на отношенията между Русия и ЕС чрез премахване на забраната, приключиха безрезултатно, което хвърли сянка върху срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе в Самара на 18 май,

Р.  като има предвид, че според Питър Менделсън, член на Комисията, отговарящ за търговията, отношенията между ЕС и Русия понастоящем са достигнали „ниво на неразбирателство или дори недоверие, невиждани след края на студената война“, подкопавайки усилията за изграждане на по-тесни връзки между двете страни,

С.  като има предвид, че след неотдавнашните събития в Естония нормалната работа на естонското посолство в Москва е блокирана, а няколко негови служители са били нападнати от демонстранти, обградили посолството и изгорили естонското знаме,

Т.  като има предвид, че е важно ЕС да говори с един глас, да прояви солидарност и да покаже единство в отношенията си с Руската федерация,

1.  Отново потвърждава убеждението си, че Русия остава важен партньор за прагматично сътрудничество, с когото Европейският съюз споделя не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за тясно сътрудничество на международната сцена и в общото съседско пространство;

2.  Подчертава значението на засилването на единството и солидарността между държавите-членки на Европейския съюз в отношенията им с Русия; следователно приветства общата позиция, възприета от ЕС в преговорите с Москва за вдигане на наложената от Русия забрана за износа на полско месо;

3.  Изразява съжаление за провала на тези преговори и за последващия от това неуспех за започване на преговорите относно ново рамково споразумение между ЕС и Русия и насърчава германското председателство да продължава работата по осигуряване на мандат за преговори за приемане на ново споразумение в най-скоро време и за незабавно започване на преговорите, при условие че Русия престане да прибягва до икономически натиск върху държавите-членки на ЕС;

4.  Призовава Русия да спазва напълно задълженията си съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, като гарантира защитата и нормалната работа на чуждестранните посолства;

5.  Приветства откритите дискусии за демокрацията и правата на човека по време на последната среща на високо равнище между ЕС и Русия на 24 ноември 2006 г. в Хелзинки; подчертава, обаче, че настоящото положение в Русия дава основание за загриженост относно зачитането на правата на човека, демокрацията и правовата държава; следователно изразява съжаление, че диалогът между ЕС и Русия относно правата на човека не доведе до никакъв съществен напредък в тази област и призовава руското правителство да сътрудничи за ускоряване на тези консултации между ЕС и Русия като съществена част от партньорството между ЕС и Русия;

6.  Отново изразява своето становище, че твърдата защита на правата на човека и демократичните ценности следва да бъде основоположен принцип на всяко обвързване между ЕС и Русия; призовава настоятелно Комисията да гарантира, че тези ценности няма да имат субсидиарен статус в пакета за преговори между ЕС и Русия и че отпускането на всяка финансова помощ за Русия е обвързано с укрепването на демократичните стандарти в тази страна;

7.  Изразява дълбоката си загриженост по отношение на продължаващите доклади от руски и международни правозащитни организации относно прилагането на насилие и нечовешки и унизителни актове в затворите, полицейските участъци и тайните центрове за задържане в Чечения, остро осъжда подобни практики и призовава руските власти да гарантират, че правата, осигурени от Европейската конвенция за защита на правата на човека, която е подписана от Русия, се зачитат изцяло в Чеченската република, и че всички, които нарушават тези права, са предавани на правосъдието;

8.  Подчертава необходимостта от съвместна работа с Русия като необходим и важен партньор за осигуряване на мир, стабилност и сигурност, и за борба с международния тероризъм и белязания с насилие екстремизъм, както и за разглеждане на други въпроси, свързани със сигурността, като рисковете за околната среда и ядрените рискове, наркотиците, трафика на оръжие и на хора, трансграничната организирана престъпност в европейското съседско пространство;

9.  Призовава Комисията и Съвета да провеждат съвместни инициативи с руското правителство за укрепване на сигурността и стабилността в общото съседско пространство, особено чрез съвместно управление на кризи в Украйна и Беларус и чрез полагане на съвместни усилия за разрешаването най-после на т. нар. "замразени конфликти" в Нагорни Карабах, както и в Молдова и Грузия, посредством гарантиране на пълната териториална цялост на тези държави; призовава ЕС и Русия като член на Съвета за сигурност на ООН да поемат своята отговорност по въпроса на ядрената програма на Иран и като членове на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия Изток и да насърчават усилията за провеждане на международна мирна конференция относно регионалния мир в Близкия Изток; отново призовава Русия като член на контактната група и Съвета за сигурност на ООН да сътрудничи за намиране на трайно решение на проблема с Косово и като участник в шестстранните преговори да помогне за намиране на решение на разпространението на ядрено оръжие в Северна Корея;

10.  Подчертава значението на присъединяването на Русия към СТО и е убеден, че членството в СТО ще бъде важен сигнал за чуждите инвеститори, ще стимулира икономическия растеж в Русия и ще засили търговския обмен с ЕС; счита, че присъединяването към СТО ще доведе до по-дълбока икономическа интеграция между ЕС и Русия;

11.  Освен това, отново изтъква значението на установяването на общо икономическо пространство (ОИП) и по-нататъшно развитие на целите, договорени в Пътната карта за общо икономическо пространство, особено по отношение на създаването на отворен и интегриран пазар между ЕС и Русия;

12.  Подчертава значението на подобряването на инвестиционния климат в Русия, което може да се постигне единствено чрез насърчаване и установяване на недискриминационни и прозрачни условия за бизнес, по-малка бюрокрация и двустранни инвестиции; изразява загриженост от липсата на предсказуемост при прилагането на разпоредбите от страна на властите;

   Приветства споразумението между руския министър на енергетиката Виктор Христенко и Андрис Пиебалгс, член на Комисията, отговарящ за енергетиката, относно преструктурирането на тематичните групи в диалога по енергийни въпроси между ЕС и Русия. В новите групи ще се засегнат въпроси като (i) енергийни стратегии, прогнози и сценарии, (ii) развитие на пазара и (iii) енергетика, както и преговорите за установяване на механизъм за ранно предупреждение в случай на енергийна криза;

14.  Подчертава значението на засиления диалог с Русия, като най-важния доставчик на ЕС, по въпросите на енергетиката с оглед да се гарантира както сигурността на доставките, така и на сигурността на търсенето в контекста на повишената енергийна взаимозависимост; подчертава, че това сътрудничество трябва да се основава на принципите, установени в Договора за Енергийната харта и по-специално в приложения към него Транзитен протокол, както и на реципрочност по отношение на инвестициите, достъпа до пазара и инфраструктурата;

15.  Подкрепя обмена на информация относно съвременните енергийни технологии и насърчава контактите между ЕС и участниците в руския енергиен сектор, както и усилията, необходими за подобряване на енергийната ефективност и за разработване на технологии, които не отделят CO2, което създава значителни възможности за сътрудничество, особено в областта на промишлеността, с обмен на най-добри практики и технологии между руските дружества и дружествата на ЕС; призовава Русия и държавите-членки на ЕС да достигнат предвидените в Протокола от Киото цели;

16.  Подчертава необходимостта ЕС да действа с единство и решителност в усилията си да укрепи отношенията с Русия; приветства намерението на германското председателство да даде още по-голямо предимство на този важен въпрос;

17.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация и на Съвета на Европа.