Forslag til beslutning - B6-0195/2007Forslag til beslutning
B6-0195/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

2.5.2007

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten og Tunne Kelam
for PPE-DE-Gruppen
om topmødet mellem EU og Rusland i Samara den 18. maj 2007

Procedure : 2007/2554(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0195/2007
Indgivne tekster :
B6-0195/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0195/2007

Europa-Parlamentets beslutning om topmødet mellem EU og Rusland i Samara den 18. maj 2007

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Russiske Føderation på den anden, som trådte i kraft i 1997 og udløber i 2007,

–  der henviser til EU's og Ruslands mål, der blev fastlagt i en fælles erklæring efter topmødet i Skt. Petersborg den 31. maj 2003, om at oprette et fælles økonomisk område, et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et fælles område for ekstern sikkerhed og et fælles område for forskning og uddannelse, herunder kulturelle aspekter,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og de fem protokoller dertil,

–  der henviser til menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland,

–  der henviser til den offentlige erklæring vedrørende Den Tjetjenske Republik i Den Russiske Føderation fremsat den 13. marts 2007 af Den Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europarådet og Europa-Parlamentet af 10. januar 2002: En energipolitik for Europa,

–  der henviser til sin beslutning af 23. marts 2006 om energiforsyningssikkerhed i Den Europæiske Union[1],

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland, især

  • -sin beslutning af 26. april 2007 om den seneste undertrykkelse af demonstrationer i Rusland[2],

       sin beslutning af 13. december 2006 om topmødet mellem EU og Rusland i Helsinki[3],

  • -sin beslutning af 25. oktober 2006 om forholdet mellem EU og Rusland efter mordet på den russiske journalist Anna Politkovskaja[4],
  • -sin beslutning af 15. juni 2006 om topmødet mellem EU og Rusland i Sotji[5],
  • -sin beslutning af 19. januar 2006 om Tjetjenien[6],
  • -sin beslutning af 15. december 2005 om menneskerettigheder i Rusland og den nye ngo-lovgivning[7],
  • -og til sin beslutning af 26. maj 2005 om forbindelserne mellem EU og Rusland[8],

–  der henviser til det 19. topmøde mellem EU og Rusland i Samara, der vil blive holdt den 18. maj 2007,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland har udviklet sig løbende i de seneste år, hvilket har ført til en dybtgående og omfattende økonomisk integration og indbyrdes afhængighed, som uden tvivl vil vokse yderligere i den nærmeste fremtid,

B.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland har et enormt økonomisk potentiale, og begge parter ville kunne drage nytte af øget økonomisk integration og gode naboskabsforbindelser, der henviser til, at samarbejde mellem EU og Rusland er af afgørende betydning for sikring af stabiliteten på alle områder af gensidig og sammenfaldende interesse,

C.  der henviser til, at den samlede handel mellem EU og Rusland beløb sig til over 166 milliarder EUR i 2005, der henviser til, at Rusland er EU's tredjevigtigste handelspartner, der tæller for 7,3% af EU's handel, og EU er Ruslands vigtigste handelspartner, idet EU tegner sig for 52,9% af Ruslands udenrigshandel,

D.  der henviser til, at direkte udenlandske investeringer (FDI) i Rusland i 2006 skønnes til at være på 31 milliard USD sammenlignet med 14,6 milliarder USD i 2005, der henviser til, at EU's direkte udenlandske investeringer (FDI) i Rusland mere end fordobledes fra 2,5 milliarder EUR i 2002 til 6,4 milliarder EUR i 2004,

E.  der henviser til, at de grundlæggende principper, der er bestemmende for de økonomiske forbindelser og samhandelen mellem EU og Den Russiske Føderation, bør være gensidighed, gennemsigtighed, forudsigelighed, pålidelighed, ikke-diskrimination og god regeringsførelse,

F.  der henviser til, at energiforsyningssikkerhed er en af de største udfordringer for Europa og et af de vigtigste samarbejdsområder med Rusland, og at EU importerer omkring en fjerdedel af sin gas og olie fra Rusland og er den mest pålidelige forbruger af russisk eksport,

G.  der henviser til, at Rådet (retlige og indre anliggender) godkendte indgåelsen af to aftaler om lempelse af visumreglerne og tilbagesendelse af illegale indvandrere, og at der blev indledt drøftelser den 22. april om eventuel ophævelse af visumkravet, hvilket signalerede konkrete fremskridt i retning af et fælles område med frihed, sikkerhed og retfærdighed,

H.  der henviser til, at en hurtig gennemførelse af de fire fælles områder - et fælles økonomisk område, et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, et område for ekstern sikkerhed og et område for forskning, uddannelse og kultur - bør være i centrum for forhandlingerne om den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale,

I.  der henviser til, at Rusland har undertegnet og ratificeret Kyoto-protokollen,

J.  der henviser til, at indgåelsen af en ny partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Den Russiske Føderation er af allerstørste betydning for deres fremtidige samarbejde, især hvad angår den yderligere udvikling af de økonomiske forbindelser, fortsat forøgelse af sikkerheden og stabiliteten i Europa samt for yderligere styrkelse af respekten for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincipperne som grundlag for dette samarbejde,

K.  der henviser til, at Den Russiske Føderation er medlem af Europarådet og således har forpligtet sig til Europarådets målsætninger, som er at fremme demokratiet og styrke den demokratiske stabilitet i Europa,

L.  der henviser til, at demokratiet i de seneste år konstant er blevet forringet, især på grund af den øgede regeringskontrol med store tv-stationer og de fleste radiosendere, den udbredte selvcensur blandt de trykte medier, lukningen af uafhængige medier, indskrænkning af retten til at organisere offentlige demonstrationer, et stadig dårligere klima for ngo'er, forfølgelse af menneskerettighedsaktivister, drab på prominente modstandere af den russiske regering og øget politisk kontrol med domstolene, som det fremgik af Yukos-sagen og Khodorkovsky- og Lebedev-retssagerne, mens alvorlige menneskerettighedskrænkelser i form af mord, tvungen forsvinden, tortur, gidseltagning og vilkårlig tilbageholdelse stadig forekommer i Den Tjetjenske Republik,

M.  der understreger, at menneskerettighedsdrøftelserne mellem EU og Rusland hidtil ikke har resulteret i væsentlige fremskridt på dette område, der bør prioriteres højt i forbindelserne mellem EU og Rusland,

N.  der henviser til, at det seneste topmøde mellem EU og Rusland i Helsinki den 24. november 2006 efter hensigten skulle markere starten på en ny fase for forbindelserne mellem EU og Rusland, og i særdeleshed indlede forhandlinger om en ny rammeaftale mellem EU og Rusland, som skal erstatte den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale, der udløber i 2007,

O.  B. der henviser til, at Polen har blokeret de indledende forhandlinger om den nye rammeaftale og krævet, at Moskva ophæver det forbud mod import af polsk kød, som blev indført i 2005 og forlænget i 2006, inden forhandlingerne indledes,

P.  der henviser til, at drøftelserne den 21. april mellem Markos Kyprianou, EU's sundhedskommissær, og Alexei Gordeyev, den russiske landbrugsminister, om at forbedre forbindelserne mellem Rusland og EU ved at ophæve forbuddet, gik i hårdknude, hvorved der blev kastet en skygge over topmødet mellem EU og Rusland i Samara den 18. maj,

Q.  der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Rusland ifølge handelskommissær Peter Mandelson i dag har nået "et niveau af misforståelse eller endog mistillid, som vi ikke har set siden slutningen af den kolde krig", hvilket er til skade for bestræbelserne på at knytte tættere bånd mellem de to parter,

R.  der henviser til, at den estiske ambassades normale arbejde i Moskva efter de nylige hændelser i Estland er blevet blokeret, og adskillige af dens ansatte er blevet angrebet korporligt af demonstranter, der omringede ambassaden og afbrændte det estiske flag,

S.  der henviser til, at det er vigtigt, at EU taler med én stemme, viser solidaritet og optræder som en samlet enhed i sine forbindelser med Den Russiske Føderation,

1.  bekræfter atter sin overbevisning om, at Rusland fortsat er en vigtig partner for et pragmatisk samarbejde, som EU ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med, men også en målsætning om et tæt samarbejde internationalt og i det fælles naboskabsområde;

2.  understreger betydningen af at styrke enhed og solidaritet blandt EU's medlemsstater i forbindelserne med Rusland; bifalder derfor den fælles linje, som EU har valgt i forhandlingerne med Moskva om ophævelse af Ruslands forbud mod kødeksport fra Polen;

3.  beklager, at disse forhandlinger er brudt sammen, og at det følgelig er mislykkedes at indlede forhandlinger om en ny rammeaftale mellem EU og Rusland, og tilskynder det tyske formandskab til at fortsætte med at arbejde for at gøre det muligt, at forhandlingsmandatet til indgåelse af en ny aftale snarest muligt vedtages, og at der indledes forhandlinger uden yderligere forsinkelse, på betingelse af, at Rusland stopper sin praksis med at lægge økonomisk pres på EU-medlemsstaterne;

4.  opfordrer Rusland til fuldt ud at overholde sine forpligtelser i henhold til Wien-konventionen om diplomatiske forbindelse ved at garantere beskyttelse af de udenlandske ambassader og deres normale funktion;

5.  bifalder de åbne drøftelser om demokrati og menneskerettigheder på det seneste topmøde mellem EU og Rusland den 24. november 2006 i Helsinki; understreger imidlertid, at den nuværende situation i Rusland giver anledning til bekymring, hvad angår respekten for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincipperne; beklager derfor, at menneskerettighedsdialogen mellem EU og Rusland ikke har resulteret i væsentlige fremskridt på dette område, og opfordrer den russiske regering til at bidrage til intensiveringen af disse drøftelser som en væsentlig del af partnerskabsforbindelserne mellem EU og Rusland;

6.  gentager sin overbevisning om, at et stærkt forsvar af menneskerettigheder og demokratiske værdier bør være et grundlæggende princip for ethvert EU-engagement i Rusland; opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at disse værdier ikke vil have nogen underordnet status i den forhandlingspakken for drøftelserne mellem EU og Rusland, og at enhver finansiel bistand til Rusland gøres betinget af, at de demokratiske standarder styrkes i dette land;

7.  udtrykker sin dybe bekymring over de fortsatte indberetninger fra russiske og internationale menneskerettighedsorganisationer om brug af tortur og umenneskelige og nedværdigende handlinger i fængsler, på politistationer og hemmelige tilbageholdelsescentre i Tjetjenien; fordømmer kraftig en sådan praksis og opfordrer de russiske myndigheder til at sikre, at de rettigheder, der er garanteret i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention, som Rusland har undertegnet, fuldt ud respekteres i Den Tjetjenske Republik, og at alle, der krænker disse rettigheder, retsforfølges;

8.  understreger behovet for at samarbejde med Rusland som en nødvendig og vigtig partner med henblik på at skabe fred, stabilitet og sikkerhed, bekæmpe international terrorisme og voldelig ekstremisme samt behandle andre sikkerhedsanliggender såsom miljørisici og nukleare risici, narkotika, våben- og menneskehandel og grænseoverskridende organiseret kriminalitet i det europæiske nærområde;

9.  opfordrer Kommissionen og Rådet til sammen med den russiske regering at overveje fælles initiativer med henblik på at styrke sikkerheden og stabiliteten i det fælles nærområde, især ved hjælp af fælles krisestyring i Ukraine og Belarus og fælles bestræbelser på at finde en endelig løsning på de fastfrosne konflikter i Nagorno Karabakh samt i Moldova og Georgien ved at garantere disse stater fuld territorial integritet; opfordrer EU og Rusland som medlem af FN's Sikkerhedsråd til at leve op til deres ansvar i det iranske nukleare spørgsmål og som medlemmer af Kvartetten med henblik på at finde en løsning på konflikten i Mellemøsten og støtte kravet om en international fredskonference om en regional fredsaftale for Mellemøsten; opfordrer endvidere Rusland som medlem af Kontaktgruppen og FN's Sikkerhedsråd til at samarbejde med henblik på at finde en holdbar løsning til Kosovo-spørgsmålet og som medlem af sekspartsdrøftelserne at bidrage til at finde en løsning på spørgsmålet om nuklear spredning i Nordkorea;

10.  understreger betydningen af Ruslands tiltrædelse af WTO og er overbevist om, at WTO-medlemskab vil sende et vigtigt signal til udenlandske investorer, sætte skub i den økonomiske vækst i Rusland og øge samhandelen med EU; mener, at tiltrædelse af WTO bør føre til øget økonomisk integration mellem EU og Rusland;

11.  understreger atter betydningen af, at der skabes et Fælles Økonomisk Rum, og at de målsætninger, der blev vedtaget i køreplanen for Det Fælles Økonomiske Rum, udvikles yderligere, især hvad angår skabelsen af et åbent og integreret marked mellem EU og Rusland;

12.  understreger vigtigheden af at forbedre investeringsklimaet i Rusland, hvilket kun kan opnås ved at fremme og lette ikke-diskriminerende og gennemsigtige forretningsbetingelser, mindre bureaukrati og tovejsinvesteringer; er bekymret over den manglende forudsigelighed i myndighedernes anvendelse af regler;

13.  bifalder aftalen mellem den russiske energiminister, Viktor Khristenko, og energikommissær Andris Piebalgs om omstrukturering af de tematiske grupper for energidialogen mellem EU og Rusland; noterer sig, at de nye grupper vil tage fat på sådanne spørgsmål som (i) energistrategier, prognoser og scenarier (ii) markedsudvikling og (iii) energi samt drøftelser om oprettelse af en mekanisme for tidlig varsling af energikriser;

14.  understreger vigtigheden af en intensiveret dialog med Rusland som EU's vigtigste leverandør om energispørgsmål med henblik på at garantere såvel forsyningssikkerheden som sikkerhed for efterspørgsel i forbindelse med øget gensidig afhængighed på energiområdet; understreger, at dette samarbejde skal baseres på de principper, der er nedfældet i traktaten om det europæiske energicharter, især i transitprotokollen hertil og om gensidighed i forbindelse med investeringer og markeds- og infrastrukturadgang;

15.  slår til lyd for udveksling af information om avancerede energiteknologier og tilskynder til kontakter mellem aktører i energisektoren i EU og Rusland samt til de bestræbelser, der er nødvendige for at forbedre energieffektiviteten og udvikle teknologier, der ikke udsender CO2 , der rummer væsentlige muligheder for samarbejde, især industrisamarbejde, med udveksling af bedste praksis og teknologier mellem virksomheder fra EU og Rusland; opfordrer Rusland og EU-medlemsstaterne til at nå de mål, der er fastsat i Kyoto-protokollen; opfordrer Rusland og EU-medlemsstaterne til at nå de mål, der er fastsat i Kyoto-protokollen;

16.  understreger, at det er nødvendigt, at EU optræder samlet og målrettet i sine bestræbelser for at styrke forbindelserne med Den Russiske Føderation; glæder sig over det tyske formandskabs hensigt om fortsat at prioritere dette vigtige spørgsmål;

17.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og regeringer og parlamenter i medlemsstaterne og Den Russiske Føderation.