Päätöslauselmaesitys - B6-0195/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0195/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

2.5.2007

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten ja Tunne Kelam
PPE-DE-ryhmän puolesta
Samarassa 18. toukokuuta 2007 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

Menettely : 2007/2554(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0195/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0195/2007
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0195/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma Samarassa 18. toukokuuta 2007 pidettävästä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän federaation välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1997 ja päättyy vuonna 2007,

–  ottaa huomioon Pietarissa 31. toukokuuta 2003 pidetyn huippukokouksen jälkeen annetussa yhteisessä julistuksessa määritellyn EU:n ja Venäjän jakaman tavoitteen perustaa yhteinen talousalue, yhteinen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, ulkoisen turvallisuuden yhteistyöalue, sekä yhteinen tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuurin alue,

–  ottaa huomioon Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi ja sen viisi pöytäkirjaa,

–  ottaa huomioon EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen komitean 13. maaliskuuta 2007 antaman julkilausuman Venäjän federaation Tšetšenian tasavallasta,

–  ottaa huomioon komission 10. tammikuuta 2007 antaman tiedonannon Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan parlamentille energiapolitiikasta Euroopalle (KOM(2007)0001),

–  ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman energiahuollon varmuudesta Euroopan unionissa[1],

–  ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti

  • 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman viimeaikaisten mielenosoitusten tukahduttamisesta Venäjällä[2],
  • 13. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman Helsingissä pidetystä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta[3],
  • 25. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän suhteista venäläisen toimittajan Anna Politkovskajan murhan jälkeen[4],
  • 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman Sotšissa pidetystä EU:n ja Venäjän huippukokouksesta[5],
  • 19. tammikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Tšetšeniasta[6],
  • 15. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman ihmisoikeuksista Venäjällä ja kansalaisjärjestöjä koskevasta uudesta lainsäädännöstä[7],
  • sekä 26. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman EU:n ja Venäjän suhteista[8],

–  ottaa huomioon, että Samarassa pidetään 18. toukokuuta 2007 EU:n ja Venäjän 19. huippukokous,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että EU:n ja Venäjän väliset suhteet ovat viime vuosina jatkuvasti kehittyneet, mikä on johtanut syvään ja kattavaan taloudelliseen integroitumiseen ja keskinäiseen riippuvuuteen, joka vain lisääntyy lähitulevaisuudessa,

B.  ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän suhteiden taloudellinen potentiaali on valtava ja kumpikin osapuoli hyötyisi taloudellisen integraation syvenemisestä ja hyvistä naapuruussuhteista; ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän yhteistyö on ratkaisevan tärkeää vakauden turvaamiseksi kaikilla molemmille osapuolille merkittävillä aloilla,

C.  ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän välisen kaupan kokonaisarvo oli vuonna 2005 yli 166 miljardia euroa; ottaa huomioon, että Venäjä on EU:n kolmanneksi tärkein kauppakumppani, jonka osuus unionin kokonaiskaupasta on 7,3 prosenttia, ja että EU on Venäjän tärkein kauppakumppani 52,9 prosentin osuudella sen kokonaiskaupasta,

D.  ottaa huomioon, että vuonna 2006 Venäjälle tehtiin arvioiden mukaan suoria ulkomaisia sijoituksia 31 miljardin dollarin arvosta, kun vuonna 2005 niiden arvo oli 14,6 miljardia dollaria; ottaa huomioon, että EU:n suorat sijoitukset Venäjälle yli kaksinkertaistuivat vuosien 2002 (2,5 miljardia euroa) ja 2004 (6,4 miljardia euroa) välillä,

E.  ottaa huomioon, että EU:n ja Venäjän federaation talous- ja kauppasuhteiden perusperiaatteina olisi oltava vastavuoroisuus, avoimuus, ennustettavuus, luotettavuus, syrjimättömyys ja hyvä hallintotapa,

F.  katsoo, että energiahuollon varmuus on yksi suurimmista haasteista Euroopalle ja yksi tärkeimmistä Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön aloista, ja ottaa huomioon, että EU tuo noin neljänneksen kaasustaan ja öljystään Venäjältä ja että se on Venäjän vientituotteiden luotettavin kuluttaja,

G.  ottaa huomioon, että oikeus- ja sisäasioiden neuvosto hyväksyi 19. huhtikuuta viisumeja ja laittomien maahanmuuttajien takaisinottoa koskevat sopimukset ja että 22. huhtikuuta käynnistettiin neuvottelut, joiden tavoitteena on viisumivapaa matkustaminen, mitä voidaan pitää konkreettisena edistymisenä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden yhteisen alueen perustamisessa,

H.  katsoo, että neljän yhteisen alueen – eli yhteisen talousalueen, vapauden, oikeuden ja turvallisuuden yhteisen alueen, ulkoisen turvallisuuden yhteisen alueen sekä tutkimuksen, koulutuksen ja kulttuuriasioiden yhteisen alueen – nopean ja tinkimättömän täytäntöönpanon pitäisi olla tällaisesta uudesta strategisesta kumppanuussopimuksesta käytävien neuvottelujen ytimessä,

I.  ottaa huomioon, että Venäjä on allekirjoittanut ja ratifioinut Kioton pöytäkirjan,

J.  katsoo, että uuden kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekeminen EU:n ja Venäjän federaation välillä on erittäin tärkeää niiden tulevan yhteistyön kannalta ja etenkin sen kannalta, että tämän yhteistyön perustana kehitetään edelleen taloussuhteita, parannetaan Euroopan turvallisuutta ja vakautta sekä lujitetaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kunnioittamista,

K.  ottaa huomioon, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston jäsenenä sitoutunut neuvoston tavoitteisiin, joita ovat demokratian edistäminen ja demokraattisen vakauden lujittaminen Euroopassa,

L.  ottaa huomioon, että demokratia on heikentynyt Venäjällä viimeksi kuluneina vuosina erityisesti siksi, että kaikki suuret TV-kanavat ja useimmat radioasemat on alistettu yhä enenevässä määrin hallituksen valvontaan, itsesensuuri on levinnyt lehdistön keskuuteen, riippumattomat tiedotusvälineet ovat lopettaneet toimintansa, julkisten mielenosoitusten järjestämiselle on asetettu uusia rajoituksia, kansalaisjärjestöjen toimintailmasto on huonontunut, ihmisoikeusaktivisteja on häiritty, Venäjän hallituksen tunnettuja vastustajia on surmattu ja oikeuslaitoksen poliittista valvontaa on lisätty, mistä ovat esimerkkeinä Jukosin tapaus sekä Hodorkovskia ja Lebedeviä vastaan käydyt oikeudenkäynnit, ja samaan aikaan Tšetšenian tasavallassa tapahtuu yhä vakavia ihmisoikeusloukkauksia, kuten murhia, pakotettuja katoamisia, kidutusta, panttivankien ottoa ja mielivaltaisia pidätyksiä,

M.  ottaa huomioon, että toistaiseksi ihmisoikeuksia koskevat EU:n ja Venäjän neuvottelut eivät ole parantaneet tilannetta merkittävästi, vaikka näiden kysymysten pitäisi olla etusijalla EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa,

N.  ottaa huomioon, että Helsingissä 24. marraskuuta 2006 järjestetyssä EU:n ja Venäjän edellisessä huippukokouksessa oli tarkoitus aloittaa uusi vaihe EU:n ja Venäjän suhteissa ja eritoten käynnistää neuvottelut EU:n ja Venäjän välisestä uudesta puitesopimuksesta, jolla korvataan nykyinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, jonka voimassaoloaika päättyy vuonna 2007,

O.  ottaa huomioon, että Puola on estänyt uutta puitesopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisen asettamalla neuvottelujen ehdoksi sen, että Venäjän hallitus poistaa tuontikiellon, jonka se langetti puolalaisille lihatuotteille vuonna 2005 ja jota se jatkoi vuonna 2006,

P.  ottaa huomioon, että EU:n komission terveysasioista vastaavan jäsenen Markos Kyprianoun ja Venäjän maatalousministerin Aleksei Gordejevin 21. huhtikuuta käymät neuvottelut Venäjän ja EU:n suhteiden parantamisesta poistamalla tuontikielto päättyivät umpikujaan, mikä varjostaa Samarassa 18. toukokuuta pidettävää EU:n ja Venäjän huippukokousta,

Q.  ottaa huomioon, että kauppakomissaari Peter Mandelsonin mukaan EU:n ja Venäjän suhteet ovat nyt saavuttaneet "sellaisen väärinymmärrysten tai jopa epäluulon tason, jota emme ole nähneet sitten kylmän sodan päättymisen", mikä haittaa pyrkimyksiä rakentaa tiiviimpiä yhteyksiä osapuolten välille,

R.  ottaa huomioon, että Viron viimeaikaisten tapahtumien seurauksena Viron Moskovan suurlähetystön normaali toiminta on pysähtynyt ja suurlähetystöä ympäröivät mielenosoittajat ovat hyökänneet monia sen työntekijöitä vastaan ja polttaneet Viron lipun,

S.  katsoo, että EU:n on tärkeää puhua yhdellä äänellä ja osoittaa solidaarisuutta sekä yhtenäisyytensä suhteissaan Venäjän federaatioon,

1.  vahvistaa olevansa vakuuttunut siitä, että Venäjä on edelleen tärkeä pragmaattisen yhteistyön kumppani, jonka kanssa Euroopan unionilla on yhteisten taloudellisten ja kaupallisten etujen lisäksi yhteinen tavoite toimia tiiviissä yhteistyössä kansainvälisellä areenalla sekä yhteisessä naapurustossa;

2.  korostaa miten tärkeää on, että kaikki EU:n jäsenvaltiot osoittavat aikaisempaa suurempaa yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta Venäjän-suhteissaan; pitääkin myönteisenä, että EU on noudattanut yhteistä linjaa neuvotellessaan Moskovan kanssa Venäjän puolalaiselle lihalle määräämän vientikiellon poistamisesta;

3.  pahoittelee neuvottelujen katkeamista ja sitä, että neuvotteluja EU:n ja Venäjän uudesta puitesopimuksesta ei tämän jälkeen onnistuttu käynnistämään, sekä kannustaa puheenjohtajavaltiota Saksaa jatkamaan ponnisteluja, jotta uutta sopimusta koskevat neuvotteluvaltuudet hyväksytään mahdollisimman pian ja jotta neuvottelut voidaan aloittaa viipymättä, edellyttäen, että Venäjä lopettaa turvautumisen taloudellisiin painostuskeinoihin suhteissaan EU:n jäsenvaltioihin;

4.  kehottaa Venäjää kunnioittamaan tinkimättä diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen velvoitteita varmistamalla ulkomaisten suurlähetystöjen turvallisuuden ja normaalin työskentelyn;

5.  suhtautuu myönteisesti avoimiin keskusteluihin demokratiasta ja ihmisoikeuksista Helsingissä 24. marraskuuta 2006 pidetyssä EU:n ja Venäjän huippukokouksessa; korostaa kuitenkin, että Venäjän nykyinen tilanne herättää huolestuneisuutta ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kunnioittamisen alalla; pitää siksi valitettavana, ettei EU:n ja Venäjän ihmisoikeusvuoropuhelu ole tuonut mukanaan merkittävää edistystä tässä asiassa, ja kehottaa Venäjän hallitusta edistämään näiden EU:n ja Venäjän kumppanuuteen olennaisena osana kuuluvien neuvottelujen tehostamista;

6.  toistaa, että ihmisoikeuksien ja demokraattisten arvojen päättäväisen puolustamisen olisi oltava keskeinen periaate kaikissa EU:n sitoumuksissa Venäjän suhteen; kehottaa komissiota varmistamaan, että nämä arvot eivät ole toissijaisessa asemassa EU:n ja Venäjän välisessä neuvottelupaketissa ja että Venäjälle annettava taloudellinen apu kytketään demokraattisten normien kehittymiseen maassa;

7.  on hyvin huolissaan venäläisten ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen jatkuvista raporteista, jotka koskevat kidutuksen käyttöä sekä epäinhimillistä ja halventavaa kohtelua Tšetšenian vankiloissa, poliisiasemilla ja salaisissa pidätyskeskuksissa; tuomitsee jyrkästi tällaiset käytännöt ja kehottaa Venäjän viranomaisia varmistamaan, että Venäjän allekirjoittamassa Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksessa taattuja oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti Tšetšenian tasavallassa ja että kaikki näitä oikeuksia rikkovat tuodaan oikeuden eteen;

8.  korostaa, että Venäjän kanssa on tehtävä yhteistyötä, koska se on välttämätön ja tärkeä kumppani rauhan, vakauden ja turvallisuuden luomisessa ja kansainvälisen terrorismin ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumisessa ja ratkaistaessa muita turvallisuuskysymyksiä, kuten ympäristö- ja ydinuhkia, huumeita, ase- ja ihmiskauppaa sekä rajat ylittävää järjestäytynyttä rikollisuutta koskevia kysymyksiä, EU:n naapurialueilla;

9.  kehottaa komissiota ja neuvostoa kehittämään Venäjän hallituksen kanssa yhteisiä aloitteita turvallisuuden ja vakauden vahvistamiseksi yhteisissä naapurimaissa ja erityisesti yhteisiä kriisinhallintatoimia Ukrainaan ja Valko-Venäjälle, ja pyrkimään yhdessä ratkaisemaan viimeinkin Vuoristo-Karabahin sekä Moldovan ja Georgian ja selkkaukset takaamalla näiden valtioiden täyden alueellisen koskemattomuuden; kehottaa EU:ta ja Venäjää YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä kantamaan vastuunsa Iranin ydinongelmasta sekä Lähi-idän konfliktin ratkaisemista käsittelevän kvartetin jäseninä edistämään Lähi-idän alueellista rauhansopimusta käsittelevän kansainvälisen rauhankonferenssin koollekutsumista; kehottaa lisäksi Venäjää yhteysryhmän ja YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä tekemään yhteistyötä pysyvän ratkaisun löytämiseksi Kosovon kysymykseen sekä kuuden osapuolen neuvottelujen osapuolena edistämään ratkaisun löytämistä ydinaseiden leviämistä Pohjois-Koreassa koskevaan ongelmaan;

10.  korostaa Venäjän WTO:hon liittymisen tärkeyttä ja on vakuuttunut, että WTO:n jäsenyys on tärkeä viesti ulkomaisille investoijille, samalla kun se vauhdittaa Venäjän talouskasvua ja lisää kauppavaihtoa EU:n kanssa; uskoo, että WTO:hon liittyminen johtaa EU:n ja Venäjän väliseen tiiviimpään taloudelliseen yhdentymiseen;

11.  toistaa myös pitävänsä tärkeänä, että yhteinen talousalue perustetaan ja sitä koskevassa etenemissuunnitelmassa sovittuja tavoitteita kehitetään edelleen etenkin avoimien ja integroitujen markkinoiden luomiseksi EU:n ja Venäjän välille;

12.  korostaa Venäjän investointiolosuhteiden parantamisen tärkeyttä ja katsoo, että tähän päästään vain edistämällä ja helpottamalla syrjimättömiä ja avoimia liiketoimintaolosuhteita, vähentämällä byrokratiaa ja lisäämällä molempiin suuntiin tapahtuvia investointeja; on huolissaan siitä, että viranomaiset toimivat ennakoimattomasti sääntöjä soveltaessaan;

13.  panee tyytyväisenä merkille Venäjän energiaministerin Viktor Khristenkon ja energia-asioista vastaavan komission jäsenen Andris Piebalgsin tekemän sopimuksen EU:n ja Venäjän välisen energiavuoropuhelun järjestämisestä temaattisiin ryhmiin; toteaa, että uudet ryhmät käsittelevät i) energiaa koskevia strategioita, ennusteita ja näkymiä, ii) markkinoiden kehittymistä ja iii) energiaa sekä energiakriisien varalta luotavaa ennakkovaroitusjärjestelmää koskevia neuvotteluja;

14.  korostaa, että on tärkeää tehostaa Venäjän, joka on EU:n tärkein toimittaja, kanssa käytävää energiavuoropuhelua tavoitteena varmistaa toimitusvarmuus ja kysyntä, kun otetaan huomioon energia-asioita koskevan keskinäisen riippuvuuden kasvu; korostaa, että tämän yhteistyön on perustuttava energiaperuskirjaa koskevan sopimuksen ja erityisesti siihen liitetyn kauttakulkupöytäkirjan periaatteisiin sekä investointeja, markkinoille pääsyä ja infrastruktuurin käyttöoikeuksia koskevaan vastavuoroisuuteen;

15.  kannattaa tiedonvaihtoa uusista energiatekniikoista ja kannustaa EU:n ja Venäjän energia-alan toimijoiden yhteyksiä sekä energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöttömien teknologioiden kehittämiseksi tarvittavia toimia, jotka tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia etenkin teollisuuden yhteistyöhön, johon liittyy hyvien käytäntöjen ja tekniikoiden vaihtoa venäläisten ja EU:n yritysten kesken; kehottaa Venäjää ja EU:n jäsenvaltioita panemaan Kioton pöytäkirjan tavoitteet täytäntöön;

16.  korostaa, että EU:n on toimittava yhtenäisesti ja määrätietoisesti ponnisteluissaan Venäjän suhteiden parantamiseksi; panee tyytyväisenä merkille puheenjohtajavaltio Saksan aikomuksen pitää jatkossakin tätä tärkeää kysymystä keskeisenä prioriteettina;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation hallituksille ja parlamenteille sekä Euroopan neuvostolle.