Предложение за резолюция - B6-0196/2007Предложение за резолюция
B6-0196/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

2.5.2007

внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan and Michał Tomasz Kamiński
от името на групата UEN
относно срещата на високо равнище, която ще се проведе в Самара на 18 май 2007 г.

Процедура : 2007/2554(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0196/2007
Внесени текстове :
B6-0196/2007
Разисквания :
Приети текстове :

B6‑0196/2007

Резолюция на Европейския парламент относно срещата на високо равнище, която ще се проведе в Самара на 18 май 2007 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейските общности и техните държави-членки и Руската федерация, влязло в сила през 1997 г. и изтичащо през 2007 г.,

–  като взе предвид целта на ЕС и Русия, изложена в общата декларация, изготвена след срещата на високо равнище в Санкт Петербург, която се проведе на 31 май 2003 г., за създаване на общо икономическо пространство, общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, общо пространство на сътрудничество в областта на външната сигурност и общо пространство за изследвания и образование, в т.ч. културни аспекти,

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и нейните пет протокола;

–  като взе предвид консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека,

–  като взе предвид множеството достоверни сведения на руски и международни неправителствени организации относно продължаващите нарушения на правата на човека в Чечения,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент от 10 януари 2007 г., озаглавено „Енергийна политика за Европа“ (COM(2007)0001),

–  като взе предвид резолюцията си от 23 март 2006 г. относно сигурността на енергийните доставки в Европейския съюз[1],

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Русия, и по-специално

  • -резолюцията си от 26 април 2007 г. относно наскорошното обуздаване на демонстрации в Русия[2],
  • -резолюцията си от 13 декември 2006 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Хелзинки[3],
  • -резолюцията си от 25 октомври 2006 г. относно отношенията между ЕС и Русия след убийството на руската журналистка Анна Политковская[4],
  • -резолюцията си от 15 юни 2006 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия в Сочи[5],
  • -резолюцията си от 19 януари 2006 г. относно Чечения[6],
  • -резолюцията си от 15 декември 2005 г. относно правата на човека в Русия и новото законодателство във връзка с неправителствените организации[7]
  • -и резолюцията си от 26 май 2005 г. относно отношенията между ЕС и Русия[8],

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че 19-ата среща на високо равнище между ЕС и Русия ще се проведе в Самара на 18 май 2007 г.,

Б.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Русия постоянно се развиват през последните години, водейки до икономическа интеграция и взаимозависимост, която ще нараства все повече в близко бъдеще,

B.  като има предвид, че отношенията между ЕС и Русия имат огромен икономически потенциал и двете страни биха извлекли полза от засилена икономическа интеграция и добросъседски отношения; като има предвид, че сътрудничеството между ЕС и Русия е от голямо значение за гарантиране на стабилността във всички области от взаимен и застъпващ се интерес,

Г.  като има предвид, че общата търговия между ЕС и Русия достигна над 166 млрд. EUR през 2005 г.; като има предвид, че Русия е третият по значение търговски партньор на ЕС, с който ЕС осъществява 7,3% от своята търговия, и че ЕС е най-важният търговски партньор на Русия, с който страната осъществява 52,9% от своята търговия,

Д.  като има предвид, че основополагащите принципи на икономическите и търговските отношения между ЕС и Руската федерация трябва да са взаимност, прозрачност, предсказуемост, надеждност, недискриминационна политика и добро управление,

Е.  като има предвид, че сигурността на енергийните доставки е едно от най-големите предизвикателства за Европа и една от основните области на сътрудничество с Русия, и като има предвид, че ЕС внася приблизително една четвърт от своя газ и петрол от Русия и представлява най-надеждният потребител на руския износ,

Ж.  като има предвид, че бързото постигане на четирите общи пространства, насочени към насърчаване на общите ценности, демократичното управление, правовата държава и политиките на добросъседство, както и реципрочността на пазарния достъп и спазването на пазарните правила, следва да е в основата на преговорите относно новото споразумение за партньорство и сътрудничество,

З.  като има предвид, че сключването на новото СПС между ЕС и Руската федерация е от най-голямо значение за бъдещото им сътрудничество, по-специално по отношение на по-нататъшното развитие на икономическите отношения, засилването на сигурността и стабилността в Европа и укрепването на зачитането на правата на човека и демокрацията,

И.  като има предвид, че Руската федерация е член на Съвета на Европа и поради това се е посветила на спазването на споделените ценности, цели и ангажименти на Съвета, посочени в неговия устав и конвенции, по-специално насърчаване на демокрацията и укрепване на демократичната стабилност в Европа чрез подкрепа на политическата, нормативна и конституционна реформа на национално, регионално и местно равнище,

Й.  като има предвид, че демокрацията в Русия е отслабена, по-специално чрез поставяне на всички основни телевизионни станции и повечето радиостанции под контрола на правителството, разпространение на автоцензура сред печатните средства за масово осведомяване, нови ограничения на правото на организиране на публични демонстрации, влошаване на климата за неправителствените организации, тормоз на активисти в областта на правата на човека, убийства на видни опоненти на руското правителство и засилен политически контрол върху съдебната власт, като същевременно в Чеченската република продължават сериозните нарушения на правата на човека под формата на убийства, насилствени изчезвания, изтезания, вземане на заложници и произволни задържания;

К.  като има предвид, че досега консултациите между ЕС и Русия относно правата на човека не се довели до никакъв съществен напредък в тази област, която следва да бъде приоритет в отношенията между ЕС и Русия,

Л.  като има предвид, че последната среща на високо равнище между ЕС и Русия на 24 ноември 2006 г. в Хелзинки имаше за цел да отбележи началото на нов етап в отношенията между ЕС и Русия и, по-конкретно, да бъдат започнати преговори за ново рамково споразумение между ЕС и Русия, което да замести настоящото СПС, което изтича през 2007 г.,

М.  като има предвид, че руското правителство не спазва принципите на свободна търговия, като налага безоснователни дългосрочни забрани на вноса от съседни страни, включително държавите-членки на ЕС, и все още забранява вноса на селскостопански продукти (вино, плодове и зеленчуци) от Молдова и Грузия, което вреди особено много на икономическото развитие на двете страни,

Н.  като има предвид, че Полша блокира започването на преговорите по новото рамково споразумение, като постави като условие за започването им вдигането на забраната за внос на полско месо, наложена от Москва през 2005 г. и удължена през 2006 г.,

О.  като има предвид, че преговорите на 21 април между Маркос Киприану, член на Европейската комисия, отговарящ за здравеопазването, и руския министър на селското стопанство Алексей Гордеев за подобряване на отношенията между Русия и ЕС чрез премахване на забраната приключиха безрезултатно, което хвърли сянка върху срещата на високо равнище между ЕС и Русия, която ще се проведе в Самара на 18 май,

П.  като има предвид, че според Питър Менделсън, член на Комисията, отговарящ за търговията, отношенията между ЕС и Русия понастоящем са достигнали „степен на неразбирателство или дори недоверие, невиждани след края на студената война“, подкопавайки усилията за изграждане на по-тесни връзки между двете страни,

Р.  като има предвид, че миналата година Естонският парламент прие закони, позволяващи преместването на съветски паметници и ексхумация на съветски войници, и като има предвид, че Естония и балтийските й съседи насилствено са присъединени към Съветския съюз в края на Втората световна война и са възвърнали независимостта си през 1991 г.,

С.  като има предвид, че скорошното преместване на военен паметник на Червената армия от предишното му местоположение, който за етническите естонци символизира съветското потисничество и окупация, предизвика масови протести и насилие, засилвайки напрежението, което съществува между естонци и руснаци след разпадането на Съветския съюз,

Т.  като има предвид, че горната камара на руския парламент призова за прекъсване на дипломатическите отношения с Естония заради преместването на паметника, докато долната камара настоятелно призова да бъдат наложени икономически санкции на балтийската страна,

У.  като има предвид, че е важно ЕС да говори с един глас, да прояви солидарност и да покаже единство в отношенията си с Руската федерация,

1.  Отново потвърждава убеждението си, че Русия остава важен партньор за прагматично сътрудничество, с когото Европейският съюз споделя не само икономически и търговски интереси, но също така и целта за постигане на тясно сътрудничество на международната сцена и в общото съседско пространство;

2.  Подчертава значението на единството и солидарността между държавите-членки на ЕС в отношенията им с Русия и подчертава, че общата политика на ЕС и двустранните отношения на държавите-членки с Русия следва да се ръководят от съвместно договорени принципи; следователно приветства общата позиция, възприета от ЕС в преговорите с Москва за вдигане на наложената от Русия забрана за износа на полско месо; подчертава факта, че тази санкция се основава на подправени и фалшифицирани ветеринарни документи, тъй като, според проведените разследвания от службите на ЕС, полското месо на отговаря на стандартите на ЕС;

3.  Изразява съжаление за провала на тези преговори и последващия от това неуспех за започване на преговорите относно ново рамково споразумение между ЕС и Русия и насърчава германското председателство да продължава работата по осигуряване на мандат за преговори за приемане на ново споразумение в най-скоро време и за незабавно започване на преговорите;

4.  Призовава Европейския съюз да прояви пълна подкрепа за Естония в контекста на скорошните събития по преместването на съветския военен паметник от централното му местоположение в Талин във военно гробище и подчертава, че то е осъществено в съответствие с международните правни норми и процедури и с дължимата почит към погребаните;

5.  Изтъква, че въпросът с военния паметник на Червената армия е от национално значение за Естония и че последвалата реакция от страна на Русия, например призивът на делегацията на Руската държавна дума към естонското правителство да подаде оставка, е явна намеса във вътрешните работи на Естония; подчертава, че ЕС трябва ясно да покаже, че икономическите заплахи и дипломатическите действия срещу Естония, предлагани в момента в Москва, са неприемливи за ЕС и сериозно ще навредят на отношенията между ЕС и Русия;

6.  Призовава Русия незабавно да вдигне блокадата на естонското посолство в Москва и да сложи край на бунтовете около него, и да гарантира, че посолството може да възобнови работата си в съответствие с Виенската конвенция;

7.  Подчертава, че в годините на съветската окупация след Втората световна война десетки хиляди естонци са били убити при депортиране и други форми на репресия и отново насърчава Русия, която предяви претенции и получи статут на законен наследник на СССР, да признае тези факти и окупацията на балтийските държави и да поеме пълна отговорност за причинените от нея щети и загуби;

8.  Счита, че непризнаването на извършените в миналото тоталитарни престъпления е една от основните причини за нарушенията на правата на човека, които се извършват в днешна Русия, и в тази връзка настоятелно призовава руското правителство ясно и открито да осъди престъпленията на комунистическия тоталитарен режим и особено сталинистките престъпления, извършени от този режим;

9.  Отново подчертава, че текущото състояние на правата на човека, демокрацията и правовата държава, както и положението на етническите малцинства в Русия, продължават да бъдат сериозна грижа; следователно изразява съжаление, че диалогът между ЕС и Русия относно правата на човека не доведе до никакъв напредък в тази област и призовава руското правителство да сътрудничи за ускоряването на тези консултации като съществена част от партньорството между ЕС и Русия;

10.  Отново изразява своето становище, че твърдата защита на правата на човека и демократичните ценности следва да бъде основополагащ принцип на всяко обвързване между ЕС и Русия; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че тези ценности няма да имат субсидиарен статут в пакета преговори между ЕС и Русия и да установи в новото СПС между ЕС и Русия по-ясни задължения и по-ефективни механизми за контрол, в допълнение към клаузата за правата на човека; също така настоятелно призовава Комисията да гарантира, че всяка финансова помощ, отпускана на Русия, е обвързана с разработването на демократични стандарти в тази страна; отбелязва, че Русия все още се нуждае от напредък, за да се превърне в по-демократична страна и изцяло да зачита правата на човека;

11.  Изразява дълбоката си загриженост по отношение на продължаващите доклади от руски и международни правозащитни организации относно прилагането на насилие и нечовешки и унизителни актове в затворите, полицейските участъци и тайните центрове за задържане в Чечения; силно осъжда подобни практики и призовава руските власти да гарантират, че правата, осигурени от Европейската конвенция за защита на правата на човека, която е подписана от Русия, се зачитат изцяло в Чеченската република, и че всички, които нарушават тези права, са предавани на правосъдието;

12.  Насърчава Русия да се въздържа от неоправдани империалистически амбиции; призовава Русия да оттегли своята подкрепа за сепаратистките сили в Грузия и да се ангажира конструктивно в мирното разрешаване на конфликтите, особено чрез установяване на нормални отношения с Грузия, като напълно зачита нейния суверенитет и териториална цялост;

13.  Подчертава необходимостта от съвместна работа с Русия като необходим и важен партньор за осигуряване на мир, стабилност и сигурност, и за борба с международния тероризъм и белязания с насилие екстремизъм, както и за разглеждане на други въпроси на сигурността като рисковете за околната среда и ядрените рискове, наркотиците, трафика на оръжие и на хора, трансграничната организирана престъпност в европейското съседско пространство;

14.  Призовава ЕС и Русия да поемат своята отговорност по въпроса с ядреното оръжие на Иран и като членове на Четворката за разрешаване на конфликта в Близкия Изток и да насърчават усилията за провеждане на международна мирна конференция относно регионалния мир в Близкия Изток;

15.  Подчертава значението на присъединяването на Русия към СТО и е убеден, че членството в СТО ще бъде важен сигнал за чуждите инвеститори, ще стимулира икономическия растеж в Русия и ще засили търговския обмен с ЕС; въпреки това подчертава, че дискриминационната икономическа политика, водена по отношение на ЕС и неговите държави-членки, например двойните тарифи, прилагани за превоз на товари до морски пристанища на ЕС от страна на руските органи, отговарящи за железопътния транспорт, нарушава принципите на СТО;

16.  Счита, че проектозаконът, въведен наскоро в Руската федерация, който позволява правителството да отхвърля чужди оферти за мажоритарни дялове в руски компании, като по този начин забранява над 49% от дружествата да бъдат притежавани от чужди инвеститори в 39 стратегически промишлени отрасли, няма да подобри с нищо инвестиционния климат и повдига основни въпроси относно ролята на държавата в пазарната икономика и конкуренцията в ключови сектори на икономиката;

17.  Освен това, отново изтъква значението на установяването на общо икономическо пространство (ОИП) и по-нататъшно развитие на целите, договорени в Пътната карта за общо икономическо пространство, особено по отношение на създаването на отворен и интегриран пазар между ЕС и Русия;

18.  Подчертава значението на подобряването на инвестиционния климат в Русия, което може да се постигне единствено чрез насърчаване и установяване на недискриминационни и прозрачни условия за бизнес, по-малка бюрокрация и двустранни инвестиции; изразява загриженост от липсата на предсказуемост при прилагането на разпоредбите от страна на властите;

19.  Подчертава значението на засиления диалог с Русия по въпросите на енергетиката с оглед да се гарантира както сигурността на доставките, така и на сигурността на търсенето в контекста на повишената енергийна взаимозависимост; подчертава, че това сътрудничество трябва да се основава на принципите, установени в Договора за енергийната харта и на реципрочност по отношение на инвестициите, достъпа до пазара и инфраструктурата; призовава Европейския съюз да говори на Русия с един глас по тези чувствителни въпроси;

20.  Подкрепя обмена на информация относно съвременните енергийни технологии и насърчава контактите между ЕС и участниците в руския енергиен сектор, както и усилията, необходими за подобряване на енергийната ефективност и за разработване на технологии, които не отделят CO2, което създава значителни възможности за сътрудничество, особено в областта на промишлеността, с обмен на най-добри практики и технологии между руските дружества и дружествата на ЕС;

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация и на Съвета на Европа.