Postup : 2007/2563(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0200/2007

Předložené texty :

B6-0200/2007

Rozpravy :

PV 23/05/2007 - 11
CRE 23/05/2007 - 11

Hlasování :

PV 24/05/2007 - 7.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2007)0211

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 130kWORD 64k
15. 5. 2007
PE 389.522v01-00
 
B6‑0200/2007
který na základě otázek k ústnímu zodpovězení B6‑0020/2007 a B6‑0121/2007
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předložil Miroslav Ouzký
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,
o strategických cílech EU pro 14. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3. až 15. června 2007 v Haagu

Usnesení Evropského parlamentu o strategických cílech EU pro 14. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 3.–15. června 2007 v Haagu 
B6‑0200/2007

Evropský parlament,

–  s ohledem na 14. konferenci smluvních stran (COP 14) Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin(CITES), která se bude konat ve dnech 3.–15. června 2007 v nizozemském Haagu,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že CITES je v současné době nejrozsáhlejší celosvětovou dohodou o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která má zabránit nadměrnému využívání živočišných a rostlinných druhů ve volné přírodě v mezinárodním obchodě a kterou podepsalo 169 zemí, včetně 27 členských států EU,

B.  vzhledem k tomu, že lidská spotřeba přírodních zdrojů, ničení biotopů, změna klimatu, nadměrné využívání živočišných a rostlinných druhů a nelegální obchodování s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami jsou hlavními příčinami ochuzování biologické rozmanitosti na Zemi,

C.  vzhledem k tomu, že vědci ve svých zprávách předpovídají, že v důsledku změny klimatu se ještě více zhorší úbytek biologické rozmanitosti a situace ohrožených druhů,

D.  vzhledem k tomu, že k zamezení  pytláctví a nelegálnímu mezinárodnímu obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin byla a zůstává nepostradatelnou informovanost ve spotřebitelských zemích,

E.  vzhledem k tomu, že nelegální obchod narušuje celosvětový program udržitelnosti životního prostředí a rozvoje,

F.  vzhledem k tomu, že strategie udržitelného rozvoje EU poskytuje rámec pro odpovědné a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,

G.  vzhledem k tomu, že výsledkem semináře o koordinaci EU při kontrole obchodu s divokými zvířaty (EU Wildlife Trade Enforcement Coordination), který se uskutečnil za britského předsednictví v říjnu 2005, byl široce podporovaný návrh akčního plánu EU pro kontrolu tohoto obchodu,

H.  vzhledem k tomu, že CITES má doplňkovou roli k organizaci OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a jiným mezinárodním orgánům v oblasti ochrany mořských druhů, které mohou být ohroženy mezinárodním obchodem,

I.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní velrybářská komise (IWC), uznávaná CITES jako orgán, který je oprávněn regulovat ochranu velryb a hospodaření s velrybími populacemi, vyhlásila celosvětové moratorium na komerční lov velryb,

J.  vzhledem k tomu, že Japonsko v pracovním dokumentu č. 51 na 14. konferenci smluvních stran (COP14 Doc 51) navrhlo, aby všichni kytovci v příloze I, kteří spadají pod správu IWC, byli zahrnuti do pravidelné revize příloh, aby usnesení CITES (RC.11.4) stanovující vztah mezi IWC a CITES bylo změněno a aby IWC poskytl k seznamu druhů velryb podle CITES vědecké údaje a doporučení;

K.  vzhledem k tomu, že v červenci 2005(1) vyjádřil Evropský parlament své zklamání nad „mimořádně pomalým pokrokem” v procesu vymáhání práva, správy a obchodu v lesnictví (FLEGT); vzhledem k tomu, že neexistují povinná a komplexní nařízení zakazující dovoz nelegálně a neudržitelně vytěženého dřeva do EU, a proto jsou iniciativy CITES na regulaci mezinárodního obchodu se dřevem nezbytné,

L.  vzhledem k tomu, že na 12. konferenci smluvních stran (COP 12) bylo v rozporu s doporučením Evropského parlamentu přijato rozhodnutí, aby byl Botswaně, Namibii a Jižní Africe za určitých podmínek povolen jednorázový prodej státních zásob slonoviny, a vzhledem k tomu, že podmínky pro obchod stanovené v tomto rozhodnutí nebyly stále splněny,

M.  vzhledem k tomu, že se množství zabavené nelegálně držené slonoviny v období od 13. konference smluvních stran výrazně zvýšilo a odpovídá podle odhadu nejméně 20 000 zabitým slonům ročně; vzhledem k tomu, že další otevírání trhu se slonovinou by mělo pro již tak ztenčenou a roztroušenou populaci slonů v ostatních zemích Afriky a Asie neblahé důsledky,

N.  vzhledem k tomu, že Úmluva o ochraně migrujících druhů volně žijících živočichů zařadila žraloka bílého do přílohy I a II, že Austrálie uvedla v roce 2001 tento druh v příloze III úmluvy CITES, a to s výhradami Norska a Japonska, a že Světový svaz ochrany přírody (IUCN) uvádí od roku 1996 tento druh jako „zranitelný“v červené knize ohrožených druhů,

O.  vzhledem k tomu, že ohrožení asijských populací velkých kočkovitých šelem se stále zvyšuje a pokrok v přijímání rozhodných opatření k zastavení poklesu stavu tygrů a ostatních velkých kočkovitých šelem je neuspokojivý,

P.  vzhledem k tomu, že v květnu 2005 byly zavedeny univerzální požadavky na označování kaviáru s cílem regulovat obchod s kaviárem,

Q.  vzhledem k tomu, že ochrana druhů musí i nadále zůstat důvodem opravňujícím k rozhodnutí o zápisu na seznam a že případné dopady na obživu lidí by měly být zohledněny při provádění těchto rozhodnutí,

R.  vzhledem k tomu, že EU nic nebrání v tom, aby přijala přísnější vnitřní opatření pro dovoz volně žijících zvířat vycházející z cílů ochrany druhů a jiných důvodů, např. požadavků týkajících se dobrých životních podmínek zvířat;

1.  vyzývá Komisi a členské státy, aby využily zásady obezřetnosti jako základní zásady při přijímání rozhodnutí o pracovních dokumentech a podávání návrhů a vzaly rovněž v úvahu zásadu „uživatel platí“, přístup chránící ekosystémy a tradiční zásady ochrany přírody;

2.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že žádná rozhodnutí zaměřená na posílení koordinace mezi CITES a jinými úmluvami týkajícími se biologické rozmanitosti nenaruší povahu CITES jako dohody o celosvětové ochraně nebo její přísná ochranná opatření;

3.  je rozhodně proti používání tajných hlasování a je zklamán, že stálý výbor CITES nepodal návrhy na vyloučení možnosti použití tajného hlasování v procesu rozhodování úmluvy;

4.  vítá návrhy Keni a Mali vyhlásit dvacetileté moratorium na veškerý obchod se slonovinou, které podporuje Togo a Ghana, a prohlášení z Akkry, které vyzývá k zákazu obchodu se slonovinou a podepsali je zástupci 19 afrických států;

5.  připomíná, že navrhované moratorium nebude mít vliv na rozhodnutí přijaté na 12. konferenci smluvních stran, které za určitých podmínek povoluje jednorázový prodej zásob slonoviny v majetku vlád Botswany, Namibie a Jižní Afriky;

6.  zdůrazňuje, že přijetí návrhů Keni a Mali by poskytlo čas na zlepšení systému MIKE (monitorování nelegálního vybíjení slonů) a umožnilo by mezinárodnímu společenství změnit zaměření diskuse z obchodu se slonovinou na skutečné hrozby pro slony a jejich přirozené prostředí;

7.  naléhavě žádá, aby vlády afrických zemí ve spolupráci s nevládními organizacemi v plné míře splnily rozhodnutí přijaté na 13. konferenci smluvních stran (COP 13) o provedení akčního plánu pro kontrolu obchodu s africkou slonovinou, včetně požadavků na podávání zpráv;

8.  vyzývá Komisi, aby podpořila snahy o zlepšení monitorování ochrany tygrů, např. nalezením mezer v právních předpisech, problémů při jejich provádění a nedostatků v jejich prosazování a v kapacitách;

9.  vyzývá Komisi, aby předložila zprávu o pokroku v plnění požadavků na označování kaviáru, podněcovala k zavedení systému označování ostatní klíčové producentské spotřebitelské státy v Evropě, Severní Americe a Asii a aby posílila proces stanovení trvale udržitelných vývozních kvót vycházející z nejspolehlivějších a nejnovějších vědeckých poznatků;

10.  naléhá na EU, aby na konferenci smluvních stran podpořila tyto návrhy:

   přeřazení Nycticebus spp. (outloňů) z přílohy I úmluvy CITES do přílohy II,
   odmítnutí odstranit z přílohy II úmluvy CITES Lynx rufus (rysa červeného) z důvodů problému podobného vzhledu s rysem ostrovidem (Lynx lynx) a rysem pardálovým (Lynx pardinus),
   zařazení dvou druhů žraloků Lamna nasus (žraloka sleďového) a Squalus acanthias (ostrouna obecného) do přílohy II úmluvy CITES, které navrhlo Německo jménem členských států Evropského společenství,
   zařazení Pristidae spp. (pilounů), kteří jsou všichni uvedeni v seznamu IUCN jako kriticky ohrožení, do přílohy I úmluvy CITES,
   zařazení Anguilla Anguilla (úhoře říčního) do přílohy II úmluvy CITES, které navrhlo Německo jménem členských států Evropského společenství,
   zařazení Pterapogon kauderni (parmovce skvělého) do přílohy II úmluvy CITES,
   zařazení Corallium spp (červených korálů) do přílohy II úmluvy CITES,
   zařazení taxonů tropických stromů „brazilwood“ (Caesahpinia echinata), „rosewood“ (Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo a Dalbergia stevensonii) a cedru (Cedrela spp) do přílohy II úmluvy CITES,
   zařazení Lycaon pictus (psa hyenového) do přílohy II úmluvy CITES,
   pracovní dokument o dodržování a prosazování předpisů, který předložilo Německo jménem členských států Evropského společenství,
   pracovní dokument o internetovém obchodě s exempláři zařazenými na seznam CITES, které předložilo Německo jménem členských států Evropského společenství,
   čtyři návrhy Alžírska zařadit Cervus elaphus barbarus (jelena lesního berberského), Gazella cuivieri (gazelu atlaskou), Gazella dorcas (gazelu dorkas), Gazella leptoceros (gazelu pískovou) do přílohy I úmluvy CITES,
   pracovní dokument o obchodu s tradičními léčivými přípravky, který předložila Austrálie,
   návrh Keni a Mali vyhlásit dvacetileté moratorium na veškerý obchod se slonovinou;

11.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby odmítly:

   pracovní dokument č. 51 o kytovcích předložený Japonskem,
   vývozní kvóty Diceros bicornis (nosorožce dvourohého) pro Namibii a Jižní Afriku,
   nahrazení všech stávajících anotací k seznamům sloních populací Botswany, Namibie, Jižní Afriky a Zimbabwe v příloze II úmluvy CITES, které by umožnilo stanovení ročních vývozních kvót pro obchod se surovou slonovinou,
   změnu anotace k seznamu sloní populace Botswany v příloze II úmluvy CITES, která by umožnila stanovení ročních vývozních kvót pro obchod se surovou slonovinou, pro obchod se živými zvířaty pro komerční účely, pro obchod s koženým zbožím pro komerční účely, pro obchod s kůžemi pro komerční účely a pro obchod s loveckými trofejemi pro nekomerční účely,
   návrh na rozšíření obchodu s vlnou Vicugna vicugna (lamy vikuni) na devět populací v Bolívii, protože některé z těchto populací jsou velmi malé,
   návrh na přeřazení brazilské populace Melanosuchus niger (kajmana černého) z přílohy I úmluvy CITES do přílohy II,
   návrh na snížení zařazení levharta skvrnitého (Panthera pardus) do přílohy II CITES a na zvýšení vývozní kvóty pro lovecké trofeje z Mozambiku;

12.  je si vědom toho, že CITES může k obživě chudých nejlépe přispět tím, že zajistí plnění a prosazování úmluvy a zabrání neregulovanému a nelegálnímu obchodu, a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby stáhly z programu dokument č. 14 (COP 14 Doc.14) „CITES a obživa“;

13.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zintenzívnily mezinárodní spolupráci při plnění úmluvy CITES vytvořením strategie se stanovenými prioritami s cílem usnadnit její plnění, poskytováním dalších podnětů a finanční podpory, zejména na školení a technickou pomoc při určování druhů a při opatřeních ke kontrole dodržování úmluvy;

14.  připomíná, že Evropská unie je jedním z největších odbytišť pro nelegální obchod se zvířaty a rostlinami z volné přírody a že dodržování právních předpisů se v členských státech různí, a vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily koordinaci úsilí k prosazování právních předpisů EU týkajících se obchodování s těmito zvířaty a rostlinami;

15.  naléhá na ty strany úmluvy CITES, které tak dosud neučinily, aby ratifikovaly Gaboronský dodatek, což by umožnilo Evropské unii stát se smluvní stranou CITES;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, smluvním stranám CITES a sekretariátu CITES.

(1) Usnesení Evropského parlamentu o provádění akčního plánu Společenství pro lesní právo, správu a obchodní výměnu (FLEGT), Úř. věst. C 157 E/482, 6.7.2006.

Právní upozornění - Ochrana soukromí