Πρόταση ψηφίσματος - B6-0200/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0200/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

15.5.2007

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6‑0020/2007 και Β6-0121/2007
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
του Miroslav Ouzký
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για τη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση CITES), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη από 3 έως 15 Ιουνίου 2007

Διαδικασία : 2007/2563(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0200/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0200/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0000/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για τη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση CITES), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη από 3 έως 15 Ιουνίου 2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (CoP 14) στη σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση CITES) η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χάγη της Ολλανδίας από 3 έως 15 Ιουνίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CΙΤΕS, με 169 μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών, αποτελεί την μεγαλύτερη εν ισχύι παγκόσμια συμφωνία για την προστασία των άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας, η οποία αποτρέπει την υπερβολική εκμετάλλευση από το διεθνές εμπόριο των άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση από τον άνθρωπο φυσικών πόρων, η καταστροφή των οικοτόπων, η κλιματική μεταβολή, η υπερβολική εκμετάλλευση των άγριων ειδών και το παράνομο εμπόριο άγριας πανίδας και χλωρίδας αποτελούν τις κύριες αιτίες της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας της γης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονικές εκθέσεις προβλέπουν ότι η αλλαγή του κλίματος θα επιδεινώσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και την κατάσταση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση,

Δ.  εκτιμώντας ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού στις καταναλωτικές χώρες υπήρξε και παραμένει απαραίτητη για τον έλεγχο της λαθροθηρίας και του παράνομου διεθνούς εμπορίου απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παράνομο εμπόριο υποσκάπτει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική ατζέντα για το περιβάλλον και την αναπτυξιακή βιωσιμότητα,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΕ παρέχει το πλαίσιο για μια υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μερίδα εργασίας που διοργάνωσε η Βρετανική Προεδρία τον Οκτώβριο του 2005 με θέμα "Συντονισμός για την Εφαρμογή του Εμπορίου Άγριας Ζωής της ΕΕ", είχε ως αποτέλεσμα ένα ευρείας αποδοχής σχέδιο δράσης της ΕΕ για την εφαρμογή,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η CΙΤΕS έχει συμπληρωματικό ρόλο ως προς τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FΑΟ) και άλλα διεθνή όργανα για την προστασία των θαλάσσιων ειδών που ενδεχομένως απειλούνται από το διεθνές εμπόριο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Επιτροπή για τις Φάλαινες (IWC), η οποία έχει αναγνωρισθεί από την CΙΤΕS ως το αρμόδιο όργανο για τη ρύθμιση της προστασίας και της διαχείρισης των φαλαινών, έχει εκδώσει παγκόσμια απαγόρευση της φαλαινοθηρίας για εμπορικούς σκοπούς,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιαπωνία πρότεινε στο έγγραφο 51 της CoP 14, όλα τα κητοειδή του προσαρτήματος, τα οποία διαχειρίζεται η ΙWC, να περιλαμβάνονται στην Περιοδική Αναθεώρηση των Προσαρτημάτων, ότι το ψήφισμα της CITES (RC 11.4) που παραθέτει τη σχέση μεταξύ ΙWC και CITES πρέπει να τροποποιηθεί και ότι η IWC παρέχει επιστημονικά στοιχεία και συμβουλές στον κατάλογο των φαλαινοειδών της CITES,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε, τον Ιούλιο του 2005[1], την απογοήτευσή του σχετικά με την "εξαιρετικά βραδεία πρόοδο" στην επιβολή της νομοθεσίας περί δασών, διακυβέρνηση και εμπόριο (FLEGT), καθώς και ότι, λόγω της έλλειψης υποχρεωτικών και εκτεταμένων κανονισμών που απαγορεύουν την εισαγωγή της παρανόμως και με μη βιώσιμο τρόπο συγκομισθείσας ξυλείας στην ΕΕ, οι πρωτοβουλίες στις CITES για τη ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου ξυλείας είναι ουσιώδους σημασίας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πλαίσιο COP 12, αντίθετα με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ελήφθη η απόφαση να επιτραπεί μια υπό όρους έκτακτη πώληση κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντοστού από την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική, αλλά ότι οι όροι που προβλέπονταν στις αποφάσεις αυτές εξακολουθούν να μην πληρούνται,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατασχέσεις παράνομου ελεφαντοστού έχουν αυξηθεί σημαντικά από την CoP 13, υπολογίζεται δε ότι θανατώνονται κάθε χρόνο άνω των 20.000 ελεφάντων, καθώς και ότι το άνοιγμα του εμπορίου του ελεφαντοστού θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τους πληθυσμούς ελεφάντων που έχουν ήδη αποδεκατιστεί και κατακερματιστεί στις άλλες χώρες της Αφρικής και της Ασίας,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση για τη διατήρηση των μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων έχει κατατάξει το μεγάλο λευκό καρχαρία στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, ότι η Αυστραλία έχει κατατάξει τα είδη αυτά στο παράρτημα ΙΙΙ της CITES το 2001, με επιφυλάξεις εκ μέρους της Νορβηγίας και της Ιαπωνίας, καθώς και ότι η διεθνής ένωση για τη διατήρηση της φύσης (ΙUCN) έχει κατατάξει τα είδη αυτά ως ευάλωτα στον ερυθρό κατάλογο των απειλούμενων ειδών από το 1996,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληθυσμοί των ασιατικών μεγάλων αιλουροειδών απειλούνται συνεχώς και περισσότερο και ότι είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος σε ό,τι αφορά την ανάληψη σταθερής δράσης με στόχο να αναχαιτισθεί ο αποδεκατισμός των τίγρεων και των λοιπών μεγάλων αιλουροειδών,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μάιο του 2005 θεσπίστηκαν κριτήρια για την επισήμανση του χαβιαριού προκειμένου να ρυθμιστεί το εμπόριο του προϊόντος αυτού,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατήρηση των ειδών πρέπει να παραμείνει η βάση των αποφάσεων για καταχώρησης στους καταλόγους CITES και ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος στους βιοτικούς πόρους του ανθρώπου προκειμένου να εφαρμόζονται οι αποφάσεις περί καταχώρησης στους καταλόγους,

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τίποτε δεν εμποδίζει την ΕΕ να υιοθετήσει αυστηρότερα μέτρα σε εσωτερικό επίπεδο ή στις εισαγωγές αγρίων ζώων, βάσει των στόχων διατήρησης των ειδών ή με άλλο σκεπτικό, όπως οι ανησυχίες για την ευζωία των ζώων,

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την αρχή της προφύλαξης ως βασική αρχή για όλες τις αποφάσεις τους σχετικά με έγγραφα εργασίας και προτάσεις κατάταξης και να λάβουν επίσης υπόψη την αρχή του ότι ο χρήστης πληρώνει, την προσέγγιση βάσει οικοσυστήματος και τις παραδοσιακές αρχές της διατήρησης των ειδών·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οποιεσδήποτε αποφάσεις που αποσκοπούν στην ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ της CΙΤΕS και άλλων συμβάσεων που έχουν σχέση με τη βιολογική ποικιλία, να μην υποσκάπτουν τη φύση της CΙΤΕS ως παγκόσμιας συμφωνίας διάσωσης των ειδών και τα αυστηρά προστατευτικά μέτρα της CΙΤΕS·

3.  είναι απολύτως αντίθετο με τη χρήση μυστικών ψηφοφοριών και εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η μόνιμη επιτροπή της CΙΤΕS δεν έχει υποβάλει προτάσεις που να αποκλείουν τη δυνατότητα χρήσης μυστικής ψηφοφορίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Σύμβασης·

4.  χαιρετίζεις τις προτάσεις της Κένυα και του Μαλί να θεσπιστεί μορατόριουμ διαρκείας 20 ετών στο σύνολο του εμπορίου ελεφαντοστού, προτάσεις που υποστήριξαν το Τόγκο και η Γκάνα, καθώς και τη διακήρυξη της Άκρα σχετικά με την απαγόρευση του εμπορίου ελεφαντοστού, την οποία υπέγραψαν εκπρόσωποι 19 αφρικανικών χωρών·

5.  υπενθυμίζει ότι το προτεινόμενο μορατόριουμ δεν θα επηρεάσει την απόφαση που ελήφθη σε πλαίσιο CοP12 να επιτραπεί υπό όρους η έκτακτη πώληση αποθεμάτων ελεφαντοστού από την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική·

6.  τονίζει ότι η αποδοχή της πρότασης της Κένυα και του Μαλί θα δώσει χρόνο για την τελειοποίηση της MIKE (παρακολούθηση της παράνομης θήρευσης ελεφάντων) και θα επιτρέψει στη διεθνή κοινότητα να αλλάξει το στόχο της συζήτησης από το εμπόριο του ελεφαντοστού στις πραγματικές απειλές για τους ελέφαντες και τους βιότοπούς τους·

7.  ζητεί επειγόντως να εκτελεστεί στο ακέραιο από τις αφρικανικές κυβερνήσεις σε συνεργασία με τις ΜΚΟ η απόφαση που ελήφθη σε πλαίσιο CοP13 για την εφαρμογή ενός σχεδίου δράσης για τον έλεγχο του εμπορίου αφρικανικού ελεφαντοστού, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων για υποβολή εκθέσεων·

8.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τις προσπάθειες για τη βελτίωση και τον έλεγχο της διάσωσης της τίγρης εντοπίζοντας π.χ. τα νομοθετικά κενά, τις δυσχέρειες εφαρμογής και τις αδυναμίες εφαρμογής και ικανότητας·

9.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για την πρόοδο στην εφαρμογή των απαιτήσεων επισήμανσης του χαβιαριού, να ενθαρρύνει άλλες βασικές χώρες παραγωγούς και καταναλωτές στην Ευρώπη, τη Βόρειο Αμερική και την Ασία να εφαρμόσουν το σύστημα επισήμανσης και να ενισχύσει τη διαδικασία για την καθιέρωση βιώσιμων ποσοστώσεων εξαγωγής με βάση τις πλέον αξιόπιστες και σύγχρονες επιστημονικές πληροφορίες·

10.  καλεί επειγόντως την ΕΕ να υποστηρίξει τις ακόλουθες προτάσεις για την CοP:

 • -μεταφορά του Nycticebus spp από το προσάρτημα ΙΙ της CITES στο προσάρτημα Ι,
 • -απόρριψη της διαγραφής του Lynx rufus από το προσάρτημα ΙΙ της CITES λόγω πιθανότητας εμφάνισης προβλημάτων με τον Ευρωπαϊκό Λύνγκα (Lynx lynx) και τον Ιβηρικό Λύνγκα (Lynx pardinus),
 • -καταχώρηση των δύο ειδών καρχαρία Lamma nasus και Squalus acanthias στο προσάρτημα ΙΙ της CITES που κατέστησε η Γερμανία εξ ονόματος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
 • -καταχώρηση των Pristidae spp που έχουν όλα καταχωρηθεί ως κρισίμως απειλούμενα είδη από την IUCN στο προσάρτημα Ι της CITES,
 • -καταχώρηση της Anguilla Anguilla στο προσάρτημα ΙΙ της CITES που κατέθεσε η Γερμανία εξ ονόματος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
 • -καταχώρηση του Pterapogon kauderni στο προσάρτημα ΙΙ της CITES,
 • -συμπερίληψη του Corallium spp στο προσάρτημα ΙΙ της CITES,
 • -καταχώρηση των τροπικών δένδρων Caesalpinia echinata, Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo και Dalbergia stevensonii στο προσάρτημα ΙΙ της CITES,
 • -καταχώρηση του Lycaon Pictus στο προσάρτημα 2 της CITES,
 • -το έγγραφο εργασίας σχετικά με τη συμμόρφωση και έμπρακτη εφαρμογή που κατέθεσε η Γερμανία εξ ονόματος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
 • -το έγγραφο εργασίας για το εμπόριο μέσω διαδικτύου ειδών καταχωρημένων στην CITES που κατέθεσε η Γερμανία εξ ονόματος των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
 • -τις τέσσερις προτάσεις της Αλγερίας να καταχωρηθούν τα είδη Cervus elaphus barbarus, Gazella cuvieri, Gazella dorcas, Gazella leptoceros στο προσάρτημα Ι της CITES,
 • -το έγγραφο εργασίας για το εμπόριο παραδοσιακών φαρμάκων που κατέθεσε η Αυστραλία·

11.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να απορρίψουν:

 • -το έγγραφο 51 της Ιαπωνίας για τα κητοειδή,
 • -τις ποσοστώσεις εξαγωγής Diceros bicornis (μαύρος ρινόκερος) για τη Ναμίμπια και    τη Νότιο Αφρική,

-  την αντικατάσταση όλων των υφισταμένων σχολίων στις καταχωρήσεις των πληθυσμών ελεφάντων της Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Νότιας Αφρικής και Ζιμπάμπουε στο προσάρτημα ΙΙ της CITES προκειμένου να καθοριστούν οι ετήσιες ποσοστώσεις εξαγωγών για το εμπόριο ακατέργαστου ελεφαντοστού,

-  την πρόταση επέκτασης του εμπορίου μαλλιού από τον πληθυσμό Vicugna vicugna σε εννέα πληθυσμούς της Βολιβίας, δεδομένου ότι οι πληθυσμοί αυτοί είναι πολύ μικροί,

-  την πρόταση να μεταφερθεί ο βραζιλιανός πληθυσμός του Melanosuchus niger από το προσάρτημα Ι της CITES στο προσάρτημα ΙΙ,

-  την πρόταση να υποβιβαστεί η λεοπάρδαλη (Panthera pardus) στο προσάρτημα ΙΙ της CITES και να αυξηθεί η ποσόστωση εξαγωγής κυνηγετικών τροπαίων από τη Μοζαμβίκη·

12.  αντιλαμβάνεται ότι η CITES μπορεί να συμβάλει κατά τον καλύτερο τρόπο στη διαβίωση των φτωχών πληθυσμών εξασφαλίζοντας την εφαρμογή της σύμβασης και την πρόληψη του παρανόμου εμπορίου χωρίς ρυθμίσεις και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποσύρουν το έγγραφο 14 της CοΡ14 με τίτλο "CITES και ανθρώπινη διαβίωση"·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία όσον αφορά την εκτέλεση της CΙΤΕS αναπτύσσοντας μια στρατηγική με καθορισμένες προτεραιότητες, ώστε να διευκολυνθεί αυτή η εκτέλεση, παρέχοντας συμπληρωματικά κίνητρα και οικονομική στήριξη, ιδίως για την κατάρτιση και την τεχνική συνδρομή σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των ειδών και τα μέτρα εκτέλεσης των αποφάσεων·

14.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές για το παράνομο εμπόριο αγρίων ζώων και ότι η συμμόρφωση με τη CΙΤΕS διαφέρει από κράτος σε κράτος· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν το συντονισμό των προσπαθειών που καταβάλλουν για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα του εμπορίου άγριας πανίδας και χλωρίδας·

15.  προτρέπει τα μέλη της CΙΤΕS, που δεν το έχουν πράξει ακόμη, να επικυρώσουν την Τροπολογία Gaborone, η οποία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της CΙΤΕS·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES και τη Γραμματεία της CITES.