Päätöslauselmaesitys - B6-0200/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0200/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

15.5.2007

suullisesti vastattavien kysymysten B6‑0020/2007 ja B6‑0121/2007 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Miroslav Ouzký
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
EU:n strategisista tavoitteista Haagissa 3.–15. kesäkuuta 2007 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 14. kokouksessa

Menettely : 2007/2563(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0200/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0200/2007
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0200/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n strategisista tavoitteista Haagissa 3.‑15. kesäkuuta 2007 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 14. kokouksessa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Haagissa, Alankomaissa 3.–15. kesäkuuta 2007 pidettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 14. kokouksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että CITES on maailman laajin voimassa oleva luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön suojelua koskeva sopimus, jolla estetään luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien liikahyödyntäminen kansainvälisen kaupan välityksellä ja johon on liittynyt 169 sopimuspuolta, EU:n kaikki 27 jäsenvaltiota mukaan lukien,

B.  ottaa huomioon, että luonnonvarojen kuluttaminen ihmisten tarpeisiin, luontotyyppien tuhoutuminen, ilmastonmuutos, luonnonvaraisten lajien liikahyödyntäminen ja luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien laiton kauppa ovat maapallon luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pääasialliset syyt,

C.  ottaa huomioon tieteelliset kertomukset, joissa ennakoidaan, että ilmastonmuutos kiihdyttää biologisen monimuotoisuuden vähenemistä ja pahentaa uhanalaisten lajien tilannetta,

D.  ottaa huomioon, että yleinen tietoisuus kuluttajamaissa on ollut ja on edelleen avainasemassa salametsästyksen ja uhanalaisten luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien laittoman kansainvälisen kaupan hillitsemisen kannalta,

E.  ottaa huomioon, että laiton kauppa vaarantaa vakavasti maailmanlaajuisen ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelman,

F.  ottaa huomioon, että EU:n kestävän kehityksen strategia tarjoaa puitteet luonnonvarojen vastuulliselle ja kestävälle hallinnalle,

G.  ottaa huomioon, että Yhdistyneen kuningaskunnan puheenjohtajakaudella lokakuussa 2005 järjestetyssä luonnonvaraisten eläinten kaupan koordinointia koskeneessa EU:n seminaarissa laadittiin laajaa kannatusta saanut luonnos EU:n täytäntöönpanosuunnitelmaksi,

H.  ottaa huomioon, että CITES-yleissopimus täydentää Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ja muiden kansainvälisten elinten toimintaa meren eläimistön suojelemiseksi kansainvälisen kaupan mahdollisesti aiheuttamia uhkia vastaan,

I.  ottaa huomioon, että kansainvälinen valaanpyyntikomissio IWC, joka tunnustetaan CITES-yleissopimuksessa valaiden suojelua ja hoitoa säänteleväksi toimivaltaiseksi elimeksi, on julistanut kaupallista valaanpyyntiä koskevan maailmanlaajuisen kiellon,

J.  ottaa huomioon sopimuspuolten konferenssin 14. kokouksen asiakirjaan 51 sisältyvän, Japanin tekemän ehdotuksen, jonka mukaan kaikkia liitteessä I mainittuja kansainvälisen valaanpyyntikomission IWC:n hallinnoimia valaslajeja arvioidaan säännöllisesti liitteiden uudelleentarkastelun yhteydessä, että IWC:n ja CITESin välistä suhdetta koskevaa CITESin päätöslauselmaa (RC.11.4) muutetaan ja että IWC toimittaa tieteellistä tietoa ja lausuntoja CITESin valaslajeja koskevasta luettelosta,

K.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ilmaisi heinäkuussa 2005[1] pettymyksensä metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan toimintasuunnitelman "epätavallisen hitaaseen edistymiseen" ja että laittomasti ja kestämättömällä tavalla hakatun puutavaran tuonnin kieltävien velvoittavien ja kattavien säännösten puuttuessa CITES-yleissopimuksen aloitteet puulajien kansainvälisen kaupan sääntelemiseksi ovat erityisen tärkeitä,

L.  ottaa huomioon, että sopimuspuolet hyväksyivät konferenssin 12. kokouksessa Euroopan parlamentin päätöslauselman vastaisesti päätöksen, jolla sallittiin kertaluonteinen myynti Botswanan, Namibian ja Etelä-Afrikan hallitusten omistamista norsunluuvarastoista tietyin ehdoin, ja että kyseisissä päätöksissä asetettuja kaupan ehtoja ei ole edelleenkään täytetty,

M.  ottaa huomioon, että laittoman norsunluun takavarikointi on lisääntynyt huomattavasti sopimuspuolten 13. kokouksen jälkeen ja arvioiden mukaan vuosittain tapetaan 20 000 norsua tai enemmän; ottaa huomioon, että norsunluukaupan voimakkaammalla avaamisella olisi haitallisia vaikutuksia muiden Afrikan ja Aasian maiden jo vähentyneisiin ja hajanaisiin norsupopulaatioihin,

N.  ottaa huomioon, että vaeltavien lajien suojelua koskevassa yleissopimuksessa valkohai on otettu mukaan yleissopimuksen liitteisiin I ja II; ottaa huomioon, että Australia on sisällyttänyt lajin mukaan CITESin liitteeseen III vuodesta 2001 lähtien, Norjan ja Japanin esittämistä varaumista huolimatta; ja ottaa huomioon, että Maailman luonnonsuojeluliitto IUCN on pitänyt lajia "vaarantuneena" liiton kokoamalla uhanalaisten lajien punaisella listalla vuodesta 1996 lähtien,

O.  ottaa huomioon, että aasialaisten kissaeläinten populaatiot ovat yhä uhanalaisempia ja että edistyminen päättäväisten toimien käynnistämisessä tiikerien ja muiden suurten kissaeläinten vähenemisen pysäyttämiseksi on ollut riittämätöntä,

P.  ottaa huomioon, että kaviaarin yleiset merkintävaatimukset, joiden tarkoituksena on säännellä kaviaarin kauppaa, tulivat voimaan toukokuussa 2005,

Q.  ottaa huomioon, että luettelointia koskevien päätösten perusteena on oltava edelleen lajien suojelun ja että arviot ihmisten elinkeinoille aiheutuvista vaikutuksista on otettava huomioon luettelointia koskevien päätösten täytäntöönpanossa;

R.  ottaa huomioon, että mikään ei estä EU:ta hyväksymästä villieläinten tuontia koskevia unionin sisäisiä tiukkoja toimia, jotka perustuvat lajien suojeluun liittyviin tavoitteisiin tai eläinten hyvinvointia koskeviin näkökohtiin,

1.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään ennalta varautumisen periaatetta kaikkia työasiakirjoja ja luetteloehdotuksia koskevien päätöstensä johtoajatuksena ja ottamaan huomioon myös "käyttäjä maksaa" -periaatteen, ekosysteemipohjaisen lähestymistavan ja perinteisen suojelun periaatteet;

2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että CITESin ja muiden biologista monimuotoisuutta koskevien yleissopimusten välisen koordinoinnin tehostamiseen pyrkivillä päätöksillä ei heikennetä CITESin asemaa maailmanlaajuisena suojelusopimuksena eikä CITESin tiukkoja suojelutoimia;

3.  vastustaa jyrkästi salaisten äänestysten käyttöä ja on pettynyt siihen, että pysyvä CITESin komitea ei ole antanut ehdotuksia salaisten äänestysten poistamisesta yleissopimuksen päätöksentekoprosessista;

4.  pitää myönteisenä Kenian ja Malin ehdotuksia 20 vuotta kestävästä norsunluukaupan kiellosta, jota Togo ja Ghana kannattavat, sekä Accran julistusta, jossa kehotetaan norsunluukaupan kieltämiseen ja jonka 19 Afrikan maan edustajat ovat allekirjoittaneet;

5.  muistuttaa, että ehdotettu kielto ei vaikuta sopimuspuolten konferenssin 12. kokouksen tekemään päätökseen sallia tietyin ehdoin kertaluonteinen myynti Botswanan, Namibian ja Etelä-Afrikan hallitusten omistamista norsunluuvarastoista;

6.  korostaa, että Kenian ja Malin ehdotusten hyväksyminen antaisi aikaa viimeistellä MIKE-ohjelmaa (Monitoring Illegal Killing of Elephants) ja antaisi kansainväliselle yhteisölle tilaisuuden muuttaa keskustelun painopistettä norsunluukaupasta norsujen ja niiden elinympäristöjen todellisiin uhkiin;

7.  kehottaa afrikkalaisia hallituksia ja kansalaisjärjestöjä panemaan toimeen kokonaisuudessaan sopimuspuolten konferenssin 13. kokouksessa tehdyn päätöksen afrikkalaisen norsunluun kaupan valvontaa koskevan toimintasuunnitelman toteuttamisesta ilmoitusvelvollisuuksineen;

8.  kehottaa komissiota tukemaan pyrkimyksiä tiikerien suojelun kehittämiseksi ja valvomiseksi esimerkiksi yksilöimällä lainsäädännön puutteita, täytäntöönpanovaikeuksia sekä soveltamis- ja kapasiteettiongelmia;

9.  kehottaa komissiota raportoimaan edistymisestään kaviaarin merkintävaatimusten toteuttamisessa kannustaakseen muita Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian keskeisiä tuottaja- ja kuluttajavaltioita ottamaan merkintäjärjestelmän käyttöön ja vahvistaakseen luotettavaan ja ajanmukaiseen tieteelliseen tietoon perustuvien, kestävän kehityksen mukaisten vientikiintiöiden perustamisprosessia;

10.  kehottaa EU:ta tukemaan seuraavia sopimuspuolten ehdotuksia:

 • lorien (Nycticebus ssp.) siirtäminen CITES-yleissopimuksen liitteestä II liitteeseen I;
 • punailveksen (Lynx rufus) poistaminen CITESin liitteestä II hylätään, koska vastaavanlainen ongelma koskee euraasianilvestä (Lynx lynx) ja espanjanilvestä (Lynx pardinus);
 • sillihain (Lamna nasus) ja piikkihain (Squalus acanthias) sisällyttäminen CITESin liitteeseen II (Saksan ehdotus Euroopan unionin jäsenvaltioiden puolesta);
 • saharauskujen (Pristidae spp.) sisällyttäminen CITESin liitteeseen I; kaikki niihin kuuluvat lajit on luetteloitu Maailman luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisten lajien punaiseen listaan;
 • ankeriaan (Anguilla Anguilla) sisällyttäminen CITESin liitteeseen II (Saksan ehdotus Euroopan unionin jäsenvaltioiden puolesta);
 • helmikardinaaliahvenen (Pterapogon kauderni) sisällyttäminen CITESin liitteeseen II;
 • punakorallien (Corallium spp.) sisällyttäminen CITESin liitteeseen II;
 • bresiljapuun (trooppinen puulaji Caesalpina echinata), ruusupuun (Dalbergia retusa, Dalbergia granadillo ja Dalbergia stevensonii) sekä setrin (Cedrela spp) sisällyttäminen CITESin liitteeseen II;
 • afrikkalaisen villikoiran (Lycaon pictus) sisällyttäminen CITES-sopimuksen liitteeseen II;
 • säännösten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskeva työasiakirja (Saksan ehdotus Euroopan unionin jäsenvaltioiden puolesta);
 • CITES-sopimukseen luetteloitujen lajien Internet-kauppaa koskeva työasiakirja (Saksan ehdotus Euroopan unionin jäsenvaltioiden puolesta);
 • Algerian neljä ehdotusta atlashirven (Cervus elaphus barbarus), cuvieringasellin (Gazella cuvieri), dorkasingasellin (Gazella dorcas) ja valkogasellin (Gazella leptoceros) sisällyttämisestä CITESin liitteeseen I;
 • Australian ehdotus vakiintuneiden lääkeaineiden kauppaa koskevasta työasiakirjasta;
 • Kenian ja Malin ehdotus kieltää norsunluukauppa 20 vuodeksi;

11.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita hylkäämään seuraavat ehdotukset:

 • asiakirjaan 51 sisältyvä, valaslajeja koskeva Japanin ehdotus;
 • mustasarvikuonon (Dideros bicornis) vientikiintiöiden tarkistaminen Namibian ja Etelä-Afrikan osalta;
 • nykyisten CITESin liitteeseen II sisältyvien, Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen norsupopulaatioita koskevien huomautusten korvaaminen, jotta mahdollistetaan vuotuisten vientikiintiöiden perustaminen norsunluukauppaa varten;
 • ehdotus Botswanan norsupopulaation sisällyttämistä CITES-sopimuksen liitteeseen II koskevan huomautuksen tarkistamisesta, jalostamattoman norsunluun kaupan vuosittaisten vientikiintiöiden, elävien eläinten myynnin kaupallisiin tarkoituksiin, nahkatuotteiden myynnin kaupallisiin tarkoituksiin, vuotien myynnin kaupallisiin tarkoituksiin sekä metsästysmuistojen myynnin ei-kaupallisiin tarkoituksiin mahdollistamiseksi;
 • ehdotus vikunjan (Vicugna vicugna) villan kaupan laajentamisesta Bolivian yhdeksään populaatioon, koska osa näistä populaatioista on hyvin pieniä;
 • ehdotus suokaimaanin (Melanosuchus niger) brasilialaisen populaation siirtämisestä CITESin liitteestä I liitteeseen II;
 • ehdotus leopardin (Panthera pardus) siirtämisestä CITESin liitteeseen II ja Mosambikista peräisin olevien metsästysmuistojen vientikiintiöiden kasvattamisesta;

12.  katsoo, että CITES voi parhaiten edistää köyhien elinkeinoja varmistamalla yleissopimuksen täytäntöönpanon ja soveltamisen sekä estämällä sääntelemättömän ja laittoman kaupan, ja kehottaa tästä syystä komissiota ja jäsenvaltioita perumaan sopimuspuolten konferenssin 14. kokouksen asiakirjan 14 "CITES and Livelihoods";

13.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan kansainvälistä yhteistyötä CITES-yleissopimuksen täytäntöönpanemiseksi kehittämällä strategian, jossa määritellään ensisijaiset tavoitteet soveltamisen helpottamiseksi, sekä tarjoamalla lisäkannustimia ja taloudellista tukea erityisesti lajien tunnistamiseen ja toimeenpanon valvontaan liittyvää koulutusta ja teknistä tukea varten;

14.  palauttaa mieliin, että Euroopan unioni on yksi luonnonvaraisten eläinten laittoman kaupan suurimmista markkinoista ja että lainsäädännön noudattamisessa on eroja jäsenvaltioiden välillä, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tehostamaan toimintansa koordinointia luonnonvaraisten eläinten kauppaa koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi;

15.  kehottaa niitä CITESin sopimuspuolia, jotka eivät vielä ole niin tehneet, ratifioimaan Gabaronen tarkistuksen, jotta Euroopan unionista voisi tulla CITESin sopimuspuoli;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, CITESin sopimuspuolille ja CITESin sihteeristölle.