ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕПОРЪКА ДО СЪВЕТА
PDF 99kWORD 41k
16.5.2007
PE 389.524v01-00
 
B6‑0202/2007
внесено съгласно член 114, параграф 1 от правилника
от Jelko Kacin
от името на групата ALDE
за отношенията между Европейския съюз и Сърбия

Препоръка на Европейския парламент до Съвета за отношенията между Европейския съюз и Сърбия 
B6‑0202/2007

Европейският парламент,

-  като взе предвид застоя в преговорите за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Сърбия;

-  като взе предвид резултата от общите избори на 21 януари 2007 г., на които така нареченият демократичен блок спечели с абсолютно мнозинство в сръбския парламент;

-   като взе предвид съставянето в Белград на 14 май 2007 г. на ново, ориентирано към провеждане на реформи, проевропейско правителство, в критичен за развитието на Сърбия момент;

A.  като има предвид огромното значение на стабилността и благосъстоянието на Сърбия за региона;

Б.  като има предвид, че ЕС многократно потвърди, и по-специално в Солун през 2003 г., че всички страни от Западните Балкани, включително и Сърбия, имат ясна перспектива за членство в ЕС;

В.  като има предвид неотложната нужда от постигане на напредък по отношение на интеграцията на Сърбия в ЕС;

Г.  като има предвид, че заподозреният в извършване на военни престъпления Ratko Mladić все още е на свобода и че съгласно решение на Международния наказателен съд от 26 февруари 2007 г., Сърбия все още нарушава Конвенцията за геноцида, като не осигурява арестуването му;

1.  отправя следните препоръки към Съвета :

   (a)да заеме ясна и недвусмислена позиция по отношение определянето на "пълното сътрудничество с Международния наказателен съд" и да подчертае, че сключването на споразумение за стабилизиране и асоцииране ще зависи от изпълняването на този критерий;
   (б)да увеличи помощта за сръбските власти по изпълнение на изискванията във връзка с приоритетите на Европейското партньорство, и по-специално по отношение на правовата държава, чрез засилено използване на туининг програми и други програми за техническа помощ;
   (в)твърдо да подкрепи новото сръбско правителство в неговите усилия за създаване на модерна, динамична и благоденстваща Сърбия;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата препоръка на Съвета, Комисията, както и на държавите-членки, парламента и правителството на Сърбия.

Правна информация - Политика за поверителност