ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
PDF 94kWORD 42k
16.5.2007
PE 389.524v01-00
 
B6‑0202/2007
σύμφωνα με το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού
του Jelko Kacin
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας

Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σερβίας 
B6‑0202/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη στασιμότητα των διαπραγματεύσεων σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΕ - Σερβίας,

-  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Ιανουαρίου 2007, με το οποίο η λεγόμενη δημοκρατική παράταξη κέρδισε την απόλυτη πλειοψηφία στο σερβικό κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη το σχηματισμό νέας κυβερνήσεως στο Βελιγράδι στις 14 Μαΐου 2007, που ευνοεί τις μεταρρυθμίσεις και έχει φιλοευρωπαϊκά φρονήματα, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ανάπτυξη της Σερβίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 114, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια σημασία της Σερβίας για τη σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δηλώσει επανειλημμένως, και ιδίως στη Θεσσαλονίκη το 2003, ότι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της Σερβίας, έχουν σαφή προοπτική εντάξεως στην ΕΕ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη την επείγουσα ανάγκη να προχωρήσει η ενσωμάτωση της Σερβίας στην ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ύποπτος για εγκλήματα πολέμου Ράτκο Μλάντιτς παραμένει ασύλληπτος και, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΔ της 26ης Φεβρουαρίου 2007, η Σερβία εξακολουθεί να παραβιάζει τη σύμβαση για τις γενοκτονίες, καθώς δεν διασφαλίζει τη σύλληψή του,

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

   α)να υιοθετήσει σαφή και κατηγορηματική στάση ως προς τον ορισμό της «πλήρους συνεργασίας με το ΔΠΔΓ» και να τονίσει ότι η σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης θα έχει ως προϋπόθεση την πλήρωση του ως άνω κριτηρίου·
   β)να εντατικοποιήσει τη βοήθεια προς τις σερβικές αρχές για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσεως, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, με την αυξημένη χρήση της αδελφοποίησης πόλεων και άλλων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας·
   γ)να παράσχει σταθερή στήριξη στη νέα σερβική κυβέρνηση κατά την προσπάθειά της να κατοχυρώσει μία σύγχρονη, δυναμική και ευδαίμονα Σερβία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη καθώς και το κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Σερβίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου