Förslag till resolution - B6-0202/2007Förslag till resolution
B6-0202/2007

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

16.5.2007

i enlighet med artikel 114.1 i arbetsordningen
från Jelko Kacin
för ALDE-gruppen
om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien

B6‑0202/2007

Europaparlamentets rekommendation till rådet om förbindelserna mellan Europeiska unionen och Serbien

Europaparlamentet utfärdar denna rekommendation

–  med beaktande av att stabiliserings- och associeringsförhandlingarna mellan EU och Serbien har avstannat,

–  med beaktande av resultatet vid de allmänna valen den 21 januari 2007, där det så kallade demokratiska blocket erhöll en absolut majoritet av platserna i det serbiska parlamentet,

–  med beaktande av att Serbien den 14 maj 2007, det vill säga i ett mycket viktigt skede i Serbiens utveckling, fick en ny, reforminriktad och Europavänlig regering,

–  med beaktande av artikel 114.1 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Serbien har en enorm betydelse för stabiliteten och välståndet i regionen.

B.  Vid upprepade tillfällen, och särskilt vid toppmötet i Thessaloniki 2003, har EU påpekat att samliga länder på västra Balkan, inbegripet Serbien, har möjlighet att kunna bli medlemmar i EU.

C.  Det är av största vikt att framsteg görs när det gäller Serbiens integrering i EU.

D.  Ratko Mladić som är misstänkt för att ha begått krigsförbrytelser är fortfarande på fri fot, och enligt Internationella brottmålsdomstolens beslut av den 26 februari 2007 handlar Serbien fortfarande i strid med FN:s konvention om folkmord genom att man inte ser till att han grips.

1.  Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till rådet:

  • a)Ta tydlig och klar ställning i fråga om definitionen av ”helhjärtat samarbete med Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien” och understryk att ett stabilitets- och associeringsavtal endast kan ingås om detta kriterium uppfylls.
  • b)Utöka biståndet till de serbiska myndigheterna så att de kan uppfylla kraven enligt de prioriteringar som anges i det europeiska partnerskapet, särskilt i fråga om rättsstatsprincipen, genom en ökad användning av vänortsprojekt och andra program för tekniskt bistånd.
  • c)Att fullt ut stödja den serbiska regeringens ansträngningar för att upprätta ett modernt, dynamiskt och välmående Serbien.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna rekommendation till rådet, kommissionen, medlemsstaterna och Serbiens parlament och regering.