Πρόταση ψηφίσματος - B6-0204/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0204/2007

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

  15.5.2007

  σύμφωνα με το άρθρο 188 του Κανονισμού
  της Διάσκεψης των Προέδρων
  σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της μόνιμης αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

  Διαδικασία : 2007/2559(RSO)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B6-0204/2007
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B6-0204/2007
  Συζήτηση :
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B6‑0204/2007

  Απόφαση σχετικά με τη σύσταση και την αριθμητική σύνθεση της μόνιμης αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 188 του Κανονισμού του,

  –  έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Λατινικής Αμερικής της 9ης  Νοεμβρίου 2006,

  1.  αποφασίζει να συστήσει αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής·

  2.  ορίζει την αριθμητική σύνθεση της εν λόγω αντιπροσωπείας σε 60 μόνιμα και 30 αναπληρωματικά μέλη·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.