Förslag till resolution - B6-0205/2007Förslag till resolution
B6-0205/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

21.5.2007

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda och Andres Tarand
för PSE-gruppen
om Estland

Förfarande : 2007/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0205/2007
Ingivna texter :
B6-0205/2007
Antagna texter :

B6‑0205/2007

Europaparlamentets resolution om Estland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av EU-ordförandeskapets uttalande den 2 maj 2007 om situationen utanför Estlands ambassad i Moskva,

–  med beaktande av att EU-regeringarna har gjort ett flertal uttalanden till stöd för Estland,

–  med beaktande av uttalandet från parlamentets talman Hans-Gert Pöttering och den debatt som hölls i kammaren den 9 maj 2007,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 26–28 april 2007 genomfördes demonstrationer i Estlands huvudstad och i delar av nordöstra Estland, i protest mot den estländska regeringens planer att flytta det sovjetiska ”monumentet över Tallinns befriare” från centrala Tallinn till en militärkyrkogård några kilometer bort. Våldsamheterna inleddes med att demonstranterna angrep poliser, och pågick sedan i två nätter och resulterade i omfattande vandalisering i Tallinns centrum.

B.  Vandaliseringen hade inget att göra med den allmänt vedertagna uppfattningen att minnet av andra världskrigets offer måste hedras, och plundrarnas gemensamma nämnare var inte att de var av samma nationalitet, utan att de ville bruka våld och plundra.

C.  Förflyttningen av kvarlevorna genomfördes helt i enlighet med de internationella bestämmelserna och normerna för ett värdigt genomförande, och monumentet kommer att återinvigas vid en officiell ceremoni på militärkyrkogården, där företrädare från anti‑Hitler-koalitionen kommer att delta.

D.  De våldsamma demonstrationerna och angreppen mot lag och ordning organiserades och genomfördes i aktivt samarbete med krafter utanför Estlands gränser.

E.  Från ryskt håll har ett flertal uttalanden gjorts på hög nivå, bland annat ett officiellt uttalande av statsdumans delegation som var på besök i Tallinn, i vilket man uppmanade den estländska regeringen att avgå.

F.  Direkt efter upploppen i Tallinn var det under sju dagar omöjligt för den estländska ambassaden i Moskva att fungera normalt på grund av upprörda demonstranter från den ryska regeringsvänliga ungdomsorganisationen ”Nashi”. Demonstrationerna resulterade i att fysiska angrepp genomfördes mot den estländska och den svenska ambassadören, man hotade att rasera ambassadbyggnaden, den estländska flaggan togs ned inne på ambassadens mark och Estland kallades för ”fasciststat”.

G.  Systematiska Internetattacker har organiserats, till största delen från platser utanför Estlands gränser, i ett försök att blockera de officiella kommunikationslinjerna och de estländska myndigheternas webbplatser. Sådana attacker har utförts från IP-adresser som tillhör ryska myndigheter, och genom intensiva propaganda-attacker via Internet och sms fortsätter man att uppmana till väpnat motstånd och fortsatt våld.

H.  Endast några få dagar efter händelserna i Tallinn infördes omfattande restriktioner mot estländsk export till Ryssland, och ryska företag har hävt sina avtal med estländska företag, Estlands energiförsörjning hotas och tågförbindelsen mellan Estland och St. Petersburg har dragits in från och med slutet av juni månad.

I.  De ryska myndigheterna, inbegripet statsdumans delegation, har tyvärr vägrat att inleda en dialog med de estländska myndigheterna och avböjt att ens delta i en gemensam presskonferens hos utrikesministeriet.

J.  Händelserna underblåstes ytterligare av de felaktiga uppgifter som spreds genom de ryska mediakanalerna, vilka resulterade i ytterligare protester.

1.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för och sin solidaritet med den demokratiskt valda regeringen i Estland, beträffande dess ansträngningar för att garantera ordning, stabilitet och tillämpning av rättsstatsprincipen för samtliga invånare i Estland.

2.  Europaparlamentet anser att det är oacceptabelt att de ryska myndigheterna på flera olika sätt försökt blanda sig i Estlands inrikesfrågor (bland annat genom att uppmana den estländska regeringen att avgå).

3.  Europaparlamentet är bestört över de ryska myndigheternas skandalöst dåliga skydd av den estländska ambassaden i Moskva, och ”Nashi”-demonstranternas fysiska angrepp mot den estländska ambassadören. Den ryska regeringen uppmanas att utan några undantag följa Wienkonventionen i fråga om skydd för diplomater.

4.  Europaparlamentet fördömer Rysslands försök att använda ekonomiska påtryckningar mot Estland som ett utrikespolitiskt instrument, och uppmanar den ryska regeringen att se till att normala ekonomiska förbindelser återupprättas mellan de båda staterna.

5.  Europaparlamentet påminner de ryska myndigheterna om att den godtyckliga och öppet fientliga retorik som de använder mot Estland är i full strid med principerna för internationellt uppträdande och kommer att påverka de generella förbindelserna mellan EU och Ryssland.

6.  Europaparlamentet uppmanar den ryska regeringen att tillsammans med de öst- och centraleuropeiska demokratierna inleda en öppen och opartisk dialog om 1900‑talets historia och om de brott mot mänskligheten som begicks, inbegripet de som begicks av den totalitära kommunismen på den tiden.

7.  Europaparlamentet välkomnar att Estlands president Toomas Hendrik Ilves betonat att alla de personer som kom till Estland under Sovjettiden och som nu bor i republiken Estland, liksom deras barn och barnbarn, är estländare. Samtliga estländare oavsett ursprung har sina egna, mycket smärtsamma erfarenheter av att leva under tre på varandra följande ockupationsmakter under det senaste seklet. Det finns ett behov av att kunna se och förstå andras tragedier. Därför måste den inhemska dialogen i Estland förstärkas för att överbrygga rådande klyftor mellan de olika folkgrupperna och skapa nya möjligheter att integrera i synnerhet de ryskspråkiga estländarna.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och till Estlands parlament och regering.