Πρόταση ψηφίσματος - B6-0216/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0216/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

21.5.2007

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo και Miguel Portas
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
σχετικά με τη μετατόπιση του μνημείου για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ταλίν και τις σχέσεις μεταξύ της Εσθονίας και της Ρωσίας

Διαδικασία : 2007/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0216/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0216/2007
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0216/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετατόπιση του μνημείου για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Ταλίν και τις σχέσεις μεταξύ της Εσθονίας και της Ρωσίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για την Εσθονία, που επικρίνει το γεγονός ότι η ρωσόφωνη μειονότητα που αποτελεί το ένα τρίτο του πληθυσμού της Εσθονίας διαθέτει περιορισμένα μειονοτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων της 19ης Οκτωβρίου 2006 όσον αφορά την Εσθονία, στις οποίες περιλαμβάνεται σειρά συστάσεων για την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Εσθονίας αποφάσισε να μεταφέρει σε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο το σοβιετικό μνημείο που βρισκόταν επί δεκαετίες στο κέντρο της πρωτεύουσας της Εσθονίας, αφιερωμένο στα άτομα που έδωσαν τη ζωή τους στην προσπάθεια να νικηθεί το ναζιστικό καθεστώς,

Β.  δεδομένου ότι η απόφαση αυτή ελήφθη χωρίς τη δέουσα διαβούλευση των κατοίκων του Ταλίν και αγνοώντας τη γνώμη μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού της πόλης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Εσθονίας δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ειρηνικών διαδηλώσεων κατά της μεταφοράς του μνημείου, συμβάλλοντας έτσι στην κλιμάκωση των διαμαρτυριών,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία της Εσθονίας χρησιμοποίησε δυσανάλογη βία κατά των διαδηλωτών και συνέλαβε ηγέτες των οργανώσεων που αντιτάχθηκαν στη μετατόπιση του μνημείου, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει νέος κύκλος βίας και εντάσεων στους δρόμους πόλεων της Εσθονίας· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι καταγγέλθηκαν κακομεταχειρίσεις συλληφθέντων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τα γεγονότα του Ταλίν διακόπηκε η κανονική λειτουργία της Πρεσβείας της Εσθονίας στη Μόσχα ενώ διαδηλωτές που είχαν κυκλώσει την πρεσβεία επιτέθηκαν σε αρκετούς διπλωμάτες της, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της αποστολής, καθώς και σε διπλωμάτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι Ρώσοι πολιτικοί αντέδρασαν με δυσανάλογες λεκτικές επιθέσεις και οικονομικές απειλές,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν έντονη κρίση στις σχέσεις Εσθονίας και Ρωσίας, με σοβαρές συνέπειες για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας,

1.  καταδικάζει την εκ μέρους της κυβέρνησης της Εσθονίας μεταφορά του μνημείου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου· πιστεύει ότι αυτή η ενέργεια της κυβέρνησης της Εσθονίας αντικατοπτρίζει μια λυπηρή έλλειψη ευαισθησίας όσον αφορά τη βαρύτητα των ναζιστικών εγκλημάτων και μια απαράδεκτη έλλειψη σεβασμού προς όλους όσοι πολέμησαν κατά του φασισμού·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ταυτόχρονα οι αρχές της Εσθονίας επέδειξαν αδιαφορία για τα εγκλήματα των Εσθονών συνεργατών των Ναζί, ιδίως για τη συμμετοχή τους στα εγκλήματα κατά του εβραϊκού πληθυσμού, και για τις ετήσιες διαδηλώσεις νεοφασιστικών οργανώσεων που έχουν επανεμφανιστεί μετά από την ανεξαρτησία της Εσθονίας· εμμένει ότι πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα των χιλιάδων ατόμων στις χώρες της Βαλτικής που δεν διαθέτουν υπηκοότητα·

3.  καταδικάζει τη δυσανάλογη χρήση βίας εκ μέρους της αστυνομίας της Εσθονίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών, ενώ τονίζει ότι είναι αδικαιολόγητες οι οχλαγωγίες και βανδαλισμοί· ανησυχεί για τη σύλληψη ατόμων που αντιτίθενται στη μετακίνηση του μνημείου· ζητεί την ταχεία, ενδελεχή και ανεξάρτητη διερεύνηση των βίαιων συγκρούσεων στο Ταλίν·

4.  ανησυχεί για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες διακρίσεις και ο αποκλεισμός των ρωσόφωνων μειονοτήτων στην Εσθονία και άλλα κράτη της Βαλτικής και η έλλειψη διαλόγου έχει προκαλέσει βαθειά δυσπιστία και επικίνδυνες εντάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας και των ρωσόφωνων μειονοτήτων· εμμένει ότι πρέπει να αναγνωριστούν στις ρωσόφωνες μειονότητες των χωρών της Βαλτικής τα κοινώς αποδεκτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειονοτικά δικαιώματα· καλεί την Κυβέρνηση της Εσθονίας να ακολουθήσει τις συστάσεις των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της Επιτροπής για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων της 19ης Οκτωβρίου 2006, προκειμένου να αλλάξει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση·

5.  ζητεί να διεξαχθεί εποικοδομητική και συνεκτική συζήτηση των ιστορικών γεγονότων του περασμένου αιώνα στην περιοχή της Βαλτικής με συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, ούτως ώστε να ξεπεραστούν οι διαιρέσεις στις κοινωνίες της Βαλτικής και μεταξύ των χωρών της Βαλτικής και της Ρωσίας·

6.  εκφράζει την έντονη λύπη του για τις αντιδράσεις στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά την παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις· καλεί τη Ρωσία να εγγυηθεί την προστασία των αλλοδαπών διπλωματών και την κανονική λειτουργία των πρεσβειών· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ της Εσθονίας και της Ρωσίας και στην εξομάλυνση των σχέσεων·

7.  τονίζει τη σημασία των αμοιβαίως επωφελών σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ρωσίας· παρατηρεί ότι οι σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και καλεί επομένως όλους τους εταίρους να καταβάλλουν εποικοδομητικές και προσανατολισμένες στην επίτευξη αποτελεσμάτων προσπάθειες·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.