Päätöslauselmaesitys - B6-0216/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0216/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

21.5.2007

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 113 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo ja Miguel Portas
GUE/NGL-ryhmän puolesta
toisen maailmansodan muistomerkin siirtämisestä Tallinnassa ja Viron ja Venäjän suhteista

Menettely : 2007/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0216/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0216/2007
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0216/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys toisen maailmansodan muistomerkin siirtämisestä Tallinnassa ja Viron ja Venäjän suhteista

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon, että Amnesty International julkisti 7. joulukuuta 2006 Viroa koskevan raportin, jossa arvostellaan sitä, että kolmanneksen Viron väestöstä muodostavalla venäjänkielisellä vähemmistöllä on vain rajoitetut vähemmistön oikeudet,

–  ottaa huomioon rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen eurooppalaisen komission 19. lokakuuta 2006 antamat loppupäätelmät, jotka sisältävät joukon suosituksia vähemmistöön kuuluvien henkilöiden syrjinnän poistamisesta,

–  ottaa huomioon diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 113 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Viron hallitus on päättänyt siirtää sotilashautausmaalle vuosikymmenien ajan Viron pääkaupungissa sijainneen neuvostoaikaisen sankaripatsaan, jolla kunnioitetaan natsijärjestelmän vastaisessa taistelussa kaatuneiden puna-armeijan sotilaiden muistoa,

B.  ottaa huomioon, että mainittu päätös tehtiin ilman Tallinnan asukkaiden asianmukaista kuulemista ja että sillä jätettiin vaille huomiota kaupungin asukkaiden suurta osaa edustava mielipide,

C.  ottaa huomioon, että Viron viranomaiset eivät sallineet muistomerkin siirtämistä vastustavia rauhanomaisia mielenosoituksia, mikä edisti protestien kärjistymistä,

D.  ottaa huomioon, että Viron poliisi käytti suhteetonta väkivaltaa mielenosoittajia vastaan, pidätti patsaan siirtämistä vastustavien järjestöjen johtajat, mikä johti uuteen väkivallan aaltoon ja jännitykseen Viron kaupunkien kaduilla, ja että joidenkin tietojen mukaan pidätettyjä on pahoinpidelty,

E.  ottaa huomioon, että Tallinnan tapahtumien jälkeen Viron suurlähetystön normaali toiminta estettiin Moskovassa ja että suurlähetystöä piirittäneet mielenosoittajat hyökkäsivät väkivaltaisesti useita Viron diplomaatteja, Viron suurlähettiläs mukaan luettuna, ja useita muiden EU:n jäsenvaltioiden diplomaatteja vastaan, ottaa huomioon, että venäläiset poliitikot ovat reagoineet kiistaan verbaalisilla hyökkäyksillä ja taloussuhteita koskevilla uhkauksilla,

F.  ottaa huomioon, että mainitut tapahtumat ovat johtaneet syvään kriisiin Viron ja Venäjän välisissä suhteissa, mikä vaikuttaa vakavalla tavalla EU:n ja Venäjän välisiin suhteisiin,

1.  tuomitsee sen, että Viron hallitus on siirtänyt toisen maailmansodan muistomerkin; katsoo, että Viron hallitus on toiminnallaan osoittanut valitettavaa arvostelukyvyn puutetta suhteessa natsien rikosten vakavuuteen ja osoittanut valitettavalla tavalla, että se ei kunnioita kaikkien natseja vastaan taistelleiden muistoa;

2.  ilmaisee huolensa siitä, että toisaalta Viron viranomaiset ovat osoittaneet suhtautuvansa välinpitämättömästi natsien kanssa yhteistoiminnassa olleiden virolaisten rikoksiin ja erityisesti näiden rikoksiin juutalaisväestöä vastaan, ja toisaalta siitä, että Viron itsenäistymisen jälkeen toimintansa aloittaneet uusfasistiset järjestöt järjestävät vuosittaisia mielenosoituksia; vaatii, että tuhansien Baltian maissa vailla kansalaisuutta olevien ongelma on ratkaistava;

3.  tuomitsee sen, että Viron poliisi käytti suhteetonta väkivaltaa rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan, mutta korostaa samaan aikaan sitä, että mellakat ja vandalismi ovat tuomittavia ilmiöitä; on huolestunut muistomerkin siirtämistä vastustaneiden mielenosoittajien pidättämisestä; vaatii Tallinnan väkivaltaisten tapahtumien nopeaa, täydellistä ja riippumatonta tutkimista;

4.  on syvästi huolestunut siitä, että Viron ja muiden Baltian maiden venäjänkielisten vähemmistöjen jatkuva syrjintä ja osattomuus sekä vuoropuhelun puuttuminen on johtanut enemmistön ja venäjänkelisen vähemmistön väliseen syvään epäluottamukseen ja vaarallisiin jännitteisiin; vaatii, että Baltian maiden venäjänkielisille vähemmistöille on myönnettävä Euroopan unionissa yleisesti hyväksytty vähemmistöasema; kehottaa Viron hallitusta noudattamaan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen eurooppalaisen komission 19. lokakuuta 2006 antamia suosituksia mainitun kestämättömän tilanteen muuttamiseksi;

5.  vaatii kaikkien asianomaisten osapuolten rakentavaa ja kokonaisvaltaista keskustelua viime vuosisadan historiallisista tapahtumista Baltian maissa tarkoituksena päästä eroon Baltian maiden yhteiskuntien jakolinjoista ja Baltian maiden ja Venäjän välisistä jakolinjoista;

6.  pitää syvästi valitettavina Venäjän reaktioita, erityisesti diplomaattisuhteita koskevan Wienin sopimuksen rikkomista; kehottaa Venäjää takaamaan ulkomaisten diplomaattien koskemattomuuden ja ulkomaiden suurlähetystöjen normaalin toiminnan; kehottaa kaikkia asianomaisia osapuolia edistämään Viron ja Venäjän välisten jännitteiden purkamista ja suhteiden normalisointia;

7.  korostaa kumpaakin osapuolta hyödyttävien EU:n jäsenvaltioiden ja Venäjän välisten hyvien naapuruussuhteiden merkitystä; korostaa, että EU:n ja Venäjän väliset suhteet ovat kriittisessä vaiheessa, ja kehottaa siksi molempia osapuolia toimimaan rakentavasti ja tuloksiin keskittyen;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.