Förslag till resolution - B6-0216/2007Förslag till resolution
B6-0216/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

21.5.2007

i enlighet med artikel 113 i arbetsordningen
från André Brie, Gabriele Zimmer, Pedro Guerreiro, Marco Rizzo och Miguel Portas
om flytten av monumentet i Tallinn till minne av andra världskriget och om förbindelserna mellan Estland och Ryssland

Förfarande : 2007/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0216/2007
Ingivna texter :
B6-0216/2007
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0216/2007

Förslag till Europaparlamentets resolution om flytten av monumentet i Tallinn till minne av andra världskriget och om förbindelserna mellan Estland och Ryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Amnesty Internationals rapport om Estland av den 7 december 2006 som framför kritik mot att den rysktalande minoriteten, som utgör en tredjedel av Estlands befolkning, åtnjuter begränsade rättigheter,

–  med beaktande av de slutsatser om Estland som FN:s kommitté för eliminering av rasdiskriminering antog den 19 oktober 2006 och som innehåller ett antal rekommendationer om avskaffande av diskriminering av personer som tillhör minoritetsgrupper,

–  med beaktande av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser,

–  med beaktande av artikel 113.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den estniska regeringen har fattat beslut om att flytta ett ryskt krigsminnesmärke som hedrar minnet av dem som miste livet i kampen mot Nazistregimen från en plats i de centrala delarna av den estniska huvudstaden, där det stått i återtionden, till en militärkyrkogård.

B.  Detta beslut fattades utan samråd med befolkningen i Tallinn varvid man ignorerat den ståndpunkt som en stor del av stadens befolkning företräder.

C.  Den estniska regeringen tillät inte fredliga demonstrationer mot flytten av monumentet och bidrog därmed till att protesterna trappades upp.

D.  Den estniska polisen använde obefogat våld mot demonstranterna och häktade ledare för de organisationer som motsatte sig flytten av monumentet, vilket ledde till ytterligare våld och motsättningar på gatorna i estniska städer. Det finns rapporter om misshandel av häktade personer.

E.  Till följd av händelserna i Tallinn har den estniska ambassaden i Moskva inte kunnat utöva sin verksamhet på normalt sätt och flera av dess diplomater, däribland ambassadören och även diplomater från andra EU-länder har utsatts för handgripligheter av demonstranter vid ambassaden. Ryska politiker har reagerat med överdrivna verbala angrepp och ekonomiska hot.

F.  Dessa händelser har resulterat i en djup kris i förbindelserna mellan Estland och Ryssland och har skadat dessa allvarligt.

1.  Europaparlamentet fördömer den estniska regeringens beslut om att flytta krigsmonumentet i Tallinn till minne av andra världskriget och anser att denna handling ger uttryck för en beklagansvärd brist på känslighet från den estniska regeringens sida när det gäller de brott som begicks av nazistregimen och en oacceptabel avsaknad av respekt för alla dem som bekämpade fascismen.

2.  Det är oroväckande att de estniska myndigheterna har visat sig vara likgiltiga inför de brott som begicks av estniska nazistiska kollaboratörer och i synnerhet när det gäller deras medverkan i brott mot den judiska befolkningen. Även de årliga neofascistiska demonstrationerna som anordnats på nytt sedan Estland blev självständigt väcker oro. Europaparlamentet kräver att problemet med de tusentals personer i Baltikum som saknar medborgarskap skall lösas.

3.  Det obefogade våld som den estniska polisen brukat mot fredliga demonstranter fördöms samtidigt som oroligheterna och vandalismen inte kan försvaras. Häktningen av personer som motsatt sig flytten av krigsmonumentet är oroväckande. Europaparlamentet uppmanar till att en ingående och oberoende utredning av de våldsamma händelserna i Tallinn inleds snarast.

4.  Den pågående diskrimineringen och uteslutningen av den rysktalande minoriteten i Estland och i andra baltiska stater är oroväckande och avsaknaden av en dialog har lett till en djup misstro och farliga spänningar mellan huvuddelen av befolkningen och de rysktalande minoriteterna. Europaparlamentet insisterar på att de rysktalande minoriteterna i de baltiska länderna skall tillerkännas de allmänt antagna principerna om minoriteters rättigheter i Europeiska unionen. Den estniska regeringen uppmanas att följa de rekommendationer som ingår i slutsatserna från FN:s kommitté för eliminering av rasdiskriminering av den 19 oktober 2006 för att komma till rätta med denna ohållbara situation.

5.  Europaparlamentet uppmanar till en konstruktiv och övergripande diskussion med samtliga berörda parter om de historiska händelserna i Baltstaterna under det gångna seklet för att kunna reda ut de meningsskiljaktigheter som finns inom de baltiska samhällena och mellan Baltstaterna och Ryssland.

6.  Det sätt på vilket Ryssland reagerat är beklagansvärt, framför allt när det gäller de skyldigheter som hänför sig till Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Ryssland uppmanas att säkerställa skyddet av utländska diplomater och se till att utländska ambassader kan bedriva sin verksamhet på ett normalt sätt. Europaparlamentet uppmanar samtliga berörda parter att bidra till att det spända läget mellan Estland och Ryssland trappas ned och att förbindelserna normaliseras.

7.  Det är viktigt att ömsesidigt goda grannskapsförbindelser upprätthålls mellan EU:s medlemsstater och Ryssland. Europaparlamentet understryker att förbindelserna mellan EU och Ryssland befinner sig i ett kritiskt skede och uppmanar därför alla parter att engagera sig på ett konstruktivt och resultatinriktat sätt.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Ryska federationens regering och parlament.