Πρόταση ψηφίσματος - B6-0217/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0217/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

21.5.2007

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Monica Frassoni και Daniel Marc Cohn-Bendit
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία

Διαδικασία : 2007/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0217/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0217/2007
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0217/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Εσθονία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Απριλίου 2007 πραγματοποιήθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών (κυρίως ρωσόφωνων) που διαμαρτυρόντουσαν για τη μεταφορά ενός μνημείου στο Ταλίν,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες υπερβολικής άσκησης βίας εκ μέρους της αστυνομίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν θέματα στους κόλπους της εσθονικής κοινωνίας όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ εθνοτήτων, τα οποία δεν μπορούν να θεωρηθούν απλό πρόβλημα διμερών σχέσεων (Εσθονίας-Ρωσίας ή ΕΕ-Ρωσίας),

1.  είναι πεπεισμένο ότι η παρούσα υπόθεση επιβεβαιώνει την ανάγκη ευρωπαϊκής προσέγγισης της ιστορίας της ηπείρου μας·

2.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ο Ερυθρός Στρατός διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για την ελευθέρωση της ΕΣΣΔ από τους Ναζί· έχει επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι ο Ερυθρός Στρατός αποτέλεσε εργαλείο κατοχής και καταπίεσης στα κράτη της Βαλτικής μετά από τη λήξη του πολέμου και μέχρι την ανεξαρτησία τους·

3.  είναι πεπεισμένο ότι οι ταραχές και αμφισβητήσεις που προκάλεσε η μεταφορά του αγάλματος οφείλονται επίσης στο γεγονός ότι τα δικαιώματα και ο ρόλος της ρωσόφωνης μειονότητας εξακολουθούν να μην έχουν ρυθμιστεί από απόψεως πλήρους ενσωμάτωσης και συμμετοχής στην κοινωνία·

4.  καταγγέλλει τη στάση της Ρωσικής Κυβέρνησης και του Προέδρου Πούτιν, η οποία εντείνει τις ταραχές και συμβάλει στη διαίρεση, ιδίως στην Εσθονία και Λετονία· διακηρύσσει στο σημείο αυτό την απόλυτη αλληλεγγύη του προς τους λαούς της Εσθονίας και της Λετονίας·

5.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν, επί τη βάσει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον εκ μέρους των αρχών της Εσθονίας σεβασμό των δικαιωμάτων της ρωσόφωνης μειονότητας της χώρας·

6.  υπενθυμίζει ότι η Εσθονία οφείλει να σεβαστεί τις υποχρεώσεις της όσον αφορά τη μη διάκριση και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους·

7.  καλεί την Κυβέρνηση της Εσθονίας να εφαρμόσει συνεκτικότερες πολιτικές ενσωμάτωσης και να ξεπεράσει την αποξένωση σημαντικού μέρους του πληθυσμού της·

8.  παροτρύνει τις αρχές της Εσθονίας να επιδιώξουν ενεργητικότερα την εξεύρεση ρεαλιστικών και βασισμένων στις ανάγκες λύσεων όσον αφορά τις πολιτικές έναντι των μειονοτήτων, μεταξύ άλλων με την αναθεώρηση του ισχύοντος ορισμού της εθνικής μειονότητας που αφήνει την πλειοψηφία των ατόμων που ανήκουν σε μία μειονότητα χωρίς μειονοτικά δικαιώματα ή προστασία και να αναθεωρήσουν τις γλωσσικές απαιτήσεις για την απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα καθώς και τις δυνατότητες παροχής προσιτής, ή δωρεάν, διδασκαλίας της Εσθονικής σε άτομα που ανήκουν στη ρωσόφωνη μειονότητα·

9.  παροτρύνει την Κυβέρνηση της Εσθονίας να εξετάσει αποτελεσματικότερους τρόπους για την καταπολέμηση της ανεργίας που πλήττει τις μειονοτικές κοινότητες, καθώς και νομικούς και πρακτικούς τρόπους για την ένταξη των μειονοτήτων στην κοινωνία της Εσθονίας· πρέπει επίσης να αναθεωρηθούν οι σημερινές νομοθετικές αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα έχουν αρνητικές συνέπειες επί μελών μειονοτήτων, προκαλώντας τον περαιτέρω κοινωνικό αποκλεισμό ήδη ευαίσθητων ομάδων·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση της Εσθονίας.