Päätöslauselmaesitys - B6-0217/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0217/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

21.5.2007

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Monica Frassoni ja Daniel Cohn-Bendit
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Viron tilanteesta

Menettely : 2007/2567(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0217/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0217/2007
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0217/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma Viron tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2007 tapahtuneet (enimmäkseen venäjänkielisten) mielenosoittajien väliset yhteenotot, joilla vastustettiin muistomerkin siirtämistä Tallinnaan,

B.  ottaa huomioon, että poliisin liiallisesta voimankäytöstä on olemassa monta näyttöä,

C.  ottaa huomioon, että Viron yhteiskunnassa on sisäisiä etnisten ryhmien välisiä ongelmia, joita ei voida muuntaa (Viron ja Venäjän tai EU:n ja Venäjän) kahdenvälisten suhteiden ongelmaksi,

1.  on vakuuttunut siitä, että eurooppalainen lähestymistapa maanosamme historiaan tulee entistä tarpeellisemmaksi tämän tapauksen myötä;

2.  on tietoinen puna-armeijan tärkeästä roolista Neuvostoliiton vapauttamisessa natsien miehityksestä; on myös tietoinen siitä, että puna-armeija oli Baltian maissa miehityksen ja sorron väline sodan jälkeen aina näiden maiden itsenäistymiseen asti;

3.  on vakuuttunut siitä, että myös patsaan siirtämisen nostattama levottomuus ja riidat ovat seurausta tilanteesta, jossa venäjänkielisen vähemmistön oikeudet ja asema täysipainoisen yhteiskuntaan integroitumisen ja osallistumisen suhteen ovat vielä ratkaisematta;

4.  tuomitsee Venäjän hallituksen ja presidentti Putinin asenteen, joka lisää levottomuutta ja edistää kahtiajakoa, erityisesti Virossa ja Latviassa; ilmaisee tässä asiassa lujan solidaarisuutensa Viron ja Latvian kansoille;

5.  kehottaa neuvostoa ja komissiota varmistamaan perusoikeuskirjan mukaisesti, että Viron viranomaiset kunnioittavat venäjänkielisen vähemmistön oikeuksia Virossa;

6.  muistuttaa, että Viron on täytettävä velvollisuutensa ja huolehdittava kaikkien syrjimättömyydestä ja yhtäläisistä oikeuksista;

7.  kehottaa Viron hallitusta harjoittamaan voimakkaampaa osallistumista edistävää kotouttamispolitiikkaa ja pääsemään eroon huomattavan väestönosan vieraantumisesta;

8.  kehottaa Viron viranomaisia toimimaan ennakoivammin etsiessään käytännöllisiä ja tarpeisiin perustuvia ratkaisuja vähemmistöpolitiikkaansa, muun muassa tarkistamalla nykyistä kansallisen vähemmistön määritelmäänsä, joka jättää tällä hetkellä suuren osan vähemmistöön kuuluvista ihmisistä vaille vähemmistön oikeuksia ja suojelua, tarkistamaan työhönotolle asetettuja kielitaitovaatimuksia yksityisellä sektorilla ja tutkimaan mahdollisuuksia tarjota kohtuuhintaista tai ilmaista viron kielen opetusta venäjänkieliseen vähemmistöön kuuluville ihmisille;

9.  kehottaa Viron hallitusta harkitsemaan ennakoivampia keinoja työttömyyden torjumiseksi vähemmistöyhteisöjen keskuudessa ja oikeudellisia ja käytännöllisiä keinoja, joilla vähemmistöt saadaan mukaan Viron yhteiskunnan valtavirtaan; tekeillä olevia lainsäädännöllisiä muutoksia koulutusjärjestelmään on myös tarkistettava, jotta varmistetaan, ettei niillä ole kielteisiä vaikutuksia joihinkin vähemmistöihin kuuluviin ihmisiin ja etteivät ne lisää entuudestaan haavoittuvien ryhmien sosiaalista syrjäytymistä;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle sekä Viron hallitukselle ja parlamentille.