Projekt rezolucji - B6-0217/2007Projekt rezolucji
B6-0217/2007

PROJEKT REZOLUCJI

21.5.2007

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Monica Frassoni i Daniel Cohn-Bendit
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
w sprawie sytuacji w Estonii

Procedura : 2007/2567(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0217/2007
Teksty złożone :
B6-0217/2007
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B6‑0217/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Estonii

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 26 kwietnia 2007 r. miały miejsce zamieszki z udziałem demonstrantów (w większości rosyjskojęzycznych), protestujących przeciwko przeniesieniu jednego z pomników w Tallinie,

B.  mając na uwadze, że istnieje duża liczba dowodów na nadmierne użycie siły przez policję,

C.  mając na uwadze, że w społeczeństwie estońskim istnieją kwestie sporne związane z relacjami międzyetnicznymi, których nie można sprowadzić do problemu stosunków dwustronnych (Estonia-Rosja lub UE-Rosja),

1.  jest przekonany, że sprawa ta potwierdza potrzebę europejskiego podejścia do historii naszego kontynentu;

2.  jest świadomy faktu, że Armia Czerwona odegrała kluczową rolę w wyzwoleniu ZSRR spod nazistowskiej okupacji; zdaje sobie również sprawę z faktu, że Armia Czerwona stanowiła instrument okupacji i represji w krajach bałtyckich po wojnie i do momentu uzyskania przez te kraje niepodległości;

3.  jest przekonany, że zamieszki i kontrowersje spowodowane przez przeniesienie pomnika wynikają również z panującej sytuacji, gdzie kwestia praw i roli mniejszości rosyjskojęzycznej nadal nie jest rozwiązana, jeśli chodzi o pełną integrację i uczestnictwo w społeczeństwie;

4.  potępia postawę rządu rosyjskiego i prezydenta Putina, podsycającą zamieszki i wzmacniającą podziały, szczególnie w Estonii i na Łotwie; w tej kwestii deklaruje pełną solidarność z narodami Estonii i Łotwy;

5.  na podstawie Karty praw podstawowych wzywa Radę i Komisję, aby zagwarantowały poszanowanie przez władze estońskie praw mniejszości rosyjskojęzycznej w Estonii;

6.  przypomina, że Estonia musi wypełniać zobowiązania w zakresie zapewnienia niedyskryminacji i równych szans dla wszystkich;

7.  wzywa rząd Estonii do prowadzenia polityki pełniejszej integracji oraz do przezwyciężenia alienacji znacznej części społeczeństwa;

8.  wzywa władze estońskie do bardziej proaktywnego poszukiwania stosownych do potrzeb i pragmatycznych rozwiązań w zakresie polityki wobec mniejszości między innymi poprzez poprawienie istniejącej definicji mniejszości narodowej, która obecnie pozostawia większość osób należących do mniejszości bez jakichkolwiek praw lub środków ochrony należnych mniejszościom, a także do zrewidowania wymogów językowych przy zatrudnianiu w sektorze prywatnym oraz do przeanalizowania możliwości zapewnienia po przystępnej cenie lub za darmo kursów języka estońskiego dla osób należących do mniejszości rosyjskojęzycznej;

9.  wzywa rząd Estonii do rozważenia bardziej proaktywnych sposobów zwalczania bezrobocia wśród społeczności mniejszościowych oraz legalnych i praktycznych sposobów włączenia mniejszości w główny nurt społeczeństwa estońskiego; należy również dokonać rewizji obecnych zmian legislacyjnych dotyczących systemu edukacji, aby zagwarantować, że nie będą one miały negatywnych skutków dla osób należących do mniejszości oraz że nie doprowadzą one do jeszcze głębszego wykluczenia społecznego grup narażonych na takie zagrożenie;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie Europy oraz parlamentowi i rządowi Estonii.