Förslag till resolution - B6-0217/2007Förslag till resolution
B6-0217/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

21.5.2007

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Monica Frassoni och Daniel Cohn-Bendit
för Verts/ALE-gruppen
om situationen i Estland

Förfarande : 2007/2567(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0217/2007
Ingivna texter :
B6-0217/2007
Omröstningar :
Antagna texter :

B6‑0217/2007

Europaparlamentets resolution om situationen i Estland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 26 april 2007 inträffade det sammandrabbningar mellan demonstranter (i första hand ryskspråkiga) som protesterade mot flyttningen av ett monument i Tallinn.

B.  Det finns mycket som tyder på att polisen i alltför hög utsträckning använde sig av våld.

C.  Inom det estniska samhället förekommer det tvistefrågor som rör relationerna mellan etniska grupper som inte kan reduceras till ett problem avseende bilaterala förbindelser (mellan Estland och Ryssland eller mellan EU och Ryssland).

1.  Europaparlamentet är övertygat om att detta fall bekräftar behovet av ett europeiskt synsätt på den europeiska kontinentens historia.

2.  Europaparlamentet är medveten om att Röda armén spelade en mycket viktig roll när det gäller att befria Sovjetunionen från nazisterna. Parlamentet är också medvetet om att Röda armén var ett verktyg för ockupation och förtryck i de baltiska staterna efter kriget och fram till självständigheten.

3.  Europaparlamentet är övertygat om att de oroligheter och strider som uppstod när monumentet flyttades också är en följd av att problemen med den ryskspråkiga minoritetens rättigheter och roll när det gäller full integration och fullt deltagande i samhället ännu inte har fått en lösning.

4.  Europaparlamentet fördömer skarpt den ryska regeringens och president Putins hållning som underbygger och skapar motsättningar, i synnerhet i Estland och Lettland. Parlamentet uttalar i detta fall sitt fulla stöd för folken i Estland och Lettland.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att på grundval av stadgan om de grundläggande rättigheterna garantera att de estniska myndigheterna respekterar den rysktalande minoritetens rättigheter i Estland.

6.  Europaparlamentet erinrar om att Estland måste fullfölja sina skyldigheter att skydda samtliga invånare från diskriminering och erbjuda dem lika möjligheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar den estniska regeringen att föra en öppnare integrationspolitik och att lösa problemet med marginaliseringen av en stor del av landets befolkning.

8.  Europaparlamentet uppmanar de estniska myndigheterna att mer aktivt försöka hitta pragmatiska och behovsbaserade lösningar på minoritetsfrågan, bl.a. genom att se över sin nuvarande definition av vad som utgör en nationell minoritet (enligt den nuvarande definitionen står de flesta människor som tillhör en minoritet utan minoritetsrättigheter eller skydd), se över språkkraven för anställning i den privata sektorn och genom att se över möjligheterna för att mot en skälig kostnad eller helt kostnadsfritt tillhandahålla estniskundervisning för människor som tillhör den ryskspråkiga språkminoriteten.

9.  Europaparlamentet uppmanar den estniska regeringen att överväga aktivare former för att bekämpa arbetslösheten bland minoritetsgrupper samt rättsliga och praktiska former för att integrera minoriteter i det traditionella estniska samhället. Dessutom måste de rättsliga ändringar som för närvarande görs av utbildningssystemet ses över, i syfte att garantera att de inte får negativa effekter för vissa människor som tillhör en minoritetsgrupp och att de inte leder till ytterligare utslagning av redan utsatta grupper.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådet och till Estlands parlament och regering.