Projekt rezolucji - B6-0220/2007Projekt rezolucji
B6-0220/2007

PROJEKT REZOLUCJI

21.5.2007

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 103 ust. 2 Regulaminu
złożyli Toomas Savi, Siiri Oviir, Margarita Starkevičiūtė i Georgs Andrejevs
w imieniu grupy politycznej ALDE
w sprawie Estonii

Procedura : 2007/2567(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B6-0220/2007
Teksty złożone :
B6-0220/2007
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B6‑0220/2007

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Estonii

Parlament Europejski,

–  uwzględniając oświadczenie prezydencji UE z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie sytuacji zaistniałej przed ambasadą Estonii w Moskwie,

–  uwzględniając liczne deklaracje poparcia dla Estonii wydane przez rządy UE,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa oraz debatę plenarną z dnia 9 maja 2007 r.,

–  uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w stolicy Estonii oraz w północno-wschodniej części tego kraju w dniach 26-28 kwietnia 2007 r. demonstranci protestujący przeciwko planom rządu estońskiego przeniesienia sowieckiego „pomnika oswobodzicieli Tallina” z centrum stolicy Estonii na oddalony o kilka kilometrów cmentarz wojskowy ponoszą odpowiedzialność za trwające dwie noce gwałtowne zamieszki, które rozpoczęły się atakiem na policję i rozwinęły się w zakrojone na szeroką skalę akty wandalizmu w centrum Tallina,

B.  mając na uwadze, że wandalizm nie miał nic wspólnego z ogólnie akceptowaną koniecznością upamiętnienia ofiar drugiej wojny światowej oraz że demonstrantów nie jednoczyła narodowość, ale przemoc i chęć niszczenia,

C.  mając na uwadze, że policja używała siły tylko w ostateczności i że kanclerz sprawiedliwości Estonii nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w jej działaniach,

D.  mając na uwadze, że rząd Estonii wyjaśnił wcześniej rządowi Federacji Rosyjskiej powody decyzji o przeniesieniu pomnika, proponując współpracę przy jego przenoszeniu i zachęcając przedstawicieli władz rosyjskich do wzięcia udziału w ekshumacji, co spotkało się z odmową władz rosyjskich,

E.  mając na uwadze, że ekshumacje przeprowadzono w ścisłej zgodności z międzynarodowymi standardami i normami godnego postępowania oraz że pomnik zostanie ponownie odsłonięty na cmentarzu w czasie oficjalnej ceremonii z udziałem przedstawicieli koalicji antyhitlerowskiej;

F.  mając na uwadze, że brutalne wystąpienia i ataki na ład i porządek publiczny były organizowane przy aktywnym współudziale agitatorów spoza Estonii,

G.  mając na uwadze oświadczenia wygłoszone przez wysokich rangą urzędników rosyjskich, łącznie z oficjalnym oświadczeniem delegacji rosyjskiej Dumy wygłoszonym podczas wizyty w Tallinie, w którym wezwała ona rząd Estonii do ustąpienia,

H.  mając na uwadze, że bezpośrednio po zamieszkach w Tallinie wrogo nastawieni demonstranci z prorządowej rosyjskiej organizacji młodzieżowej „Nasi” przez siedem dni uniemożliwiali normalne funkcjonowanie ambasady Estonii w Moskwie, czego wynikiem były fizyczne napaści na ambasadorów Estonii i Szwecji, groźby zniszczenia budynku ambasady, zerwanie estońskiej flagi na terytorium ambasady i określenie Estonii krajem „faszystowskim”;

I.  mając na uwadze systematyczne „cyberataki” głównie spoza terytorium Estonii mające na celu zablokowanie oficjalnych linii komunikacyjnych oraz stron internetowych administracji estońskiej; mając również na uwadze fakt, że ataki te pochodzą z adresów IP administracji rosyjskiej, oraz fakt, że nadal trwają ataki propagandowe prowadzone za pośrednictwem internetu oraz telefonii komórkowej, w których wzywa się do zbrojnego oporu i dalszych zamieszek,

J.  mając na uwadze, że zaledwie kilka dni po wydarzeniach w Tallinie wprowadzono daleko idące ograniczenia dla eksportu towarów estońskich do Rosji, przedsiębiorstwa rosyjskie zawiesiły realizację kontraktów zawartych z firmami estońskimi, zagrożone zostały dostawy energii do Estonii, a począwszy od końca czerwca zostanie zawieszone połączenie kolejowe na trasie Tallin-Sankt Petersburg,

K.  mając na uwadze, że władze rosyjskie, w tym delegacja Dumy Państwowej, odmówiły niestety podjęcia dialogu z władzami estońskimi, a nawet udziału we wspólnej konferencji prasowej w ministerstwie spraw zagranicznych,

L.  mając na uwadze, że rosyjskie media dodatkowo zaogniały sytuację podając nieprawdziwe informacje, co stało się przyczyną dalszych protestów,

1.  wyraża poparcie dla demokratycznie wybranego rządu Estonii, solidaryzując się z nim w jego wysiłkach mających na celu zagwarantowanie porządku i stabilności, a także praworządności dla wszystkich mieszkańców Estonii;

2.  podkreśla, że konieczne jest, by Unia Europejska przemawiała jednym głosem i zajęła wspólne stanowisko w stosunkach z Rosją; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje jasny kurs obrany przez UE na niedawnym szczycie UE-Rosja w dniu 18 maja, zgodnie z którym nie należy dopuścić, by wartości i zasady demokratyczne zostały zepchnięte na dalszy plan przez współpracę o wyłącznie gospodarczym charakterze;

3.  uważa za niedopuszczalne różne próby ingerowania władz rosyjskich w wewnętrzne sprawy Estonii (takie jak wezwania o ustąpienie rządu estońskiego);

4.  jest zaniepokojony skandalicznie słabą ochroną, jaką władze Rosji zapewniają ambasadzie estońskiej w Moskwie, a także fizycznymi napaściami aktywistów „Naszych” na ambasador Estonii; wzywa rząd Rosji do bezwzględnego przestrzegania konwencji wiedeńskiej w sprawie ochrony dyplomatów;

5.  potępia rosyjskie próby wywierania presji gospodarczej na Estonię stosowane jako narzędzie polityki zagranicznej i wzywa rząd Rosji do przywrócenia normalnych stosunków gospodarczych pomiędzy obydwoma państwami;

6.  przypomina władzom Rosji, że prymitywna i otwarcie wroga retoryka kierowana przez nie pod adresem Estonii stoi w jawnej sprzeczności z międzynarodowymi zasadami postępowania i zaszkodzi ogólnym stosunkom UE z Rosją;

7.  wzywa Komisję Europejską i wszystkie państwa członkowskie do wsparcia analiz „cyberataków” na estońskie strony internetowe oraz do przedstawienia studium na temat tego, jak można rozwiązać kwestię takich ataków i zagrożeń na poziomie UE, a także wzywa Rosję do pełnego poparcia tych badań;

8.  wzywa rząd Rosji do podjęcia otwartego i bezstronnego dialogu z demokratycznymi państwami Europy Środkowo‑Wschodniej na temat historii XX wieku oraz popełnionych w tym czasie zbrodni przeciwko ludzkości, w tym zbrodni popełnionych przez totalitarny komunizm;

9.  przyjmuje z zadowoleniem apel prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa, w którym podkreślił on, że wszystkie osoby, które przybyły do Estonii w okresie sowieckim i które zamieszkują Republikę Estonii, a także ich dzieci i wnuki, są Estończykami; wszyscy Estończycy różnego pochodzenia mają swoje własne, bardzo bolesne doświadczenia związane z życiem pod trzema kolejnymi okupacjami w ciągu minionego stulecia; istnieje potrzeba dostrzeżenia i zrozumienia tragedii innych;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej.