Предложение за резолюция - B6-0238/2007Предложение за резолюция
B6-0238/2007

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

13.6.2007

внесено съгласно член 54 от правилника
от комисията по бюджети
относно финансирането на европейската програма за спътникова радионавигация („Галилео“) съгласно междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. и многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.
(C6‑0000)

Процедура : 2007/2584(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0238/2007
Внесени текстове :
B6-0238/2007
Разисквания :
Приети текстове :

B6‑0238/07

Резолюция на Европейския парламент относно финансирането на европейската програма за спътникова радионавигация („Галилео“) съгласно междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. и многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.
(C6‑0000)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM (2004)0477/2),

–  като взе предвид позицията си относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на етапите на разполагане и търговска експлоатация на европейската програма за спътникова радионавигация (P6_TA(2005) 0313),

–  като взе предвид резолюцията си от 26 април 2007 г. (P6_TA (2007)0164) относно преговорите във връзка с договора за концесия на „Галилео“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията (COM (2007)261) „Галилео на кръстопът: изпълнение на европейските програми за глобална навигационна спътникова система (ГНСС)“,

–  като взе предвид междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление,

–  като взе предвид член 54 от своя правилник,

1.  Напомня на Съвета и Комисията, че многогодишната финансова рамка съдържа приблизително 1 милиард евро, предвидени за оперативните разходи на „Галилео“ за периода 2007-2013 г., и че финансовата референтна сума съгласно измененото предложение за регламент относно осъществяването на етапите на разполагане и търговска експлоатация на европейската програма за спътникова радионавигация е 1,005 милиарда евро по сегашни цени;

2.  Изразява загриженост относно възможността допълнителното финансиране, необходимо за запълване на празнината след неуспеха на публично-частното партньорство (ПЧП) да бъде договаряно на междуправителствена основа;

3.  Ще се противопостави на всяко решение, което съчетава общностно финансиране с допълнително междуправителствено финансиране;

4.  Изтъква, че Комисията трябва да представи преразгледано предложение за регламент относно финансирането на програмата „Галилео“, което трябва да бъде договорено от Парламента и Съвета чрез съвместно вземане на решение;

5.  Отново заявява своята подкрепа по отношение на програмата „Галилео“, която има огромна добавена стойност за Европа, и изразява силната си подкрепа за продължаването й под отговорността на ЕС;

6.  Счита, че при тези обстоятелства програмата „Галилео“ следва да бъде напълно финансирана от бюджета на Съюза;

7.  Счита, че ако публичният сектор поеме цялостното финансиране на проекта, както и някои или всички рискове и отговорности, този фактор следва да се вземе под внимание в преразгледания бъдещ концесионен договор, особено по отношение на механизма за възстановяване на разходите за публичните финансови вноски и цените на услугите;

8.  Следователно приканва Комисията да предприеме инициативата да предложи преразглеждане на финансовата рамка, както е предвидена в точка 22 от МИС или чрез други средства, предвидени от МИС;

9.  Приканва Съвета да започне преговори с Парламента веднага след като Комисията представи предложението;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.