Процедура : 2007/2584(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0238/2007

Внесени текстове :

B6-0238/2007

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/06/2007 - 5.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2007)0272

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 99kWORD 44k
13.6.2007
PE 391.065v01-00
 
B6‑0238/07
внесено съгласно член 54 от правилника
от комисията по бюджети
относно финансирането на европейската програма за спътникова радионавигация („Галилео“) съгласно междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. и многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.
(C6‑0000)

Резолюция на Европейския парламент относно финансирането на европейската програма за спътникова радионавигация („Галилео“) съгласно междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. и многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.
(C6‑0000)
 
B6‑0238/07

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM (2004)0477/2),

–  като взе предвид позицията си относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на етапите на разполагане и търговска експлоатация на европейската програма за спътникова радионавигация (P6_TA(2005) 0313),

–  като взе предвид резолюцията си от 26 април 2007 г. (P6_TA (2007)0164) относно преговорите във връзка с договора за концесия на „Галилео“,

–  като взе предвид съобщението на Комисията (COM (2007)261) „Галилео на кръстопът: изпълнение на европейските програми за глобална навигационна спътникова система (ГНСС)“,

–  като взе предвид междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление,

–  като взе предвид член 54 от своя правилник,

1.  Напомня на Съвета и Комисията, че многогодишната финансова рамка съдържа приблизително 1 милиард евро, предвидени за оперативните разходи на „Галилео“ за периода 2007-2013 г., и че финансовата референтна сума съгласно измененото предложение за регламент относно осъществяването на етапите на разполагане и търговска експлоатация на европейската програма за спътникова радионавигация е 1,005 милиарда евро по сегашни цени;

2.  Изразява загриженост относно възможността допълнителното финансиране, необходимо за запълване на празнината след неуспеха на публично-частното партньорство (ПЧП) да бъде договаряно на междуправителствена основа;

3.  Ще се противопостави на всяко решение, което съчетава общностно финансиране с допълнително междуправителствено финансиране;

4.  Изтъква, че Комисията трябва да представи преразгледано предложение за регламент относно финансирането на програмата „Галилео“, което трябва да бъде договорено от Парламента и Съвета чрез съвместно вземане на решение;

5.  Отново заявява своята подкрепа по отношение на програмата „Галилео“, която има огромна добавена стойност за Европа, и изразява силната си подкрепа за продължаването й под отговорността на ЕС;

6.  Счита, че при тези обстоятелства програмата „Галилео“ следва да бъде напълно финансирана от бюджета на Съюза;

7.  Счита, че ако публичният сектор поеме цялостното финансиране на проекта, както и някои или всички рискове и отговорности, този фактор следва да се вземе под внимание в преразгледания бъдещ концесионен договор, особено по отношение на механизма за възстановяване на разходите за публичните финансови вноски и цените на услугите;

8.  Следователно приканва Комисията да предприеме инициативата да предложи преразглеждане на финансовата рамка, както е предвидена в точка 22 от МИС или чрез други средства, предвидени от МИС;

9.  Приканва Съвета да започне преговори с Парламента веднага след като Комисията представи предложението;

10.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност