Forslag til beslutning - B6-0238/2007Forslag til beslutning
B6-0238/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

13.6.2007

jf. forretningsordenens artikel 54
af Budgetudvalget
om finansieringen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (Galileo) under den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og det flerårige rammeprogram 2007-2013
(C6-0000/0000)

Procedure : 2007/2584(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0238/2007
Indgivne tekster :
B6-0238/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0238/07

Europa-Parlamentets beslutning om finansieringen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (Galileo) under den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 og det flerårige rammeprogram 2007-2013
(C6-0000/0000)

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2004)0477/2),

−  der henviser til Parlamentets holdning til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (P6_TA(2005)0313),

−  der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 26. april 2007 (P6_TA(2007)0164) om forhandlingerne om Galileo-koncessionsaftalen,

−  der henviser til Kommissionens meddelelse (KOM(2007)0261) om Galileo ved en skillevej: gennemførelsen af de europæiske GNSS-programmer,

−  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 54,

1.  minder Rådet og Kommissionen om, at den flerårige finansielle ramme indeholder et beløb på omkring 1 mia. euro til driftsudgifterne i forbindelse med Galileo-programmet i perioden 2007-2013, og at det finansielle referencebeløb i henhold til det ændrede forslag til forordning om gennemførelse af etablerings- og ibrugtagningsfasen samt driftsfasen af det europæiske program for satellitbaseret radionavigation er på 1,005 mia. euro i løbende priser;

2.  er bekymret med hensyn til muligheden for, at der på mellemstatsligt plan kunne opnås enighed om de supplerende finansielle midler, som er nødvendige for at udfylde det tomrum, der er en følge af, at det det offentlig-private partnerskab (OPP) mislykkedes;

3.  går imod enhver løsning, som vil være en kombination af fællesskabsmidler og yderligere støtte på mellemstatsligt plan;

4.  påpeger, at Kommissionen skal forelægge et ændret forslag til forordning om finansieringen af Galileo-programmet, som Europa-Parlamentet og Rådet skal nå til enighed om under den fælles beslutningsprocedure;

5.  gentager sin støtte til Galileo-programmet, som udgør en enorm europæisk merværdi, og går stærkt ind for fortsættelsen af Galileo-programmet under Den Europæiske Unions ansvar;

6.  mener, at Galileo-programmet under disse omstændigheder i fuld udstrækning bør finansieres over Den Europæiske Unions budget;

7.  mener, såfremt den offentlige sektor påtager sig den fuldstændige finansiering af projektet såvel som overtagelsen af nogle af eller de samlede risici og af en del af eller hele ansvaret, at der bør tages hensyn til denne faktor i en fremtidig revideret koncessionsaftale, hvad angår mekanismen for godtgørelse af offentlige finansielle bidrag og priserne på tjenester;

8.  opfordrer derfor Kommissionen til at tage initiativ til at foreslå en revision af den finansielle ramme som fastsat i punkt 22 i den interinstitutionelle aftale eller på anden måde i medfør af denne aftale;

9.  opfordrer Rådet til at indlede forhandlinger med Parlamentet, så snart Kommissionen har forelagt sit forslag;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.