Πρόταση ψηφίσματος - B6-0238/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0238/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

13.6.2007

σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού
της Επιτροπής Προϋπολογισμών
σχετικά με τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (Galileo), στη βάση της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του πολυετούς προγράμματος πλαισίου 2007-2013
(C6‑0000/00)

Διαδικασία : 2007/2584(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0238/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0238/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0238/00

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (Galileo), στη βάση της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 και του πολυετούς προγράμματος πλαισίου 2007-2013
(C6‑0000/00)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2004)0477/2),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου (Ρ6_ΤΑ(2005)0313),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 26ης Απριλίου 2007 (Ρ6_ΤΑ(2007) 0164) σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση παραχώρησης του Galileo,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2007)0261) με τίτλο "Το Galileo σε σταυροδρόμι: η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS",

–  έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

1.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ότι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο περιλαμβάνει ποσόν περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις επιχειρησιακές δαπάνες του Galileo, για την περίοδο 2007-2013, καθώς και ότι το δημοσιονομικό ποσό αναφοράς στην τροποποιημένη πρόταση κανονισμού για τη θέση σε εφαρμογή των φάσεων εγκατάστασης και εκμετάλλευσης του ευρωπαϊκού προγράμματος ραδιοναυσιπλοΐας μέσω δορυφόρου ανέρχεται σε 1,005 δισεκατομμύρια ευρώ, σε τρέχουσες τιμές·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να εγκριθεί σε διακυβερνητική βάση η αναγκαία επιπλέον χρηματοδότηση για τη συμπλήρωση του κενού που δημιούργησε η αποτυχία της εταιρικής σχέσης δημοσίου / ιδιωτών·

3.  δηλώνει ότι θα αντιτεθεί σε οποιαδήποτε λύση που θα συνδύαζε την κοινοτική χρηματοδότηση με διακυβερνητική πρόσθετη χρηματοδότηση·

4.  τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει αναθεωρημένη πρόταση κανονισμού για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Galileo, επί της οποίας θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης·

5.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το πρόγραμμα Galileo, που έχει τεράστια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και εκφράζει την έντονη επιθυμία του να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό να βρίσκεται υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  πιστεύει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, το πρόγραμμα Galileo θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ολοκληρωτικά από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  είναι της γνώμης ότι, εάν ο δημόσιος τομέας αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του σχεδίου, αναλαμβάνοντας επίσης και μέρος ή το σύνολο των σχετικών κινδύνων και υποχρεώσεων, ο παράγοντας αυτός θα πρέπει να ληφθεί·υπόψη σε μια μελλοντική αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης, ιδίως σε σχέση με τον μηχανισμό επιστροφής της δημόσιας οικονομικής συνεισφοράς και την τιμολόγηση των υπηρεσιών·

8.  καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναλάβει την πρωτοβουλία να προτείνει την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, όπως αυτό προβλέπεται στο σημείο 22 της ΔΣ ή στα άλλα μέσα που προβλέπει η ΔΣ·

9.  καλεί το Συμβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, μόλις η Επιτροπή υποβάλει την πρότασή της·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.