Menettely : 2007/2584(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0238/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0238/2007

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/06/2007 - 5.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0272

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 88kWORD 35k
13.6.2007
PE 391.065v01-00
 
B6‑0238/07
työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti
talousarvion valvontavaliokunnan puolesta
eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoittamisesta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 puitteissa
(C6‑0000)

Euroopan parlamentin päätöslauselma eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän (Galileo) rahoittamisesta 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 puitteissa
(C6‑0000)
 
B6‑0238/07

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2004)0477/2),

–  ottaa huomioon parlamentin kannan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamisesta (P6_TA(2005)0313),

–  ottaa huomioon 26. huhtikuuta 2007 antamansa päätöslauselman Galileo-ohjelman toimilupasopimusta koskevista neuvotteluista (P6_TA(2007)0164),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM(2007)0261) aiheesta "Galileo tienhaarassa: eurooppalaisten GNSS-ohjelmien toteuttaminen",

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. toukokuuta 2006 tekemän toimielinten välisen sopimuksen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan,

1.  muistuttaa neuvostoa ja komissiota siitä, että monivuotiseen rahoituskehykseen sisältyy noin miljardin euron suuruinen summa, joka on tarkoitettu Galileo-ohjelman toimintakustannuksiin kaudeksi 2007–2013, ja että eurooppalaisen satelliittinavigointijärjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen sekä käyttövaiheen toteuttamista koskevan muutetun asetusehdotuksen mukainen viitemäärä on nykyhintojen mukaan 1,005 miljardia euroa;

2.  ilmaisee huolensa siitä mahdollisuudesta, että julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden epäonnistumisesta aiheutuvan kuilun täyttämiseksi tarvittavasta lisärahoituksesta saatettaisiin sopia hallitustenväliseltä pohjalta;

3.  vastustaa kaikkia sellaisia ratkaisuja, joissa yhdistettäisiin yhteisön rahoitus ja hallitustenvälinen lisärahoitus;

4.  katsoo, että komission on esitettävä Galileo-ohjelman rahoittamista koskeva tarkistettu ehdotus asetukseksi, josta parlamentin ja neuvoston on sovittava yhteispäätösmenettelyssä;

5.  toistaa tukensa Galileo-ohjelmalle, joka tuo valtavasti eurooppalaista lisäarvoa, ja ilmaisee tukevansa voimakkaasti sen jatkamista Euroopan unionin vastuulla;

6.  katsoo, että edellä mainituista syistä Galileo-ohjelma pitäisi rahoittaa kokonaan Euroopan unionin talousarviosta;

7.  katsoo, että jos julkinen sektori vastaa hankkeen koko rahoituksesta sekä joistakin tai kaikista riskeistä ja vastattavista, se on otettava huomioon tulevassa tarkistetussa toimilupasopimuksessa varsinkin, mitä tulee julkisen tuen takaisinmaksujärjestelmään ja palvelujen hintoihin;

8.  pyytää näin ollen komissiota ehdottamaan rahoituskehyksen tarkistamista toimielinten välisen sopimuksen 22 kohdassa tarkoitetulla tavalla tai muilla toimielinten välisessä sopimuksessa määrätyillä keinoilla;

9.  pyytää neuvostoa aloittamaan neuvottelut parlamentin kanssa heti, kun komissio on esittänyt ehdotuksen;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö