Rezolūcijas priekšlikums - B6-0238/2007Rezolūcijas priekšlikums
B6-0238/2007

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

13.6.2007

Ievērojot Reglamenta 54. pantu,
iesniegusi Budžeta komiteja
par Eiropas satelītu radionavigācijas programmas (Galileo) finansēšanu atbilstoši 2006. gada 17. maijā noslēgtam Iestāžu nolīgumam un daudzgadu bāzes programmai laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam
(C6‑0000)

Procedūra : 2007/2584(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0238/2007
Iesniegtie teksti :
B6-0238/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

B6‑0238/07

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas lēmuma projektu par 2006. gada 17. maijā noslēgto Iestāžu nolīgumu, daudzgadu bāzes programmu laika posmam no 2007. gada līdz 2013. gadam un Eiropas satelītu radionavigācijas programmas (Galileo) finansēšanu
(C6‑0000)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2004)0477/2),

–  ņemot vērā Parlamenta nostāju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas satelītu radionavigācijas programmas izvēršanas un darbības posmu īstenošanu (P6_TA(2005) 0313),

–  ņemot vērā Parlamenta 2007. gada 26. aprīļa rezulūciju (P6_TA (2007)0164) par Galileo koncesijas līguma sarunām,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu (COM (2007)261) „Galileo krustcelēs: Eiropas globālās satelītnavigācijas sistēmas (GNSS) programmu īstenošana”,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maijā noslēgto Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un finanšu pareizu pārvaldību,

–  ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

1.  atgādina Padomei un Komisijai, ka daudzgadu finanšu shēmā jau ir ietverts aptuveni 1 miljards eiro, kas paredzēti Galileo darbības izdevumiem laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam, un ka 1,005 miljardi eiro pašreizējas cenās ir bāzes finansējums saskaņā ar grozīto priekšlikumu regulai par Eiropas satelītu radionavigācijas programmas izvēršanas un darbības posmu īstenošanu;

2.  pauž bažas par to, ka starpvaldību līmenī varētu tikt panākta vienošanās par papildu finansējumu, lai novērstu iztrūkumu, kas radies pēc valsts un privātā sektora partnerības neveiksmes;

3.  iebildīs pret ikvienu risinājumu, kas paredz apvienot Kopienas finansējumu ar starpvaldību papildu finansējumu;

4.  norāda, ka Komisijai jāiesniedz pārskatīts priekšlikums regulai par Galileo programmas finansējumu, par kuru tad koplēmuma procedūrā jāvienojas Eiropas Parlamentam un Padomei;

5.  atkārtoti atbalsta Galileo programmu, kas ir milzīga Eiropas pievienotā vērtība, un pauž stingru atbalstu Galileo programmas turpināšanai Eiropas Savienības atbildībā;

6.  uzskata, ka šādā situācijā Galileo programma pilnība jāfinansē no Savienības budžeta;

7.  uzskata, ka gadījumā, ja sabiedriskais sektors uzņemas projektu finansēt pilnībā, kā arī pārņem dažus vai visus riskus un saistības, tad šis apstāklis jāņem vērā nākotnē pārskatāmajā koncesijas līgumā, jo īpaši attiecībā uz sabiedrisko līdzekļu ieguldījuma atlīdzināšanas mehānismu un pakalpojumu cenu;

8.  tāpēc aicina Komisiju uzņemties iniciatīvu un ierosināt finanšu shēmas pārskatīšanu atbilstoši Iestāžu nolīguma 22. pantam vai arī ar kādiem citiem līdzekļiem, kas paredzēti šajā nolīgumā;

9.  aicina Padomi sākt sarunas ar Parlamentu, līdzko Komisija būs iesniegusi priekšlikumu;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.