Procedura : 2007/2584(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0238/2007

Teksty złożone :

B6-0238/2007

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/06/2007 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0272

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 97kWORD 47k
7.6.2007
PE 391.065v02-00
 
B6-0238/2007
projekt zgodnie z art. 54 Regulaminu
złożyła Komisja Budżetowa
w sprawie finansowania europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej (Galileo), zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. oraz wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013
(C6‑00000)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie finansowania europejskiego programu radiowej nawigacji satelitarnej (Galileo), zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. oraz wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013
(C6‑00000)
 
B6‑00000

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2004)0477/2),

–  uwzględniając stanowisko Parlamentu w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie fazy rozmieszczania i fazy operacyjnej europejskiego programu radionawigacji satelitarnej (P6_TA(2005) 0313),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 kwietnia 2007 r. (P6_TA (2007)0164) w sprawie negocjacji umowy koncesyjnej Galileo,

–  uwzględniając komunikat Komisji (COM(2007)261) zatytułowany „Galileo na rozdrożu: realizacja europejskich programów GNSS”,

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą, a komisją dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami,

–  uwzględniając art. 54 Regulaminu,

1.  przypomina Radzie i Komisji, że wieloletnie ramy finansowe przewidują kwotę około 1 miliarda euro na wydatki operacyjne związane z programem Galileo w latach 2007-2013, oraz że finansowa kwota referencyjna, zgodnie ze zmienionym wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w życie fazy rozmieszczenia i fazy operacyjnej europejskiego programu radionawigacji satelitarnej, wynosi 1,005 euro w cenach bieżących;

2.  wyraża zaniepokojenie z powodu możliwości ustalenia na szczeblu międzyrządowym dodatkowego finansowania koniecznego dla uzupełnienia luki powstałej po upadku partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP);

3.  sprzeciwi się każdemu rozwiązaniu łączącemu finansowanie ze strony Wspólnoty z dodatkowym finansowaniem międzyrządowym;

4.  zwraca uwagę, na obowiązek Komisji przedstawienia zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie finansowania programu Galileo, który musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę w procedurze współdecyzji;

5.  ponawia wsparcie dla programu Galileo przedstawiającego ogromną europejską wartość dodaną i wyraża silne poparcie dla utrzymania programu Galileo pod auspicjami Unii Europejskiej;

6.  uważa, że w tych okolicznościach program Galileo powinien być w całości finansowany z budżetu Unii Europejskiej;

7.  uważa, że jeżeli sektor publiczny w pełni sfinansuje projekt oraz przejmie częściowo lub całkowicie ryzyko i odpowiedzialność z nim związane, czynnik ten należy uwzględnić w przyszłej zmienionej umowie koncesyjnej, w szczególności jeśli chodzi o mechanizm zwrotu publicznego wkładu finansowego oraz ceny usług;

8.  zwraca się zatem do Komisji, aby wystąpiła z inicjatywą zmiany ram finansowych zgodnie z punktem 22 porozumienia międzyinstytucjonalnego lub przy pomocy innych środków w nim przewidzianych;

9.  zwraca się do Rady o rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem niezwłocznie po przedstawieniu przez Komisję wniosku dotyczącego rozporządzenia;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności