Návrh usnesení - B6-0249/2007Návrh usnesení
B6-0249/2007

NÁVRH USNESENÍ,

18. 6. 2007

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu předkládají
o smlouvě o obchodu se zbraněmi: stanovení společných mezinárodních standardů pro dovoz, vývoz a převod konvenčních zbraní

Postup : 2007/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0249/2007
Předložené texty :
B6-0249/2007
Přijaté texty :

B6‑0249/2007

Usnesení Evropského parlamentu o smlouvě o obchodu se zbraněmi: stanovení společných mezinárodních standardů pro dovoz, vývoz a převod konvenčních zbraní

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 15. března 2001, 15. listopadu 2001, 19. června 2003 a 26. května 2005 o boji proti šíření a zneužívání ručních a lehkých zbraní (SALW), a na svá výroční usnesení o uplatňování kodexu EU o převodu zbraní,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. června 2006, které naléhá na mezinárodní společenství, aby ihned po Konferenci o revizi akčního programu OSN v roce 2006 zahájilo jednání o mezinárodní smlouvě o obchodu se zbraněmi (ATT) v rámci OSN s cílem vytvořit právně závazný nástroj pro regulaci převodu zbraní na globální úrovni,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vítá přijetí rezoluce 61/89 Valného shromáždění OSN ze dne 6. prosince 2006, které formálně zahájilo proces směřující k přijetí smlouvy o obchodu se zbraněmi (ATT), a že konstatuje drtivou podporu, kterou tato rezoluce obdržela od 153 států a která ukazuje, že existuje silné globální politické přesvědčení, že již nastal čas ukončit nezodpovědný obchod se zbraněmi,

B.  vzhledem k tomu, že konstatuje, že prvním krokem generálního tajemníka OSN musí být konzultace členských států týkající se proveditelnosti, rozsahu a návrhu parametrů komplexního a právně závazného nástroje, kterým se stanoví společné mezinárodní standardy pro dovoz, vývoz a převod konvenčních zbraní,

C.  vzhledem k tomu, že přibližně 100 vlád předložilo svůj příspěvek a že Úřad OSN pro otázky odzbrojení uvedl, že příspěvky předložené před 20. červnem 2007 sice budou začleněny do zprávy generálního tajemníka OSN, která bude představena na schůzi Výboru OSN pro odzbrojení v říjnu 2007, že však i státy, které stanovenou červnovou lhůtu promeškají, budou mít možnost začlenit své příspěvky do zprávy jako dodatky,

D.  vzhledem k tomu, že rezoluce 61/89 také zmocňuje generálního tajemníka svolat v roce 2008 skupinu vládních expertů (GGE) za účelem přezkoumání proveditelnosti, rozsahu a návrhu parametrů komplexního a právně závazného nástroje, kterým se stanoví společné mezinárodní standardy pro dovoz, vývoz a převod konvenčních zbraní,

E.  vzhledem k tomu, že kladný výsledek tohoto procesu konzultace má klíčový význam pro položení základů budoucích jednání o uvedené smlouvě,

F.  vzhledem k tomu, že znovu potvrzuje své stanovisko, že dokud nebudou tato jednání úspěšně ukončena, budou pokračovat nezodpovědné převody zbraní, které způsobují nepřijatelné lidské utrpení a zhoršují ozbrojené konflikty a nestabilitu, napomáhají teroristickým útokům, ohrožují řádnou správu a posilují korupci, a navíc přispívají k závažnému porušování zásad právního státu, lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a ohrožují udržitelný rozvoj,

G.  vzhledem k tomu, že je přesvědčen, že v očekávání výsledku těchto jednání by státy neměly nadále umožňovat, aby byla dříve dohodnutá embarga na vývoz zbraní s pohrdáním ignorována a aby se jim strany ozbrojených konfliktů a bezohlední dodavatelé zbraní vysmívali,

H.  vzhledem k tomu, že vítá a podporuje probíhající úsilí ze strany organizací občanské společnosti,

1.   vyzývá všech 153 států, které hlasovaly pro rezoluci OSN – mezi nimiž jsou také všechny členské státy EU –, aby generálnímu tajemníkovi OSN bezodkladně odeslaly své příspěvky podporující ATT;

2.   naléhavě vyzývá Radu, aby za použití různých mezinárodních fór včetně NATO, OBSE a smíšeného parlamentního shromáždění AKT–EU vytvořila program činností, které by členské státy povzbudily k odeslání jejich příspěvků;

3.   naléhavě vyzývá všechny státy, aby ve svých příspěvcích zdůraznily, že smlouva ATT by měla kodifikovat již existující závazky podle mezinárodního práva týkající se převodu zbraní, a to zejména ty, které se týkají lidských práv a humanitárního práva;

4.   důrazně doporučuje, aby za účelem zajištění účinnosti smlouvy ATT státy založily své příspěvky na následujících parametrech:

  • i)státy musí regulovat veškeré převody zbraní, které spadají do jejich jurisdikce, a nesou za ně odpovědnost;
  • ii)státy musí vyhodnotit veškeré mezinárodní převody zbraní na základě tří kategorií omezení zakotvených v platné právní úpravě;
    • a)zakázat státům vyvážet zbraně v určitých situacích na základě stávajících zákazů platných pro výrobu, držení, užívání a převod zbraní;
    • b)zákaz založený na pravděpodobném způsobu použití zbraní, zejména existuje-li určitá pravděpodobnost, že zbraně budou použity ke spáchání závažných porušení mezinárodních závazků v oblasti lidských práv nebo mezinárodního humanitárního práva;
    • c)kritéria a vyvíjená pravidla, která musí být brána v potaz při hodnocení převodů zbraní, včetně toho, zda budou zbraně použity k teroristickým útokům, násilné a/nebo organizované trestné činnosti, zda budou mít záporný dopad na udržitelný rozvoj nebo regionální bezpečnost či stabilitu, nebo zda budou souviset s korupčními praktikami;
  • iii)státy se musí dohodnout na mechanismu monitorování a vymáhání, který zajistí rychlé, nezávislé a transparentní vyšetření údajných porušování smlouvy ATT a uplatnění přiměřených sankcí vůči pachatelům;

5.   vyzývá všechny státy, aby podporovaly práci skupiny vládních expertů (GGE), která má být vytvořena v roce 2008, a zapojily se do ní, čímž zajistí, že bude dosaženo významného pokroku na cestě ke smysluplné smlouvě ATT;

6.   je i nadále přesvědčen, že pro úspěch smlouvy ATT bude zásadní větší otevřenost a nová ochota vyměňovat si informace o převodech zbraní, včetně informací o konečných uživatelích, a že tento obrat bude vyžadovat využití mechanismů jako např. vylepšená verze registru OSN pro konvenční zbraně, aby byla zavedena kompenzace a vzájemná záruka globální transparentnosti;

7.   vyzývá členské státy, aby v očekávání přijetí smlouvy ATT přijaly účinná opatření za účelem zastavení nezodpovědného zprostředkovávání a přepravy zbraní, munice a přidruženého vojenského a bezpečnostního vybavení všech typů, včetně součástek a položek, které umožňují dvojí využití, jakož i převod a udělování licencí k zahraniční výrobě takového vybavení stranám, které jsou předmětem mezinárodních embarg na vývoz zbraní, nebo které se trvale dopouštějí závažného porušování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv či mezinárodního humanitárního práva;

8.   v tomto kontextu vyzývá všechny členské státy, aby provedly ustanovení Společného postoje o zprostředkování obchodu se zbraněmi ve svém vnitrostátním právním řádu za účelem zajištění co nejvyšší účinnost úsilí o zastavení nezodpovědného zprostředkování prodeje zbraní;

9.   kategoricky odsuzuje obchod se zbraněmi a municí, který porušuje embarga přijatá Radou bezpečnosti Organizace spojených národů, a uznává, že přeprava takového zboží probíhá především letecky; vyzývá členské státy EU, aby v této oblasti posílily svou spolupráci s ostatními státy; vyzývá příslušné mezinárodní a regionální organizace, aby ve spolupráci s odvětvím letecké dopravy doporučily vhodná preventivní opatření;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, generálnímu tajemníkovi NATO, OBSE, Africké unii, Parlamentnímu fóru pro ruční a lehké zbraně, Shromáždění meziparlamentní unie a koordinačnímu výboru nevládních organizací pro otázku smlouvy o obchodu se zbraněmi (tzv. „Arms Trade Treaty Steering Committee“).