Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0249/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0249/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

18.6.2007

a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette:
–   José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Geoffrey Van Orden és Karl von Wogau, a PPE-DE képviselőcsoportja nevében
–   Ana Maria Gomes, a PSE képviselőcsoportja nevében
–   Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke és Marios Matsakis, az ALDE képviselőcsoportja nevében
–   Raül Romeva i Rueda és Angelika Beer, a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
–   Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński és Adam Bielan, az UEN képviselőcsoportja nevében
–   Tobias Pflüger, Luisa Morgantini, Esko Seppänen és Vittorio Agnoletto, a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében
a fegyverkereskedelmi szerződésről: a hagyományos fegyverek exportja, importja és értékesítése közös nemzetközi szabályainak létrehozása

Eljárás : 2007/2582(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0249/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0249/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0249/2007

az Európai Parlament állásfoglalása a fegyverkereskedelmi szerződésről: a hagyományos fegyverek exportja, importja és értékesítése közös nemzetközi szabályainak létrehozása

Az Európai Parlament,

-   tekintettel 2001. március 15-i, 2001. november 15-i, 2003. június 19-i és 2005. május 26-i, a kézi lőfegyverek és könnyű fegyverek terjedése és az azokkal való visszaélés elleni küzdelemről szóló korábbi állásfoglalásaira, valamint éves állásfoglalásaira az EU fegyverkereskedelmi magatartási kódexének végrehajtásáról;

-   tekintettel 2006. június 15-i állásfoglalására, melyben sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy közvetlenül az ENSZ cselekvési programját felülvizsgáló 2006-os konferencia után kezdjen tárgyalásokat egy nemzetközi fegyverkereskedelmi szerződésről az ENSZ-en belül annak érdekében, hogy a fegyverkereskedelem világszintű szabályozása érdekében jogilag kötelező erejű eszközt hozzon létre;

-   tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére;

A.   üdvözölve, hogy az ENSZ Közgyűlése 2006. december 6-án elfogadta a 61/89. határozatot, mely révén hivatalosan kezdetét vette a fegyverkereskedelmi szerződéshez vezető folyamat, és felhívva a figyelmet arra, hogy az állásfoglalás a túlnyomó többség, 153 ország támogatását élvezi, ami jelzi, hogy a világ nagy része meg van győződve arról, hogy ideje véget vetni a felelőtlen fegyverkereskedelemnek,

B.   megjegyezve, hogy első lépésként az ENSZ főtitkárának ki kellene kérnie a tagállamok véleményét a hagyományos fegyverek importjának, exportjának és kereskedelmének közös nemzetközi előírásait megteremtő érthető és jogilag kötelező eszköz megvalósíthatóságáról, céljáról és tervezett paramétereiről,

C.   mivel közel 100 kormány mondott véleményt, és mivel az ENSZ leszerelést koordináló irodája jelezte, hogy a 2007. június 20-a előtt beérkezett anyagok szerepelni fognak az ENSZ főtitkára által az ENSZ Leszerelési Bizottságának 2007 októberében benyújtandó jelentésben, a júniusi határidőt elmulasztó államok hozzájárulásai még mindig helyet kaphatnak a jelentés addendumában,

D.   mivel a 61/89. határozat arra is felhatalmazza az ENSZ főtitkárát, hogy 2008-ban összehívjon össze egy kormányszakértői csoportot a hagyományos fegyverek importjának, exportjának és kereskedelmének közös nemzetközi előírásait megteremtő érthető és jogilag kötelező eszköz megvalósíthatóságának, céljának és tervezett paramétereinek vizsgálatára,

E.   mivel a szerződésről szóló jövőbeli tárgyalások alapjainak lefektetése érdekében kulcsfontosságú, hogy a konzultációs folyamat pozitív eredménnyel záruljon,

F.   megerősítve, hogy a tárgyalások sikeres lezárultáig a felelőtlen fegyverkereskedelem továbbra is elfogadhatatlan emberi szenvedéseket, instabilitást és rossz kormányzást fog okozni, fegyveres konfliktusokat, terrorista támadásokat és korrupciót fog szítani, továbbá a jogállamiság, az emberi jogok és a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértéséhez fog vezetni, és alá fogja ásni a fenntartható fejlődést,

G.   meggyőződve arról, hogy a tárgyalások folyamán az államoknak nem lenne szabad tűrniük a korábban jóváhagyott fegyverembargók folyamatos semmibevételét és a fegyveres konfliktusokban részt vevők és gátlástalan fegyverkereskedők általi kijátszását,

H.  üdvözölve és támogatva a civil társadalom szervezeteinek folyamatos erőfeszítéseit,

1.  felszólítja az ENSZ határozatot megszavazó mind a 153 államot, köztük az EU tagállamait, hogy a fegyverkereskedelmi szerződést támogató dokumentumaikat haladéktalanul küldjék meg az ENSZ főtitkárának;

2.  sürgeti a Tanácsot, hogy a nemzetközi fórumokon – NATO, EBESZ, AKCS/EU – fellépve alakítson ki cselekvési programot annak érdekében, hogy az államokat rávegye hozzájárulásaik megküldésére;

3.  sürgeti az államokat, hogy anyagaikban hangsúlyozzák, hogy a fegyverkereskedelmi szerződésben kodifikálni kell a fegyverkereskedelemmel kapcsolatos, már létező nemzetközi jogi kötelezettségeket, különösen az emberi jogok és a humanitárius jogszabályok vonatkozásában;

4.  javasolja, hogy a fegyverkereskedelmi szerződés eredményessége érdekében az államok a következő paraméterek alapján készítsék el hozzájárulásukat:

  • i)Az államok felelnek a joghatóságuk alá tartozó mindenfajta fegyverkereskedelemért, ezért nekik kell szabályozni azt;
  • ii)Az államoknak a jelenlegi jogszabályok szerint három korlátozási kategóriának megfelelően kell osztályozniuk minden nemzetközi fegyverkereskedelmi tranzakciót:
    • a)kifejezett tiltás, amikor az államok a fegyverek gyártására, birtoklására, használatára és kereskedelmére vonatkozó jelenlegi tiltások alapján egyes helyzetekben nem adhatnak el fegyvereket;
    • b)a fegyverek feltételezett használatára alapuló tiltás, különösen abban az esetben, amikor a fegyvereket feltehetően a nemzetközi emberi jogok vagy a nemzetközi humanitárius jog durva megsértésre használnák fel;
    • c)kritériumok és új szabályok, amelyeket figyelembe kell venni annak eldöntése érdekében, hogy a fegyverek adásvétele terrorista támadások, erőszakos és/vagy szervezett bűnözés szándékával történik-e, illetve hogy nem befolyásolja-e kedvezőtlenül a fenntartható fejlődést, a regionális biztonságot és stabilitás, továbbá hogy nem vezet-e korrupt praktikákhoz;
  • iii)Az államoknak meg kell egyezniük egy ellenőrző és kényszerítő mechanizmusról, amely lehetővé teszi a fegyverkereskedelmi szerződés esetleges megsértésének azonnali, semleges és átlátható kivizsgálását, és megfelelő szankciókat tartalmaz jogsértések esetére;

5.   felszólít minden államot, hogy támogassa a kormányszakértői csoport létrehozására irányuló munkát, és kötelezze el magát annak 2008-as felállítása mellett, hogy az jelentős előrelépést tehessen egy értelmes fegyverkereskedelmi szerződés felé;

6.  meggyőződése, hogy a fegyverkereskedelmi szerződés sikere szempontjából alapvető jelentőségű a nagyobb nyitottság és a fegyverkereskedelemre – többek között a végső felhasználókra – vonatkozó információk kicserélésére vonatkozó új keletű hajlandóság és hogy ez a világszintű átláthatóság egymást kiegészítő és kölcsönös biztosítékainak létrehozása érdekében olyan mechanizmusok igénybevételét fogja megkövetelni, mint az ENSZ hagyományos fegyverekre vonatkozó nyilvántartásának továbbfejlesztett változata;

7.  felszólítja az államokat, hogy a fegyverkereskedelmi szerződés elfogadásáig tegyenek hatékony lépéseket a fegyverek, lőszerek és mindenfajta egyéb katonai és biztonsági felszerelés felelőtlen kereskedelmének és szállításának – beleértve a kettős felhasználású alkatrészeket és eszközöket is –, valamint annak megakadályozása érdekében, hogy ilyen felszereléseket nemzetközi fegyverembargó alatt álló, vagy a nemzetközi emberi jogokat vagy a nemzetközi humanitárius jogot rendszeresen súlyosan megsértő külföldi partnerek felhatalmazásukkal gyártsanak;

8.   felszólítja ezért a tagállamokat, hogy a felelőtlen fegyverkereskedelem megállítása terén való lehető legnagyobb hatékonyság érdekében ültessék át nemzeti jogukba az EU fegyverközvetítésről szóló közös álláspontjának rendelkezéseit,

9.   határozottan elítéli az ENSZ Biztonsági Tanácsa fegyverembargóit sértő fegyver- és lőszerkereskedelmet, és leszögezi, hogy az ilyen szállítmányok elsősorban légi úton érnek célba; felszólítja az EU tagállamait, hogy fokozzák más államokkal folytatott együttműködésüket ezen a területen; felszólítja az illetékes nemzetközi és érintett regionális szervezeteket, hogy a légi szállítási iparral együttműködve tegyenek javaslatokat megfelelő megelőző intézkedésekre;

10.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az ENSZ főtitkárának, a NATO főtitkárának, az EBESZ-nek, az Afrikai Uniónak, a kézi lőfegyverek és a könnyű fegyverek parlamenti fórumának, az Interparlamentáris Unió közgyűlésének és Fegyverkereskedelmi Szerződés Operatív Bizottsága nevű NGO-nak.