Propunere de rezoluţie - B6-0249/2007Propunere de rezoluţie
B6-0249/2007

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

18.6.2007

depusă pe baza declaraţiilor Consiliului şi Comisiei
în conformitate cu articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, de către
referitoare la tratatul privind comerţul cu arme: instituirea unor standarde internaţionale comune pentru importul, exportul şi transferul de arme convenţionale

Procedură : 2007/2582(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B6-0249/2007

B6‑0249/2007

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la un tratat privind comerţul cu arme: instituirea unor standarde internaţionale comune pentru importul, exportul şi transferul de arme convenţionale

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluţiile sale din 15 martie 2001, 15 noiembrie 2001, 19 iunie 2003 şi 26 mai 2005 privind combaterea proliferării şi abuzului de arme de calibru mic şi de armament uşor (SALW), precum şi rezoluţiile sale anuale privind punerea în aplicare a Codului de conduită al UE privind transferurile de arme;

–  având în vedere Rezoluţia sa din 15 iunie 2006 prin care îndeamnă comunitatea internaţională să înceapă negocieri pentru un tratat internaţional privind comerţul cu arme (TCA) în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite imediat după Conferinţa din 2006 a ONU de revizuire a programului de acţiune pentru a elabora un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reglementeze transferurile de arme la nivel mondial;

–  având în vedere articolul 103 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  salutând adoptarea la 6 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a ONU a Rezoluţiei 61/89 care reprezintă începutul formal al unui proces îndreptat spre elaborarea unui tratat privind comerţul cu arme (TCA) şi constatând susţinerea imensă de care s-a bucurat rezoluţia din partea celor 153 de state, ceea ce demonstrează o convingere politică fermă la nivel mondial că este momentul să se pună capăt comerţului iresponsabil cu arme;

B.  constatând că, într-o primă etapă, Secretarul General al ONU trebuie să solicite punctul de vedere al statelor membre privind fezabilitatea, sfera de aplicare şi propunerile de parametri pentru un instrument cuprinzător şi obligatoriu din punct de vedere juridic care să instituie standarde internaţionale comune pentru importul, exportul şi transferul de arme convenţionale;

C.  întrucât aproximativ 100 de guverne şi-au exprimat punctele de vedere şi întrucât Departamentul ONU pentru probleme de dezarmare a arătat că, deşi documentele transmise înainte de 20 iunie 2007 vor fi incluse în raportul Secretarului General al ONU pentru a fi prezentate Comisiei ONU pentru dezarmare în octombrie 2007, statele care nu se încadrează în termenul limită din luna iunie vor avea totuşi documentele incluse în raport sub formă de addendum;

D.  întrucât Rezoluţia 61/89 împuterniceşte, de asemenea, Secretarul General să convoace în 2008 un Grup de experţi guvernamentali (GEG) pentru a examina fezabilitatea, sfera de aplicare şi propunerile de parametri pentru un instrument cuprinzător şi obligatoriu din punct de vedere juridic care să instituie standarde internaţionale comune pentru importul, exportul şi transferul de arme convenţionale;

E.  întrucât un rezultat pozitiv al acestui proces de consultare este extrem de important pentru a pune bazele viitoarelor negocieri privind tratatul;

F.  reafirmând faptul că, până la încheierea cu succes a acestor negocieri, transferurile iresponsabile de arme vor continua să cauzeze suferinţe umane inacceptabile şi să intensifice conflictele armate, instabilitatea, atacurile teroriste, proasta guvernare şi corupţia, precum şi încălcările grave ale statului de drept, ale drepturilor omului şi ale dreptului umanitar internaţional şi să submineze dezvoltarea durabilă;

G.  convins că, în aşteptarea rezultatului acestor negocieri, statele ar trebui să nu mai permită ignorarea cu dispreţ şi sfidarea de către părţile la conflictele armate şi de către furnizorii de arme lipsiţi de scrupule a embargourilor convenite anterior privind armele;

H.  salutând şi sprijinind eforturile continue de mediatizare depuse de organizaţiile societăţii civile,

1.   invită toate cele 153 de state care au votat pentru rezoluţia ONU, printre care se numără toate statele membre ale UE, să transmită fără întârziere Secretarului General al ONU propunerile lor în favoarea unui TCA;

2.   îndeamnă Consiliul să conceapă un program de activităţi prin intermediul diferitelor foruri internaţionale printre care NATO, OSCE şi Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE pentru a încuraja statele să îşi prezinte propunerile;

3.   îndeamnă toate statele membre să accentueze în propunerile lor faptul că TCA ar trebui să codifice obligaţiile existente în temeiul dreptului internaţional privind transferurile de arme, în special cele referitoare la drepturile omului şi la dreptul umanitar;

4.   recomandă cu fermitate ca, pentru ca TCA să fie eficient, statele să îşi fundamenteze propunerile pe următoarele elemente:

  • (i)statele răspund de toate transferurile de arme care intră sub jurisdicţiile lor şi trebuie să reglementeze aceste transferuri;
  • (ii)statele trebuie să analizeze toate transferurile internaţionale de arme ţinând seama de trei categorii de restricţii impuse de legislaţia existentă:
    • (a)interdicţii categorice prin care statele nu trebuie să transfere arme în anumite situaţii în temeiul unor interdicţii existente privind fabricarea, posesia, utilizarea şi transferul de arme;
    • (b)interdicţii bazate pe utilizarea probabilă de arme, mai ales dacă este probabil ca armele să fie utilizate pentru a comite încălcări grave ale legislaţiei internaţionale privind drepturile omului sau ale dreptului umanitar internaţional;
    • (c)criterii şi norme noi care trebuie analizate atunci când se examinează transferurile de arme inclusiv dacă armele vor fi utilizate pentru atacuri teroriste, crime violente şi/sau crimă organizată, dacă afectează negativ dezvoltarea durabilă sau stabilitatea ori siguranţa regionale sau dacă implică practici corupte;

   (iii) statele trebuie să se pună de acord asupra unui mecanism de monitorizare şi de punere în practică care să prevadă anchetarea promptă, imparţială şi transparentă a acuzaţiilor de încălcare a vreunui TCA, precum şi sancţiuni adecvate pentru autorii faptelor;

5.   invită toate statele să sprijine şi să se implice în activitatea Grupului de experţi guvernamentali (GEG) care urmează a fi înfiinţat în 2008 pentru a se asigura că acesta înregistrează progrese semnificative către un TCA revelator;

6.   este în continuare convins că o receptivitate mai mare şi o voinţă nouă de a face schimburi de informaţii privind transferurile de arme, inclusiv de informaţii privind utilizatorii finali, vor fi esenţiale pentru succesul TCA-ului şi că acest lucru va presupune utilizarea de mecanisme, cum ar fi o versiune îmbunătăţită a Registrului de arme convenţionale al ONU, destinate să stabilească o garanţie de transparenţă globală reciprocă şi compensatoare;

7.   invită toate stele membre, în aşteptarea adoptării unui TCA, să ia măsuri eficiente pentru a opri intermedierea şi transportul iresponsabile de arme, muniţie şi de echipamente militare şi de securitate aferent de toate tipurile, inclusiv de componente şi articole cu dublă utilizare, precum şi transferul şi acordarea de licenţe pentru producţia externă de astfel de echipamente unor părţi care fac obiectul unor embargouri internaţionale privind armele sau care comit permanent încălcări grave ale legislaţiei internaţionale privind drepturile omului sau ale dreptului umanitar internaţional;

8.   Invită, în acest context, toate statele membre să transpună dispoziţiile Poziţiei comune a UE privind intermedierea de arme în legislaţia naţională pentru a maximiza eficienţa eforturilor de stopare a intermedierii iresponsabile de arme;

9.   denunţă categoric comerţul cu arme şi muniţii care încalcă embargourile privind armele ale Consiliului de securitate al ONU şi recunoaşte că transportul unor astfel de bunuri se efectuează în primul rând pe calea aerului; invită statele membre ale UE să îşi intensifice cooperarea cu alte state în acest domeniu; invită organizaţiile internaţionale competente şi organizaţiile regionale corespunzătoare să recomande măsuri preventive adecvate în cooperare cu industria transporturilor aeriene;

10.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre ale UE, Secretarului General al ONU, Secretarului General al NATO, OSCE, Uniunii Africane, Forului parlamentar privind armele de calibru mic şi armament uşor, Adunării Uniunii Interparlamentare, precum şi Comitetului director al Organizaţiilor neguvernamentale privind tratatul privind comerţul cu arme.