Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0251/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0251/2007

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

18.6.2007

a B6-0127/2007 és B6-0128/2007 számú szóbeli választ igénylő kérdésekhez
az eljárási szabályzat 108. cikkének (5) bekezdése alapján előterjesztette:
az andalúziai, valenciai és madridi régiókban a Petíciós Bizottság nevében vezetett tényfeltáró küldetés eredményeiről

Eljárás : 2007/2587(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0251/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0251/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0251/2007

az Európai Parlament állásfoglalása az andalúziai, valenciai és madridi régiókban a Petíciós Bizottság nevében vezetett tényfeltáró küldetés eredményeiről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EU-Szerződés 194. cikkére, amely petícióhoz való jogot biztosít bármely európai uniós polgár és a valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy számára,

–  tekintettel az EU-Szerződés 6. cikkére, amely megállapítja, hogy Unió a közösségi jog általános elveiként tartja tiszteletben az alapvető jogokat, ahogyan azokat az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény biztosítja, és hogy az Unió gondoskodik a céljai eléréséhez és politikái folytatásához szükséges eszközökről;

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A.  tekintettel a Spanyolországba küldött harmadik tényfeltáró küldöttség jelentésének (PE 386.549v02-00) tartalmára és ajánlásaira, amely jelentést a Petíciós Bizottság 2007. április 11-én hagyta jóvá, és amely az európai polgárok tulajdonhoz való törvényes jogainak megsértéséről és az urbanizációs eljárások helyi és regionális hatóságok általi nem megfelelő ellenőrzésével általánosságban összefüggő, a fenntartható fejlődéssel, a környezetvédelemmel, a vízellátással és vízminőséggel, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos részletes aggodalmakról szóló igen nagy számú petícióban található állításokat vizsgálta meg,

B.  tekintettel a LRAU-ként ismertté vált valenciai földtörvénnyel való állítólagos visszaélésről, és annak európai állampolgárokra gyakorolt hatásáról szóló, 2005 decemberében elfogadott állásfoglalására (A6-0382/2005),

C.  mivel az erőteljes urbanizációs projektekhez kapcsolódó korrupt gyakorlatról – amely miatt helyi tisztviselőket és választott politikusokat tartóztattak le és ítéltek el – dokumentált esetek léteznek,

D.  mivel Spanyolország a közelmúltban adott ki új nemzeti keretjogszabályt a földtörvényről, amelynek július 1-jén kell hatályba lépnie,

E.  mivel az Európai Bizottság a Szerződés megsértése miatti eljárást kezdeményezett Spanyolország ellen a közbeszerzésről szóló uniós irányelvek alkalmazásának elmulasztása miatt a valenciai urbanizációs programokkal kapcsolatban,

1.  úgy ítéli meg, hogy a jogszerűen szerzett magántulajdonról megfelelő eljárás és ellentételezés nélkül való lemondásra irányuló kötelezettség, és emellett a nem igényelt és gyakran szükségtelen infrastrukturális fejlesztések önkényes költségeinek megfizetésére vonatkozó kötelezettség az egyéneknek az európai egyezményben és az emberi jogokkal kapcsolatos ítélkezési gyakorlatban (lásd például az Aka kontra Törökország ügyet) meghatározott alapvető jogai megsértését jelenti;

2.  nagyon sajnálja, hogy ez a gyakorlat elterjedtté vált Spanyolország különböző autonóm régióiban, különösen a valenciai régióban és a Földközi-tenger partján lévő terület más részein, de például a madridi régióban is;

3.  határozottan elítéli és ellenzi az építési vállalatok és ingatlanfejlesztők által kezdeményezett erőteljes urbanizációs projekteket, amelyek nem felelnek meg az érintett városok és falvak valódi igényeinek, környezetileg nem fenntarthatók és katasztrofális hatást gyakorolnak az érintett területek történelmi és kulturális identitására;

4.  elítéli egyes városok hallgatólagos beleegyezését olyan építkezésekbe, amelyeket később törvénytelennek nyilvánítanak, és amelyek uniós polgárok által bejegyzett üzleti ingatlanfejlesztőktől és értékesítési ügynököktől jóhiszeműen vásárolt tulajdon lerombolását vagy lerombolásának veszélyét eredményezik;

5.  elismeri a Bizottság annak biztosítására irányuló erőfeszítéseit, hogy Spanyolország betartsa a közbeszerzési irányelveket, de úgy ítéli meg, hogy a Bizottságnak külön figyelmet kellene fordítania a környezetvédelmi, vízügyi és fogyasztóvédelmi irányelvek megsértésének dokumentált eseteire;

6.  utasítja a Bizottságot és a Tanácsot, valamint az érintett tagállamot a közösségi jog és az alapvető jogok megfelelő alkalmazásának biztosítására valamennyi uniós polgár és az EU területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező valamennyi természetes vagy jogi személy részére;

7.  felszólítja a spanyol hatóságokat és regionális kormányokat, különösen a valenciai kormányt, amelyek kötelesek tiszteletben tartani és alkalmazni az EU-Szerződés és az uniós jog rendelkezéseit, hogy ismerjék el a magánszemélyek jogszerűen szerzett tulajdonhoz való törvényes jogát, és foglalják jogszabályba a spanyol alkotmány közérdekkel kapcsolatos 33. cikke alkalmazására vonatkozó pontosabban meghatározott kritériumokat annak megakadályozása és megtiltása érdekében, hogy a helyi és regionális hatóságok határozataikban visszaéljenek az emberek tulajdonjogával;

8.  megkérdőjelezi a városfejlesztők és az ingatlanfejlesztők egyes helyi hatóságok által történő kinevezésének módszereit, és a gyakran a gyakorlatban részükre biztosított túlzott hatásköröket azon helyi közösségek és polgárok kárára, akik az adott területen lakás-, illetve jogszerűen szerzett ingatlantulajdonnal rendelkeznek;

9.  sürgeti a helyi hatóságokat, hogy konzultáljanak a polgárokkal és – amennyiben szükséges – vonják be őket a városfejlesztési projektekbe az elfogadható és fenntartható városfejlesztés ösztönzése céljából, a helyi közösségek, és nem csupán az ingatlanfejlesztők, ingatlanügynökök és egyéb érdekszövetkezetek érdekében;

10.  nyomatékosan elítéli az egyes ingatlanfejlesztők által folytatott rejtett gyakorlatot, mely szerint ravasz kifogásokkal aláássák az európai polgárok jogos tulajdonjogát azáltal, hogy közbeavatkoznak az ingatlanbejegyzésnél, és felhívja a helyi hatóságokat, hogy vezessenek be megfelelő jogi biztosítékokat az ilyen gyakorlatok ellen;

11.  felhívja a regionális hatóságokat, hogy a helyi ombudsman bevonásával hozzanak létre külön közigazgatási bizottságokat, amelyek felé a független értékelő szolgálatok jelentési kötelezettséggel tartoznak, amelyek döntési jogkörrel rendelkeznek a városfejlesztési projektekkel kapcsolatos vitákban, és amelyek ingyenesen elérhetők a városfejlesztési programok által közvetlenül érintettek számára, beleértve az engedély nélküli városfejlesztéssel kapcsolatos illegális ingatlanügyletek áldozatait is;

12.  úgy ítéli meg, hogy amennyiben tulajdon elvesztése miatt kártérítésre van szükség, ennek megfelelő összegűnek kell lennie, az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlatával összhangban;

13  felhívja a Bizottságot, hogy indítson tájékoztatási kampányt a saját tagállamuktól eltérő tagállamban ingatlant vásárló uniós polgárok számára;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, illetve a spanyol hatóságoknak és regionális kormányoknak.