Rezolūcijas priekšlikums - B6-0265/2007Rezolūcijas priekšlikums
B6-0265/2007

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

18.6.2007

Ievērojot Reglamenta 81. pantu,
iesniegusi Attīstības komiteja
par Komisijas lēmuma projektu, ar ko izveido reģionālo stratēģijas dokumentu 2007.-2013. gadam un Āzijas daudzgadu indikatīvo programmu (CMT–2007-1122)

Procedūra : 2007/2585(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0265/2007
Iesniegtie teksti :
B6-0265/2007
Debates :
Pieņemtie teksti :

B6‑0265/2007

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas lēmuma projektu, ar ko izveido reģionālo stratēģijas dokumentu 2007.-2013. gadam un Āzijas daudzgadu indikatīvo programmu (CMT‑2007-1122)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1905/2006, ar ko izveido finanšu instrumentu sadarbībai attīstības jomā[1],

–  ņemot vērā Komisijas lēmuma projektu, ar ko izveido reģionālo stratēģijas dokumentu 2007.-2013. gadam un Āzijas daudzgadu indikatīvo programmu (CMT-2007-1122),

–  ņemot vērā atzinumu, kurus 2007. gada 8. jūnijā sniedza iepriekšminētās regulas 35. panta 1. punktā norādītā komiteja (turpmāk — „Attīstības sadarbības instrumenta pārvaldības komiteja”),

–  ņemot vērā 8. pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību[2],

–  ņemot vērā Reglamenta 81. pantu,

A.  tā kā 2007. gada 8. jūnijā Attīstības sadarbības instrumenta pārvaldības komiteja nobalsoja par reģionālā stratēģijas dokumenta 2007.-2013. gadam projektu un Āzijas daudzgadu indikatīvās programmas projektu (CMT-2007-1122),

B.  tā kā atbilstoši Padomes Lēmuma 1999/468/EK 7 panta 3. punktam un 1. punktam Eiropas Parlamenta un Komisijas nolīgumā par procedūrām Padomes Lēmuma 1999/468/EK īstenošanai[3]Eiropas Parlaments ir saņēmis balsošanas rezultātus,

C.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 1. punktā teikts, ka „sadarbības primārais un galvenais mērķis, kas izriet no šīs regulas, ir partnervalstīs un reģionos izskaust nabadzību saistībā ar ilgtspējīgu attīstību”,

D.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 4. punktā teikts, ka pasākumus, kas minēti 1. panta 1. punktā[4], izstrādā tā, lai tie atbilstu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Attīstības palīdzības komitejas (ESAO/APK) noteiktajiem valsts palīdzības attīstības jomā (VPA) kritērijiem,

E.  tā kā ESAO/APK Pārskata direktīvās kreditoru informēšanas sistēmai (DCD/DAC (2002)21) definē valsts palīdzību attīstības jomā kā finansējumu valstīm, kuras ir APK palīdzības saņēmēju sarakstā un saistībā ar kurām cita starpā „katras transakcijas galvenais mērķis ir sekmēt jaunattīstības valstu ekonomisko attīstību un labklājību”,

F.  tā kā Regulas (EK) Nr. 1905/2006 19. panta 3. un 8. punktā attiecīgi teikts, ka „stratēģijas dokumentus principā izstrādā, balstoties uz tādu dialogu ar partnervalsti vai reģionu, kurā iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, reģionālās un vietējās varas iestādes,” un ka „Komisija un dalībvalstis plānošanas procesa agrīnā posmā apspriežas savā starpā, kā arī ar citiem līdzekļu devējiem un sabiedrotajiem attīstības veicināšanā, tostarp pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un reģionālajām un vietējām varas iestādēm, lai nodrošinātu, ka to sadarbības pasākumi papildina cits citu”,

1.   uzskata, ka Komisija stratēģijas dokumenta (2007-2010) projektā un Āzijas daudzgadu indikatīvās programmas (2007-2010) projektā pārsniedz pamatdokumentā noteiktās ieviešanas pilnvaras, galvenajā nozarē Nr. 1 („atbalsts reģionālajai integrācijai”) iekļaujot šādus elementus, kuri nav saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 1. un 4. punktu, jo šo elementu primārais mērķis nav nabadzības izskaušana un tie neatbilst valsts palīdzības kritērijiem attīstības jomā, kurus noteikusi ESAO/APK:

  • -saistībā ar Āzijas un Eiropas sanāksmi (ASEM) un jo īpaši ar Āzijas un Eiropas fondu (ASEF) viena no paredzētajām prioritātēm ir „veicināt informācijas izplatīšanu un resursu kopīgu izmantošanu, kā arī palielināt sabiedrības informētību par ASEM/ASEF”;

   -   saistībā ar Dienvidāzijas reģionālās sadarbības asociāciju (SAARC) viena no ierosinātajām programmām ir Dienvidāzijas Civilās aviācijas programma, kurā Komisija kā mērķi iekļauj Eiropas drošības noteikumu pieņemšanas veicināšanu;

   -   saistībā ar atbalstu Dienvidaustrumu Āzijas valstu apvienībai (ASEAN) „iestāžu atbalsta un reģionu dialoga” programmas mērķos ietverts „atbalsts iespējamām ASEAN un ES brīvās tirdzniecības nolīguma sarunām un tā īstenošanai”, kā arī „skaidrāka priekšstata radīšana par EK ieguldījumu ASEAN”;

  • -turklāt ASEAN atbalsta jomā, „sadarbības un drošības politikas reformas” programmas vispārējais mērķis ir „atbalstīt sadarbību un reformas drošības jomā, lai izveidotu saskaņotāku robežu pārvaldības sistēmu noteiktās ASEAN dalībvalstu ieceļošanas un izceļošanas ostās (...). Jo īpaši tās mērķis ir stiprināt ASEAN robežu pārvaldības sistēmas spējas gan reģionālās sadarbības līmenī, gan noteiktās robežšķērsošanas vietās”;

2.  uzskata, ka Komisija stratēģijas dokumenta (2007-2010) projektā un Āzijas daudzgadu indikatīvās programmas projektā pārsniedz pamatdokumentā noteiktās ieviešanas pilnvaras, galvenajā nozarē Nr. 2 („augstākā izglītība un zinātniskās pētniecības institūti”) — kurai tā atvēl 15 % no līdzekļiem daudzgadu indikatīvajā programmā — iekļaujot šādus elementus, kuri nav saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1905/2006 2. panta 1. un 4. punktu, jo šo elementu primārais mērķis nav nabadzības izskaušana un tie neatbilst valsts palīdzības kritērijiem attīstības jomā, kurus noteikusi ESAO/APK:

  • -saistībā ar augstāko izglītību viens no konkrētiem mērķiem ir „veicināt labāku izpratni par Eiropas augstāko izglītību Āzijas jaunattīstības valstīs” un ierosināto darbību vidū ir: „mobilitātes programmas studentiem un pasniedzējiem; sakaru tīklu izveidošana un paraugprakses nodošana starp ES un Āzijas universitātēm”, kā arī „semināri, gadatirgi par augstāko izglītību, ieinteresēto pušu sanāksmes, veicināšanas pasākumi, darba dokumentu izstrāde, atbalsts profesionālo kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai, aptaujas”; nav paredzēti noteikumi, lai nodrošinātu, ka programmai atbilstīgās studiju jomas izvēlētos saskaņā ar reģiona vajadzībām vai ka programmas labuma guvējus izvēlēsies tā, lai atbalstītu nabadzīgāko iedzīvotāju daļu un nepalielinātos plaisa starp bagātajiem un nabadzīgajiem, ne arī paredzēti konkrēti noteikumi intelektuālā darbaspēka emigrācijas novēršanai;
  • -saistībā ar „atbalstu zinātniskās pētniecības institūtiem” paredzētais mērķis ir „palielināt savstarpējo sapratni, lai sniegtu ieguldījumu Āzijas reģiona attīstībā”; konkrētu darbību vidū ir: „abu reģionu ideju laboratoriju un politikas veidotāju tuvināšana, paplašinot un padziļinot semināru un konferenču klāstu”; saskaņā ar Komisijas teikto šim nolūkam piešķirs līdzekļus „Āzijas un ES attiecībās specializētu institūtu darba atbalstīšanai” un darbību uzmanības lokā būs ar pētījumiem saistītu spēju stiprināšana, sabiedrības diskusiju veicināšana par ES un Āzijas attiecībām, sadraudzības programmām starp Āzijas un Eiropas iestādēm, ideju laboratorijām un līdzīgām aprindām”;

3.  aicina Komisiju atsaukt tās lēmuma projektu, ar ko izveido reģionālos stratēģijas dokumentu 2007.-2013. gadam un Āzijas daudzgadu indikatīvo programmu, un iesniegt komitejai jaunu lēmuma projektu, pilnībā ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1905/2006 noteikumus;

4.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.