Postup : 2007/2577(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0266/2007

Predkladané texty :

B6-0266/2007

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/07/2007 - 7.14
CRE 11/07/2007 - 7.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2007)0340

NÁVRH UZNESENIA
PDF 105kWORD 51k
27.6.2007
PE 391.103v01-00
 
B6‑0266/2007
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0132/2007
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladá Jan Andersson
v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
o oznámení Komisie Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb: zvyšovanie jeho prínosu a potenciálu pri súčasnej záruke ochrany pracovníkov

Uznesenie Európskeho parlamentu o oznámení Komisie Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb: zvyšovanie jeho prínosu a potenciálu pri súčasnej záruke ochrany pracovníkov  
B6-0000/2007

Európsky parlament

–  so zreteľom na smernicu 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb,(1)

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. júna 2006 s názvom Usmernenia na vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb,(2)

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júna 2007 Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb: zvyšovanie jeho prínosu a potenciálu pri súčasnej záruke ochrany pracovníkov,(3)

–  so zreteľom na uznesenia Európskeho parlamentu o vysielaní pracovníkov,(4)

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie, ktorú dostala Komisia k svojmu oznámeniu Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb: zvyšovanie jeho prínosu a potenciálu pri súčasnej záruke ochrany pracovníkov,

A.  keďže plné a súdržné vykonávanie smernice 96/71/ES sa ukázalo ako problematické, pretože sa v členských štátoch nevykonáva správne a nekoordinuje sa medzi ich zodpovednými orgánmi;

B.  keďže Parlament považoval predchádzajúce oznámenia Komisie k tejto téme za nedostatočné a oznámenia nevyriešili problémy, ktoré sa vyskytli v súvislosti so smernicou; keďže stanoviská Komisie a Európskeho parlamentu sa stále rozchádzajú v otázkach, ako je napríklad možnosť právneho zastúpenia vysielajúcej spoločnosti v hostiteľskej krajine a uchovávanie dokumentácie na pracovisku na kontrolu súladu so smernicou;

C.  keďže ochrana vyslaných pracovníkov je mimoriadne dôležitá, aby bol zaručený voľný pohyb pracovníkov a dodržiavanie pracovných podmienok podľa zmluvy; treba ju preto považovať za prvoradú podmienku všeobecného záujmu;

D.  keďže v judikatúre Európskeho súdneho dvora, ako aj v stanovisku generálneho advokáta v prípade Laval(5) sa jasne uvádza, že opatrenia v rámci smernice o vysielaní pracovníkov, ktorá súvisí tiež s opatreniami oznámenia, môžu byť oprávnené, ak sú motivované cieľmi verejného záujmu, ako je napríklad ochrana pracovníkov;

1.  je presvedčený, že na dosiahnutie správnej rovnováhy medzi slobodou poskytovania služieb a ochranou pracovníkov, najmä v boji proti sociálnemu dampingu je plné vykonávanie smernice 96/71/ES mimoriadne dôležité;

2.  podotýka, že Komisia vo svojich usmerneniach a právnom výklade prekračuje v niektorých prípadoch rámec toho, čo je stanovené judikatúrou Európskeho súdneho dvora;

3.  vyzýva Komisiu, aby pri prijímaní každého opatrenia v súvislosti s vysielaním pracovníkov brala v plnej miere do úvahy rôznorodosť modelov súčasného pracovného trhu v Európskej únii; vyzýva Komisiu, aby rešpektovala požiadavku niektorých členských štátov o možnosti mať v hostiteľskej krajine splnomocneného zástupcu, aby sa smernica správne vykonávala a kontrolovala; mohol by ním byť každý, kto dostal od spoločnosti riadne splnomocnenie (vrátane pracovníka);

4.  domnieva sa, že spolupráca a výmena informácií medzi členskými štátmi bola doteraz nedostatočná, a riešenie tohto problému pokladá za podmienku úspešného vykonávania smernice; zastáva názor, že Komisia by mala byť precíznejšia, keď dáva členským štátom usmernenia ku kontrolným opatreniam, ktoré sa majú prijímať na ochranu vyslaných pracovníkov v rámci smernice;

5.  domnieva sa, že previerky a kontroly, ktoré podľa smernice vykonávajú hostiteľské členské štáty, predovšetkým povinnosť uchovávať určitú dokumentáciu v hostiteľskej krajine treba považovať za dôležitý nástroj záruky ochrany práv vyslaných pracovníkov; tieto opatrenia by však mali byť striktne úmerné a nemali by vytvárať skryté prekážky uplatňovaniu práva voľného pohybu;

6.  trvá na tom, že platná judikatúra uznáva právo hostiteľského členského štátu vyžadovať určité dokumenty potrebné na overenie dodržiavania pracovných podmienok stanovených v smernici o vysielaní pracovníkov;

7.  vyzýva Komisiu, aby našla správnu kombináciu usmerňovacích opatrení určených súčasne spoločnostiam i členským štátom, aby lepšie porozumeli, čo je v rámci smernice a príslušnej judikatúry povolené; žiada, aby Komisia aktívne podporovala úzku spoluprácu medzi kontrolnými orgánmi v členských štátoch tým, že poskytne trvalú európsku platformu na cezhraničnú spoluprácu; v tomto smere víta, že Komisia v budúcnosti zriadi skupinu na vysokej úrovni, ktorej úlohou bude poskytovať členským štátom podporu a pomoc pri zisťovaní a výmene osvedčených postupov a pri pravidelnom formálnom zapájaní sociálnych partnerov;

8.  zastáva názor, že by bolo vhodné, aby sociálni partneri v členských štátoch, v ktorých sa smernica vykonáva prostredníctvom kolektívnych dohôd, získali priamy prístup k informáciám o vysielajúcich spoločnostiach, aby mohli robiť kontrolu, ktorú v iných členských štátoch vykonávajú orgány s takýmto prístupom k informáciám o spoločnostiach;

9.  podporuje záver Komisie, že hostiteľský členský štát by mal mať možnosť vopred žiadať vyhlásenie od poskytovateľa služieb, ktoré by mu umožnilo overiť dodržiavanie podmienok zamestnania;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii a Rade.

(1)    Ú.v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1
(2)    KOM(2006)0159 zo 4.4.2006
(3)    KOM(2007)0304 z 13.6.2007
(4)    Uznesenia T5-0030/2004 z 15.1.2004 a T6-463/2006 z 26.10.2006
(5)    C-341/05 Laval un Partneri Ltd v Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia