Πρόταση ψηφίσματος - B6-0277/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0277/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

6.7.2007

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B6‑0134/2007
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
των βουλευτών: Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs και John Bowis
εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων

Διαδικασία : 2007/2601(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0277/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0277/2007
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0277/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής και Θεμάτων Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή που συνήλθε στις 1-2 Ιουνίου 2004[1]

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με ένα Πρόγραμμα Δράσης για τη Δημόσια Υγεία 2007-2013[2]

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2006 δια του οποίου καλούσε την Επιτροπή "να εξασφαλίσει μια πραγματική παρακολούθηση των ανακοινώσεών της για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας, των καρδιακών παθήσεων, του διαβήτη, του καρκίνου, των διανοητικών διαταραχών και του HIV/AIDS"[3]

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδοτικών Ασθενειών[4] της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τους στρατηγικούς στόχους για τις γυναίκες και την υγεία, της Δήλωσης του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης, του 4ου Παγκοσμίου Συνεδρίου των ΗΕ για τις Γυναίκες,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων,[5]

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη για την Υγεία της Καρδιάς που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο τον Ιούνιο του 2005,[6]

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη για την Υγεία των Γυναικών του Μαρτίου 2006 στο πλαίσιο της Διάσκεψης για τα Καρδιακά Νοσήματα,[7]

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Φινλανδικής Προεδρίας για την Υγεία στο πλαίσιο του Συνόλου των Πολιτικών,[8]

–  έχοντας υπόψη το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα,[9]

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία του 2005 σχετικά με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, οι παθήσεις αυτές αποτελούν τη μεγαλύτερη αιτία θανάτου ανδρών και γυναικών στην ΕΕ με 1,9 εκατ. θανάτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και οι άνδρες πλήττονται διαφορετικά από τις καρδιαγγειακές παθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες από τους άνδρες να πεθάνουν από εγκεφαλικό επεισόδιο ή καρδιακή προσβολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις στις γυναίκες συχνά δεν διαγιγνώσκονται και δεν τυγχάνουν της δέουσας αντιμετώπισης·[10]

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι η αιτία του ημίσεως σχεδόν των θανάτων στην ΕΕ (42%),[11]

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν τη δεύτερη αιτία επιβάρυνσης ασθενείας (ασθένεια και θάνατος) στην ΕΕ σε ποσοστό που ανέρχεται στο 18%,[12]

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό κόστος των καρδιαγγειακών παθήσεων στην ΕΕ ανέρχεται σε 169 δισ. ευρώ, 105 εκ των οποίων διατίθενται για θεραπεία και 64 αφορούν την απώλεια παραγωγικότητας και το κόστος της άτυπης θεραπείας,[13]

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία χαρακτηρίζει μια κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς την απουσία ασθενείας ή αδυναμίας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβαλλόμενη δημογραφική δομή της ΕΕ απαιτεί την παράταση του εργασιακού βίου και ότι η εξασθένηση λόγω υπέρτασης και καρδιαγγειακών παθήσεων έχει αρνητικές συνέπειες στο εργατικό δυναμικό,[14]

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τους δείκτες ΟΟΣΑ για το 2005[15] "μόλις το 3% των δαπανών για την υγεία διατίθενται για πρόληψη και σε προγράμματα δημόσιας υγείας",

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες για την ανάπτυξη καρδιαγγειακής πάθησης είναι κυρίως η κατανάλωση καπνού και οινοπνεύματος, το υπερβολικό σπλαχνικό λίπος, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεταβολικές διαταραχές, υψηλά επίπεδα σακχάρου, αύξηση του επιπέδου των λιπιδίων και της χοληστερόλης στο αίμα και υπέρταση,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες καρδιαγγειακές παθήσεις είναι δυνατόν να προληφθούν με μια αλλαγή του τρόπου ζωής παράλληλα με τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων υψηλού κινδύνου και την κατάλληλη διάγνωση,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΟΥ αναγνωρίζει πως "οι πλέον αποτελεσματικές από πλευράς κόστους μέθοδοι για τη μείωση των κινδύνων μεταξύ του πληθυσμού είναι οι παρεμβάσεις σε ευρεία κλίμακα σε συνδυασμό με αποτελεσματικές πολιτικές και ευρείες πολιτικές ευαισθητοποίησης για την υγεία"[16]

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται μια απτή ευρωπαϊκή στρατηγική για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μάρτιο του 2006, στα συμπεράσματα της διάσκεψης για την καρδιακή υγεία των γυναικών διατυπωνόταν το αίτημα να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη μια σύσταση της ΕΕ σχετικά με μια απτή στρατηγική για τις καρδιαγγειακές ασθένειες έχοντας ως βάση την πρόταση της Επιτροπής που περιλαμβάνει την προώθηση της καρδιαγγειακής υγιεινής, μηχανισμός υποστήριξης των στρατηγικών και δραστηριοτήτων των κρατών μελών, κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση του κινδύνου, βέλτιστες μεθόδους πρόληψης, θεραπεία, αποκατάσταση και ελέγχους, καθώς και εκπαίδευση των γιατρών από γιατρούς,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υφίστανται σημαντικές ασυμφωνίες μεταξύ των κρατών μελών ως προς την εξάπλωση, πρόληψη και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων και ότι ο ρόλος της ΕΕ συνίσταται στην καταπολέμηση των ανισοτήτων αυτών προκειμένου να καλυφθεί το κενό,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα για την ανάπτυξη, διάγνωση, θεραπεία και πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της υγείας, δεν αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον παράγοντα "φύλο", γεγονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αγωγή που ακολουθείται για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στις γυναίκες·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπεστήριξε θερμότατα το 2006 την αντιμετώπιση άλλων σοβαρών ασθενειών με τη Γραπτή Δήλωση για το διαβήτη[17] και την πρόταση ψηφίσματος για τον καρκίνο του στήθους στη διευρυμένη ΕΕ[18] ενώ τίποτε δεν προβλέπεται σήμερα για τις καρδιαγγειακές παθήσεις που αποτελούν τον υπ' αριθμόν ένα κίνδυνο θανάτου στην Ευρώπη,

1.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια σύσταση για τις καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμβανομένης της υπέρτασης, καθώς και για τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων υψηλού κινδύνου και τις στρατηγικές πρόληψης στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές λόγω φύλου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εξίσωση των φύλων στον τομέα της υγείας·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να ενισχύσουν τα συστήματα εποπτείας των παραγόντων κινδύνου·

3.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ή να αναθεωρήσουν τις εθνικές τους στρατηγικές για τη δημόσια υγεία εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνονται η προώθηση της υγείας, στρατηγικές διαχείρισης του πληθυσμού και εντοπισμό των περιπτώσεων υψηλού κινδύνου και να αναπτύξουν αξιολογήσεις επιπτώσεων στην υγεία προκειμένου να μετρηθεί η επιβάρυνση στα εθνικά συστήματα υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές λόγω φύλου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εξίσωση των φύλων στον τομέα της υγείας·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, περιλαμβανομένων τυποποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για τη βέλτιστη πρακτική προκειμένου να εντοπίζονται τα άτομα υψηλού κινδύνου·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βρουν μια συναίνεση στον καθορισμό στόχων για τη διαχείριση του ελέγχου της υπέρτασης·

6.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν την προώθηση της καρδιαγγειακής υγείας, τον έγκαιρο εντοπισμό των ομάδων υψηλού κινδύνου και στρατηγικές πρόληψης ως αποτελεσματικότερες μεθόδους για την καταπολέμηση των καρδιαγγειακών ασθενειών·

7.  καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια πολυτομεακή προσέγγιση στην προώθηση της καρδιαγγειακής υγιεινής και τις στρατηγικές πρόληψης κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τα σχέδια δράσης τους για την προώθηση ενός υγιεινότερου τρόπου ζωής·

9.  ζητεί μια διαρκή χρηματοδοτική υποστήριξη για την προώθηση της έρευνας με στόχο την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς και την προώθηση της καρδιαγγειακής υγιεινής σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, περιλαμβανομένης της έρευνας στους παράγοντες κινδύνου, την εξάπλωση και τους γενετικούς παράγοντες·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα δημόσιας εκπαίδευσης προκειμένου να αυξηθεί η συνειδητοποίηση των παραγόντων κινδύνου σε σχέση με τις καρδιαγγειακές παθήσεις και εξειδικευμένα προγράμματα για την περαιτέρω επιμόρφωση του υγειονομικού προσωπικού·

11.  καλεί τα κράτη μέλη να καταμετρήσουν την εξάπλωση των καρδιαγγειακών παθήσεων στους πληθυσμούς τους και να αξιολογήσουν τα εθνικά τους προγράμματα προκειμένου να εντοπισθούν σημεία αναφοράς που θα επιτρέψουν στις εθνικές αρχές να θέσουν απτούς στόχους στο πλαίσιο της εφαρμογής των σχετικών πρωτοβουλιών·

12.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν την εφαρμογή των πλέον προσφάτων κατευθυντηρίων γραμμών για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων που εκπόνησε η Κοινή Ευρωπαϊκή Ειδική Ομάδα·

13.  καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και συνεργασίες με τους ενδιαφερομένους, με στόχο τη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγιεινής με μέτρα που θα περιλαμβάνουν περαιτέρω ελέγχους για το κάπνισμα και την κατανάλωση οινοπνεύματος και βελτίωση της διατροφής και τη σωματική άσκηση ως μέσα πρόληψης της παχυσαρκίας και της υπέρτασης και των σχετικών επιπλοκών τους·

14.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις προηγούμενες πρωτοβουλίες της σχετικά με την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πρόληψης των καρδιαγγειακών παθήσεων μεταξύ των κρατών μελών·

15.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τακτικές ανταλλαγές εμπειριών, πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με την καρδιαγγειακή υγιεινή μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων·

16.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων προωθώντας τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων που θα ελέγχει την εξάπλωση των καρδιαγγειακών παθήσεων, τη θνησιμότητα, τη νοσηρότητα και τους παράγοντες κινδύνου στα κράτη μέλη·

17.  καλεί επειγόντως την Επιτροπή να αναπτύξει μεθόδους αξιολόγησης των επιπτώσεων στην υγεία εις τρόπον ώστε να υπολογισθεί το μέγεθος της επιβάρυνσης των καρδιαγγειακών παθήσεων και της υπέρτασης στην ευρωπαϊκή οικονομική παραγωγικότητα στα κράτη μέλη, εν συνεχεία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπερίληψη του παράγοντα της υγείας σε όλες τις πολιτικές·

18.  χαιρετίζει το προσφάτως αναγγελθέν σχέδιο της Επιτροπής για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την υγεία και καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τη στρατηγική αυτή στην ανάγκη να υπάρχει ισότητα πρόσβασης στην πρόληψη, θεραπεία και έλεγχο της πάθησης για όλους τους Ευρωπαίους ανεξαρτήτως εθνικότητας·

19.  καλεί την Επιτροπή να επισημάνει στα κράτη μέλη τις διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τον έλεγχο των καρδιαγγειακών παθήσεων και της υπέρτασης, καθώς και τις μεθόδους πρόληψης όπως επίσης και για την περαιτέρω έρευνα στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων και μέσω του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα, τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.