Päätöslauselmaesitys - B6-0277/2007Päätöslauselmaesitys
B6-0277/2007

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

6.7.2007

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0134/2007 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs ja John Bowis
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta
toimista sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi

Menettely : 2007/2601(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0277/2007
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0277/2007
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0277/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma toimista sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan,

–  ottaa huomioon 1.–2. kesäkuuta 2004 pidetyn työllisyyttä, sosiaalipolitiikkaa, terveyttä ja kuluttaja-asioita käsitelleen neuvoston kokouksen johtopäätökset[1],

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen kansanterveysalan toimintaohjelmaksi 2007–2013[2],

–  ottaa huomioon komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2006 antamansa päätöslauselman, jossa kehotettiin komissiota varmistamaan "asianmukainen seuranta tiedonannoilleen lihavuuden, sydänsairauksien, diabeteksen, syövän, mielenterveysongelmien ja HIV/aidsin torjumisesta"[3],

–  ottaa huomion Maailman terveysjärjestön eurooppalaisen strategian ei-tarttuvien tautien ennaltaehkäisystä ja valvonnasta[4],

–  ottaa huomioon YK:n neljännessä naisia käsittelevässä maailmankonferenssissa annetun, naisia ja terveyttä koskevan Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman päätelmät ja strategiset tavoitteet,

–  ottaa huomioon sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä koskevat eurooppalaiset suuntaviivat[5],

–  ottaa huomioon Luxemburgissa kesäkuussa 2005 järjestetyn Heart Health -konferenssin[6],

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2006 järjestetyn Women’s ‑konferenssin[7],

–  ottaa huomioon puheenjohtajavaltio Suomen ”terveys kaikissa politiikoissa” ‑aloitteen[8],

–  ottaa huomioon tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman[9],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan sydän- ja verisuonisairauksia koskevien vuoden 2005 tilastojen mukaan sydän- ja verisuonisairaudet ovat tärkein miesten ja naisten kuolinsyy Euroopan unionissa ja että ne aiheuttavat 1,9 miljoonaa kuolemantapausta; ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonisairaudet vaikuttavat miehiin ja naisiin eri tavoin; ottaa huomioon, että naiset kuolevat miehiä todennäköisemmin halvaukseen tai sydänkohtaukseen; ottaa huomioon, että naisten sydän- ja verisuonisairaudet jäävät usein diagnosoimatta ja niitä ei hoideta asianmukaisesti[10],

B.  ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat lähes puolet kaikista kuolemantapauksista (42 prosenttia) EU:ssa[11],

C.  ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonisairaudet ovat toiseksi suurin tautikuormituksen (sairaus ja kuolema) syy EU:ssa ja että sen osuus on 18 prosenttia kuormituksesta[12],

D.  ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonisairauksien kustannukset EU:ssa ovat 169 miljardia euroa, joista 105 miljardia euroa käytetään sairauksien hoitoon EU:ssa ja 64 miljardia euroa muodostuu menetetystä tuotannosta ja epävirallisen hoidon kustannuksista[13],

E.  ottaa huomioon, että terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila eikä vain taudin tai heikkouden puuttumista,

F.  ottaa huomioon, että EU:n muuttunut väestörakenne vaatii entistä pidempää työuraa ja että korkeasta verenpaineesta sekä sydän- ja verisuonisairauksista johtuvalla heikentymisellä on kielteinen vaikutus työvoimaan[14],

G.  ottaa huomioon, että OECD:n indikaattoreissa 2005[15] todetaan, että ainoastaan kolme prosenttia nykyisistä terveyskustannuksista käytetään ennaltaehkäisyyn ja kansanterveysohjelmiin,

H.  ottaa huomioon, että sydän- ja verisuonisairauksien kehittymisen merkittävimmät riskitekijät ovat tupakan ja alkoholin kulutus, aineenvaihduntahäiriöihin mahdollisesti johtava vatsaonteloon kertynyt liikarasva, veren korkeat glukoosi-, rasva- ja kolesterolipitoisuudet sekä korkea verenpaine,

I.  ottaa huomioon, että suurin osa sydän- ja verisuonisairauksista voidaan ennaltaehkäistä muuttamalla elintapoja yhdessä aikaisessa vaiheessa tapahtuvan riskiyksilöiden tunnistamisen ja asianmukaisen diagnoosin kanssa,

J.  ottaa huomioon, että WHO tunnustaa, että kustannustehokkain menetelmä vähentää riskiä koko väestössä ovat koko väestöä koskevat toimenpiteet yhdistettyinä tehokkaisiin politiikkoihin ja kattaviin terveyttä edistäviin politiikkoihin[16],

K.  ottaa huomioon, että Euroopalla ei ole konkreettista strategiaa sydän- ja verisuonisairauksien varalta,

L.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2006 järjestetyssä Women’s Health at Heart ‑konferenssin päätelmissä kehotettiin jäsenvaltioita hyväksymään EU:n suositukset konkreettisesta EU:n laajuisesta sydän- ja verisuoniterveyttä koskevasta strategiasta, joka perustuu komission ehdotukseen, johon sisältyy sydän- ja verisuoniterveyden edistäminen, jäsenvaltioiden strategioiden ja toimien tukimekanismit, riskiarvioiden suuntaviivat, optimaaliset ennaltaehkäisymenetelmät, hoito, kuntoutus ja seulonta sekä lääkäreiden antama opetus lääkäreille,

M.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja sydän- ja verisuonisairauksien levinneisyydessä, ennaltaehkäisyssä ja hoidossa ja että EU:n tehtävänä on torjua tällaisia eroja ja kuroa erot umpeen,

N.  ottaa huomioon, että sukupuoli on eräs merkittävistä tekijöistä sydän- ja verisuonisairauksien kehittymisessä, diagnosoinnissa, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä; ottaa huomioon, että terveydenhoitoalalla ei kiinnitetä riittävästi huomiota sukupuoleen, mikä haittaa naisten sydän- ja verisuonisairauksien hoitamista,

O.  toteaa, että muut huomattavat sairaudet ovat saaneet suurta huomiota Euroopan parlamentilta vuonna 2006 diabetesta koskevassa kirjallisessa kannanotossa[17] ja rintasyöpää laajentuneessa Euroopan unionissa koskevassa päätöslauselmaehdotuksessa[18] ja että tällä hetkellä ei ole minkäänlaista kannanottoa sydän- ja verisuonisairauksista, jotka ovat pahin tappaja Euroopassa,

1.  kehottaa komissiota ehdottamaan suositusta, jossa käsitellään sydän- ja verisuonisairauksia ja korkeaa verenpainetta riskiyksilöiden varhaista tunnistamista ja Euroopan ennaltaehkäisystrategioita ottaen huomioon sukupuolten erot, jotta voidaan varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu terveydenhoitoalalla;

2.  kehottaa jäsenvaltioita kehittämään ja tehostamaan riskitekijöiden seurantajärjestelmiä;

3.  kehottaa jäsenvaltioita hyväksymään tai tarkistamaan kansanterveyttä koskevia kansallisia strategioita sisällyttämällä niihin terveyden edistämistä ja väestöä koskevia näkökohtia ja sydän- ja verisuoniterveyttä koskevia suuren riskin varhaisia hallitsemisstrategioita, sekä kehittämään terveyteen aiheutuvien vaikutusten arviointimenetelmiä, joissa mitataan kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta ja otetaan huomioon sukupuolten erot, jotta voidaan varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo toteutuu terveydenhoitoalalla;

4.  kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kansalliset suuntaviivat, jotka koskevat sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä, mukaan luettuina parhaita käytäntöjä koskevat tavanomaiset suuntaviivat erityisriskiyksilöiden tunnistamiseksi;

5.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita pääsemään yhteisymmärrykseen asetettaessa tavoitteita, jotka koskevat korkean verenpaineen seulonnan ja valvonnan hallintaa;

6.  rohkaisee jäsenvaltioita kehittämään ja panemaan täytäntöön sydän- ja verisuoniterveyden edistämistoimia, riskiryhmien varhaista tunnistamista koskevia toimia sekä ennaltaehkäisyyn liittyviä strategioita kaikkein kustannustehokkaimpana menetelmänä sydän- ja verisuonisairauksien torjumiseksi;

7.  kehottaa jäsenvaltioita omaksumaan laaja-alaisen lähestymistavan sydän- ja verisuoniterveyden edistämistoimiin ja ennaltaehkäiseviin strategioihin ja kuulemaan kaikkia olennaisia sidosryhmiä;

8.  kehottaa jäsenvaltioita kehittämään edelleen elämäntapasidonnaisia terveyden taustatekijöitä koskevia toimintasuunnitelmia terveellisten elintapojen edistämiseksi;

9.  vaatii jatkamaan rahoitustukea, jotta edelleen tutkittaisiin sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä sekä edistettäisiin sydän- ja verisuoniterveyttä paikallisella, kansallisella ja Euroopan laajuisella tasolla, mukaan luettuina sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, levinneisyys ja geneettiset tekijät;

10.  kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan julkisia koulutusohjelmia sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvistä riskitekijöistä valistamiseksi sekä erityisohjelmia terveysalan ammattilaisten edelleen kouluttamiseksi;

11.  kehottaa jäsenvaltioita mittaamaan sydän- ja verisuonisairauksien levinneisyyden väestössään ja arvioimaan kansallisia ohjelmiaan, jotta tunnistetaan vertailuarvot, joiden ansiosta kansallisten terveysviranomaisten on mahdollista asettaa konkreettisia tavoitteita pannessaan päätettyjä aloitteita täytäntöön;

12.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota tukemaan yhteisen eurooppalaisen työryhmän laatimia uusimpia sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyä koskevia eurooppalaisia suuntaviivoja;

13.  kehottaa komissiota kannustamaan aloitteiden tekemiseen ja yhteistyöhön sellaisten sidosryhmien kanssa, jotka pyrkivät parantamaan sydän- ja verisuoniterveyttä tiukentamalla tupakan ja alkoholin valvontaa ja lisäämällä ruokavalion noudattamista ja fyysistä liikuntaa keinoina lihavuuden ja korkean verenpaineen ja niistä aiheutuvien komplikaatioiden ehkäisemiseksi;

14.  kehottaa komissiota seuraamaan aiempia aloitteita sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisemistä koskevien parhaiden käytänteiden levittämiseksi jäsenvaltioiden välillä;

15.  kehottaa komissiota edistämään säännöllistä sydän- ja verisuoniterveyttä koskevien kokemusten, informaation ja tietojen vaihtoa kaikkien sydän- ja verisuonisairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvien sidosryhmien välillä;

16.  kehottaa komissiota parantamaan tietojen vertailukelpoisuutta edistämällä sitä, että perustetaan tietokanta sydän- ja verisuonisairauksien levinneisyyden, niiden aiheuttaman kuolleisuuden ja sairastuvuuden sekä riskitekijöiden valvomiseksi kaikissa jäsenvaltioissa;

17.  kehottaa komissiota kehittämään terveysvaikutusten arviointia, jotta voidaan mitata sydän- ja verisuonisairauksien ja korkean verenpaineen aiheuttamaa taakkaa Euroopan taloudelliselle tuottavuudelle kaikissa jäsenvaltioissa seurantatoimina neuvoston päätelmille, jotka koskevat ”terveyttä kaikissa politiikoissa”;

18.  pitää myönteisenä komission äskettäin julkaisemaa suunnitelmaa terveysstrategian kehittämisestä ja kehottaa komissiota keskittymään siihen, että on tarpeen luoda yhdenvertaiset sairauden ennaltaehkäisyä, hoitoa, diagnosointia ja valvontaa koskevat mahdollisuudet kaikille eurooppalaisille kansallisuudesta riippumatta;

19.  kehottaa komissiota korostamaan jäsenvaltioille esimerkiksi tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman, rakennerahastojen ja Euroopan kehitysrahaston avulla tarjolla olevia sydän- ja verisuonisairauksien ja korkean verenpaineen seulonta- ja ennaltaehkäisymenetelmien sekä sydän- ja verisuonisairauksien lisätutkimusten rahoitusmahdollisuuksia;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille.