Procedura : 2007/2601(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0277/2007

Teksty złożone :

B6-0277/2007

Debaty :

PV 09/07/2007 - 16
CRE 09/07/2007 - 16

Głosowanie :

PV 12/07/2007 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2007)0346

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 118kWORD 70k
6.7.2007
PE 392.992v01-00
 
B6‑0277/2007
projekt w odpowiedzi na pytanie wymagające ustnej odpowiedzi B6‑0134/2007
zgodnie z art. 108 ust. 5 Regulaminu
złożyli Miroslav Ouzký, Georgs Andrejevs oraz John Bowis
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie przeciwdziałania chorobom układu krążenia

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeciwdziałania chorobom układu krążenia 
B6‑0277/2007

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 152 Traktatu,

–  uwzględniając wnioski z posiedzenia Rady ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i konsumentów w dniach 1-2 czerwca 2004 r.(1),

–  uwzględniając wniosek Komisji w sprawie programu działań w dziedzinie zdrowia na lata 2007-2013(2),

–  uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie programu legislacyjnego i programu prac Komisji na 2006 r., w którym wezwano Komisję do „zapewnienia podjęcia odpowiednich dalszych kroków po jej komunikatach w sprawie walki z otyłością, chorobami serca, cukrzycą, rakiem, zaburzeniami psychicznymi i HIV/AIDS”(3),

–  uwzględniając opracowaną przez WHO „Europejską strategię zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli”(4),

–  uwzględniając wnioski i strategiczne cele dotyczące kobiet i zdrowia zawarte w Deklaracji Pekińskiej i Platformie działania przyjętych na IV światowej konferencji na temat kobiet,

–  uwzględniając europejskie wytyczne w sprawie zapobiegania chorobom układu krążenia(5),

–  uwzględniając konferencję w sprawie chorób serca, która odbyła się w czerwcu 2005 r. w Luksemburgu(6),

–  uwzględniając konferencję w sprawie chorób serca u kobiet, która odbyła się w marcu 2006 r.(7),

–  uwzględniając inicjatywę fińskiej prezydencji w sprawie uwzględniania aspektów zdrowotnych we wszystkich obszarach polityki(8),

–  uwzględniając siódmy program ramowy badań naukowych(9),

–  uwzględniając art. 108 ust. 5 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z europejskimi statystykami zapadalności na choroby układu krążenia za rok 2005, choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci mężczyzn i kobiet w Unii Europejskiej i powodują 1,9 mln zgonów; mając na uwadze, że kobiety i mężczyźni odmiennie reagują na choroby układu krążenia; mając na uwadze, że kobiety częściej niż mężczyźni umierają z powodu udaru lub zawału serca; mając na uwadze, że choroby układu krążenia u kobiet często pozostają nierozpoznane i nie są właściwie leczone(10),

B.  mając na uwadze, że choroby układu krążenia są przyczyną prawie połowy zgonów w UE (42%)(11),

C.  mając na uwadze, że choroby układu krążenia są drugą przyczyną obciążenia chorobami (choroby i zgony) w UE, stanowiąc 18% tego obciążenia(12),

D.  mając na uwadze, że całkowite koszty chorób układu krążenia wynoszą 169 mld euro, z czego 105 mld euro przeznacza się na leczenia tych chorób w UE, a 64 mld euro to koszty utraty produktywności i nieformalnej opieki(13);

E.  mając na uwadze, że zdrowie jest stanem pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, a nie tylko brakiem występowania chorób lub ułomności,

F.  mając na uwadze, że zmieniająca się struktura demograficzna UE wymaga wydłużenia okresu aktywności zawodowej, a osłabienie wynikające z wysokiego ciśnienia tętniczego i chorób układu krążenia ma niekorzystny wpływ na siłę roboczą(14),

G.  mając na uwadze, że wg wskaźników OECD na rok 2005(15) „na profilaktykę i programy zdrowia publicznego przeznacza się przeciętnie zaledwie ok. 3% bieżących wydatków na ochronę zdrowia”,

H.  mając na uwadze, że głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia są palenie tytoniu i spożywanie alkoholu, nadmiar trzewnej tkanki tłuszczowej, który może prowadzić do zaburzeń metabolicznych, wysokiego poziomu glukozy, lipidów i cholesterolu we krwi oraz do wysokiego ciśnienia tętniczego,

I.  mając na uwadze, że większości chorób układu krążenia można zapobiegać poprzez zmianę stylu życia, wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka i odpowiednią diagnozę,

J.  mając na uwadze, że WHO uznaje, że „najefektywniejszym sposobem zmniejszania ryzyka w całej populacji są działania prowadzone w całym społeczeństwie, łączące skuteczne strategie polityczne z szeroko zakrojoną polityką promocji zdrowia”(16),

K.  mając na uwadze, że nie istnieje żadna konkretna strategia europejska dotycząca chorób układu krążenia,

L.  mając na uwadze, że we wnioskach z konferencji w sprawie chorób serca u kobiet, która odbyła się w marcu 2006 r., wezwano państwa członkowskie do przyjęcia - na podstawie wniosku Komisji - zalecenia UE dotyczącego konkretnej europejskiej strategii w sprawie chorób układu krążenia, obejmującej promocję zdrowia w zakresie układu krążenia, mechanizmy wsparcia strategii państw członkowskich i ich działań, wytyczne co do oceny ryzyka, optymalne sposoby profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i badań przesiewowych, a także uczenia się lekarzy od siebie nawzajem,

M.  mając na uwadze, że istnieją poważne różnice między państwami członkowskimi pod względem częstotliwości występowania chorób układu krążenia, profilaktyki i leczenia, a zadaniem Unii Europejskiej jest zmniejszanie tych różnic,

N.  mając na uwadze, że płeć jest kluczowym czynnikiem w rozwoju, rozpoznaniu, leczeniu i profilaktyce chorób układu krążenia; mając na uwadze, że w sektorze ochrony zdrowia nie przywiązuje się wystarczającej uwagi do płci, co ma negatywny wpływ na leczenie kobiet z chorobami układu krążenia,

O.  mając na uwadze, że walka z innymi poważnymi chorobami uzyskała w 2006 r. olbrzymie wsparcie Parlamentu w postaci oświadczenia pisemnego dotyczącego cukrzycy(17) i projektu rezolucji w sprawie raka piersi w rozszerzonej Unii Europejskiej(18), a nie istnieje żaden dokument Parlamentu w sprawie chorób układu krążenia, głównego zabójcy w Europie,

1.  wzywa Komisję do przedstawienia zalecenia w sprawie chorób układu krążenia i nadciśnienia tętniczego oraz wczesnego wykrywania przypadków podwyższonego ryzyka, jak również strategii profilaktyki w Europie, biorąc pod uwagę różnice wynikające z płci, tak aby zapewnić równouprawnienie płci w sektorze ochrony zdrowia;

2.  wzywa państwa członkowskie do opracowania i wzmocnienia systemów obserwacji czynników ryzyka;

3.  nawołuje państwa członkowskie do przyjęcia krajowej polityki w dziedzinie zdrowia publicznego lub dokonania jej przeglądu pod kątem uwzględnienia w niej strategii promocji zdrowia, populacji oraz strategii wczesnego zarządzania wysokim ryzykiem zachorowań na choroby układu krążenia, a także do opracowania ocen wpływu na zdrowie w celu dokonania oceny obciążenia krajowych systemów opieki zdrowotnej tymi chorobami biorąc pod uwagę różnice wynikające z płci, tak aby zapewnić równouprawnienie płci w sektorze ochrony zdrowia;

4.  wzywa państwa członkowskie do opracowania krajowych wytycznych zapobiegania chorobom układu krążenia, łącznie ze standardowymi wytycznymi w zakresie wzorców wykrywania podwyższonego ryzyka wystąpienia tych chorób;

5.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do wypracowania kompromisu w kwestii wyznaczania celów dotyczących przeprowadzania badań przesiewowych i kontroli nadciśnienia tętniczego;

6.  zachęca państwa członkowskie do wypracowania i wdrożenia strategii promocji zdrowego układu krążenia, wczesnego wykrywania grup podwyższonego ryzyka oraz profilaktyki, które są najbardziej opłacalnymi metodami zwalczania chorób układu krążenia;

7.  nalega, aby państwa członkowskie przyjęły wielosektorowe podejście do promocji zdrowia w zakresie układu krążenia i strategii profilaktyki w konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami;

8.  wzywa państwa członkowskie do dalszego opracowywania planów działania dotyczących uwarunkowań zdrowotnych związanych z trybem życia w celu promowania zdrowego stylu życia;

9.  wzywa do kontynuacji wspierania finansowego dalszych badań w dziedzinie profilaktyki chorób układu krążenia oraz promocji zdrowia w zakresie układu krążenia na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim łącznie z badaniami na temat częstotliwości występowania chorób układu krążenia, czynników ryzyka i czynników genetycznych warunkujących ich występowanie;

10.  domaga się, aby państwa członkowskie wdrożyły publiczne programy oświatowe mające na celu podnoszenie świadomości na temat czynników ryzyka związanych z chorobami układu krążenia, a także programy specjalistyczne służące dalszemu kształceniu pracowników służby zdrowia;

11.  wzywa państwa członkowskie do dokonania pomiarów częstotliwości występowania chorób układu krążenia wśród ludności zamieszkującej ich terytoria oraz oceny krajowych programów w celu określenia referencyjnych danych liczbowych pozwalających krajowym organom służby zdrowia wyznaczyć konkretne cele w procesie wdrażania odpowiednich inicjatyw;

12.  domaga się, aby państwa członkowskie oraz Komisja poparły wdrożenie najnowszych europejskich wytycznych dotyczących profilaktyki chorób układu krążenia opracowanych przez wspólną europejską grupę roboczą;

13.  domaga się, aby Komisja zachęcała do podejmowania inicjatyw i współpracy z zainteresowanymi stronami w celu propagowania lepszego stanu zdrowia w zakresie układu krążenia za pomocą dalszej kontroli używania nikotyny, alkoholu, poprawy sposobu odżywiania oraz aktywności fizycznej jako sposobów zapobiegania otyłości i nadciśnieniu tętniczemu oraz powiązanym z nimi komplikacjom;

14.  nalega, aby Komisja kontynuowała realizację swych wcześniejszych inicjatyw dotyczących wymiany wzorców profilaktyki chorób układu krążeniowego pomiędzy krajami członkowskimi;

15.  wzywa Komisję do propagowania regularnej wymiany doświadczeń, informacji oraz danych na temat zdrowia w zakresie układu krążenia pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w profilaktykę chorób układu krążenia;

16.  nawołuje Komisję do poprawy porównywalności danych poprzez wsparcie tworzenia bazy danych monitorującej częstotliwość występowania chorób układu krążenia oraz śmiertelność, chorobowość oraz występujące w państwach członkowskich czynniki ryzyka związane z tymi chorobami;

17.  domaga się, aby Komisja opracowała oceny wpływu chorób układu krążenia na zdrowie celem dokonania pomiaru obciążenia europejskiej produktywności gospodarczej w państwach członkowskich tymi chorobami i nadciśnieniem tętniczym, zgodnie z wnioskami Rady na temat uwzględniania kwestii zdrowia we wszystkich dziedzinach polityki;

18.  z zadowoleniem przyjmuje ogłoszony niedawno przez Komisję plan opracowania strategii w dziedzinie zdrowia i wyraża życzenie, aby w trakcie opracowywania tej strategii Komisja skupiła się na konieczności zapewnienia równego dostępu do profilaktyki, leczenia, diagnostyki oraz kontroli tych chorób wszystkim Europejczykom, niezależnie od narodowości;

19.  nawołuje Komisję, aby wskazała państwom członkowskim dostępne możliwości finansowania metod prowadzenia badań przesiewowych i profilaktyki chorób układu krążenia i nadciśnienia tętniczego, jak również możliwości dalszych badań naukowych w dziedzinie chorób układu krążenia za pośrednictwem siódmego ramowego programu badań, funduszy strukturalnych oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju;

20.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/80729.pdf
(2) COM(2006) 234 wersja ostateczna
(3) P6_TA(2005)0524
(4) EUR/RC56/R2
(5) Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2003 Dec;10(Suppl 1):S1-78
(6) http://www.worldheartday.com/articulos/LuxembourgDeclararion.pdf
(7) http://www.cvhconference.org
(8) http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/inter/eu2006/hiap/index.htx.i1153.pdf
(9) COM (2006) 364 wersja ostateczna
(10) Badanie: Dyskryminacja kobiet i dziewcząt w sektorze ochrony zdrowia, Departament Polityki C, PE 378.295
(11) Ibid.
(12) Ibid.
(13) Ibid.
(14) High Blood Pressure and Health Policy, Kanavos/Őstergren/Weber et al., 2007.
(15) Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie – wskaźniki OECD. Wydanie 2005, listopad 2005.
(16) WHO Information sheet - Cardiovascular diseases: prevention and control , WHO, 2003, dostępny na stronie internetowej http://www.who.int/dietphysicalactivity/media/en/gsfs_cvd.pdf
(17) P6_DCL(2006)0001
(18) B6-0528/2006

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności