Návrh usnesení - B6-0280/2007Návrh usnesení
B6-0280/2007

  NÁVRH USNESENÍ,

  9. 7. 2007

  který na základě prohlášení Komise
  v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
  předkládá Sophia in 't Veld
  za skupinu ALDE
  o dohodě o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) se Spojenými státy

  Postup : 2007/2602(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B6-0280/2007
  Předložené texty :
  B6-0280/2007
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B6‑0280/2007

  Usnesení Evropského parlamentu o dohodě o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) se Spojenými státy

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na článek 6 Smlouvy o EU, článek 8 Listiny základních práv a článek 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv,

  –  s ohledem na svá usnesení o PNR ze dne 7. září 2006 (P6_TA(2006)0354) a ze dne 14. února 2007 (P6_TA(2007)0039),

  –  s ohledem na předchozí dohody o PNR mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými ze dne 28. května 2004 a mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými ze dne 19. října 2006,

  –  s ohledem na návrh dohody ze dne 28. června 2007 mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracování a předávání údajů jmenné evidence cestujících leteckými dopravci ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) Spojených států, již úřadující předseda Rady, pan Schäuble, neoficiálně předal předsedovi Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

  –  s ohledem na dopis ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států ze dne 28. června 2007 o ujištěních týkajících se zabezpečení údajů PNR, který úřadující předseda Rady, pan Schäuble, neoficiálně předal předsedovi Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

  –  s ohledem na dopis Evropského inspektora ochrany údajů ze dne 27. června 2007, který se týká nové dohody o PNR se Spojenými státy a je určen úřadujícímu předsedovi Rady, panu Schäublovi,

  –  s ohledem na článek 2 Dodatkového protokolu Rady Evropy k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, který se týká orgánů dozoru a toku dat přes hranice,

  –  s ohledem na směrnici 2004/82/ES o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících,

  –  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu

  A.  vzhledem k tomu, že deklarovaným účelem dohody o PNR je na jedné straně poskytnout právní základ pro předávání údajů jmenné evidence cestujících z EU Spojeným státům americkým a na straně druhé zajistit pro evropské občany přiměřenou ochranu osobních údajů a procedurální záruky,

  B.  vzhledem k tomu, že dohoda o PNR nesplňuje druhý cíl, neboť obsahuje závažné nedostatky v oblasti právní jistoty, ochrany údajů a prostředků pro zjednání soudní nápravy, které jsou občanům EU k dispozici, a to zejména z důvodu otevřených a neurčitých definic a mnoha možných výjimek,

  C. vzhledem k tomu, že má-li být sdílení údajů a informací cenným a spolehlivým nástrojem v boji proti terorismu, je nezbytná přiměřená ochrana soukromí a občanských svobod jednotlivých občanů stejně jako kontroly kvality údajů,

  Obecně

  1.  velmi lituje, že dohoda o PNR nebyla podrobena žádné demokratické kontrole, neboť byla na základě požadavků ze strany USA sjednána a schválena bez jakéhokoli zapojení Evropského parlamentu a národním parlamentům nebyla poskytnuta dostatečná příležitost, aby ovlivnily mandát k jednání nebo navrženou dohodu řádně posoudily či k ní navrhly změny;

  2.  je znepokojen tím, že trvale chybí právní jistota ohledně důsledků a rozsahu povinností ukládaných leteckým společnostem, stejně jako ohledně právního vztahu mezi dohodou o PNR a dopisem ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států;

  3.  kritizuje skutečnost, že dohoda o PNR neposkytuje odpovídající úroveň ochrany údajů PNR, vyjadřuje politování nad tím, že chybí jasná a přiměřená ustanovení týkající se sdílení informací, zadržování a dohledu ze strany orgánů pro ochranu údajů a je znepokojen velkým počtem ustanovení, jejichž provádění je ponecháno na ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států;

  Pokud jde o právní rámec

  4.  je znepokojen tím, že shromažďování, použití, uchovávání údajů PNR a nakládání s nimi ze strany ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států není založeno na řádné dohodě, ale pouze na nezávazných ujištěních, která mohou být tímto ministerstvem kdykoli jednostranně změněna a která žádné osobě ani straně neposkytují žádná práva ani náhrady;

  5.  vyjadřuje politování nad tím, že v dopisu ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států chybí jasné vymezení účelu, neboť se v něm uvádí, že údaje PNR mohou být použity v boji proti terorismu a souvisejícím trestným činům, ale také k mnoha dalším nespecifikovaným účelům, zejména „v zájmu ochrany životně důležitých zájmů osob, jichž se údaje týkají, nebo jiných osob a v rámci jakéhokoli trestního řízení nebo v jiných případech stanovených zákonem“;

  6.  v zásadě vítá ochotu ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států přejít na systém předávání údajů (PUSH) nejpozději k 1. lednu 2008, ale lituje toho, že tento přechod, s nímž se počítalo již v dohodě o PNR z roku 2004, byl odložen o celé roky, přestože podmínka technické proveditelnosti byla již dávno splněna; domnívá se, že systém předávání údajů (PUSH) pro všechny dopravce by měl být nezbytnou podmínkou pro jakékoli předávání údajů PNR; zdůrazňuje, že souběžná existence systémů předávání (PUSH) a čerpání (PULL) údajů by mohla vést k narušení hospodářské soutěže mezi dopravci EU;

  7.  trvá na tom, aby společný pravidelný přezkum ze strany EU a ministerstva vnitřní bezpečnosti Spojených států byl komplexní, probíhal jednou ročně a jeho výsledky byly zveřejňovány; trvá na tom, aby součástí tohoto přezkumu bylo hodnocení účinnosti opatření z hlediska zvýšené bezpečnosti; vyjadřuje politování nad skutečností, že tento přezkum nepředpokládá zapojení Evropského inspektora ochrany údajů nebo jeho vnitrostátních protějšků, jak bylo stanoveno v předchozí dohodě o PNR;

  8.  trvá na tom, že cestující musí být náležitě informováni o použití svých údajů a o svých právech a že tato povinnost náleží leteckým společnostem; domnívá se, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států a Evropská komise musí převzít odpovědnost za informování cestujících, a navrhuje, aby bylo všem cestujícím poskytnuto „krátké sdělení pro cesty mezi Evropskou unií a Spojenými státy“ navržené pracovní skupinou zřízenou podle článku 29 (pracovní dokument 132);

  Pokud jde o ochranu údajů

  9.  vítá ustanovení, že působnost zákona Spojených států na ochranu soukromí bude po správní stránce rozšířena i na občany EU;

  10.  lituje, že ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených států si vyhrazuje právo zavádět výjimky podle zákona o svobodě informací;

  11.  hluboce lituje prodloužení doby pro uchovávání údajů PNR z 3,5 na 15 let, stejně jako zpětného uplatnění této změny na údaje shromážděné podle předchozích dohod o PNR; ostře kritizuje skutečnost, že po uplynutí patnáctiletého období uchovávání dat, které se skládá ze sedmiletého „aktivního“ a osmiletého „pasivního“ období, neexistuje záruka, že data budou definitivně vymazána;

  12.  bere na vědomí, že počet kolonek byl snížen ze 34 na 19, ale zdůrazňuje, že toto snížení je spíše formální, vzhledem ke spojování a přejmenování kolonek místo jejich skutečného odstranění;

  13.  se znepokojením konstatuje, že citlivé údaje (tj. osobní údaje týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, členství v odborových organizacích a údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života osoby) budou zpřístupněny ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států a mohou být tímto ministerstvem ve výjimečných případech využity;

  14.  je znepokojen tím, že údaje budou po dobu 7 let uchovávány v „aktivních analytických databázích“, což představuje významné riziko hromadného dokumentování profilů a získávání údajů, jež je neslučitelné se základními evropskými zásadami a představuje postup, který je v Kongresu Spojených států stále předmětem diskuse;

  Pokud jde o sdílení informací

  15.  lituje, že dohoda nadále neobsahuje přesný výčet orgánů Spojených států, které mají k údajům PNR přístup;

  16.  vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas s ustanovením, aby byl třetím zemím obecně umožněn přístup k údajům PNR, pokud vyhoví podmínkám stanoveným ministerstvem vnitřní bezpečnosti Spojených států, a aby byl třetím zemím v nespecifikovaných naléhavých případech výjimečně umožněn přístup k údajům PNR, aniž by byly poskytnuty záruky, že s údaji PNR bude nakládáno v souladu s úrovní ochrany dat stanovenou ministerstvem vnitřní bezpečnosti Spojených států;

  Pokud jde o evropský systém PNR

  17.  bere na vědomí, že dohoda odkazuje na možný budoucí systém PNR na úrovni EU nebo nejméně v jednom z jejích členských států, i ustanovení o tom, že by jakékoli údaje PNR v takovém systému byly zpřístupněny ministerstvu vnitřní bezpečnosti;

  18.  požaduje, aby Evropská komise objasnila současnou situaci ohledně systému PNR v rámci EU a zpřístupnila studii proveditelnosti, kterou se zavázala provést;

  19.  opakuje své obavy vyjádřené pracovní skupinou zřízenou podle článku 29, pokud jde o využití údajů PNR pro účely vymáhání práva, a žádá zejména, aby Evropská komise doložila:

  • a)operační potřebu a účel shromažďování údajů PNR při vstupu na území Evropské unie,
  • b)přínos shromažďování údajů PNR s ohledem na stávající kontrolní opatření při vstupu do EU přijatá z bezpečnostních důvodů, jako je schengenský systém, vízový informační systém a systém API,
  • c)předpokládané využití údajů PNR, zejména zdali jím bude identifikace jednotlivců pro zajištění bezpečnosti letecké dopravy, identifikace osob, které vstupují na území EU, nebo negativní či pozitivní dokumentování profilů cestujících?

  20.  trvá na tom, aby v souladu s čl. 71 odst.1 písm. c a článkem 251 Smlouvy o EU byl Evropský parlament zapojen do všech souvisejících kroků;

  21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Kongresu Spojených států amerických.