Predlog resolucije - B6-0280/2007Predlog resolucije
B6-0280/2007

  PREDLOG RESOLUCIJE

  9.7.2007

  k izjavi Komisije
  v skladu s členom 103(2) Poslovnika,
  ki ga vlaga Sophia in 't Veld
  v imenu skupine ALDE
  o sporazumu PNR z Združenimi državami Amerike

  Postopek : 2007/2602(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B6-0280/2007
  Predložena besedila :
  B6-0280/2007
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B6‑0280/2007

  Resolucija Evropskega parlamenta o sporazumu PNR z Združenimi državami Amerike

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju člena 6 PEU, člena 8 Listine o temeljnih pravicah in člena 8 Evropske konvencije o človekovih pravicah,

  –  ob upoštevanju resolucij o PNR z dne 7. septembra 2006 (P6_TA(2006)0354) in z dne 14. februarja 2007 (P6_TA(2007)0039),

  –  ob upoštevanju prejšnjih sporazumov o PNR med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike z dne 28. maja 2004 in med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike z dne 19. oktobra 2006,

  –  ob upoštevanju osnutka sporazuma z dne 28. junija 2007 med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov PNR letalskih prevoznikov ameriškemu ministrstvu za domovinsko varnost (DHS), ki ga je predsedujoči Svetu, g. Schäuble, na neformalni osnovi posredoval predsedniku odbora LIBE,

  –  ob upoštevanju pisma DHS z dne 28. junija 2007, v katerem ameriško ministrstvo razlaga zagotovila za varovanje podatkov PNR, ki ga je predsedujoči Svetu, g. Schäuble, na neformalni osnovi posredoval predsedniku odbora LIBE,

  –  ob upoštevanju pisma o novem sporazumu PNR z ZDA, ki ga je evropski nadzornik za varstvo podatkov 27. junija 2007 poslal predsedujočemu Svetu, g. Schäublu,

  –  ob upoštevanju člena 2 Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o varstvu posameznikov pri avtomatski obdelavi osebnih podatkov, glede nadzornih organov in čezmejnega prenosa podatkov,

  –  ob upoštevanju Direktive 2004/82/ES o obveznosti prevoznikov, da sporočajo podatke o potnikih,

  –  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

  A.  ker je namen sporazuma PNR na eni strani zagotoviti pravno podlago za prenos podatkov PNR iz EU v ZDA, na drugi strani pa ponuditi ustrezno zaščito osebnih podatkov in opredeliti postopkovne zaščitne ukrepe za evropske državljane;

  B.  ker sporazum PNR ne izpolnjuje tega drugega cilja, saj vsebuje znatne pomanjkljivosti glede pravne varnosti, varovanja podatkov in pravnih sredstev za državljane EU, zlasti zaradi splošnih in nejasnih opredelitev ter številnih možnih izjem;

  C.  ker je posredovanje podatkov in informacij možno le ob ustrezni zaščiti zasebnosti in državljanskih svoboščin posameznih državljanov ter ob nadzoru nad kakovostjo podatkov, saj bomo le na ta način pridobili dragoceno in zanesljivo sredstvo v boju proti terorizmu;

  Splošno

  1.  globoko obžaluje dejstvo, da ni demokratičnega nadzora, saj je bil sporazum PNR, ki je nastal na zahtevo ZDA, sklenjen brez vsakršnega sodelovanja Evropskega parlamenta in ker so tudi nacionalni parlamenti imeli le malo možnosti za vpliv na pogajalski mandat in za temeljito oceno predlaganega sporazuma, niti niso mogli predlagati sprememb;

  2.  izraža zaskrbljenost nad še vedno pomanjkljivo pravno varnostjo glede posledic in obsega obveznosti, ki veljajo za letalske prevoznike, ter nad pravnim razmerjem med sporazumom PNR in pismom DHS;

  3.  izraža kritiko nad tem, da sporazum PNR ne nudi ustrezne ravni zaščite podatkov PNR, in obžaluje, da ni jasnih in sorazmernih določb o posredovanju informacij, njihovi hrambi in nadzoru nad njimi s strani organov za varstvo podatkov; zaskrbljen je nad dejstvom, da lahko ameriško ministrstvo za domovinsko varnost številne določbe izvaja poljubno;

  Glede pravnega okvira

  4.  je zaskrbljen, ker ravnanje, zbiranje, uporaba in shranjevanje podatkov PNR v DHS ne temelji na posebnem sporazumu, ampak zgolj na nezavezujočih zagotovilih, ki jih ameriško ministrstvo lahko kadar koli enostransko spremeni in ki ne vsebujejo nobenih pravic ali koristi za katerega koli posameznika ali stranko;

  5.  obžaluje, da pismo ameriškega ministrstva ne vsebuje jasno izraženega namena, pač pa navaja, da se podatki PNR lahko uporabijo za boj proti terorizmu in podobna kazniva dejanja, kot tudi za številne druge, neopredeljene namene, denimo „za zaščito bistvenih interesov posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ali drugih oseb, ali v katerem koli kazenskem postopku, oziroma v drugem zakonsko določenem primeru“;

  6.  pozdravlja pripravljenost DHS, da načeloma najkasneje 1. januarja 2008 začne uporabljati sistem PUSH, čeprav obžaluje, da se je zamenjava – predvidena že v sporazumu PNR iz leta 2004 – zavlekla za več let in to ne glede na dejstvo, da so bili tehnični pogoji že zdavnaj izpolnjeni; meni, da bi moral biti sistem PUSH za vse prevoznike conditio sine qua non pri katerem koli prenosu PNR; poudarja, da bi lahko sočasni obstoj sistemov PUSH in PULL privedel do nelojalne konkurence med letalskimi prevozniki EU;

  7.  vztraja, da so skupni redni pregledi DHS in EU izčrpni, da se izvajajo vsakoletno in da so njihove ugotovitve objavljene; vztraja, da morajo pregledi vsebovati oceno učinkovitosti ukrepov, kar zadeva večjo varnost; obžaluje dejstvo, da pri pregledih ni predvideno sodelovanje evropskega nadzornika za varstvo podatkov oziroma njegovih nacionalnih kolegov, kar je določal prejšnji sporazum PNR;

  8.  vztraja, da morajo biti potniki primerno obveščeni o uporabi njihovih podatkov in o njihovih pravicah ter da je obveščanje naloga prevoznikov; meni, da morata DHS in Komisija prevzeti odgovornost za obveščanje potnikov ter predlaga, da bi si potniki lahko prebrali „Kratko obvestilo o potovanju med Evropsko unijo in ZDA“, kar je predlagala delovna skupina iz člena 29 (WP 132);

  Glede varstva podatkov

  9.  pozdravlja določbo, po kateri bo ameriški zakon o zasebnosti v upravnih zadevah veljal tudi za državljane EU;

  10.  obžaluje dejstvo, da si DHS v skladu z zakonom o prostem dostopu do informacij pridržuje pravico do izjem;

  11.  obžaluje dejstvo, da se bo obdobje hrambe podatkov PNR s 3 in pol let podaljšalo na 15 let, kar bo retroaktivno veljalo tudi za podatke, zbrane po prejšnjih sporazumih o PNR; izreka odločno kritiko nad dejstvom, da po 15-letnem obdobju hrambe, sestavljenem iz 7-letnega „aktivnega“ obdobja in 8-letnega „obdobja mirovanja“, ni nobenih jamstev, da bodo podatki dokončno izbrisani;

  12.  je seznanjen s tem, da se je število podatkovnih polj s 34 zmanjšalo na 19, a poudarja, da je zmanjšanje v veliki meri zgolj kozmetično, saj so bila podatkovna polja združena in preimenovana, ne pa črtana;

  13.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bo DHS razpolagal z občutljivimi podatki (tj. osebnimi podatki, ki kažejo na rasno ali narodnostno poreklo, politične nazore, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, ter podatki v zvezi z zdravstvenim stanjem ali spolnim življenjem posameznikov) in da jih bo DHS lahko uporabljal v izjemnih primerih;

  14.  je zaskrbljen nad dejstvom, da bodo podatki v „aktivnih analitičnih zbirkah podatkov“ shranjeni sedem let, kar vodi v precejšnjo nevarnost množičnega profiliranja in izkopavanja podatkov, kar je nezdružljivo s temeljnimi evropskimi načeli, poleg tega pa gre za prakso, o kateri še vedno poteka razprava v ameriškem kongresu;

  Glede izmenjave informacij

  15.  obžaluje, da v sporazumu ni natančno opredeljeno, kateri organi ZDA lahko dostopajo do podatkov PNR;

  16.  odločno nasprotuje določbi, da bi do podatkov PNR lahko dostopale vse tretje države, ki bi izpolnjevale specifične pogoje DHS, ter da bi tretje države izjemoma, v neopredeljenih izrednih primerih, lahko dostopale do podatkov PNR, in to brez zagotovil, da bodo z njimi ravnale v skladu z ravnjo varstva podatkov DHS;

  Glede evropskega sistema PNR

  17.  ugotavlja, da se sporazum sklicuje na možni prihodnji sistem PNR na ravni EU oziroma ene ali več držav članic, in da navaja, da bi bili vsi podatki PNR iz takšnega sistema lahko na voljo DHS;

  18.  zahteva, da Komisija pojasni, ali se dejansko pripravlja evropski sistem PNR in predstavi možnostno študijo, za katero pravi, da jo je izvedla;

  19.  se pridružuje zaskrbljenosti, ki jo je delovna skupina iz člena 29 izrazila v zvezi z uporabo podatkov PNR za namene kazenskega pregona, in Evropsko komisijo poziva, da utemelji:

  • (a)operativno potrebo in namen zbiranja podatkov PNR na točki vstopa na ozemlje Evropske unije;
  • (b)dodano vrednost zbiranja podatkov PNR v primerjavi z že obstoječimi kontrolnimi ukrepi na točki vstopa v EU za namene varnosti (schengenski sistem, vizumski informacijski sistem, sistem API);
  • (c)predvideno uporabo podatkov PNR, zlasti če bodo uporabljeni za identifikacijo oseb za namene zagotavljanja varnosti v letalskem prometu, za identifikacijo oseb, ki vstopajo na ozemlje EU, ali za splošno negativno ali pozitivno profiliranje potnikov;

  20.  vztraja pri zahtevi, da pri vseh teh vprašanjih v skladu s členoma 71,1c in 251 PEU sodeluje tudi Evropski parlament;

  21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic ter kongresu ZDA.