Forslag til beslutning - B6-0281/2007Forslag til beslutning
B6-0281/2007

FORSLAG TIL BESLUTNING

9.7.2007

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Kathalijne Maria Buitenweg og Eva Lichtenberger
for Verts/ALE-Gruppen
om PNR-aftalen med USA

Procedure : 2007/2602(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0281/2007
Indgivne tekster :
B6-0281/2007
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B6‑0281/2007

Europa-Parlamentets beslutning om PNR-aftalen med USA

Europa-Parlamentet,

−  der henviser til artikel 6 i EU-traktaten og artikel 8 i chartret om grundlæggende rettigheder,

−  der henviser til sine tidligere beslutninger om PNR af 7. september 2006 (P6_TA(2006)0354) og 14. februar 2007 (P6_TA(2007)0039),

−  der henviser til de tidligere PNR-aftaler af henholdsvis 28. maj 2004 mellem Det Europæiske Fællesskab og De Forenede Stater og 19. oktober 2006 mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater,

−  der henviser til udkast til aftale af 28. juni 2007 mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om om luftfartsselskabers behandling og overførsel af PNR-oplysninger til United States Department of Homeland Security (DHS), uformelt fremsendt af Rådets formand, Schäuble, til formanden for LIBE-udvalget,

−  der henviser til DHS' skrivelse af 28. juni 2007, hvori det redegør for sikkerhedsforanstaltningerne omkring opbevaringen af PNR-oplysninger, uformelt fremsendt af Rådets formand, Schäuble, til formanden for LIBE-udvalget,

−  der henviser til skrivelse af 27. juni 2007 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse til Rådets formand, Schäuble, om den nye PNR-aftale med USA,

−  der henviser til direktiv 2004/82/EF om transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende oplysninger om passagerer,

−  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at PNR-aftalens erklærede formål er dels at tilvejebringe et retsgrundlag for overførslen af PNR-data til USA, dels at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger og proceduremæssige garantier for europæiske borgere,

B.  der henviser til, at det ikke med PNR-aftalen lykkes at opfylde det andet formål, da den er behæftet med væsentlige mangler for så vidt angår retlig sikkerhed, databeskyttelse samt klage- og domstolsadgang for EU-borgere, navnlig på grund af de åbne og vage definitioner og de mange undtagelsesmuligheder,

C.  der henviser til, at en tilstrækkelig beskyttelse af de enkelte borgeres privatliv og borgerrettigheder og en tilstrækkelig datakvalitetskontrol er nødvendige forudsætninger for, at data- og informationsdeling kan være et nyttigt og pålideligt værktøj i kampen mod terrorisme,

D.  der finder det beklageligt, at EU svækkede sin forhandlingsposition, fordi det til stadighed undlod at præcisere sine egne krav, og fordi det gentagne gange fremførte, at det havde en svag forhandlingsposition, uden at prøve at finde midler til at forstærke denne;

Generelt

1.  beklager på det kraftigste mangelen på demokratisk kontrol af nogen art, idet PNR-aftalen efter krav fra USA er blevet forhandlet og vedtaget, uden at Europa-Parlamentet på noget tidspunkt har været inddraget, og uden at de nationale parlamenter har haft tilstrækkelig mulighed for at øve indflydelse på forhandlingsmandatet, vurdere den foreslåede aftale eller foreslå ændringer af samme;

2.  er betænkelig ved den konstante mangel på retlig sikkerhed med hensyn til følgerne af og rækkevidden af de forpligtelser, luftfartsselskaber pålægges, samt det juridiske forhold mellem PNR-aftalen og DHS-skrivelsen;

3.  finder det kritisabelt, at PNR-aftalen ikke sikrer en tilstrækkelig beskyttelse af PNR-oplysningerne, beklager mangelen på klare og proportionale bestemmelser vedrørende informationsdeling, opbevaring og databeskyttelsesmyndighedernes tilsyn; er betænkelig ved de mange bestemmelser, som DHS kan implementere efter eget skøn;

Med hensyn til de lovmæssige rammer

4.  finder det betænkeligt, at DHS' behandling, indsamling, anvendelse og opbevaring af PNR-oplysninger ikke bygger på en egentlig aftale, men på ikke-bindende forsikringer, som DHS ensidigt kan ændre på ethvert tidspunkt, og som ikke sikrer nogen person eller part nogen rettigheder eller fordele;

5.  beklager mangelen på en klar afgrænsning af anvendelsesområdet i DHS-skrivelsen, hvor det nævnes at PNR-oplysningerne kan anvendes i kampen mod terror og hermed forbundne lovovertrædelser, men også til en række uspecificerede andre formål, heriblandt "til beskyttelse af registrerede personers eller andre personers vitale interesser, retssager eller andre lovbestemte formål";

6.  udtrykker tilfredshed med, at DHS har erklæret sig villig til at gå over til PUSH-systemet, principielt senest den 1. januar 2008, men beklager, at denne overgang - der allerede forudsås i PNR-aftalen fra 2004 - er blevet udsat i årevis, selv om de tekniske forudsætninger herfor længe har været opfyldt; mener, at anvendelse af PUSH-systemet bør være en ufravigelig forudsætning for enhver overførsel af PNR-oplysninger fra transportvirksomheder; understreger, at en samtidig eksistens af PUSH- og PULL-systemerne kan resultere i konkurrenceforvridninger mellem EU-transportvirksomhederne;

7.  kræver, at DHS' og EU's fælles periodiske revisioner af aftalen er udtømmende, foretages en gang om året, og at resultaterne offentliggøres; insisterer på, at revisionen omfatter en vurdering af, hvorvidt foranstaltningerne effektivt har bidraget til en forøgelse af sikkerheden; beklager, at der ikke er forudset nogen inddragelse af nationale eller europæiske tilsynsførende for databeskyttelse i revisionen, sådan som det var tilfældet under den foregående PNR-aftale;

8.  insisterer på, at passagererne skal informeres fyldestgørende om brugen af deres data og om deres rettigheder, herunder retten til at klage og retten til at blive oplyst om, på hvilket grundlag en rejsende afvises, og at det påhviler luftfartsselskaberne at sørge herfor; finder, at DHS og Kommissionen skal påtage sig ansvaret for den information, passagererne modtager, og anbefaler, at den "korte informationstekst til passagerer på flyvninger mellem EU og USA", som Artikel 29-Arbejdsgruppen om Databeskyttelse (WP 132) har udarbejdet, udleveres til alle passagerer;

Med hensyn til databeskyttelse

9.  finder det positivt, at USA's "Privacy Act" administrativt vil finde anvendelse på EU-borgere;

10.  beklager, at DHS forbeholder sig ret til at indføre undtagelser i henhold til "Freedom of Information Act";

11.  beklager, at det tidsrum, hvori PNR-oplysninger opbevares, skal forlænges fra 3,5 til 15 år, og at dette skal gælde med tilbagevirkende kraft for oplysninger indsamlet under de foregående PNR-aftaler; finder det stærkt kritisabelt, at der efter udløbet af den 15 års opbevaringsperiode, som skal bestå af en "aktiv" periode på 7 år og en "inaktiv" periode på 8 år, ikke er nogen garanti for, at oplysningerne vil blive definitivt slettet;

12.  noterer sig, at antallet af datafelter skal reduceres fra 34 til 19, men påpeger, at reduktionen hovedsagelig er kosmetisk, fordi datafelterne slås sammen og omdøbes frem for reelt at blive slettet;

13.  konstaterer med bekymring, at følsomme oplysninger (dvs. oplysninger om racemæssig eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskab samt oplysninger vedrørende den pågældendes helbredsforhold eller sexliv) skal udleveres til DHS og i undtagelsestilfælde kan blive anvendt af samme;

14.  finder det betænkeligt, at oplysningerne skal opbevares i syv år i "aktive analytiske databaser", hvilket indebærer en væsentlig risiko for profilering og "data mining" i massivt omfang, hvilket er i strid med grundlæggende europæiske principper og er en praksis, som stadig debatteres i den amerikanske Kongres;

Med hensyn til informationsdeling

15.  beklager, at man i aftalen undlader at definere præcist hvilke amerikanske myndigheder, der kan få adgang til PNR-oplysninger;

16.  er stærkt modstander af bestemmelsen om, at tredjelande i almindelighed kan få adgang til PNR-oplysninger, hvis de forpligter sig til at overholde de af DHS angivne betingelser, og at tredjelande undtagelsesvis, i ikke nærmere specificerede nødstilfælde, kan få adgang til PNR-oplysninger uden at have givet garantier for, at oplysningerne vil blive behandlet i overensstemmelse med DHS-standarden for databeskyttelse;

Med hensyn til et europæisk PNR-system

17.  bemærker, at der i aftalen omtales et eventuelt fremtidigt PNR-system på EU-plan eller i en eller flere medlemsstater, og at den indeholder en bestemmelse om, at enhver PNR-oplysning i et sådant system skal kunne stilles til rådighed for DHS;

18.  kræver, at Kommissionen præciserer, hvor langt man er kommet med tankerne om et EU-PNR-system, herunder at den forelægger den feasibility-undersøgelse, den har lovet at gennemføre;

19.  tilslutter sig de betænkeligheder, Artikel 29-Arbejdsgruppen har givet udtryk for med hensyn til anvendelsen af PNR-oplysninger i retshåndhævelsesøjemed, og anmoder Kommissionen om navnlig at præcisere følgende:

  • a)det operationelle behov for og formål med at indsamle PNR-oplysninger ved indrejse til EU
  • b)den opnåede merværdi ved at indsamle PNR-oplysninger i lyset af de allerede eksisterende kontrolforanstaltninger ved EU's indrejsesteder til sikkerhedsformål såsom Schengen-systemet, visuminformationsystemet og API-systemet
  • c)den påtænkte anvendelse af PNR-oplysningerne, herunder navnlig om formålet er at identificere enkeltpersoner af hensyn til luftfartssikkerheden, at identificere indrejsende til EU eller mere generelt at udarbejde negative eller positive passagerprofiler;

20.  kræver, at Europa-Parlamentet inddrages i alle relevante tiltag i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 71, stk. 1, litra c), og artikel 251;

21.  forbeholder sig ret til at rejse sag ved Domstolen med hensyn til såvel retsgrundlaget for som indholdet af denne internationale aftale med henblik på at få afklaret spørgsmålet om dens lovlighed og navnlig dens forenelighed med beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder;

oo o

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt den amerikanske Kongres.