Πρόταση ψηφίσματος - B6-0281/2007Πρόταση ψηφίσματος
B6-0281/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

9.7.2007

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού
των βουλευτών: Kathalijne Maria Buitenweg και Eva Lichtenberger
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
σχετικά με τη συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαδικασία : 2007/2602(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0281/2007
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0281/2007
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6-0281/07

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τη συμφωνία PNR της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 (P6_ΤΑ(2006)0354) και της 14ης Φεβρουαρίου 2007 (P6_ΤΑ(2007)0039),

- έχοντας υπόψη τις προηγούμενες συμφωνίες PNR μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της 28ης Μαΐου 2004 και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής της 19ης Οκτωβρίου 2006,

- έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας της 28ης Ιουνίου 2007 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη μεταφορά δεδομένων PNR από αερομεταφορείς προς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS) το οποίο διαβιβάστηκε ανεπίσημα από τον προεδρεύοντα υπουργό κ. Schäuble στον πρόεδρο της επιτροπής LIBE,

- έχοντας υπόψη την επιστολή του DHS της 28ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τις διαβεβαιώσεις, στην οποία εξηγεί τον τρόπο διασφάλισης των δεδομένων PNR που εφαρμόζει, η οποία διαβιβάστηκε ανεπίσημα από τον προεδρεύοντα υπουργό κ. Schäuble στον πρόεδρο της επιτροπής LIBE,

- έχοντας υπόψη την επιστολή του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 27ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη νέα συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία απεστάλη στον προεδρεύοντα υπουργό κ. Schäuble,

- έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/82/ΕΚ σχετικά με την υποχρέωση των μεταφορέων να κοινοποιούν τα στοιχεία των επιβατών,

- έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεδηλωμένος στόχος της συμφωνίας PNR είναι να υπάρξει μια νομική βάση για τη μεταφορά από την ΕΕ δεδομένων PNR ("μητρώου ονομάτων επιβατών") στις Ηνωμένες Πολιτείες αφενός και αφετέρου να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική προστασία των προσωπικών δεδομένων και να υπάρξουν διαδικαστικές ασφαλίσεις για τους ευρωπαίους πολίτες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία PNR δεν ικανοποιεί τον δεύτερο στόχο, δεδομένου ότι πάσχει ουσιαστικά όσον αφορά την ασφάλεια δικαίου, την προστασία των δεδομένων και τα ένδικα μέσα για τους πολίτες της ΕΕ, ιδιαίτερα λόγω των ανοικτών και συγκεχυμένων ορισμών και των πολλών δυνατοτήτων για εξαιρέσεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρκής προστασία της ιδιωτικότητας και των ατομικών ελευθεριών των επιμέρους πολιτών και οι έλεγχοι της ποιότητας των δεδομένων είναι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου ο μερισμός δεδομένων και πληροφοριών να αποτελεί πολύτιμο και αξιόπιστο εργαλείο στον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας,

Δ.  εκφράζοντας την ανησυχία ότι η ΕΕ εξασθένισε τη διαπραγματευτική της θέση παραμένοντας ασαφής για τα αιτήματά της και δηλώνοντας επανειλημμένα ότι έχει ασθενή διαπραγματευτική θέση, χωρίς να αναζητεί τρόπους για να την ενισχύσει,

Γενικά

1.  αποδοκιμάζει έντονα την έλλειψη οποιασδήποτε δημοκρατικής εποπτείας, δεδομένου ότι η συμφωνία PNR η οποία δρομολογήθηκε ύστερα από αμερικανικές απαιτήσεις, υπέστη διαπραγμάτευση και συμφωνήθηκε χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφήνει ανεπαρκές περιθώριο στα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου αυτά να ασκήσουν οποιαδήποτε επιρροή στη διαπραγματευτική εντολή, να εκτιμήσουν ενδελεχώς την προτεινόμενη συμφωνία ή να προτείνουν τροποποιήσεις σε αυτήν·

2.  εκφράζοντας την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τις συνέπειες και το πεδίο των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και σχετικά με τη νομική σχέση μεταξύ της συμφωνίας PNR και της επιστολής του DHS·

3.  επικρίνει τη συμφωνία PNR διότι δεν προσφέρει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων PNR, και αποδοκιμάζει την έλλειψη σαφών και αναλογικών διατάξεων όσον αφορά τον μερισμό πληροφοριών, τη διατήρηση, την εποπτεία από τις αρχές προστασίας δεδομένων· επίσης, εκφράζει την ανησυχία για τις πολυάριθμες διατάξεις οι οποίες προβλέπεται να εφαρμόζονται με τη διακριτική ευχέρεια του DHS·

Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο

4.  εκφράζει την ανησυχία του διότι ο χειρισμός, η συγκέντρωση, η χρήση και αποθήκευση δεδομένων PNR από το DHS δεν βασίζεται σε μια κανονική συμφωνία αλλά μόνο σε μη δεσμευτικές διαβεβαιώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να μετατρέπονται μονομερώς από το DHS ανά πάσα στιγμή και οι οποίες δεν αναγνωρίζουν δικαιώματα ούτε μεταβιβάζουν οφέλη σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή μέρος·

5.  αποδοκιμάζει την έλλειψη σαφούς περιορισμού σκοπού που παρατηρείται στην επιστολή του DHS, όπου επισημαίνεται ότι τα δεδομένα PNR είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και συναφών εγκλημάτων, αλλά επίσης για ένα φάσμα επιπρόσθετων μη προσδιοριζόμενων σκοπών, ιδίως δε "για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλων προσώπων ή σε οποιεσδήποτε ποινικές δικαστικές διαδικασίες ή όπως αλλιώς απαιτείται από το νόμο"·

6.  χαιρετίζει την προθυμία του DHS να περάσει στο σύστημα PUSH όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2008 κατ' αρχήν, αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι η μετάβαση, η οποία ήδη προβλέπεται στη συμφωνία PNR του 2004, έχει καθυστερήσει επί έτη, έστω και αν η προϋπόθεση της τεχνικής δυνατότητας έχει εκπληρωθεί προς πολλού· πιστεύει ότι το σύστημα PUSH για όλους τους αερομεταφορείς πρέπει να αποτελεί απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μεταφορά PNR· υπογραμμίζει ότι η ταυτόχρονη ύπαρξη των συστημάτων PUSH" και "PULL" θα μπορούσε να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων της ΕΕ·

7.  απαιτεί η κοινή περιοδική εξέταση από το DHS και την ΕΕ να είναι συνολική να λαμβάνει χώρα ετησίως και τα αποτελέσματα να δημοσιεύονται· επιμένει ότι η εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων από πλευράς μεγαλύτερης ασφάλειας· εκφράζει τη λύπη του διότι η εξέταση δεν προβλέπει οποιαδήποτε συμμετοχή ευρωπαίων εποπτών προστασίας δεδομένων, κάτι το οποίο προβλεπόταν στην προηγούμενη συμφωνία PNR·

8. επιμένει ότι οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για τη χρήση των δεδομένων τους και για τα δικαιώματά τους, ιδίως για το δικαίωμα επανόρθωση και το δικαίωμα ενημέρωσης του λόγου για τον οποίο ένας επιβάτης εμποδίζεται να συνεχίσει το ταξίδι του, και ότι η υποχρέωση αυτή απόκειται στις αεροπορικές εταιρείες· πιστεύει ότι το DHS και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβουν ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες και ενθαρρύνει να διατίθεται σε όλους τους επιβάτες η "σύντομη ειδοποίηση για ταξίδια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών" η οποία προτείνεται από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 (WP 132)·

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι ο αμερικανικός νόμος περί ιδιωτικότητας θα επεκταθεί διοικητικά στους πολίτες της ΕΕ·

10.  εκφράζει τη λύπη του διότι το DHS διατηρεί το δικαίωμα να εισάγει εξαιρέσεις βάσει του νόμου για την ελευθερία των πληροφοριών·

11.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η χρονική διάρκεια διατήρησης των δεδομένων PNR θα επεκταθεί από 3.5 έτη σε 15 έτη, καθώς και την αναδρομική εφαρμογή του μέτρου αυτού στα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί βάσει των προηγούμενων συμφωνιών PNR· επικρίνει έντονα το γεγονός ότι ύστερα από την 15ετή περίοδο διατήρησης, η οποία αποτελείται από μια 7ετή "ενεργό" περίοδο και μια 8ετή "λανθάνουσα" περίοδο δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι τα δεδομένα θα διαγραφούν οριστικά·

12  λαμβάνει υπό σημείωση τη μείωση των πεδίων δεδομένων από 34 σε 19, αλλά επισημαίνει ότι η μείωση αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό διακοσμητική και οφείλεται στη συγχώνευση και μετονομασία πεδίων δεδομένων και όχι στη διαγραφή τους·

13  επισημαίνει με ανησυχία ότι ευαίσθητα δεδομένα (δηλαδή προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτική τοποθέτηση, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή του ατόμου) διατίθενται στο DHS και ότι τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από το DHS σε εξαιρετικές περιπτώσεις·

14. εκφράζοντας την ανησυχία του ότι τα δεδομένα θα διατηρηθούν επί 7 έτη σε "ενεργές αναλυτικές βάσεις δεδομένων", πράγμα το οποίο οδηγεί σε σημαντικό κίνδυνο χαρακτηρισμού βάσει κριτηρίων και εξόρυξης δεδομένων, κάτι που είναι ασύμβατο με βασικές ευρωπαϊκές αρχές και αποτελεί πρακτική που ακόμη βρίσκεται υπό συζήτηση στο Κογκρέσο των ΗΠΑ·

Όσον αφορά τον μερισμό πληροφοριών

15  εκφράζει τη λύπη του διότι η συμφωνία εξακολουθεί να μην ορίζει επακριβώς ποιες αρχές των ΗΠΑ δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα PNR·

16  αντιτίθεται έντονα στο ότι τρίτες χώρες γενικά είναι δυνατόν να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα PNR εάν τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις του DHS και ότι είναι δυνατόν τρίτες χώρες κατ' εξαίρεση, σε μη προσδιοριζόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα PNR χωρίς διαβεβαίωση ότι ο χειρισμός των δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας του DHS·

Όσον αφορά ένα ευρωπαϊκό σύστημα PNR

17.  επισημαίνει ότι η συμφωνία κάνει αναφορά σε ενδεχόμενο σύστημα PNR σε επίπεδο ΕΕ ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών της και στην πρόβλεψη ότι οποιαδήποτε δεδομένα PNR ενός τέτοιου συστήματος διατίθενται στο DHS·

18.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει την κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με ένα σύστημα PNR της ΕΕ, μεταξύ άλλων καθιστώντας διαθέσιμη τη μελέτη σκοπιμότητας που δεσμεύτηκε να εκπονήσει·

19  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες που εκφράζονται από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων PNR για λόγους επιβολής του νόμου και ειδικότερα ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τεκμηριώσει:

  • α)την επιχειρησιακή ανάγκη και το σκοπό της συλλογής δεδομένων PNR κατά την είσοδο στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
  • β)την προστιθέμενη αξία της συλλογής δεδομένων PNR στο φως των ήδη υφιστάμενων μέτρων ελέγχου στην είσοδο της ΕΕ για λόγους ασφαλείας όπως είναι το σύστημα Σένγκεν, το σύστημα πληροφοριών θεώρησης διαβατηρίου και το σύστημα API·
  • γ)τη χρήση που προβλέπεται για τα δεδομένα PNR, και ιδίως κατά πόσον θα προορίζονται για τον εντοπισμό ατόμων με στόχο να εξασφαλίζεται η αεροπορική ασφάλεια ή προκειμένου να προσδιορίζεται ποιος εισέρχεται στην επικράτεια της ΕΕ ή για τον γενικό αρνητικό ή θετικό χαρακτηρισμό βάσει κριτηρίων των επιβατών.

20.   επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει σύμφωνα με τα άρθρα 71, 1γ και 251 της Συνθήκης ΕΚ σε όλες τις σχετικές εξελίξεις·

21.   επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου των ΕΚ τόσο για τη νομική όσο και για το περιεχόμενο της διεθνούς συμφωνίας, έτσι ώστε να ζητήσει επαλήθευση της νομιμότητάς της και ιδίως της συμβατότητάς της με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

oo o

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.