Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0281/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0281/2007

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

9.7.2007

siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Kathalijne Maria Buitenweg ir Eva Lichtenberger
Verts/ALE frakcijos vardu,
dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR)

Procedūra : 2007/2602(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0281/2007
Pateikti tekstai :
B6-0281/2007
Debatai :
Priimti tekstai :

B6‑0281/2007

Europos Parlamento rezoliucija dėl susitarimo su Jungtinėmis Valstijomis dėl keleivio duomenų įrašo (PNR)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į ES sutarties 6 straipsnį ir Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnį;

– atsižvelgdamas į 2006 m. rugsėjo 7 d. (P6_TA(2006)0354) ir 2007 m. vasario 14 d. (P6_TA(2007)0039) savo rezoliucijas dėl PNR,

– atsižvelgdamas į ankstesnius susitarimus dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) – Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 2004 m. gegužės 28 d. susitarimą bei Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 2006 m. spalio 19 d. susitarimą,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų 2007 m. birželio 28 d. susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo PNR duomenų tvarkymo ir perdavimo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui projektą, kurį einatis Tarybos pirmininko pareigas W. Schäuble neformaliai perdavė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento 2007 m. birželio 28 d. laišką dėl garantijų, kuriame paaiškinama, kad minėtasis Departamentas saugo PNR duomenis, kurį einantis Tarybos pirmininko pareigas W. Schäuble neformaliai perdavė Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui,

– atsižvelgdamas į Europos duomenų apsaugos pareigūno 2007 m. birželio 27 d. laišką, susijusį su naujuoju PNR susitarimu su Jungtinėmis Valstijomis, adresuotą einančiam Tarybos pirmininko pareigas W. Schäuble,

– atsižvelgdamas į Direktyvą 2004/82/EB dėl vežėjų prievolės teikti su keleiviais susijusius duomenis,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi viešai paskelbtas PNR susitarimo tikslas yra užtikrinti teisinį pagrindą ES keleivių duomenų įrašų teikimui Jungtinėms Valstijoms ir kartu užtikrinti Europos Sąjungos piliečiams tinkamą asmens duomenų apsaugą ir procesines apsaugos priemones,

B.  kadangi PNR susitarimas neatitinka antrojo tikslo, nes susitarimas turi esminių trūkumų, susijusių su ES piliečių teisiniu tikrumu, duomenų apsauga ir teisėtu žalos atlyginimu, ypač dėl laisvų ir neaiškių apibrėžimų ir daugybės išimčių galimybių,

C.  kadangi tinkama atskirų piliečių privatumo ir pilietinių laisvių apsauga bei duomenų kokybės kontrolė būtina siekiant, kad keitimasis duomenimis ir informacija būtų vertinga ir patikima kovos su terorizmu priemonė,

D.  kadangi ES susilpnino savo derybinę poziciją, aiškiai neišreikšdama savo reikalavimų ir nuolat teigdama, kad jos derybinė pozicija silpna, ir neieškodama priemonių šiai pozicijai sustiprinti,

Bendrosios nuostatos

1.  itin apgailestauja, kad nebuvo jokios demokratinės kontrolės, nes dėl PNR susitarimo, Jungtinių Valstijų reikalavimu, buvo deramasi ir susitarta nedalyvaujant Europos Parlamentui, taip pat nacionaliniai parlamentai turėjo itin mažai galimybių daryti įtakos derybų įgaliojimams, kruopščiai įvertinti pasiūlytą susitarimą arba siūlyti jo pakeitimus;

2.  yra susirūpinęs dėl nuolatinio teisinio tikrumo trūkumo, susijusio su įpareigojimų, primestų oro linijoms, pasekmėmis ir apimtimi, taip pat su teisiniu ryšiu tarp PNR susitarimo ir Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento laiško;

3.  kritikuoja tai, kad PNR susitarime nepasiūlytas tinkamas PNR duomenų apsaugos lygis, ir apgailestauja, kad nėra aiškių ir proporcingų nuostatų, susijusių su keitimusi informacija, jos saugojimu ir duomenų apsaugos institucijų vykdoma priežiūra; išreiškia susirūpinimą daugelio nuostatų, kurios turėtų būti įgyvendinamos Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas nuožiūra;

Dėl teisinio pagrindo

4.  yra susirūpinęs, kad Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento vykdomas PVR duomenų tvarkymas, rinkimas, naudojimas ir saugojimas pagrįstas ne tinkamu susitarimu, o tik neįpareigojančiomis garantijomis, kurias Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas gali vienašališkai keisti bet kuriuo metu ir kurios neišreiškia asmenų arba šalių teisių ar naudos;

5.  apgailestauja, kad nėra aiškaus tikslų apribojimo, pateikiamo Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento laiške, kuriame nurodoma, kad PNR duomenys gali būti naudojami kovai su terorizmu ir susijusiais nusikaltimais, bet kartu ir kitais nenurodytais papildomais tikslais, o būtent duomenų subjekto ar kitų asmenų gyvybinių interesų apsaugai arba teismo baudžiamosiose bylose, arba kitais įstatymuose numatytais tikslais;

6.  iš esmės pritaria Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento norui pradėti naudoti PUSH sistemą ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d., tačiau apgailestauja, kad perėjimas, jau numatytas 2004 m. PNR susitarime, keletą metų vilkinamas, nepaisant to, kad jau seniai sudarytos techninio įgyvendinimo galimybės; mano, kad visiems vežėjams PUSH sistema turėtų būti sąlyga sin qua non, taikoma visiems PNR perdavimams; pabrėžia, kad sistemų PUSH ir PULL veikimas vienu metu gali sukelti ES vežėjų konkurencijos iškraipymų;

7.  primygtinai reikalauja, kad periodinė Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento ir ES bendra peržiūra būtų visapusė ir būtų atliekama kasmet, ir kad rezultatai būtų skelbiami; reikalauja, kad peržiūra apimtų priemonių veiksmingumą didesnio saugumo požiūriu; apgailestauja, kad peržiūroje nenumatytas valstybių narių ar Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų dalyvavimas, kuris buvo numatytas ankstesniajame PNR susitarime;

8. primygtinai reikalauja, kad keleiviai būtų tinkamai informuojami apie jų duomenų panaudojimą ir jų teises, ypač teisę į žalos atlyginimą ir teisę būti informuotiems, kuo remiantis keleivis yra sulaikomas, ir kad ši pareiga liktų oro linijų kompetencijoje; mano, kad Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas ir Komisija privalo prisiimti atsakomybę dėl informacijos, teikiamos keleiviams, ir siūlo, kad vadinamasis trumpas pranešimas dėl kelionės iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas, siūlomas Darbo grupės 29 straipsnio klausimais (WP 132), turėtų būti prieinamas visiems keleiviams;

Dėl duomenų apsaugos

9.  džiaugiasi nuostata, kad Jungtinių Valstijų Privatumo įstatymas administracine tvarka būtų taikomas ir ES piliečiams;

10.  apgailestauja, kad Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas pasilieka teisę pradėti taikyti išimtis pagal Informacijos laisvės įstatymą;

11.  apgailestauja, kad PNR duomenų saugojimo laikas bus pratęstas nuo 3,5 metų iki 15 metų, taip pat dėl to, kad šis reikalavimas bus atgaline tvarka taikomas duomenims, surinktiems pagal ankstesnius PNR susitarimus; ypač nepritaria tam, kad po 15 metų saugojimo laikotarpio, kurį sudaro 7 metų vadinamasis aktyvus laikotarpis ir 8 metų vadinamasis pasyvus laikotarpis, nesuteikiama garantijų, kad duomenys bus galutinai ištrinti;

12  atkreipia dėmesį į tai, kad duomenų laukelių sumažėjo nuo 34 iki 19, tačiau pabrėžia, kad šis sumažinimas daugiau kosmetinis, atsiradęs dėl duomenų laukelių sujungimo ir pervadinimo, o ne dėl tikro jų išbraukimo;

13  susirūpinęs pažymi, kad įslaptinti duomenys (pvz., asmens duomenys, kurie susiję su rasine arba etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais arba filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, ir duomenys, susiję su asmens seksualiniu gyvenimu arba sveikata), bus pateikiami Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentui, ir kad šiuos duomenis Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas gali panaudoti ypatingais atvejais;

14  išreiškia susirūpinimą dėl to, kad duomenys 7 metus bus saugomi vadinamuosiuose aktyviuose analitinių duomenų bankuose, taigi kyla didelis pavojus, kad bus vykdomas didelio masto vadinamasis asmenų klasifikavimas ir duomenų gavimas, o tai nesuderinama su pagrindiniais Europos principais ir yra praktika, dėl kurios vis dar diskutuojama Jungtinių Valstijų Kongrese;

Keitimasis informacija

15  apgailestauja, kad susitarime tiksliai neapibrėžta, kurios Jungtinių Valstijų institucijos gali turėti prieigą prie PNR duomenų;

16  griežtai prieštarauja nuostatai, kad iš esmės trečiosioms šalims gali būti suteikta prieiga prie PNR, jei jos laikysis Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento nurodytų sąlygų, ir kad trečiosioms šalims išimties tvarka, nenurodytais būtinais atvejais, gali būti suteikiama prieiga prie PNR duomenų negarantuojant, kad su šiais duomenimis bus elgiamasi laikantis Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamento duomenų apsaugos lygio;

Dėl Europos PNR sistemos

17.  pažymi, kad susitarime minima, jog gali būti sukurta ES lygmens PNR sistema, arba ši sistema gali būti sukurta vienoje ar daugiau ES šalių, ir kad pateikiama nuostata, jog, galbūt, šios sistemos PNR duomenimis galės naudotis Jungtinių Valstijų Vidaus saugumo departamentas;

18.  reikalauja, kad Komisija aiškiai nurodytų, kas padaryta Europos Sąjungos PNR sistemos klausimu, įskaitant galimybę susipažinti su sistemos įgyvendinamumo tyrimu, kurį Komisija įsipareigojusi atlikti;

19  pakartoja savo susirūpinimą, kurį išreiškė Darbo grupė 29 straipsnio klausimais, dėl PNR duomenų naudojimo teisės aktų įgyvendinimo tikslais, t. y. ragina Komisija pagrįsti:

  • a)PNR duomenų rinkimo ES teritorijos sienos kirtimo punktuose darbinę būtinybę ir tikslą;
  • b)PNR duomenų rinkimo ES teritorijos sienos kirtimo punktuose saugumo tikslais papildomą vertę palyginti su jau esamomis kontrolės priemonėmis, pvz., Šengeno sistema, Vizų informacine sistema (VIS) ir Išankstinės informacijos apie keleivius (angl. API) sistema;
  • c)numatytą PNR duomenų naudojimą, ypač ar jis skirtas atpažinti asmenims, siekiant užtikrinti skrydžių saugą, ar siekiant nustatyti, kas atvyksta į ES teritoriją, ar apskritai keleivių klasifikavimui į vadinamuosius teigiamus ir neigiamus;

20.   primygtinai reikalauja, kad Europos Parlamentas dalyvautų, kaip numatyta EB sutarties 71 straipsnio 1c dalyje ir 251 straipsnyje, visuose esminiuose įvykiuose šiais klausimais;

21.   pasilieka teisę pateikti ieškinį Teisingumo Teismui dėl šio tarptautinio susitarimo teisinio pagrindo ir dėl turinio, siekdamas partikrinti, ar susitarimas teisėtas, ir ypač ar dera su pagrindinių teisių apsaugos reikalavimu;

oo o

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms ir Jungtinių Valstijų Kongresui.