Návrh uznesenia - B6-0281/2007Návrh uznesenia
B6-0281/2007

NÁVRH UZNESENIA

9. 7 .2007

ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Kathalijne Maria Buitenweg a Eva Lichtenberger
v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancie
o dohode o PNR so Spojenými štátmi americkými

Postup : 2007/2602(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0281/2007
Predkladané texty :
B6-0281/2007
Rozpravy :
Prijaté texty :

B6‑0281/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o dohode o PNR so Spojenými štátmi americkými

Európsky parlament,

— so zreteľom na článok 6 ZEU a článok 8 Charty základných práv;

— so zreteľom na svoje uznesenia o PNR zo 7. septembra 2006 (P6_TA(2006)0354) a to 14. februára 2007 (P6_TA(2006)0354);

— so zreteľom na predchádzajúce dohody o osobnom zázname o cestujúcom (PNR) medzi Európskym spoločenstvom a Spojenými štátmi americkými z 28. mája 2004 a medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými z 19. októbra 2006;

— so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom leteckými dopravcami Ministerstvu vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických (Department of Homeland Security, ďalej len DHS) z 28 júna 2007, ktorý úradujúci predseda, minister Schäuble, neformálne odovzdal predsedovi výboru LIBE,

— so zreteľom na list DHS z 28. júna 2007 o zárukách vysvetľujúcich zabezpečenie údajov PNR, ktorý úradujúci predseda, minister Schäuble, neformálne odovzdal predsedovi výboru LIBE,

— so zreteľom na list Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 27. júna 2007 o novej dohode o PNR s USA zaslaný úradujúcemu predsedovi, ministrovi Schäublemu,

— so zreteľom na smernicu 2004/82/ES o povinnosti dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich,

— so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže deklarovaným účelom dohody o PNR je vytvoriť právny základ pre poskytovanie údajov PNR Európskej únie Spojeným štátom americkým na jednej strane a zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov a procedurálne záruky európskym občanom na strane druhej,

B.  keďže dohoda o PNR nespĺňa druhý cieľ, pretože má podstatné nedostatky v oblasti právnej istoty, ochrany údajov a zákonného odškodnenia občanov EÚ, najmä otvorenými a nepresnými vymedzeniami pojmov a mnohými možnosťami stanovenia výnimiek,

C.  keďže na to, aby bola vzájomná výmena údajov a informácií cenným a spoľahlivým nástrojom boja proti terorizmu, je potrebná primeraná ochrana súkromia a občianskych slobôd jednotlivca a kontrola kvality údajov,

D.  keďže EÚ oslabila svoju rokovaciu pozíciu tým, že nevyjasnila vlastné požiadavky a opakovane sa vyjadrila, že jej rokovacia pozícia je slabá, pričom nehľadala nástroje na jej posilnenie;

Vo všeobecnosti

1.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad nedostatkom akéhokoľvek demokratického dohľadu pri rokovaní a schvaľovaní dohody o PNR na žiadosť USA, ktoré prebehlo bez účasti Európskeho parlamentu a ktoré neposkytlo dostatok možností pre národné parlamenty ovplyvniť rokovací mandát prostredníctvom dôkladného posúdenia navrhovanej dohody či navrhnutia jej úprav;

2.  je znepokojený trvalým nedostatkom právnej istoty pokiaľ ide o dôsledky a rozsah povinností leteckých spoločností, ako aj o právnu súvislosť medzi dohodou o PNR a listom DHS;

3.  kritizuje skutočnosť, že dohoda o PNR neposkytuje dostatočnú úroveň ochrany údajov PNR a vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných a primeraných ustanovení, pokiaľ ide o poskytovanie informácií, ich uchovávanie a dohľad nad informáciami prostredníctvom orgánov na ochranu údajov; je znepokojený mnohými ustanoveniami, ktoré sú v právomoci DHS;

V súvislosti s právnym rámcom

4.  je znepokojený skutočnosťou, že zaobchádzanie s údajmi PNR, ich zber, použitie a uchovávanie zo strany DHS nie je založené na riadnej dohode, ale iba na nezáväzných zárukách, ktoré DHS môže kedykoľvek jednostranne zmeniť a ktoré nepripisujú práva ani výhody žiadnej osobe či strane;

5.  vyjadruje poľutovanie nad nejasne vymedzeným účelom v liste DHS, ktorý uvádza, že údaje PNR sa môžu použiť na boj proti terorizmu a súvisiacim zločinom, ale aj na celý rad ďalších nešpecifikovaných účelov, predovšetkým na „ochranu životne dôležitých záujmov subjektu, ktorého sa údaje týkajú, či iných osôb alebo v inom trestnom konaní či na iný účel tak, ako to vyžadujú právne predpisy“;

6.  v zásade víta ochotu DHS preorientovať sa na systém PUSH najneskôr do 1. januára 2008, ale vyjadruje poľutovanie na tým, že tento prechod, ktorý sa predpokladal už v dohode o PNR z roku 2004, sa roky odkladal napriek tomu, že technické podmienky realizácie boli už dlho splnené; je presvedčený, že systém PUSH by mal byť pre všetkých dopravcov pri poskytovaní akýchkoľvek PNR podmienkou sine qua non; zdôrazňuje, že súbežná existencia systémov PUSH a PULL by mohla viesť k narušeniu konkurencie medzi dopravcami v EÚ;

7.  trvá na tom, že spoločné pravidelné revízie zo strany DHS a EÚ musia byť úplné, musia sa konať každoročne a ich výsledky sa musia uverejňovať; trvá na tom, aby revízia obsahovala aj hodnotenie účinnosti opatrení z hľadiska vyššej bezpečnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že revízia nepredpokladá zapojenie národných ani európskych dozorných úradníkov pre ochranu údajov, ako bolo stanovené v predchádzajúcej dohode o PNR;

8. trvá na tom, že cestujúci musia byť o použití svojich údajov a o svojich právach náležite informovaní, najmä o práve na odškodnenie a práve na informovanosť o tom, na základe čoho sú zastavení, a aby mali túto povinnosť letecké spoločnosti; je presvedčený, že DHS a Komisia musia vziať zodpovednosť za informácie poskytované cestujúcim a podporuje úsilie, aby sa všetkým cestujúcim sprístupnilo Krátke oznámenie v súvislosti s cestovaním medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktoré navrhuje pracovná skupina zriadená na základe článku 29 (PS 132);

V súvislosti s ochranou údajov

9.  víta skutočnosť, že uplatňovanie zákona USA o ochrane súkromia sa úradne rozšíri na občanov EÚ;

10.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že DHS si vyhradzuje právo zaviesť výnimky podľa zákona o slobode informácií;

11.  vyjadruje hlboké rozčarovanie nad tým, že doba uchovávania údajov PNR sa predĺži z 3,5 na 15 rokov a bude sa spätne uplatňovať na údaje zozbierané podľa predchádzajúcich dohôd o PNR; dôrazne kritizuje skutočnosť, že po 15 rokoch uchovávania, ktoré tvorí 7 rokov aktívneho a 8 rokov latentného uchovávania, neexistuje záruka, že údaje sa s konečnou platnosťou vymažú;

12  berie na vedomie zníženie počtu oblastí údajov z 34 na 19, ale poukazuje na to, že toto zníženie je do značnej miery kozmetickým opatrením vyplývajúcim zo zlúčenia a premenovania oblastí a nie zo skutočného zníženia;

13  so znepokojením konštatuje, že dôverné údaje (t. j. osobné údaje odhaľujúce rasový či etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odborárskych združeniach a údaje súvisiace so zdravotným stavom alebo sexuálnym životom jednotlivca) sa sprístupnia DHS a že tieto údaje môže DHS vo výnimočných prípadoch použiť;

14  je znepokojený skutočnosťou, že údaje sa budú uchovávať 7 rokov v aktívnych analytických databázach, čo povedie k značnému riziku rozsiahleho profilovania a úniku údajov, čo je nezlučiteľné so základnými európskymi zásadami a je to postup, o ktorom sa v Kongrese USA stále vedú diskusie;

V súvislosti so vzájomnou výmenou informácií

15. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dohoda stále presne neurčuje, ktoré orgány USA majú prístup k údajom PNR;

16. rozhodne nesúhlasí s ustanovením, že sa tretím krajinám vo všeobecnosti umožní prístup k údajom PNR v prípade, ak splnia stanovené podmienky DHS, a že sa tretím krajinám výnimočne, v nešpecifikovaných prípadoch núdze, umožní prístup k údajom PNR bez záruk, že sa s údajmi bude zaobchádzať v súlade s úrovňou ochrany DHS;

V súvislosti s európskym systémom PNR

17.  berie na vedomie, že dohoda odkazuje na možný budúci systém PNR na úrovni EÚ alebo v jednom či viacerých členských štátoch, a ustanovenie, že všetky údaje PNR v takomto systéme sa môžu sprístupniť DHS;

18.  požaduje, aby Komisia objasnila súčasný stav európskeho systému PNR a sprístupnila realizačnú štúdiu, ktorú sa zaviazala vypracovať;

19  opakuje obavy vyjadrené v článku 29 pracovnej skupiny, pokiaľ ide o využívanie údajov PNR na účely trestného konania, predovšetkým Európsku komisiu vyzýva, aby zdôvodnila:

  • a)operatívnu potrebu a cieľ zbierať údaje PNR pri vstupe na územie Európskej únie,
  • b)pridanú hodnotu zberu údajov PNR vzhľadom na existujúce kontrolné opatrenia pri vstupe do EÚ na bezpečnostné účely, ako napr. schengenský systém, vízový informačný systém a systém API,
  • c)predpokladané použitie údajov PNR, najmä v súvislosti s tým, či pôjde o identifikáciu jednotlivca s cieľom zaručiť letovú bezpečnosť, identifikáciu osoby, ktorá vstupuje na územie EÚ, alebo o všeobecné negatívne či pozitívne profilovanie cestujúcich;

20.   trvá na tom, aby sa Európsky parlament podľa článku 71 ods. 1c Zmluvy o EÚ a článku 251 uvedenej zmluvy zapojil do takéhoto vývoja;

21.   Vyhradzuje si právo obrátiť sa na Súdny dvor v súvislosti s právnym základom, ako aj s obsahom medzinárodnej dohody s cieľom preveriť ich zákonnosť, najmä pokiaľ ide o zlučiteľnosť s ochranou základných práv z nich vyplývajúcich;

oo o

22.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kongresu USA.