Förslag till resolution - B6-0281/2007Förslag till resolution
B6-0281/2007

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

9.7.2007

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Kathalijne Maria Buitenweg och Eva Lichtenberger
för Verts/ALE-gruppen
om PNR-avtalet (avtalet om användningen av passageraruppgifter) med Förenta staterna

Förfarande : 2007/2602(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0281/2007
Ingivna texter :
B6-0281/2007
Debatter :
Antagna texter :

B6‑0281/2007

Europaparlamentets resolution om PNR-avtalet (avtalet om användningen av passageraruppgifter) med Förenta staterna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 6 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 8 i stadgan om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av sina resolutioner om PNR-avtalet av den 7 september 2006 (P6_TA(2006)0354) och den 14 februari 2007 (P6_TA(2007)0039),

–  med beaktande av de tidigare PNR-avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater av den 28 maj 2004 och mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater av den 19 oktober 2006,

–  med beaktande av utkastet till avtal den 28 juni 2007 mellan Europeiska gemenskapen och Amerikas förenta stater om luftfartsföretags behandling och överföring av passageraruppgifter till Förenta staternas ministerium för inrikes säkerhet (Department of Homeland Security, DHS), vilket av den innevarande ordföranden, minister Schäuble, informellt översänts till ordföranden för utskottet för medborgerliga rättigheter,

–  med beaktande av skrivelsen från DHS den 28 juni 2007 om garantier för skyddet av passageraruppgifter, vilken av den innevarande ordföranden, minister Schäuble, informellt översänts till ordföranden för utskottet för medborgerliga rättigheter,

–  med beaktande av skrivelsen från Europeiska datatillsynsmannen den 27 juni 2007, vilken behandlade det nya PNR-avtalet med Förenta staterna och tillställdes den innevarande ordföranden, minister Schäuble,

–  med beaktande av direktiv 2004/82/EG om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det uttalade syftet med PNR-avtalet är dels att erbjuda en rättslig grund för överföringen av passageraruppgifter från EU till Förenta staterna och dels att tillförsäkra unionsmedborgarna ett adekvat skydd av personuppgifter och rättssäkerhetsgarantier.

B.  Det andra syftet med PNR-avtalet förverkligas inte, emedan avtalet är behäftat med avsevärda brister beträffande rättssäkerheten, uppgiftsskyddet och tillbudsstående rättsmedel för unionsmedborgarna, framför allt på grund av att definitionerna är öppna och lösligt formulerade och möjligheterna till undantag är många.

C.  Ett adekvat skydd av de enskilda medborgarnas privatliv och medborgerliga rättigheter utgör tillsammans med övervakningen av uppgifternas kvalitet en förutsättning för att delgivande av uppgifter och information skall vara ett värdefullt och pålitligt redskap i kampen mot terrorismen.

D.  Det är oroväckande att EU försvagat sin förhandlingsposition genom att fortsättningsvis låta oklarhet råda om EU:s krav och genom att upprepade gånger konstatera att dess förhandlingsposition var svag, utan att se efter hur den kunde stärkas.

Allmänt

1.  Europaparlamentet beklagar djupt bristen på all demokratisk tillsyn, eftersom PNR‑avtalet, på Förenta staternas tillskyndan, förhandlats fram och kommits överens om utan någon medverkan från Europaparlamentets sida och med endast otillräckliga möjligheter för de nationella parlamenten att vare sig utöva något inflytande på förhandlingsuppdraget eller ingående bedöma det föreslagna avtalet eller föreslå ändringar i det.

2.  Europaparlamentet är oroat över den fortgående bristen på rättssäkerhet, såväl i fråga om konsekvenserna och omfattningen av de skyldigheter avtalet ålägger flygbolagen som i fråga om hur PNR-avtalet juridiskt förhåller sig till skrivelsen från DHS.

3.  Europaparlamentet kritiserar att PNR-avtalet inte erbjuder ett adekvat skydd av passageraruppgifter och beklagar avsaknaden av klara och proportionerliga föreskrifter om delgivande och förvaring av uppgifter och tillsyn från dataskyddsmyndigheters sida och oroar sig över det stora antalet föreskrifter som skall genomföras enligt DHS’ eget skön.

Om den rättsliga ramen

4.  Europaparlamentet är oroat över att DHS’ hantering, insamling, användning och lagring av passageraruppgifter inte bygger på något egentligt avtal utan på försäkringar, som inte är bindande och som DHS när som helst kan ändra på eget bevåg och som inte heller ger några rättigheter eller förmåner åt någon person eller någon part.

5.  Europaparlamentet beklagar att det i skrivelsen från DHS inte funnits någon klar avgränsning av användningsändamålet, i och med att det i skrivelsen sägs att passageraruppgifter kan användas i kampen mot terrorism och liknande brott, men också för ett antal ytterligare ändamål som inte närmare beskrivits, framför allt ”för skyddet av den registrerades eller andra personers viktiga intressen, eller i samband med straffrättsliga förfaranden av alla slag, eller såsom lagen i övrigt kräver”.

6.  Europaparlamentet välkomnar att DHS i princip senast den 1 januari 2008 är villigt att gå över till det så kallade push-systemet (att myndigheterna gör särskild begäran om uppgifter i varje enskilt fall), men beklagar att denna övergång – som det talats om redan i PNR-avtalet 2004 – har blivit flera år försenad, också om den tekniskt sett för länge sedan kunnat genomföras. Parlamentet anser att alla luftfartsföretag bör anse push-systemet som ett oeftergivligt villkor för att några passageraruppgifter skall överföras och påpekar att det kan snedvrida konkurrensen mellan luftfartsföretag från EU om push-systemet och pull-systemet (att innehavarna av uppgifterna självmant sänder in dem till myndigheterna) används jämsides.

7.  Europaparlamentet kräver att den gemensamma periodiska översynen som skall göras av DHS och EU skall vara genomgripande och göras varje år och att resultaten av den måste offentliggöras. Parlamentet vidhåller att det vid översynen måste bedömas hur effektivt åtgärderna bidragit till ökad säkerhet och beklagar att översynen är avsedd att göras utan någon medverkan från vare sig Europeiska datatillsynsmannen eller nationella datatillsynsmän, i motsats till vad fallet var i det tidigare PNR-avtalet.

8.  Europaparlamentet vidhåller att passagerarna måste få ordentliga upplysningar om vad deras uppgifter skall användas till och vilka rättigheter de har, framför allt rätten att få sin sak prövad i högre instans och rätten att få veta på vilka grunder en passagerare hejdats och att det är flygbolagens skyldighet att se till att dessa upplysningar ges. Parlamentet anser att DHS och Europeiska kommissionen måste påta sig ansvaret för de upplysningar som ges till passagerarna och önskar att det ”korta meddelande om resor mellan Europeiska unionen och Förenta staterna” som föreslogs av artikel 29-gruppen (WP 132) ställs till förfogande för alla passagerare.

Om uppgiftsskyddet

9.  Europaparlamentet välkomnar att Förenta staternas lag om skydd för privatlivet (Privacy Act) genom förvaltningsbeslut kommer att utsträckas till att omfatta också EU‑medborgare.

10.  Europaparlamentet beklagar att DHS förbehållit sig rätten att införa undantag enligt lagen om fri tillgång till information (Freedom of Information Act).

11.  Europaparlamentet beklagar att lagringstiden för passageraruppgifter kommer att förlängas från 3,5 år till 15 år och att detta kommer att gälla retroaktivt för uppgifter som samlats in med stöd av de tidigare PNR-avtalen. Parlamentet kritiserar skarpt att det inte finns några garantier för att uppgifterna slutgiltigt avförs efter denna femtonåriga lagringsperiod, som består av en sjuårig ”aktiv” period och en åttaårig ”latent” period.

12.  Europaparlamentet konstaterar att antalet uppgiftsfält minskats från 34 till 19 men påpekar att detta snarast är en kosmetisk förändring eftersom uppgiftsfälten slagits samman och fått nya namn i stället för att faktiskt avföras.

13.  Europaparlamentet konstaterar med oro att känsliga uppgifter (det vill säga personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politisk åskådning, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening och uppgifter om den enskildes hälsa eller könsliv) kommer att ställas till förfogande för DHS och att dessa uppgifter i undantagsfall kan komma att användas av DHS.

14.  Europaparlamentet är oroat över att uppgifter kommer att förvaras i sju år i ”aktiva analytiska databaser”, vilket leder till en avsevärd risk för massiv profilering eller datautvinning, något som är oförenligt med grundläggande europeiska principer och fortfarande uppe till diskussion i Förenta staternas kongress.

Om delgivande av uppgifter

15.  Europaparlamentet beklagar att det i avtalet fortfarande inte definieras exakt vilka av Förenta staternas myndigheter som får ta del av passageraruppgifterna.

16.  Europaparlamentet motsätter sig starkt att tredjeländer överlag kan få ta del av passageraruppgifter, om de följer villkor som fastställts av DHS och att tredjeländer rentav i undantagsfall, i krissituationer av icke närmare angivet slag, kan få ta del av passageraruppgifter utan några försäkringar om att uppgifterna kommer att hanteras med samma nivå av uppgiftsskydd som hos DHS.

Om ett europeiskt system för passageraruppgifter

17.  Europaparlamentet konstaterar att det i avtalet hänvisas till ett eventuellt framtida system för passageraruppgifter på EU-nivå eller i en eller flera av EU:s medlemsstater, samt noterar föreskriften om att alla passageraruppgifter i ett sådant system skall ställas till förfogande för DHS.

18.  Europaparlamentet kräver att kommissionen reder ut situationen för ett system för passageraruppgifter på EU-nivå, bland annat genom att göra den genomförbarhetsstudie som kommissionen utlovat.

19.  Europaparlamentet upprepar de farhågor som artikel 29-gruppen gett uttryck för beträffande användningen av passageraruppgifter av brottsbekämpningsskäl, och vill framför allt att kommissionen skall motivera

  • a)det operativa behovet av och det operativa användningsändamålet för passageraruppgifter som samlas in vid inresor till Europeiska unionens territorium,
  • b)mervärdet av att det samlas in passageraruppgifter, mot bakgrund av de kontrollåtgärder för inresa i EU vi redan av säkerhetsskäl har, såsom Schengen‑systemet, systemet för information om viseringar och API-systemet,
  • c)det avsedda användningsändamålet för passageraruppgifter, framför allt om de skall användas för identifiering av enskilda för att trygga luftfartssäkerheten eller för identifiering av inresande på EU:s territorium eller för en allmän negativ eller positiv profilering av passagerare,

20.  Europaparlamentet vidhåller att parlamentet skall få medverka vid all eventuell utveckling av detta slag, i enlighet med artikel 71.1 c och artikel 251 i EG-fördraget.

21.  Europaparlamentet förbehåller sig rätten att väcka talan inför domstolen, både om den rättsliga grunden för och om innehållet i detta internationella avtal, för att få bekräftelse på dess lagenlighet och, framför allt, på att det är förenligt med skyddet för de grundläggande rättigheterna.

oo o

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Förenta staternas kongress.