Állásfoglalásra irányuló indítvány - B6-0310/2007Állásfoglalásra irányuló indítvány
B6-0310/2007

Állásfoglalásra irányuló indítvány

9.7.2007

a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Josep Borrell Fontelles
a Fejlesztési Bizottság nevében
a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze végrehajtásának demokratikus ellenőrzéséről

Eljárás : 2007/2594(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B6-0310/2007
Előterjesztett szövegek :
B6-0310/2007
Elfogadott szövegek :

B6‑0310/2007

Az Európai Parlament állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszköze végrehajtásának demokratikus ellenőrzéséről

Az Európai Parlament,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Parlament belépett a fejlesztési együttműködési eszköz végrehajtásának demokratikus ellenőrzési folyamatába,

B.  mivel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközéről szóló rendelet 2. cikkének (1) bekezdése értelmében az eszköz keretében folytatott együttműködés átfogó célja, „hogy a partnerországokban […] felszámolja a szegénységet”, „beleértve a millenniumi fejlesztési célok elérésére való törekvéseket”,

C.  mivel az EP három olyan állásfoglalást fogadott el eljárási szabályzata 81. cikke alapján, amelyben jelezte a Bizottságnak, hogy a Parlament véleménye szerint a Bizottság számos stratégiai dokumentum létrehozásáról szóló bizottsági határozattervezet esetében túllépi végrehajtási hatáskörét[1],

D.  mivel a Bizottság ország-, regionális és tematikus stratégiai dokumentumtervezetei parlamenti ellenőrzésének eredményét a Bizottság kísérőlevél formájában megkapta[2], amelyben az Európai Parlament hangsúlyozta fő horizontális aggályait, és több mint 150 oldalban foglalta össze az egyes stratégiai dokumentumok Parlament általi értékelését, és kérte a Bizottságot, hogy adjon konkrét információkat egyes esetekről,

E.  mivel az Európai Parlament Ferrero-Waldner és Michel biztosok Fejlesztési Bizottsághoz intézett március 26-i levele formájában megkapta a Bizottság válaszát, amely „a levélre és az állásfoglalásra adott egységes szerkezetbe foglalt válasznak” tekintendő[3],

F.  mivel a biztosok kijelentik, hogy a millenniumi fejlesztési célokat nem lehet kizárólag az alapvető szolgáltatásokra összpontosítva elérni, ugyanakkor megerősítik elkötelezettségüket azon célkitűzés elérésére, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz által fedezett országprogramok alatti támogatás 20%-át 2009-re az alap- és középfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra használják fel,

G.  mivel a Bizottság emellett állítja, hogy a felsőoktatás területén folytatott együttműködés önmagában is hozzájárul a szegénység felszámolása és a fenntartható fejlődés érdekében szükséges politikák irányítására és kidolgozására képes nemzeti szakembergárda kialakulásához,

H.  mivel a Bizottság tájékoztatást adott arról, hogy mérlegeli, miként javítható a különböző érdekelt felekkel folytatott konzultációs folyamat, és rámutat arra, hogy az éves cselekvési programok elkészítésekor szükség esetén elkészítik a javasolt intézkedések nemi szempontú hatásvizsgálatát,

I.  mivel az átfogó kérdések – az emberi jogok előmozdítása, a nemek közötti egyenlőség, a demokrácia, a helyes kormányzás, a gyermekek jogai, a fogyatékkal élők és az őslakos népek jogai, a környezeti fenntarthatóság és a HIV/AIDS elleni küzdelem – érvényre juttatását az összes programban vállalni kell,

J.  mivel a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközéről szóló rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy a finanszírozás formája lehet költségvetési támogatás, „amennyiben a partnerországban a közkiadások kezelése megfelelően átlátható”, valamint azt, hogy a Bizottságnak támogatnia kell „a partnerországok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy erősítsék a parlamenti ellenőrzést és a pénzügyi ellenőrzési kapacitásokat”,

1.  nagyra értékeli Ferrero-Waldner és Michel biztosok Fejlesztési Bizottsághoz intézett március 26-i levelét, de sajnálattal állapítja meg, hogy az nem ad konkrét választ a Parlament levelében felvetett kérdésekre, és mindeddig nem érkezett válasz az egyes stratégiai dokumentumokra vonatkozó parlamenti következtetésekben szereplő konkrét kérdésekre;

2.  sürgeti a Bizottságot, hogy törekedjen a szegénység felszámolására és a millenniumi fejlesztési célok elérésére, különösen erős hangsúlyt helyezve az egészségügyi alapellátásra és az alapoktatásra; hangsúlyozza, hogy azon országok számára, amelyekben ezek nem szerepelnek a központi ágazatok között, a Bizottságnak részletes tájékoztatást kell adnia más adományozók tevékenységeiről, bemutatva, hogy a partnerország jó úton halad-e a millenniumi fejlesztési célok 2015-re történő elérése felé;

3.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az országstratégiai dokumentumok nem irányoznak elő elegendő forrást a fejlesztési együttműködési eszköz mindent átfogó célkitűzésére, a szegénység felszámolására és a millenniumi fejlesztési célok elérésére; különösen sajnálja, hogy egyáltalán nem világos, hogy az EU miként fogja elérni, hogy „a fejlesztési együttműködési eszköz által fedezett országprogramok alatti támogatás 20%-át 2009-re az alapfokú oktatásra és az egészségügyi alapellátásra használják fel”; sürgeti a Bizottságot, hogy részletesen jelezze, hogy miként teljesíti e kötelezettségvállalást, és hogy e tekintetben adtak-e ki utasításokat a referenseknek és a küldöttségeknek, valamint létrehoztak-e speciális statisztikai bázist;

4.  elismeri bizonyos nem fejlesztési tevékenységek – például az EU külső megjelenésének javítása – és a felsőoktatás, a regionális integráció, a kereskedelem és a polgári repülés szempontjainak fontosságát, mivel ezek pozitív hatással lehetnek az EU és a partnerországok közötti kapcsolatokra, de emlékeztet arra, hogy a fejlesztési együttműködési eszköz a fejlesztést szolgáló speciális eszköz, azzal a jogi követelménnyel, hogy a földrajzi programjai keretében nyújtott valamennyi támogatásnak és a tematikus programjai keretében nyújtott támogatások legalább 90%-ának jogosultnak kell lennie az OECD/DAC kritériumai szerint meghatározott hivatalos fejlesztéstámogatásra; megjegyzi, hogy a hivatalos fejlesztéstámogatáson kívüli tevékenységeket más forrásból kellene finanszírozni;

5.  felhívja a Bizottságot, hogy adjon részletes tájékoztatást a millenniumi fejlesztési céloknak a fejlesztési együttműködési eszköz keretében tervezett összes tevékenységre gyakorolt hatásáról; kéri a Bizottságot, hogy prioritási sorrendben jelezze, hogy milyen kritériumokat alkalmazott a támogatásoknak a fejlesztési együttműködési eszköz földrajzi programjai közötti elosztására, és jelezze azokat a kritériumokat, amelyek alapján egyes országok és régiók számára stratégiai dokumentumokat hozott létre, mások számára viszont nem;

6.  értékeli és támogatja a Bizottságnak a munkamegosztással és az adományozók koordinálásával kapcsolatos erőfeszítéseit, de megállapítja, hogy az adományozók tevékenységeivel kapcsolatban átfogó képre van szükség, ezért felhívja a Bizottságot, hogy minden egyes ország tekintetében biztosítson az EP számára részletes és naprakész „adományozói mátrixot”;

7.  kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, hogyan tervezi biztosítani a megfelelő és hatékony konzultációt az összes érdekelt féllel, a programozási folyamat valamennyi szakaszában, különösen akkor, ha új tevékenységeket szándékozik indítani;

8.  sajnálja, hogy az átfogó kérdések nem jutnak egyértelműen érvényre a stratégiai dokumentumokban és az indikatív programokban, ezért sürgeti a Bizottságot, hogy azokat valóban horizontális módon foglalja bele éves cselekvési programjaiba, és a tervezett tevékenységek vonatkozásában adjon meg világos viszonyítási pontokat és/vagy hatásmutatókat;

9.  sürgeti a Bizottságot, hogy alkalmazza szigorúan a költségvetési támogatás jogosultsági kritériumait, különösen tartózkodjon az ilyen támogatástól azokban az országokban, ahol a közkiadások átláthatósága nem biztosítható; kéri a Bizottságot, hogy adjon kiegészítő tájékoztatást is a Parlamentnek, különösen arról, hogy a támogatásban részesülő összes országban hogyan hajtja végre azt a jogszabályi követelményt, amely szerint „támogatja a partnerországok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy erősítsék a parlamenti ellenőrzést és a pénzügyi ellenőrzési kapacitásokat”[4];

10.  felhívja a Bizottságot, hogy a földrajzi és a tematikus programokra vonatkozó valamennyi információt küldje meg a Parlamentnek a fejlesztési együttműködési eszköz irányítóbizottsága tagjainak teljes listájával együtt; kéri a Bizottságot, hogy rendszeresen és haladéktalanul, teljes változatban továbbítsa a parlamenti ellenőrzések valamennyi következtetését a fejlesztési együttműködési eszköz irányítóbizottsága tagjainak;

11.  elvárja a Bizottságtól, hogy válaszoljon a Parlament által a stratégiai dokumentumok ellenőrzése után levont következtetésekben kifejezett aggályokra, és hogy az éves cselekvési tervekben teljes mértékben hajtsa végre a Parlament ajánlásait és kéréseit;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a fejlesztési együttműködési eszköz irányítóbizottsága tagjainak.