Διαδικασία : 2007/2605(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0323/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0323/2007

Συζήτηση :

PV 03/09/2007 - 16
CRE 03/09/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 04/09/2007 - 7.3
CRE 04/09/2007 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0362

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 122kWORD 88k
29.8.2007
PE 393.033v01-00
 
B6‑0323/2007
εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Gerardo Galeote Quecedo, Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, Νικολάου Βακάλη, Αντωνίου Τρακατέλλη, Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Γεωργίου Παπαστάμκου, Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Μανώλη Μαυρομμάτη, Ιωάννη Γκλαβάκη, Γιώργου Δημητρακόπουλου, Αντώνη Σαμαρά, Παναγιώτη Δημητρίου, Ιωάννη Κασουλίδη, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Γιαννάκη Μάτση, Antonio Tajani και Agnes Schierhuber
εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE
σχετικά με τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού 
B6‑0323/2007

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 174 της Συνθήκης ΕΚ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις πυρκαγιές στα δάση και τις πλημμύρες στην Ευρώπη, το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη(1), το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Πορτογαλία(2), το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2005 σχετικά με την ξηρασία στην Ισπανία(3), το ψήφισμά του στις 8 Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές και πλημμύρες) στην Ευρώπη(4), καθώς και τα ψηφίσματά του της 18ης Μαΐου 2006 σχετικά με τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ξηρασία και πλημμύρες) - γεωργικές πτυχές(5), πτυχές περιφερειακής ανάπτυξης(6) και περιβαλλοντικές πτυχές(7),

–  έχοντας υπόψη τις δύο κοινές δημόσιες ακροάσεις που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα μια "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Φυσικές Καταστροφές" (20 Μαρτίου 2006) και σχετικά με την "Ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας: η βοήθεια της Ευρώπης (5 Οκτωβρίου 2006),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί κοινοτικού μηχανισμού για την διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας στις επεμβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (2001/792/ΕΚ, Ευρατόμ)(8), την επικείμενη έγκριση της αναθεωρημένης απόφασης του Συμβουλίου για την συγκρότηση κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας και τη θέση του Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006(9),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2005)0108), και την θέση του Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2006(10),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 25ης Απριλίου 2007 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης οδηγίας που αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας(11),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2007 για τη θέσπιση Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας (2007/162/ΕΚ, Ευρατόμ)(12),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 12 και 13 Ιουνίου 2007 σχετικά με την ενίσχυση των δυνατοτήτων συντονισμού του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (MIC) στο πλαίσιο του κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Michel Barnier της 9ης Μαΐου 2006 με τίτλο "Για μια ευρωπαϊκή δύναμη πολιτικής προστασίας: η βοήθεια της Ευρώπης",

–  έχοντας υπόψη την παράγραφο 12 των Συμπερασμάτων της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 15ης και 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη δυνατότητα ανταπόκρισης της Ένωσης σε έκτακτες καταστάσεις, κρίσεις και καταστροφές,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ξηρασία(13),

–  έχοντας υπόψη το ομόφωνα εγκριθέν ψήφισμα της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης σχετικά με την πολιτική προστασία και την πρόληψη των φυσικών και οικολογικών καταστροφών στην ευρωμεσογειακή περιοχή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καλοκαίρι του 2007 σημαδεύτηκε από ιδιαίτερα δραματικές πυρκαγιές δασών και άλλες σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ των οποίων αφοσιωμένο στο καθήκον πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και σε σημαντικές υλικές και περιβαλλοντικές ζημιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τον Ιούλιο κάηκαν τόσες εκτάσεις όσες είχαν καεί ολόκληρο τον περυσινό χρόνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο η Ελλάδα υπέστη μεγάλη εθνική τραγωδία, ύστερα από μια από τις πιο φονικές καταστροφές από φωτιά που έχουν συμβεί οπουδήποτε στον κόσμο μετά το 1871,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική έκταση βλάστησης και δασών που επλήγη από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι υπερβαίνει τα 500.000 εκτάρια ενώ οι χώρες που επλήγησαν σοβαρότερα είναι η Ελλάδα, η Ιταλία (και ιδίως η Σικελία), η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Κροατία, η ΠΓΔΜ, η Ισπανία (και ιδίως τα Κανάρια Νησιά), η Ουκρανία και η Αλβανία,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, οι οποίες κατέστρεψαν ιδίως μεγάλα τμήματα της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και περιοχές γύρω από τον Αθήνα είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν περισσότερες από 60 ανθρώπινες ζωές, να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι, να καούν χιλιάδες εκτάρια δάσους και θαμνωδών εκτάσεων, να χαθούν ζώα, να καταστραφούν πολλά σπίτια και κτήματα και να αφανιστούν χωριά· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, καταγράφτηκαν 170 διαφορετικές δασικές πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της Ελλάδας την ίδια μέρα,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, την ίδια περίοδο, η Ευρώπη δοκιμαζόταν από σοβαρές πλημμύρες, οι οποίες έπληξαν πολλές περιοχές στον Βορρά, και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας ζημιές σε οικίες, σχολεία, υποδομές και γεωργία, με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν σε εκτοπισμό μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων και να σημειωθούν σημαντικές απώλειες για τις επιχειρήσεις και την τουριστική βιομηχανία ενώ ταυτόχρονα σοβαρότατη ξηρασία σημειώθηκε στην Ανατολική Ευρώπη και ιδίως στη Ρουμανία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθώς τα καλοκαίρια στη Νότια Ευρώπη είναι όλο και περισσότερο θερμά και ξηρά, οι πυρκαγιές στα δάση και στην ύπαιθρο αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο όμως εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο όσον αφορά την ένταση και τη γεωγραφική του θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση αυτών των καταστροφικών γεγονότων επηρεάζεται επίσης από τη μεταβολή του κλίματος και συνδέεται με την αυξανόμενη συχνότητα κυμάτων καύσωνα και ξηρασίας, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ξηρασίες,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα, η σοβαρότητα, η πολυπλοκότητα και ο αντίκτυπος των φυσικών και των ανθρωπογενών καταστροφών έχουν αυξηθεί με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη συχνότητα των κυμάτων καύσωνα έχει δυσανάλογη επίπτωση στα πιο ευπαθή τμήματα του πληθυσμού, και ιδίως στους ηλικιωμένους, οδηγώντας πολύ συχνά σε έκτακτα περιστατικά και θανάτους,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Κοινοτικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ενεργοποιήθηκε εννέα φορές για το ίδιο είδος έκτακτης ανάγκης μέσα σε περίοδο πέντε εβδομάδων και ότι επτά από τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συνέβησαν ταυτόχρονα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια των κρατών μελών δεν ήταν επαρκής για να δοθεί ταχεία και ικανοποιητική απάντηση πολιτικής προστασίας σε όλες τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου και ο Επίτροπος της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ έχουν τους τελευταίους 12 μήνες αποστείλει επιστολές στις Προεδρίες του Συμβουλίου προτρέποντάς τις να καταλήξουν σε απόφαση για τον νέο κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει τη θέση του ήδη από το Μάιο του 2006,

1.  εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή τους και προς τους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν και αποτίνει φόρο τιμής στους πυροσβέστες, τους επαγγελματίες και τους εθελοντές οι οποίοι εργάστηκαν ακούραστα για την κατάσβεση των πυρκαγιών, τη διάσωση ανθρώπων και τον περιορισμό των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να κινητοποιήσει το τρέχον Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) κατά τον πιο ευέλικτο δυνατό τρόπο και χωρίς καθυστέρηση· θεωρεί από την άποψη αυτή ότι πρέπει να διατεθούν αμέσως οι απαραίτητοι πόροι για την ανακούφιση των δεινών και την κάλυψη των αναγκών των θυμάτων φυσικών καταστροφών - πυρκαγιές και πλημμύρες - και των άμεσων οικογενειών τους μέσω του ΤΑΕΕ και άλλων κοινοτικών μηχανισμών·

3.   εκφράζει τη λύπη του διότι πολλές από αυτές τις πυρκαγιές σε δάση φαίνεται ότι ξεκίνησαν από εμπρησμούς και ανησυχεί ιδιαίτερα διότι όλο και περισσότερο οι εγκληματικοί εμπρησμοί είναι υπεύθυνοι για πυρκαγιές σε δάση της Ευρώπης· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση αυστηρά μέτρα για την πρόληψη τέτοιων κακόβουλων πράξεων καταστροφής και την προσαγωγή των εμπρηστών στη δικαιοσύνη έτσι ώστε να αποθαρρυνθεί οποιαδήποτε περαιτέρω σκόπιμη εγκληματική συμπεριφορά·

4.  αναγνωρίζει την αλληλεγγύη που επέδειξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και άλλες χώρες στην παροχή βοήθειας προς τις περιοχές που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές, με προσφορά αεροσκαφών, πυροσβεστικού εξοπλισμού και εμπειρογνωμοσύνης, καθώς και με τη βοήθεια που πρόσφεραν στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες διάσωσης· θεωρεί ότι οι διαστάσεις των φαινομένων αυτών και οι συνέπειές τους υπερβαίνουν την περιφερειακή και εθνική κλίμακα και τις αντίστοιχες δυνατότητες και απαιτούν επειγόντως μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή δέσμευση· επισημαίνει ότι αυτό καταδείχθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου, παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έπραξε ό,τι μπορούσε μέσα στις δυνατότητές της και κινητοποίησε όλους τους υφιστάμενους εθνικούς και κοινοτικούς μηχανισμούς, στάθηκε αδύνατο να ελέγξει την καταστροφή·

5.  αναγνωρίζει τη συμβολή του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (MIC) στην υποστήριξη και διευκόλυνση της κινητοποίησης και του συντονισμού της βοήθειας πολιτικής προστασίας σε έκτακτες καταστάσεις· επισημαίνει ωστόσο ότι οι πόροι των κρατών μελών για την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών, ιδίως με εναέρια μέσα, είναι περιορισμένη και δεν είναι πάντοτε δυνατό τα κράτη μέλη να προσφέρουν στήριξη όταν έχουν ανάγκη τους πόρους σε εθνικό επίπεδο· επισημαίνει ότι ως αποτέλεσμα ορισμένα κράτη μέλη δέχτηκαν μικρότερη βοήθεια απ' ό,τι άλλα και αναγκάστηκαν να στηριχτούν για βοήθεια σε συμφωνίες με τρίτες χώρες· ως εκ τούτου, εκφράζει τη λύπη του διότι σε ορισμένες περιπτώσεις η ΕΕ συνολικά δεν επέδειξε επαρκή αλληλεγγύη·

6.   ζητεί επιμόνως από το Συμβούλιο να καταλήξει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση σε απόφαση σχετικά με τον νέο κανονισμό για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, έχοντας κατά νου ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του το Μάιο του 2006· θεωρεί απαράδεκτη την καθυστέρηση του Συμβουλίου στο θέμα αυτό· πιστεύει ότι ο νέος κανονισμός, ο οποίος - μεταξύ άλλων μέτρων - χαμηλώνει τα όρια για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ζημίες με πιο αποτελεσματικό, ευέλικτο και έγκαιρο τρόπο· καλεί την Πορτογαλική Προεδρία, καθώς και τους Υπουργούς Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Γεωργίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ να αναλάβουν αμέσως ταχεία και αποφασιστική δράση· προτείνει προς τούτο να συγκληθεί έκτακτη κοινή συνεδρίαση του Συμβουλίου αυτών των αρμόδιων Υπουργών της ΕΕ, στην οποία θα παραστούν ως παρατηρητές το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή·

7.   θεωρεί ότι οι εμπειρίες των τελευταίων ετών και οι πρόσφατες εμπειρίες αναδεικνύουν την ανάγκη να ενισχυθεί η ετοιμότητα πρόληψης και η ικανότητα απάντησης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Κοινότητας σε σύνδεση με τις δασικές πυρκαγιές και άλλες πυρκαγιές στην ύπαιθρο και ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σε αυτή την κατεύθυνση·

8.  χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2007 για την ίδρυση Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας, και πιστεύει ότι οι δράσεις που δέχονται οικονομική ενίσχυση από αυτό το μέσο πρέπει να εξασφαλίζουν την ορατή εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και να προσφέρουν περαιτέρω ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στην αποτελεσματική διαχείριση φυσικών καταστροφών· ανησυχεί ωστόσο ότι το ποσό που έχει διατεθεί σε αυτό το μέσο δεν θα είναι επαρκές για την αποτελεσματική υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων του·

9.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα προσυμφωνημένης πρόσβασης σε συμπληρωματικές δυνατότητες με στόχο την εξασφάλιση έγκαιρης απάντησης σε μείζονες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η οποία μπορεί να είναι διαθέσιμη από άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής αγοράς· προτείνει το κόστος της εφεδρικής δύναμης να καλύπτεται μέσω του Χρηματοδοτικού Μέσου Πολιτικής Προστασίας·

10.  ζητεί να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή δύναμη η οποία θα μπορούσε να αντιδρά αμέσως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως προτείνεται στην έκθεση Barnier, και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη ανταπόκρισης και συνέχειας από την άποψη αυτή· ως εκ τούτου χαιρετίζει την πρόσφατη κοινή έκκληση του Γάλλου Προέδρου Nicolas Sarkozy και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή για στενότερη συνεργασία σε αυτό τον τομέα, πέρα από την παραδοσιακή εθελοντική κοινή χρήση πόρων·

11.  από την άποψη αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη να συνεχιστεί η ανάπτυξη δυνατοτήτων ταχείας αντίδρασης με βάση τις λειτουργικές μονάδες πολιτικής προστασίας των κρατών μελών, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών στις 16 και 17 Ιουνίου 2006· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει συγκεκριμένη πρόταση προς τούτο·

12.  υπογραμμίζει ότι οι φυσικές καταστροφές και ιδιαίτερα οι δασικές πυρκαγιές φέτος έθεσαν σε σημαντικό κίνδυνο μνημεία και αρχαιολογικούς τόπου μείζονος σημασίας για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά· από την άποψη αυτή επισύρει την προσοχή στην απειλή, έστω και αν απετράπη, για την αρχαία Ολυμπία και ιδιαίτερα για το μουσείο της, ως Τόπο Παγκόσμιας Κληρονομιάς· ζητεί να διατεθούν πόροι σε περίπτωση που τόποι της ευρωπαϊκής πολιτικής κληρονομιάς υποστούν ζημιές από τις συνεχιζόμενες δασικές πυρκαγιές·

13.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες της ΕΕ και με άλλες τρίτες χώρες για την καταπολέμηση των καταστροφικών πυρκαγιών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και/ή δυνατοτήτων κατά τους επικίνδυνους θερινούς μήνες, έτσι ώστε να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία για την περίοδο δασικών πυρκαγιών του 2008·

14.  υπογραμμίζει την ανάγκη για δραστικότερα μέτρα με στόχο την πρόληψη φυσικών καταστροφών· από την άποψη αυτή, αναμένει με αδημονία τη δημοσίευση, το 2008, δύο μελετών της Επιτροπής που αποβλέπουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών· προτείνει επιπλέον να εξετάσε η Επιτροπή ενδεχόμενες χρήσεις του ανοικτού συντονισμού για την πρόληψη φυσικών καταστροφών·

15.  υπογραμμίζει την ανάγκη για επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσβασης στα κεφάλαια της ΕΕ για την αποκατάσταση αγροτικών εδαφών μετά από πλημμύρες και πυρκαγιές και την ανάγκη να διατεθεί μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια για την ανάπτυξη αντιπλημμυρικής προστασίας· υπογραμμίζει τις ολέθριες συνέπειες των δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών στα ζώα και το ζωικό κεφάλαιο και ζητεί να παρασχεθεί βοήθεια για την απομάκρυνση των πτωμάτων και των υπολειμμάτων έτσι ώστε να προληφθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης επιδημιών·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και τις περιφερειακές αρχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες.

(1)    ΕΕ C 272 E, 13.11.2003, σελ. 471.
(2)    ΕΕ C 33 E, 9.2.2006, σελ. 599.
(3)    ΕΕ C 92 E, 20.4.2006, σελ. 414.
(4)    ΕΕ C 193 E, 17.8.2006, σελ. 322.
(5)    Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0222.
(6)    Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0223.
(7)    Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0224.
(8)    ΕΕ L 297, 15.11.2001, σελ. 7.
(9)    Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0286.
(10)    Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0218.
(11)    Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0143.
(12)    ΕΕ L 71, 10.3.2007, σελ. 9.
(13)    COM(2007) 414 τελικό.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου