Menettely : 2007/2605(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0323/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0323/2007

Keskustelut :

PV 03/09/2007 - 16
CRE 03/09/2007 - 16

Äänestykset :

PV 04/09/2007 - 7.3
CRE 04/09/2007 - 7.3

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2007)0362

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 99kWORD 51k
29.8.2007
PE 393.033v01-00
 
B6‑0323/2007
komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani ja Agnes Schierhuber
PPE-DE-ryhmän puolesta
tämän kesän luonnonkatastrofeista

Euroopan parlamentin päätöslauselma tämän kesän luonnonkatastrofeista 
B6‑0323/2007

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 2, 6 ja 174 artiklan,

–  ottaa huomioon 7. syyskuuta 2006 metsäpaloista ja tulvista, 5. syyskuuta 2002 tulvista Euroopassa(1), 14. huhtikuuta 2005 kuivuudesta Portugalissa(2), 12. toukokuuta 2005 kuivuudesta Espanjassa(3), 8. syyskuuta 2005 luonnonkatastrofeista (tulipalot ja tulvat)(4) ja 18. toukokuuta 2006 luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) – maataloutta koskevat näkökohdat(5), aluekehitystä koskevat näkökohdat(6) ja ympäristönäkökohdat(7) – antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan yhteisesti järjestämät kaksi julkista kuulemistilaisuutta: Euroopan strategia luonnonkatastrofien varalle (20. maaliskuuta 2006) ja "Euroopan pelastuspalvelujoukot: Euroopan apu" (5. lokakuuta 2006),

–  ottaa huomioon neuvoston 23. lokakuuta 2001 tekemän päätöksen yhteisön mekanismin perustamisesta tiiviimmän yhteistyön edistämiseksi pelastuspalvelualan avustustoimissa (2001/792/EY, Euratom)(8) sekä neuvoston uudelleenlaaditun päätöksen yhteisön pelastuspalvelumekanismin perustamisesta tulevan hyväksymisen ja Euroopan parlamentin siihen 24. lokakuuta 2006(9) ottaman kannan,

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (KOM(2005)0108) ja Euroopan parlamentin siihen 18. toukokuuta 2006 ottaman kannan(10),

–  ottaa huomioon 25. huhtikuuta 2007 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman(11) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta,

–  ottaa huomioon neuvoston 5. maaliskuuta 2007 antaman päätöksen pelastuspalvelun rahoitusvälineen perustamisesta (2007/162/EY, Euratom)(12),

–  ottaa huomioon 12. ja 13. kesäkuuta 2007 kokoontuneen oikeus- ja sisäasioiden neuvoston päätelmät seuranta- ja tiedotuskeskuksen (MIC) koordinointivalmiuksien parantamisesta yhteisön pelastuspalvelumekanismin puitteissa,

–  ottaa huomioon Michel Barnier'n 9. toukokuuta 2006 antaman kertomuksen "Euroopan pelastuspalvelujoukoista: Euroopan apu"; Europe aid',

–  ottaa huomioon Brysselissä 15.–16. kesäkuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 12 kohdan, joka koskee unionin kykyä toimia hätätilanteissa, kriiseissä ja katastrofeissa,

–  ottaa huomioon komission tiedonannon kuivuuksista(13),

–  ottaa huomioon Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen yksimielisesti antaman päätöslauselman pelastustoiminnasta ja luonnonmullistusten ja ympäristökatastrofien estämisestä Euro–Välimeren-alueella,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että vuoden 2007 kesälle oli leimaa-antavaa erityisen ankarien metsäpalojen ja muiden luonnonalueiden palojen esiintyminen kaikkialla Etelä-Euroopassa, jotka palot johtivat useissa tapauksissa Euroopan kansalaisten, mukaan lukien työlleen omistautuneiden palomiesten kuolemaan ja huomattaviin aineellisiin vahinkoihin ja ympäristötuhoihin; ottaa huomioon, että pelkästään heinäkuussa paloissa menetetyt alueet ovat yhtä laajat kuin koko viime vuonna paloissa tuhoutuneet alueet; ottaa huomioon, että elokuussa Kreikka on kokenut vakavan kansallisen tragedian sen alueella raivonneen, yhden maailman tuhoisimmista tulipaloista sitten vuoden 1871, seurauksena,

B.  ottaa huomioon, että Euroopassa tänä kesänä esiintyneet tulipalot ovat tuhonneet yli 500 000 hehtaaria kasvillisuutta ja metsää ja että Kreikka, Italia (erityisesti Sisilia), Bulgaria, Kypros, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Espanja (erityisesti Kanarian saaret), Ukraina ja Albania ovat pahimmin kärsineet valtiot,

C.  ottaa huomioon, että pelkästään äskettäiset tuhoisat metsäpalot Kreikassa, jotka hävittivät laajoja alueita Peloponnesoksen niemimaalla, Evian saarella ja Ateenan ympäristössä, aiheuttivat yli 60 kuolonuhria ja haavoittivat lukuisia muita, polttivat tuhansia hehtaareja metsää ja pensaskasvillisuutta, tappoivat eläimiä, tuhosivat monia taloja ja kiinteistöjä ja hävittivät kyliä, ottaa huomioon, että kriisin aikana annettiin yhtenä päivänä ilmoitus 170 erillisestä metsäpalosta eri puolilla Kreikkaa,

D.  ottaa huomioon, että samaan aikaan Euroopassa esiintyi ankaria tulvia, jotka vaivasivat monia alueita Pohjois-Euroopassa, etenkin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja jotka vahingoittivat koteja, kouluja, perusrakenteita ja maataloutta, minkä johdosta suuri määrä ihmisiä joutui jättämään kotinsa ja liike-elämä ja matkailuala kärsivät huomattavia menetyksiä, ja että Itä-Euroopassa, etenkin Romaniassa, kärsittiin samanaikaisesti äärimmäisestä kuivuudesta,

E.  ottaa huomioon, että kesäkausien muuttuessa yhä kuumemmiksi ja kuivemmiksi eteläisessä Euroopassa metsien ja muiden luonnonalueiden palot ovat toistuva ilmiö, jonka voimakkuus ja maantieteellinen esiintymäpaikka kuitenkin vaihtelee suuresti vuodesta toiseen; ottaa huomioon, että myös ilmastonmuutos vaikuttaa näiden tuhoisien tapahtumien kulkuun ja että sillä on yhteys myös helleaaltojen ja kuivuuksien kasvavaan esiintymistiheyteen, kuten komissio on pannut merkille kuivuuksia käsittelevässä tiedonannossaan,

F.  ottaa huomioon, että luonnollisten ja ihmisen aikaansaamien katastrofien esiintymistiheys, vakavuus, monimutkaisuus ja vaikutusvoima on lisääntynyt viime vuosina nopeasti koko Euroopassa,

G.  ottaa huomioon, että helleaaltojen lisääntyvä tiheys vaikuttaa epäsuhteisesti väestön haavoittuvaisiin ryhmiin ja erityisesti ikääntyneisiin henkilöihin, minkä seurauksena menetetään liian usein ihmishenkiä,

H.  ottaa huomioon, että yhteisön pelastuspalvelumekanismiin turvauduttiin yhdeksän kertaa samantyyppisen hätätilan johdosta viiden viikon pituisen ajanjakson aikana ja että näistä seitsemän esiintyi samanaikaisesti; ottaa huomioon, että jäsenvaltioiden apu ei riittänyt varmistamaan nopeita ja asianmukaisia pelastuspalvelutoimia kaikissa hätätilanteissa,

I.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja ja aluekehityspolitiikasta vastaava Euroopan komission jäsen ovat viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kirjoittaneet neuvoston puheenjohtajavaltioille ja kehottaneet niitä päättämään uudesta solidaarisuusrahastoasetuksesta, pitäen mielessä, että Euroopan parlamentti hyväksyi oman kantansa jo toukokuussa 2006,

1.  ilmaisee voimakkaan solidaarisuutensa henkensä menettäneiden omaisia ja vahinkoa kärsineiden alueiden asukkaita kohtaan sekä osoittaa kunnioituksensa niitä palomiehiä, niin ammattilaisia kuin vapaaehtoisia, kohtaan, jotka ponnistelivat väsymättä palojen sammuttamiseksi, ihmisten pelastamiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi tämän kesän luonnonkatastrofeissa;

2.  pyytää Euroopan komissiota turvautumaan EU:n tämänhetkiseen solidaarisuusrahastoon mahdollisimman joustavasti ja viipymättä; katsoo tässä yhteydessä, että luonnonkatastrofien – tulipalojen ja tulvien – uhrien ja heidän lähiomaistensa kärsimysten lieventämiseksi ja tarpeiden täyttämiseksi tarvittavat varat on saatava viipymättä käyttöön EU:n solidaarisuusrahaston ja yhteisön muiden välineiden avulla;

3.   pitää kauhistuttavana, että monet näistä metsäpaloista näyttävät alkaneen tuhopolttoina ja on erityisen huolissaan siitä, että rikolliset tuhopolttajat ovat entistä useammin Euroopan metsäpalojen takana; kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan viipymättä ankaria toimia kyseisenlaisten piittaamattomien tihutöiden ehkäisemiseksi ja tuhopolttajien saamiseksi oikeuden eteen, jotta hillitään tahallisen rikollisen käyttäymisen leviämistä;

4.  tunnustaa EU:n, sen jäsenvaltioiden ja muiden maiden osoittaman solidaarisuuden niiden annettua apua tuhoalueille metsäpalojen aiheuttamien hätätilojen aikana toimittamalla lentokoneita, palokalustoa ja asiantuntijoita sekä asianomaisille viranomaiille ja pelastusyksiköille annetun avun; katsoo, että mainittujen ilmiöiden ja niiden seurausten laajuus ylittävät alueelliset ja kansalliset puitteet ja valmiudet ja vaativat kiireellistä eurooppalaista sitoutumista; toteaa, että tämä osoitettiin erityisesti Kreikan tapauksessa, kun huolimatta siitä, että Kreikan hallitus teki kaiken voitavansa ja pani liikkeelle kaikki olemassa olevat kansalliset ja yhteisön järjestelmät, katastrofin hallintaan saaminen osoittautui mahdottomaksi;

5.  tunnustaa seuranta- ja tiedotuskeskuksen (MIC) panoksen pelastuspalvelualan avustustoimien toteuttamisen ja koordinoinnin tukemisessa ja helpottamisessa hätätilojen aikana; panee kuitenkin merkille, että jäsenvaltioiden voimavarat metsäpalojen tukahduttamiseen, erityisesti ilmasta käsin, ovat rajalliset ja että jäsenvaltiot eivät aina pysty tarjoamaan tukea, kun resursseja tarvitaan omassa maassa; toteaa, että tämän vuoksi eräät jäsenvaltiot saivat vähemmän apua kuin muut ja että niiden oli turvauduttava EU:n ulkopuolisten valtioiden kanssa tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin avun saamiseksi; pahoittelee siksi, että eräissä tapauksissa EU ei kokonaisuutena osoittanut riittävästi solidaarisuutta;

6.   kehottaa voimakkaasti neuvostoa päättämään viipymättä EU:n uudesta solidaarisuusrahastoasetuksesta, pitäen mielessä, että Euroopan parlamentti hyväksyi oman kantansa jo toukokuussa 2006; katsoo, että neuvoston viivyttelyä tässä asiassa ei voida hyväksyä; uskoo, että uudella asetuksella, joka yhdessä muiden toimien kanssa alentaa kynnystä turvautua EU:n solidaarisuusrahastoon, vahinkoihin voidaan puuttua tehokkaammin, joustavammin ja nopeammin; kehottaa puheenjohtajavaltio Portugalia sekä EU:n valtiovarain-, ympäristö-, maatalous- ja aluekehitysministereitä ryhtymään viipymättä konkreettisiin toimiin; ehdottaa, että tätä varten nämä asiasta vastaavat ministerit kutsutaan koolle ylimääräiseen yhteiseen kokoukseen, johon Euroopan parlamentti ja komissio osallistuvat tarkkailijoina;

7.   katsoo, että viime vuosien ja äskettäiset kokemukset korostavat tarvetta vahvistaa yhteisön pelastuspalvelualan ennaltaehkäisy- ja reagointivalmiuksia metsien ja muiden luonnonalueiden palojen osalta ja kehottaa voimakkaasti komissiota ryhtymään tähän tähtääviin toimiin;

8.  suhtautuu myönteisesti neuvoston 5. maaliskuuta 2007 antamaan päätökseen pelastuspalvelun rahoitusvälineen perustamisesta ja on sitä mieltä, että kyseisestä välineestä rahoitustukea saavilla toimilla pitäisi varmistaa eurooppalaisen solidaarisuuden näkyvä ilmeneminen ja tuottaa yhä enemmän eurooppalaista lisäarvoa luonnonkatastrofien tehokkaalle hoitamiselle; on kuitenkin huolestunut siitä, että kyseiselle uudelle välineelle osoitetut varat ovat riittämättömät sille uskottujen kunnianhimoisten tehtävien hoitamiseksi tehokkaasti;

9.  kehottaa komissiota selvittämään mahdollisuuksia järjestää etukäteen sellaisen täydentävän kapasiteetin käyttöoikeus, joka soveltuu nopeaan reagointiin suurissa hätätiloissa ja joka voi olla saatavilla muista lähteistä, kaupalliset markkinat mukaan lukien; ehdottaa, että varalla olevan kapasiteetin kustannukset voitaisiin peittää pelastuspalvelun rahoitusvälineen varoista;

10.  pyytää perustamaan välittömästi reagoimaan kykenevät eurooppalaiset joukot, kuten Barnier'n kertomuksessa esitettiin, ja pitää valitettavana, että tämä ehdotus on jäänyt vaille huomiota ja jatkotoimia; pitää siksi tervetulleena Ranskan presidentin Nicolas Sarkozyn ja Kreikan pääministerin Kostas Karamanlisin äskettäin yhteisesti esittämää kehotusta tiivistää tämän alan yhteistyötä ja mennä tavanomaista voimavarojen vapaaehtoista yhdistämistä pidemmälle;

11.  korostaa tässä yhteydessä tarvetta jatkaa jäsenvaltioiden pelastuspalveluyksiköihin perustuvan nopean toiminnan kyvyn kehittämistä, kuten Brysselissä 16. ja 17. kesäkuuta 2006 koolla ollut Eurooppa-neuvosto esitti; pyytää komissiota laatimaan tätä koskevan konkreettisen ehdotuksen;

12.  tähdentää, että luonnonkatastrofit ja erityisesti metsäpalot ovat tänä vuonna asettaneet suurelle vaaralle altiiksi Euroopan kulttuuriperintöön kuuluvia merkittäviä muistomerkkejä ja arkeologisia kohteita; kiinnittää tässä mielessä huomiota antiikin Olympiaan ja etenkin sen maailmanperintöön kuuluvaan museoon kohdistuneeseen, vaikkakin jo väistyneeseen, uhkaan; pyytää, mikäli yhä jatkuvat metsäpalot vahingoittavat eurooppalaiseen kulttuuriperintöön kuuluvia kohteita, osoittamaan siinä tapauksessa tarvittavat varat;

13.  kehottaa komissiota selvittämään mahdollisuuksia tehdä EU:n naapurivaltioiden ja muiden kolmansien maiden kanssa yhteistyötä tuhoisien tulipalojen sammuttamiseksi ja vaihtaa tietoja parhaista käytännöistä ja/tai kapasiteetteja vaarallisten kesäkuukausien aikana, jotta olisimme paremmin valmistautuneita vuoden 2008 metsäpalokautta varten;

14.  painottaa tarvetta ottaa käyttöön tehokkaampia luonnonkatastrofien ehkäisemiseen tähtääviä toimenpiteitä; odottaa tässä mielessä mielenkiinnolla vuonna 2008 julkistettavaa kahta komission tutkimusta, joilla on tarkoitus luoda luonnonkatastrofien ehkäisemistä koskeva yhdennetty strategia; ehdottaa myös, että komissio tutkii avoimen koordinoinnin mahdollista soveltuvuutta luonnonkatastrofien ehkäisemiseen;

15.  korostaa tarvetta nopeuttaa menettelyä, jolla EU:n varoja saadaan käyttöön maatalousmaan kunnostamiseksi tulvien ja tulipalojen jälkeen ja lisätä rahoitustukea tulvasuojien kehittämiseen; painottaa metsäpalojen ja tulvien kohtalokkaita seurauksia eläimille ja karjalle ja pyytää myöntämään tukea eläinten ruhojen ja jäännösten käsittelyä varten tautien leviämisen ehkäisemiseksi;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja sekä metsäpaloista ja tulvista kärsineiden jäsenvaltioiden hallituksille ja alueellisille viranomaisille.

(1) EUVL C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
(2) EUVL C 33 E, 9.2.2006, s. 599.
(3) EUVL C 92 E, 20.4.2006, s. 414.
(4) EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 322.
(5) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0222.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0223.
(7) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0224.
(8) EYVL L 297, 15.11.2001, s. 7.
(9) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0286.
(10) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2006)0218.
(11) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0143.
(12) EUVL L 71, 10.3.2007, s. 9.
(13) KOM(2007)0414 lopullinen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö