Förfarande : 2007/2605(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0323/2007

Ingivna texter :

B6-0323/2007

Debatter :

PV 03/09/2007 - 16
CRE 03/09/2007 - 16

Omröstningar :

PV 04/09/2007 - 7.3
CRE 04/09/2007 - 7.3

Antagna texter :

P6_TA(2007)0362

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 100kWORD 60k
29.8.2007
PE 393.033v01-00
 
B6‑0323/2007
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Gerardo Galeote Quecedo, Ioannis Varvitsiotis, Nikolaos Vakalis, Antonios Trakatellis, Konstantinos Hatzidakis, Rodi Kratsa, Georgios Papastamkos, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Manolis Mavrommatis, Ioannis Gklavakis, Giorgos Dimitrakopoulos, Antonios Samaras, Panayiotis Demetriou, Ioannis Kasoulides, Giuseppe Castiglione, Rolf Berend, Luis de Grandes, Margie Sudre, Fernando Fernandez Martin, Sergio Marques, Laszlo Surjan, Iles Braghetto, Maria Petre, Tomas Zatloukal, Jean-Pierre Audy, Marian-Jean Marinescu, Francesco Musotto, Monica Maria Iacob Ridzi, Yiannakis Matsis, Antonio Tajani and Agnes Schierhuber
för PPE-DE-gruppen
om sommarens naturkatastrofer

Europaparlamentets resolution om sommarens naturkatastrofer 
B6‑0323/2007

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2, 6 och 174 i EG-fördraget,

–  med beaktande av sin resolution av den 7 september 2006 om skogsbränder och översvämningar i Europa, sin resolution av den 5 september 2002 om översvämningar i Europa(1), sin resolution av den 14 april 2005 om torkan i Portugal(2), sin resolution av den 12 maj 2005 om torkan i Spanien(3), sin resolution av den 8 september 2005 om naturkatastrofer (bränder och översvämningar) i Europa denna sommar(4) och sina resolutioner av den 18 maj 2006 om naturkatastrofer (bränder, torka och översvämningar) i Europa den sommaren – jordbruksaspekter(5), – regionala utvecklingsaspekter(6) och miljöaspekter(7),

–  med beaktande av två gemensamma offentliga utfrågningar som Europaparlamentets utskott för regional utveckling, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling anordnade om en europeisk strategi för naturkatastrofer (den 20 mars 2006) och om den europeiska räddningstjänststyrkan: Europe Aid (den 5 oktober 2006),

–  med beaktande av rådets beslut av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsindustri för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten (2001/792/EG, Euratom)(8), inför antagandet av det omarbetade rådsbeslutet om gemenskapens räddningstjänstmekanism och parlamentets ståndpunkt av den 24 oktober 2006(9),

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108) och parlamentets ståndpunkt av den 18 maj 2006(10),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 25 april 2007 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker(11),

–  med beaktande av rådets beslut av den 5 mars 2007 om inrättande av ett finansiellt instrument för civilskydd (2007/162/EG, Euratom)(12),

–  med beaktande av slutsatserna från rådets (rättsliga och inrikes frågor) möte den 12 och 13 juni 2007 om förstärkt samordningskapacitet för centrumet för övervakning och information inom gemenskapens räddningstjänstmekanism,

–  med beaktande av Michel Barniers rapport av den 9 maj 2006 om en europeisk räddningstjänststyrka: Europe Aid,

–  med beaktande av punkt 12 i ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel den 15 och 16 juni 2006 om EU:s förmåga att hantera nödsituationer, kriser och katastrofer,

–  med beaktande av kommissionens meddelande om problemet med vattenbrist och torka i Europeiska unionen(13),

–  med beaktande av den resolution som den parlamentariska församlingen EU‑Medelhavsområdet antog enhälligt om räddningstjänst och förebyggande av naturkatastrofer och ekologiska katastrofer i EU-Medelhavsområdet,

–  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Sommaren 2007 präglades av mycket våldsamma skogsbränder och andra vilda bränder i hela Sydeuropa. Bränderna ledde i många fall till att europeiska medborgare, inklusive brandmän som deltog i släckningsarbetet, dog samt till att avsevärda material- och miljöskador uppstod. De områden som brann ner var enbart i juli lika stora som under hela förra året. I augusti drabbades Grekland av en allvarlig nationell tragedi till följd av en av de mest dödliga brandkatastroferna i världen sedan 1871.

B.  Den växtlighet och de skogsområden som drabbats av bränderna i Europa i sommar täcker mer än 500 000 hektar. De värst drabbade länderna är Grekland, Italien (särskilt Sicilien), Bulgarien, Cypern, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Spanien (särskilt Kanarieöarna), Ukraina och Albanien.

C.  Den senaste tidens förödande skogsbränder i Grekland, som särskilt härjade i stora delar av Peloponnesos, på ön Euboia och i trakten kring Aten, ledde enbart de till att mer än 60 människor dog, flera människor skadades, tusentals hektar skog och snårskog brann ner, djur dog, flera hus, egendomar och byar förstördes. Under krisen rapporterades det samma dag om 170 enskilda skogsbränder på olika platser i Grekland.

D.  Samtidigt råkade Europa ut för allvarliga översvämningar, som drabbade ett flertal områden i norr, särskilt Förenade kungariket, och förorsakade skador på hus, skolor, infrastruktur och jordbruk, och ledde till att många människor måste förflyttas. Även företag och turismen drabbades av allvarliga förluster. Extrem torka drabbade Östeuropa, särskilt Rumänien.

E.  Eftersom somrarna i Sydeuropa blir allt varmare och torrare är skogsbränder och andra vilda bränder ett återkommande fenomen. Platsen för och omfattningen på dessa bränder varierar dock kraftigt från år till år. Trenden med dessa katastrofala händelser påverkas också av klimatförändringen och hänger samman med att värmeböljor och torka förekommer allt oftare, såsom påpekades i kommissionens meddelande om torka.

F.  Under de senaste åren har naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan blivit allt vanligare och förvärrats. Dessutom är de mer komplexa, och effekterna av dem är allvarligare.

G.  Värmeböljorna, som förekommer allt oftare, har en oproportionerligt stor effekt på den sårbara delen av befolkningen, särskilt äldre, och ger alltför ofta upphov till dödsfall.

H.  Gemenskapens räddningstjänstmekanism aktiverades nio gånger för samma slag av nödsituation under en fem veckors tid, och i sju av dessa fall aktiverades den samtidigt. Medlemsstaternas bistånd var inte tillräckligt för att garantera ett snabbt och ändamålsenligt räddningstjänstingripande i alla dessa nödsituationer.

I.  Ordföranden för Europaparlamentets utskott för regional utveckling och kommissionären med ansvar för regionalpolitik har under de senaste tolv månaderna sänt skrivelser till rådets ordförandeskap och uppmanat dem att nå en överenskommelse om den nya förordningen om solidaritetsfonden mot bakgrund av att Europaparlamentet antog sin ståndpunkt redan i maj 2006.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin starka solidaritet med anhöriga till dem som förlorat sina liv och med invånarna i de berörda områdena, och betygar sin vördnad för de brandmän, fackmän och frivilliga som outtröttligt arbetat med att släcka bränder, rädda människor och begränsa skadorna av sommarens naturkatastrofer.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål utnyttja den nuvarande solidaritetsfonden inom EU på ett så flexibelt sätt som möjligt. Parlamentet anser därför att de nödvändiga resurserna omedelbart måste göras tillgängliga genom Europeiska unionens solidaritetsfond (EUSF) och andra gemenskapsinstrument för att lindra lidandena för dem som fallit offer för naturkatastrofer – bränder och översvämningar – och deras närmaste anhöriga och tillfredsställa deras behov.

3.  Europaparlamentet beklagar att så många av dessa skogsbränder verkar vara anstiftade och är särskilt oroat över att mordbrand allt mer verkar vara orsaken till skogsbränder i Europa. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart införa kraftfulla åtgärder för att förhindra denna hänsynslösa förstörelse och se till att mordbrännarna får sitt straff, för att motarbeta överlagda kriminella handlingar i framtiden.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin erkänsla för den solidaritet som EU, dess medlemsstater och andra länder visat för att bistå de drabbade områdena under skogsbränderna genom att bistå med flygplan, brandbekämpningsutrustning och sakkunskap samt den hjälp som getts relevanta myndigheter och räddningstjänster. Parlamentet anser att omfattningen av dessa händelser och följderna av dem överstiger den omfattning och kapacitet som finns på regional och nationell nivå och efterlyser omedelbart ett effektivt europeiskt åtagande. Parlamentet noterar att detta särskilt gällde Grekland, där det var omöjligt att kontrollera katastrofen trots att den grekiska regeringen gjorde allt vad den kunde och alla nationella mekanismer och gemenskapsmekanismer sattes in.

5.  Europaparlamentet erkänner den roll som övervaknings- och informationscentret spelat för att stödja och underlätta utnyttjandet och samordningen av räddningstjänstinsatserna under nödsituationerna. Parlamentet noterar dock att medlemsstaternas resurser för att bekämpa skogsbränder, särskilt från luften, är begränsade och att medlemsstaterna inte alltid kan ge stöd då samma resurser behövs inom landet. Parlamentet noterar därför att vissa medlemsstater fått mindre bistånd än andra och blev tvungna att ty sig till bilaterala överenskommelser med stater utanför EU för att få bistånd. Parlamentet beklagar därför att EU i vissa fall på det hela taget misslyckades med att visa tillräcklig solidaritet.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att skyndsamt nå en överenskommelse om en ny förordning om en solidaritetsfond för EU mot bakgrund av att parlamentet antog sin ståndpunkt i maj 2006. Parlamentet anser att rådets dröjsmål i detta fall är oacceptabelt. Parlamentet anser att den nya förordningen, som bland annat kommer att sänka trösklarna för utnyttjande av EU:s solidaritetsfond, kommer att hantera skador på ett mer effektivt och flexibelt sätt och i rätt tid. Parlamentet uppmanar det portugisiska ordförandeskapet, samt EU:s ministrar med ansvar för finansiella frågor, miljö, jordbruk och regional utveckling, att omedelbart vidta snabba och kraftiga åtgärder. Parlamentet föreslår därför att ett extra gemensamt rådsmöte med dessa ansvariga EU-ministrar bör anordnas och att parlamentet och kommissionen bör delta i mötet som observatörer.

7.  Europaparlamentet anser att de erfarenheter som man gjort de senaste åren och den senaste tiden understryker behovet av att öka gemenskapens förebyggande, beredskap och insatser inom räddningstjänsten när det gäller skogsbränder och andra vilda bränder, och uppmanar med kraft kommissionen att ta ett initiativ i denna riktning.

8.  Europaparlamentet välkomnar det färska rådsbeslutet från den 5 mars 2007 om inrättandet av ett finansiellt instrument för civilskydd och anser att de åtgärder som stöds ekonomiskt av detta instrument bör garantera ett synligt uttryck för europeisk solidaritet och ge ytterligare ett europeiskt mervärde till den effektiva förvaltningen av naturkatastrofer. Parlamentet är dock oroat över att det belopp som öronmärkts för detta nya instrument inte kommer att vara tillräckligt för att instrumentet skall kunna utföra sina ambitiösa uppgifter på ett effektivt sätt.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att på förhand ordna tillgång till tilläggskapacitet från andra källor, inbegripet den kommersiella marknaden, för att göra det möjligt att reagera snabbt vid större katastrofer. Parlamentet föreslår att kostnaden för dessa reservresurser kunde täckas av det finansiella instrumentet för civilskydd.

10.  Europaparlamentet kräver att en europeisk styrka inrättas som kunde reagera omedelbart vid katastrofer, såsom föreslås i Barniers betänkande, och beklagar bristen på gensvar och uppföljning i detta sammanhang. Parlamentet välkomnar därför den franska presidenten Nicolas Sarkozys och den grekiska premiärministern Kostas Karamanlis krav nyligen på närmare samarbete på detta område som sträcker sig längre än den traditionella frivilliga sammanslagningen av resurser.

11.  Europaparlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att snabbinsatskapaciteten utvecklas ytterligare, med medlemsstaternas civilskydd som förebild, såsom efterlystes vid Europeiska rådet i Bryssel den 16 och 17 juni 2006. Parlamentet ber kommissionen att utarbeta ett konkret förslag i ärendet.

12.  Europaparlamentet understryker att monument och arkeologiska platser, som är av stor betydelse för det europeiska kulturarvet, har i år allvarligt hotats av naturkatastrofer och särskilt skogsbränder. Parlamentet fäster i detta sammanhang uppmärksamheten mot hotet, som dock avvärjdes, mot gamla Olympia och särskilt dess museum som finns på världsarvslistan. Parlamentet anser att resurser bör frigöras om en plats som hör till det europeiska kulturarvet skadas av de pågående skogsbränderna.

13.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka ett eventuellt samarbete med EU:s grannländer och andra tredjeländer för att bekämpa förödande bränder, utbyta uppgifter om bästa metoder och/eller kapacitet under riskfyllda sommarmånader för att vara bättre förberedda för skogsbränderna 2008.

14.  Europaparlamentet betonar behovet av kraftigare åtgärder för att förebygga naturkatastrofer. Parlamentet ser därför fram emot de två kommissionsstudier som skall offentliggöras 2008 och som syftar till att införa en integrerad strategi för förebyggandet av naturkatastrofer. Parlamentet föreslår ytterligare att kommissionen undersöker om man eventuellt kunde använda sig av öppen samordning för att förebygga naturkatastrofer.

15.  Europaparlamentet understryker behovet av att påskynda förfarandet att få tillgång till EU-medel för att återställa odlingsmark efter översvämningarna och bränderna och för att frigöra mer finansiellt stöd till att utveckla skyddet mot översvämningar. Parlamentet betonar de förödande följderna av skogsbränder och översvämningar på djur och boskap och kräver att bistånd skall ges för att städa upp djurkroppar och skräp för att undvika att sjukdomar sprids.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar samt de regionala myndigheter som drabbats av bränder och översvämningar.

(1) EUT C 272 E, 13.11.2003, s. 471.
(2) EUT C 33 E, 9.2.2006, s. 599.
(3) EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 414.
(4) EUT C 193 E, 17.8.2006, s. 322.
(5) Antagna texter, P6_TA(2006)0222.
(6) Antagna texter, P6_TA(2006)0223.
(7) Antagna texter, P6_TA(2006)0224.
(8) EGT L 297, 15.11.2001, s. 7.
(9) Antagna texter, P6_TA(2006)0286.
(10) Antagna texter, P6_TA(2006)0218.
(11) Antagna texter, P6_TA(2007)0143.
(12) EUT L 71, 10.3.2007, s. 9.
(13) KOM(2007)0414.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy