Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0328/2007Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0328/2007

PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS TARYBAI

30.8.2007

pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį
pateikė: Ana Maria Gomes
PSE frakcijos vardu,
dėl Europos Sąjungos vaidmens Irake

B6‑0328/2007

Europos Parlamento rekomendacija Tarybai dėl Europos Sąjungos vaidmens Irake

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį,

A.  atsižvelgdamas į ypatingą Irako svarbą viso regiono ir, apskritai, Vidurio Rytų regiono saugumui,

B.  atsižvelgdamas į smurtą tarp bendruomenių ir jų viduje,

C.  kadangi karinis problemos sprendimas, ypač primestas užsienio pajėgų, neįmanomas,

D.  kadangi kuriant nacionalines tvarkos palaikymo pajėgas būtina sutelkti visas bendruomenes ir užtikrinti, kad jos šiomis pajėgomis pasitikėtų,

E.  kadangi ieškant ilgalaikio sprendimo būtina įtraukti visus politikos veikėjus, priklausančius visoms bendruomenėms,

F.  kadangi būtina toliau siekti palengvinti civilių Irako gyventojų, ypač perkeltųjų ar pasitraukusių į kaimynines šalis, bėdas,

G.  atsižvelgdamas į Donorų konferencijos prisiimtus įsipareigojimus,

H.  kadangi Europos Parlamentas yra viena iš biudžeto valdymo institucijų,

I.  kadangi nuo 2003 iki 2006 m. Europos Sąjunga Irakui skyrė 718,5 mln. eurų dydžio pagalbą,

J.  kadangi Europos Sąjungos lėšos buvo naudojamos be jokios europinės kontrolės, ypač per JTO ir Pasaulio banką skiriant lėšas Tarptautiniam Irako atstatymo fondui (angl. IRFFI),

1.  siunčia Tarybai šias rekomendacijas:

  • a)užtikrinti tolesnį Europos Sąjungos indėlį kuriant vieningą, stabilią, demokratinę, pasaulietinę ir pagarbą religinėms laisvėms užtikrinančią valstybę;
  • b)didinti iniciatyvų, kuriomis siekiama įvairių bendruomenių suartėjimo, skaičių, ypač konstitucinės reformos ir valdžios padalijimo srityje;
  • c)glaudžiai bendradarbiaujant su JTO, kitais tarptautiniais veikėjais ir Irako valdžios institucijomis kurti nuoseklų ilgalaikį saugumo sektoriaus reformos planą, kuris būtų pagrįstas ginkluotųjų pajėgų demokratinės atsakomybės principu bei kovotojų nuginklavimo akcentavimu;
  • d)prisidėti padedant Irakui pasinaudoti savo mineraliniais ištekliais;
  • e)atlikti nepriklausomą Europos lėšų naudojimo per JTO ir Pasaulio banką auditą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir Komisijai, Irako vyriausybei, Irako Atstovų tarybai, JTO ir Pasaulio bankui susipažinti.