Rezolūcijas priekšlikums - B6-0357/2007Rezolūcijas priekšlikums
B6-0357/2007

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

24.9.2007

Lai noslēgtu debates par Padomes paziņojumu,
ievērojot Reglamenta 103. panta 2. punktu,
iesniedza Laima Liucija Andrikienė
PPE-DE grupas vārdā
par Padomes lēmuma attiecībā uz nāvessoda moratoriju īstenošanu

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B6-0357/2007

Procedūra : 2007/2629(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B6-0357/2007
Iesniegtie teksti :
B6-0357/2007
Pieņemtie teksti :

B6‑0357/2007

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Padomes lēmuma attiecībā uz nāvessoda moratoriju īstenošanu

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā savas 2007. gada 1. februāra un 2007. gada 26. aprīļa rezolūcijas par iniciatīvām attiecībā uz vispārēju nāvessoda moratoriju,

–  ņemot vērā 1998. gada 3. jūnija pamatnostādnes ES politikai attiecībā uz trešām valstīm nāvessoda jautājumā,

–  ņemot vērā ANO Ģenerālajā asamblejā 2006. gada 19. decembrī sniegto ES prezidentvalsts paziņojumu attiecībā uz nāvessoda atcelšanu (šo paziņojumu sākotnēji parakstīja 85 valstis, pārstāvot visus ģeogrāfiskos reģionus),

–  ņemot vērā paziņojumu, ko ES prezidentvalsts sniedza Eiropas Savienības vārdā ANO Cilvēktiesību padomes ceturtajā sesijā 2007. gada 29. martā,

–  ņemot vērā, ka ANO ģenerālsekretārs, nesen viesojoties Romā, publiski pauda atbalstu moratorijam,

–  ņemot vērā ieceri ik gadus 10. oktobrī organizēt Eiropas dienu pret nāvessodu, kam 2007. gada 12. jūlijā atbalstu paudusi arī EP Priekšsēdētāju konference,

–  ņemot vērā ES Pamattiesību hartas 2. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 103. panta 2.punktu,

A.  tā kā aicinājums noteikt vispārēju nāvessoda moratoriju ir konkrēts politisks lēmums, kura mērķis — panākt nāvessoda atcelšanu visās valstīs;

B.   tā kā savās 2007. gada 1. februāra un 2007. gada 26. aprīļa rezolūcijās Eiropas Parlaments aicināja ES prezidentvalsti steidzami iesniegt rezolūciju pašreizējai ANO Ģenerālajai asamblejai un informēt Eiropas Parlamentu par rezultātiem; tā kā līdz šim brīdim pašreizējai ANO Ģenerālajai asamblejai šāda rezolūcija nav iesniegta;

C.  tā kā 2006. gada 19. decembrī ANO Ģenerālajā asamblejā sniegto Eiropas Savienības paziņojumu attiecībā uz nāvessoda atcelšanu patlaban ir parakstījušas 95 valstis, pārstāvot visus ģeogrāfiskos reģionus,

1.   atgādina ES prezidentvalstij un dalībvalstīm, ka ANO Ģenerālajai asamblejai iesniedzamās rezolūcijas galvenajai politiskajai domai jābūt tādai, ka vispasaules moratorija noteikšana ir izšķirošs solis nāvessoda atcelšanas virzienā;

2.   aicina ES prezidentvalsti un dalībvalstis censties panākt, lai rezolūciju par moratoriju iekļautu ANO Ģenerālās asamblejas darba kārtības sadaļā „Cilvēktiesības” ar mērķi pieņemt šo rezolūciju Ģenerālās asamblejas 62. sesijā; atkārtoti aicina ES prezidentvalsti darīt visu iespējamo, lai panāktu iespējami daudzu valstu iesaistīšanos rezolūcijas sagatavošanā;

3.  aicina ES prezidentvalsti mudināt valstis, kuras vēl nav parakstījušas un ratificējušas Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām Otro fakultatīvo protokolu, parakstīt un ratificēt šo protokolu, kā arī mudināt dalībvalstis, kuras vēl nav parakstījušas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 13. protokolu par nāvessodu, parakstīt šo protokolu;

4.  atkārtoti pauž neierobežotu atbalstu ES iestādēm un dalībvalstīm, lai kopīgi ar Eiropas Padomi pasludinātu 10. oktobri par ikgadējo Eiropas dienu pret nāvessodu;

5.  aicina Padomi un Komisiju izmantot visas iespējas, lai palīdzētu veidot reģionālas moratorija atbalsta un nāvessoda atcelšanas koalīcijas;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ES dalībvalstīm, ANO ģenerālsekretāram, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam un ANO dalībvalstīm.